Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Жавхланг Чойжил гуай ““С.ү.н.с ч.и.нь я.в.ч.и.х.с.а.н юм байна. Т.у.у.л.а.й з.ү.р.х.т.э.й э.р х.ү.н юм даа, чи ч би б.а.й.г.а.а.г.ү.й бол чи нагацыгаа д.а.г.а.а.д т.э.н.г.э.р лүү о.д.о.х байждээ…”

И.д.э.р з.а.л.у.у н.а.с.т.а.й, и.с.г.э.л.э.н х.о.н.г.о.р б.и.е.т.э.й Жавхлан х.э.м.э.э.х з.а.л.у.у г.э.н.э.т б.и.е нь м.у.у.д.а.ж, э.ц.э.г, э.х, т.ө.р.ө.л т.ө.р.ө.г.с.д.и.й.н.х.ө.ө с.э.т.г.э.л.и.й.г т.ү.г.ш.э.э.х б.о.л.ж.э.э. Э.э.ж нь О.н.ц.о.р м.а.а.р.а.м.б.а д.э.э.р…

Пагма н.а.с б.а.р.с.а.н х.ү.н.и.й гутал аваад ө.н.ө.ө.х гутал нь Ш.Ө.Н.Ө Ө.Ө.Р.Ө.Ө А.Л.Х.А.А.Д ЯВАХ НЬ ТЭР…

Н.э.г а.л.х.а.а.д м.ө.р.ө.ө х.а.р гэдэг з.ү.й.р ү.г ч ю.м ш.и.г, м.у.у с.а.н.а.а.т.а.й х.ү.н.и.й с.а.н.у.у.л.г.а ч ю.м шиг а.ф.о.р.и.з.м б.а.й.д.а.г б.и.л.э.э. Т.ү.ү.н л.ү.г.э.э я.в.д.а.л Пагма а.в.г.а.й.д…

Хүрлээ а.н.г.и.р.ы.н х.а.р.а.а.л.ы.г хүртэж арван хүүхдийнх ес нь а.м.ь н.а.с.а.а а.л.д.а.в УЧИР НЬ…

Э.р.т.н.и.й б.о.л.о.в.ч с.у.р.г.а.м.ж.т.а.й э.н.э т.ү.ү.х.и.й.г х.э.з.э.э н.э.г.э.н ц.а.г.т х.ү.м.ү.ү.с.т х.ү.р.г.э.х нь з.ү.й.т.э.й гэж б.о.д.с.о.о.р я.в.а.а.д х.э.д.э.н ж.и.л б.о.л.ч.и.х.о.ж. У.г нь б.и а.а.в.а.а.с.а.а а.н.х с.о.н.с.с.о.н юм…

“Аниа би, би та нарыг с.а.н.а.а.д тэгээд тэр а.й.м.а.р д.о.н.д.о.г.о.н.о.ж явдаг х.а.р х.ү.н.и.й ө.г.с.ө.н ц.у.с.ы.г у.у.ч.и.х.с.а.н н.а.м.а.й.г у.у.ч.л.а.а.р.а.й гэж хэлээд…

Ө.г.л.ө.ө н.а.р д.э.э.р г.а.р.с.а.н х.о.й.н.о с.э.р.ч.и.х.э.э.д Урнаа э.э.ж р.ү.ү.г.э.э х.а.р.а.а.д и.х л г.а.й.х.л.а.а. У.г нь ө.д.и.й.д э.э.ж н.а.м.а.й.г х.ө.ө.г.ө.ө.д б.о.с.г.о.ч.и.х.с.о.н б.а.й.г.а.а.д.а.а гэж б.о.д.о.н н.ү.д.э.э н.у.х.л.а.н…

Говь-алтайн Наран гэх охины з.ү.ү.д болгон нь б.и.е.л.д.э.г з.ө.н б.и.л.г.э.т.э.й бөгөөд аав ах дүүс найз нөхдийнхөө ү.х.л.и.й.г з.ү.ү.д.л.э.х нь тэр…

Ж.и.н.х.э.н.э з.ө.н б.и.л.и.г.т.э.й з.ү.ү.д н.а.с.а.а.р.а.а з.ү.ү.д.э.л.с.э.н б.ү.с.г.ү.й э.н.э т.ү.ү.х.и.й.г ө.ө.р.ө.ө я.р.ь.с.а.н б.и.л.э.э. Говь-Алтайн у.н.а.г.а.н о.х.и.н т.э.р.э.э.р У.л.а.а.н.б.а.а.т.а.р.т ө.с.ч.э.э. О.д.о.о х.о.т.ы.н н.э.г.э.н х.э.в.л.э.л.и.й.н г.а.з.а.р а.ж.и.л.л.а.д.а.г юм.…

Тавантолгойн н.ү.ү.р.с з.ө.ө.д.ө.г жолооч Болдоо г.а.н.ц.х.а.н юмыг л г.а.й.х.а.н ө.г.ү.ү.л.с.э.н нь э.р.ү.ү.л явсан ч, м.а.н.а.р.ч явсан ч ӨНӨӨХ Х.А.Р Ю.М.Т.А.Й.Г.А.А ЗАМД т.а.а.р.д.а.г.т байгаа юм.

Б.ө.ө, у.д.г.а.н М.о.н.г.о.л.д т.о.о.г.о.о а.л.д.с.а.н ш.и.г б.у.г ч.ө.т.г.ө.р б.а.с т.о.о.г.о.о а.л.д.а.х б.о.л.о.л.т.о.й. Б.у.г.г.ү.й г.а.з.а.р х.а.л.х.ы.н х.а.в.т.г.а.й.д б.у.ю.у э.н.э 1,5 сая х.а.в.т.г.а.й д.ө.р.в.ө.л.ж.и.н к.и.л.о.м.е.т.р.т л.а.в ү.г.ү.й…

Дорнод аймгийн Сэргэлэн с.у.м.а.н.д Х.о.л.б.и.р.д.о.г д.о.в.ц.о.г гэх газар дээр нь х.о.н.о.с.о.н х.ү.н б.э.л.д нь ирж тогтдог УЧИР НЬ…

Ү.ү.н.и.й.г з.а.р.и.м х.ү.н д.у.у.л.с.а.н б.а.й.х. Дорнод аймгийн Сэргэлэн с.у.м.ы.н н.у.т.а.г.т о.р.ш.д.о.г Х.о.л.б.и.р.д.о.г гэх д.о.в.ц.о.г.и.й.н т.у.х.а.й юм. Г.э.х.д.э.э б.а.с б.у.с г.а.з.а.р б.а.й.д.а.г б.о.л.о.л.т.о.й билээ. Х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н а.м…

Баянхошууны “Х.а.р” Пагмаг гэх а.в.г.а.й.т.а.й х.э.р.э.л.д.с.э.н 10 гаруй а.р.х.и.ч.и.д ямар нэг б.а.й.д.л.а.а.р н.а.с б.а.р.ж.э.э УЧИР НЬ…

А.м.ь.д.р.а.л.д х.а.ч.и.н с.о.н.и.н ю.м б.и.ш.г.ү.й.д.э.э л т.о.х.и.о.д.о.г ш.ү.ү д.э.э. “Б.е.р.м.у.д.ы.н г.у.р.в.а.л.ж.и.н”-гийн х.э.м.ж.э.э.н.д о.ч.и.х.г.ү.й ч х.ү.н.и.й а.н.х.а.а.р.а.л х.а.м.г.и.й.н и.х.э.э.р т.а.т.д.а.г з.ү.й.л нь х.а.р.а.а.л ж.а.т.г.ы.н т.у.х.а.й б.о.л.с.о.н,…

Ховд аймгийн Буянт с.у.м.а.н.д “Х.э.р.э.э” Жамбал гэгч эр х.э.р.э.э.н.и.й.х.э.э а.ч.а.а.р мөн ч олон удаа Ү.Х.Л.Э.Э.С М.У.Л.Т.Р.А.В…

Ховд аймгийн Буянт с.у.м.ы.н у.у.г.у.у.л а.г.а.а.д Б.у.я.н.т г.о.л.ы.н б.у.р.г.а.с.н.а.а.с с.а.л.д.а.г.г.ү.й, г.а.н.ц г.э.р.э.э.р а.м.ь.д.а.р.д.а.г г.о.о.нь э.р.и.й.г т.э.р х.а.в.и.й.н у.р.и.а.н.х.а.й.ч.у.у.д “х.э.р.э.э” Жамбал г.э.с.э.э.р х.э.д.э.н ж.и.л.и.й.н н.ү.ү.р ү.з.ж.э.э.…

Мэнд т.а.л.и.й.г.а.а.ч болсон найз охиныхоо с.ү.н.с.т.э.й уулзтал “ө.ө.р х.э.н ч н.а.м.а.й.г с.о.н.с.о.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й гээд д.э.э.л.э.э т.а.й.л.а.х нь тэр…

Ү.ү.н.и.й.г м.и.н.и.й э.м.э.э я.р.ь.ж ө.г.ч байсан юм. Х.о.ш.у.у н.о.ё.н.ы о.х.и.н Мэнд гэж х.а.р.ц а.р.д.ы.н х.ү.ү.т.э.й х.а.й.р д.у.р.л.а.л.ы.н х.о.л.б.о.о ү.ү.с.г.э.ж б.и.е б.и.е.д.э.э с.э.т.г.э.л.т.э.й болжээ. Х.о.ш.у.у н.о.ё.н…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно