Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

1980-аад оны нэгэн с.у.м.а.н.д ц.у.с о.й.р.т.о.л.т газар авч тэр жилийн з.у.н 6 сарын х.о.р.ь.д.о.о.р нэгэн г.э.р б.ү.л.и.й.н х.о.ё.р болох Батсайхан, Ундармаа гэх…

А.л.ь 1980-а.а.д о.н.ы д.у.н.д.у.у.р Э.в.л.э.л.и.й.н т.ө.в х.о.р.о.о.н.ы /МЗХ/ и.л.г.э.э.л.т.э.э.р и.х о.л.о.н з.а.л.у.у б.о.л.о.в.с.о.н х.ү.ч.н.ү.ү.д х.ө.д.ө.ө о.р.о.н н.у.т.а.г.т т.о.м.и.л.о.г.д.о.н а.ж.и.л.л.а.ж байлаа. Учир нь өндөр мэргэжлийн б.о.л.о.в.с.о.н…

Бумтогоо хэмээх х.я.н.а.г.ч эдүгээ тэтгэвэртээ гарчихсан, эргээд мөнөөх ү.з.э.н я.д.д.а.г я.л.т.а.н.у.у.д.д.а.а жигтэйхэн хайртай болчихсон…

Н.и.й.г.м.и.й.н у.у.р а.м.ь.с.г.а.л, а.м.ь.д.р.а.л.ы.н нөхцөл б.а.й.д.л.а.а.с б.о.л.ж зарим х.ү.н.и.й үзэл бодол 360 градус б.о.л.ж ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.ө.х юм даа. С.о.ц н.и.й.г.м.и.й.н ү.е.д “Ш.а.ш.и.н бол а.р.д т.ү.м.н.и.й.г м.у.н.х.р.у.у.л.а.г.ч…

“Ч.и ер нь ү.х.э.х я.л.т.а.й. Ч.и хаанаа б.у.у.д.у.у.л.м.а.а.р байна” гэж хэлэхэд нь гайхсан Т. Энхболд “Та нар х.ү.н андуураад байна. Намайг явуулаач” гээд инээхэд…

Ямар ч г.э.м.т х.э.р.э.г ү.й.л.д.э.э.г.ү.й х.ү.н.и.й.г г.э.м б.у.р.у.у.т.а.й.д тооцон я.л.л.а.г.д.а.г.ч.а.а.р т.а.т.а.х я.в.д.а.л манайд олон гардаг. Гэвч олон гардаг энэхүү х.э.л.м.э.г.д.ү.ү.л.э.л.т.и.й.н х.а.р.и.у.ц.л.а.г.ы.г сүүлд нь хэн хүлээж,…

Үнэхээр үнэний төлөө, зөв юмны төлөө т.э.м.ц.э.ж байгаад х.ү.н а.л.ч.и.х.с.а.н я.л.т.а.н ширхэг ч байхгүй гэдгийг б.и баттай хэлж чадна…

Нэрээ н.у.у.ц.л.а.х.ы.г х.ү.с.с.э.н Б гэгч з.а.л.у.у өөрийнхөө тухай доорхи зүйлийг б.и.ч.и.ж и.р.ү.ү.л.ж.э.э. Хэдий я.л.т.а.н ч г.э.л.э.э ү.г х.э.л.э.х, хэвлэн нийтлэх э.р.х ч.ө.л.ө.ө.г нь х.ү.н.д.э.т.г.э.ж үзэх…

Булган а.й.м.г.и.й.н х.а.р.ъ.я.а.т “Зараа” хочит Булганжав гэгч нөхөр…

Булган а.й.м.г.и.й.н х.а.р.ъ.я.а.т “Зараа” хочит Булганжав гэгч н.ө.х.ө.р м.а.л.ы.н х.у.л.г.а.й.н х.э.р.г.э.э.р о.л.о.н жил я.л э.д.э.л.ж.э.э. Түүний т.о.л.г.о.й.т.о.й ү.с н.ь ө.т.г.ө.н ш.и.р.ү.ү.н гэж ж.и.г.т.э.й.х.э.н, я.г л…

1967 оны хавар ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.ж явахдаа Улаанхуаран хавьцаа байсан нэг дэлгүүрийн манаачийг б.о.о.м.и.л.ж а.л.а.а.д….

Жар, далаад оны үед м.ө.р.д.ө.н б.а.й.ц.а.а.х а.л.б.а болон т.а.г.н.у.у.л.ы.н а.л.б.а.н.д “од” б.о.л.ж байсан х.у.р.а.н.д.а.а С. Рэнцэнхорлоо г.у.а.й олон арван ц.у.у.т.а.й г.э.м.т х.э.р.э.г.т.э.н.и.й.г ү.й.л.д.э.л дээр нь…

Я.л.т.а.н.у.у.д.а.д хоол аягалахаас өмнө наранцэцэгийн тосны саванд н.у.с, ц.э.р, ш.ү.л.с, зарим тохиолдолд ш.э.э.с.э.э хүртэл хийгээд дээр нь жаахан наранцэцэгийнтос дусаачихна…

Ш.о.р.о.н.г.и.й.н хамгийн сайхан ажил гэвэл тогооч ажээ. Нээрээ ч “Буянтын г.у.а.н.з.а.н.д гэдэс ц.а.т.г.а.л.а.н с.а.н.а.а амар” гэдэг шиг Х.ал.х.ы.н ш.ор.о.н.д т.о.г.о.о.ч болно гэдэг нь х.э.н х.ү.н.и.й…

“Ч.и үүдэн шүднүүдээ с.у.г.а т.а.т.у.у.л.а.а.д х.о.х.и.р.с.о.н уу, з.а.в.ш.с.а.н уу” гэж асуухад “Юуны чинь х.о.х.и.р.о.х. Харин. ч бүр з.а.в.ш.с.а.н…

Энд ө.г.ү.ү.л.э.х Нордовын Төгсбаатар ш.о.р.о.н.д о.ч.о.о.д д.э.э.д д.о.о.д ү.ү.д.э.н дөрөв, н.и.й.л.э.э.д н.а.й.м.а.н ш.ү.д.э.э с.у.г.а т.а.т.у.у.л.ж.э.э. Энэхүү х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й я.в.д.л.ы.г ө.г.ү.ү.л.э.х.э.э.с өмнө түүнийг н.а.р.н.ы а.м.ь.д.р.а.л.д х.э.р.х.э.н м.а.н.а.р.г.а.ж…

“Ингэж ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.а.а.л.г.а т.а.т.а.х байсан юм бол тэр м.у.у о.н.г.и.р.о.о бага д.а.р.г.ы.н т.а.р.х.и.й.г з.а.д б.у.у.д.ч.и.х.д.а.г байж” гээд амаа барьсан гэдэг…

“Яасан з.э.в.ү.ү.н х.у.л.г.а.й.ч вэ. Дахиад п.э.э.д.и.й.х.г.ү.й б.о.л.т.о.л чинь а.л.а.а.д ө.г.ь.е” гэдэг үг Далхаагийн Сүхдоржийг г.у.р.в.а.н.т.а.а ш.о.р.о.н.д о.р.у.у.л.ж.э.э. М.а.н.ь э.р 1986 онд а.р.м.и.д а.н.х о.ч.о.о.д к.а.р.е.н.т.и.н.ы…

С.о.ц н.и.й.г.м.и.й.н үед хугацаат ц.э.р.г.и.й.н а.л.б.а.н хаагчид харьцааны з.ө.р.ч.л.ө.ө.с болж янз бүрийн г.э.м.т х.э.р.э.г ү.й.л.д.э.ж…

С.о.ц н.и.й.г.м.и.й.н ү.е.д х.у.г.а.ц.а.а.т ц.э.р.г.и.й.н а.л.б.а.н х.а.а.г.ч.и.д х.а.р.ь.ц.а.а.н.ы з.ө.р.ч.л.ө.ө.с б.о.л.ж я.н.з б.ү.р.и.й.н г.э.м.т х.э.р.э.г ү.й.л.д.э.ж, зарим нь ү.ү.р.д.и.й.н т.а.х.и.р д.у.т.у.у б.о.л.ж, а.м.ь н.а.с.а.а а.л.д.с.а.н х.э.р.э.г…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно