Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Зөвлөгөө”

Төв аймгийн Баяндэлгэр с.у.м.а.н.д Мэргэн Шовгор гэж м.а.л.ч.и.н а.р.д байлаа. Мэргэн Шовгор гэдэг нь г.о.ч юм. А.л.д.с.а.н м.а.л.ы.г хаана байгааг а.р.д.у.у.д.а.д хэлж өгдөг…

Төв аймгийн Баяндэлгэр с.у.м.а.н.д Мэргэн Шовгор гэж м.а.л.ч.и.н а.р.д байлаа. Мэргэн Шовгор гэдэг нь г.о.ч юм. А.л.д.с.а.н м.а.л.ы.г хаана байгааг а.р.д.у.у.д.а.д хэлж өгдөг. Цэнхэрмандал с.у.м.ы.н…

Цоохор отгийн хошууны харьяат Хар гуя Ядамжав гуай 1940-өөд оны үед Хонхортын хавчиг хөтөлд ч.ө.т.г.ө.р.т.э.й н.э.г.н.и.й.г.э.э ү.з.э.л.ц.с.э.н нь…

Цоохор отгийн хошууны харьяат Хар гуя Ядамжав гуай 1940-өөд оны үед Хөрхөрөөгийн дөрвөн тогоо т.а.р.и.а худалдан аваад шуудайд х.и.й.н э.м.э.э.л дээрээ д.а.р.у.у.л.ж б.о.о.г.о.о.д н.а.р ш.и.н.г.э.х…

2007 онд аав маань өнгөрсөн юм. 49 х.о.н.о.г нь дуусаагүй байхад тохиолдсон зүйл…

2007 онд аав маань өнгөрсөн юм. 49 х.о.н.о.г нь дуусаагүй байхад тохиолдсон зүйл. Тэр үед би 16- тай байсан. Ихэнхдээ гэртээ ганцаараа хонодог байсан. Нэг…

Т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н зургийг 49 хоногийг нь дуусгаад д.а.л.д хийхгүй бол тэр з.у.р.г.а.н.д б.у.г ш.и.н.г.э.д.э.г тухай…

Тэгээд м.а.н.ь хоёр баахан ү.н.с.э.л.ц.э.ж байснаа у.н.т.а.х.а.а.р болж. Үржинханд хаалгаа т.ү.г.ж.э.э.д э.р.г.э.т.э.л мөнөөх м.у.н.а.г э.р түүнийг т.э.в.э.р.ч авч ү.н.с.с.э.н.э.э х.у.в.ц.а.с.ы.г нь с.у.р.м.а.г гээчийн т.а.й.ч.а.а.д о.р.о.н.д…

Хоёр н.я.л.х х.ү.ү.х.э.д.т.э.й б.э.л.э.в.с.э.н Ариунаа к.о.м.и.с.о.о.с улаан пальто автал тэр нь . . .

Хоёр н.я.л.х х.ү.ү.х.э.д.т.э.й Ариунаагийн а.м.ь.д.р.а.л их хотын мянга мянган я.д.у.у э.х.ч.ү.ү.д.и.й.н адил үнэнхүү б.а.р.з.г.а.р. Я.д.а.ж байхад Ариунаагийн ханийн тэнгэр 180 градус х.а.з.а.й.с.а.н гэлтэй. Түүний а.н.х.н.ы…

Тэр зүүд, тэр ц.у.с о.х.и.н.ы ү.х.л.ү.ү.т царай зүгээр л яг жинхэнэ юм шиг, хамаг бие х.ө.н.д.ү.ү.р.л.э.э.д, би аргагүй эрхэнд у.й.л.ж …

1. Намайг бага байхад манайх байшингаа шинээр барьж 2 давхар мансартан дээвэртэй, нилээн том байшин болгож байсан юм. Орох хаалганы яг өмнө нь дээд давхарт…

М.а.р.ш.а.л Г.К.Жуковын х.о.р.г.о.д.о.х байранд хоносон ц.э.р.э.г с.о.л.и.о.р.ч х.а.л.а.г.д.ж.э.э

М.а.р.ш.а.л Г.К.Жуковын х.о.р.г.о.д.о.х байранд хоносон ц.э.р.э.г с.о.л.и.о.р.ч х.а.л.а.г.д.ж.э.э … Д.а.й.н.ы их т.а.л.б.а.р болсон Дорнод аймгийн Сүмбэр с.у.м.ы.н нутгийг тэр аяараа музей гэхэд бараг х.э.т.р.ү.ү.л.э.г болохгүй…

Шөнө с.э.р.э.э.д Д.а.л.а.н.д.а.в.х.а.р.т байгаагаа м.э.д.с.э.н. Эргэн тойрноо х.а.р.т.а.л б.ө.ө.н ү.х.д.э.л.ү.ү.д я.в.ж байгаа нь х.а.р.а.г.д.с.а.н. Тэд намайг т.о.й.р.о.о.д з.о.г.с.ч.и.х.с.о.н.

Д.а.л.а.н.д.а.в.х.а.р.ы.н ш.а.р.ил дунд а.м.ь.д.а.р.д.а.г э.р с.ү.н.с.т.э.й х.а.р.ь.ц.д.а.г гэнэ – Ё.с мэдэхгүй х.ү.н.д ё.р х.а.л.д.д.а.г.г.ү.й -…Я.д.а.р.ч т.у.й.л.д.а.х.ы.н хирээр зарим нэгэн ё.с т.ө.р.г.ү.й э.т.г.э.э.д.ү.ү.д Д.а.л.а.н.д.а.в.х.а.р, Нарангийн э.н.г.э.р.и.й.н…

Төв аймгийн Бүрэн с.у.м.а.н.д нэлээн дээр үед Бохь и.д.д.э.г Лувсан гэж юмыг дандаа з.ө.г.н.ө.ж хэлдэг хүн байсан юм билээ. Тэр хүн жаахан т.у.н.г.а.а.р…

Төв аймгийн Бүрэн с.у.м.а.н.д нэлээн дээр үед Бохь и.д.д.э.г Лувсан гэж юмыг дандаа з.ө.г.н.ө.ж хэлдэг хүн байсан юм билээ. Тэр хүн жаахан т.у.н.г.а.а.р борцны зай,…

Улаанбаатар руу орж явах замд цэнхэр д.э.э.л.т.э.й с.ү.н.с жолооч нарыг а.й.л.г.а.д.а.г…

Очироо хот хооронд т.а.к.с.и.н.д яваад 3 сар гаруй болж байлаа. Улаанбаатар руу орж явах замдб.и.е д.а.в.х.а.р эхнэр нь залгаж, хугацаанаасаа өмнө гэнэт ө.в.д.ө.ж, э.м.н.э.л.э.г.т хэвтэх…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно