Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Зөвлөгөө”

Хамтдаа 1жил амьдарсан найз залуугынхаа утсыг нь хартал эхнэр нь маш их юм б.и.ч.и.ж гэртээ и.р.э.х.г.ү.й бол охиноо аваад явлаа, а.м.и.а х.о.р.л.о.н.о…

Хүн ж.а.р.г.а.л д.а.а.д.г.ү.й хэрнээ з.о.в.л.о.н д.а.а.д.а.г гэж үнэхээр үнэн шүү. Эмэгтэй хүн с.о.х.р.о.о.р д.у.р.л.а.ж өөрийгөө мартахаараа бүхнээ з.о.р.и.у.л.ж төгсгөл нь харин хэн ч б.и.ш болдог.…

Яагаад ээж маань тэгтлээ их н.а.д.а.д д.у.р.г.ү.й байдаг юм бол үнэхээр би т.ө.р.с.ө.н учраас амьдрал нь с.ү.й.р.с.э.н юм болов уу…

Ээжийнхээ х.а.й.р.ы.г мэдэрч үзэхсэн Би гэдэг хүн азгүй ч юм шиг азтай ч юм шиг нэг тийм амьдралаар өдий 30 гартлаа амьдарч ирлээ. Юу вэ…

Захруу гарангуут маань 14хон хоногтой ү.р.и.й.г минь орон дээр у.й.л.у.у.л.ж орхиод ээж нь байрныхаа гадаа ярьж сууж байгаад ороход үр минь э.м.н.э.л.э.г х.ү.р.г.э.г.д.с.э.н байлаа…

Хүний а.м.ь.д.р.а.л олон өнгөтэй. Бас ө.с.ө.х.и.й.н ж.а.р.г.а.л жаргал б.и.ш. Өглөөн дулаан дулаан б.и.ш гэсэн үг байдаг. Миний амьдрал яг о энэ үгний тайлбар шиг өнгөрсөндөө.…

Цэвэлийн Ваанчигжамбаа нь 7- р ангид байхдаа үеийнхээ хүүхдийг х.у.т.г.а.л.ч.и.х.а.а.д. Найзууд минь баяртай гээд хүүхдийн к.о.л.о.н.и руу а.ч.и.г.д.ж.э.э…

Я.С Ц.О.О.Ж.И.Н.Д Г.А.Н.И.Х.А.Р.С.А.Н Т.О.М Я.Л.Т.А.Н Ц.Э.В.Э.Л.И.Й.Н ВААНЧИГЖАМБАА Е.р.т.ө.н.ц.ө.д х.ү.н б.о.л.ж т.ө.р.ө.ө.д а.м.ь.д.а.р.л.ы.н.х.а.а д.и.й.л.э.н.х хэсгийг ө.р.г.ө.с.т т.о.р.н.ы ц.а.а.н.а ө.н.г.ө.р.ө.ө.х а.з.г.ү.й т.а.в.и.л.а.н.т.а.й х.ү.м.ү.ү.с ц.ө.ө.н.г.ү.й байдаг. Тэдний н.э.г…

1966 ОНЫ Х.Я.Т.А.Д, МОНГОЛЧУУДЫН З.О.Д.О.О.Н…

1966 О.Н.Ы Х.Я.Т.А.Д, М.О.Н.Г.О.Л.Ч.У.У.Д.Ы.Н З.О.Д.О.О.Н Зарим х.о.в.о.р чухал гэрэл з.у.р.а.г тухайн үеийнхээ т.ү.ү.х.и.й.г ө.г.ү.ү.л.д.э.г бөгөөд урьд өмнө нь с.о.н.и.н х.э.в.л.э.л.д тэр бүр н.и.й.т.л.э.г.д.э.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й т.у.н…

З.ү.ү.н.х.а.р.а.а.г.и.й.н х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.а.д х.ү.н.д.л.э.г.д.с.э.н Х.у.р.а.н.д.а.а Санжаас гэх эр…

З.ү.ү.н.х.а.р.а.а.г.и.й.н х.о.р.и.х а.н.г.и.й.г н.э.г х.э.с.э.г ч.и.м.э.э.г.ү.й а.л.л.а.г.ы.н газар гэдэг байлаа. Энэ нь ү.н.э.н.и.й о.р.т.о.й. Х.ү.н.и.й а.м.ь гээч нь х.о.й.ш.о.о гардаг байсан г.у.а.л.и.н.г.а.а.с д.о.р байсан гэдэг.…

Х.у.л.г.а.й.н х.э.р.г.э.э.р ш.и.й.т.г.э.г.д.с.э.н Жадамбын Батнасан хэмээх х.ү.ү нэг өдөр гэв г.э.н.э.т л х.о.р.и.х.ы.н х.а.ш.а.а.г даваад о.р.г.о.ч.и.х.ж.э.э…

Хүүхдийн х.о.р.и.х анги Дарьтад байх үед х.о.р.и.г.д.о.л “х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н ар гээийнхэн э.р.г.э.л.т у.у.л.з.а.л.т.а.а.р о.ч.и.х нь их байлаа. Тэд галт тэрэгний з.а.р.д.а.л.д б.а.г.а.г.ү.й мөнгө з.а.р.ц.у.у.л.а.х.ы.н з.э.р.э.г.ц.э.э т.ө.м.ө.р…

Тууварчдын а.н.г.у.у.ч э.р.и.й.н н.ү.г.э.л н.ү.д.э.э.р.э.э гарч төрсөн хүүгээ х.ө.н.ө.ө.с.ө.н…

Энэхүү г.у.н.и.г.т я.в.д.а.л о.д.о.о.г.о.о.с а.р.в.а.а.д жилийн өмнө Завхан аймгаас Улаанбаатар хот руу м.а.л т.у.у.ж. явсан тууварчин г.э.р бүлд т.о.х.и.о.л.д.ж.э.э. Н.и.й.т замынхаа х.а.г.а.с.ы.г т.у.у.л.а.а.д өвөрхангайн Баян-…

Э.м.з.э.г бүлгийнхнийг ш.о.р.о.н.г.и.й.н я.л.т.н.у.у.д.т.а.й харьцуулахад х.о.р.и.г.д.л.у.у.д л арай. илүү жаргалтай байгаа юм чинь. Яагаад жаргалтай вэ гэж дүгнэснээ тайлбарлъя. Тэдэнд о.л.д.о.ж байгаа х.о.о.л у.н.д хэзээ ч ядууст олдохгүй…

УИХ- ын ч.у.у.л.г.а.н з.а.в.с.а.р.л.а.а.д г.и.ш.ү.ү.д т.у.с т.у.с.ы.н а.ж.и.л ү.ү.р.г.э.э г.ү.й.ц.э.т.г.э.э.д з.а.в м.у.у.т.а.й г.ү.й.ж я.в.а.а б.о.л.о.л.т.о.й. Өнгөрсөн баасан гарагт УИХ- ын г.и.ш.ү.ү.н Х. Тэмүүжин, Ж. Энхбаяр…

1990- ээд оны эхэн үед Зүүнхараагийн ш.о.р.о.н.д я.л э.д.э.л.ж байхдаа Далхаагийн Дэмбэрэл гэгч хянагчтай т.э.р.с.э.л.д.э.ж нэг үе Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н.д нэр адараа дуурсгаж байсан х.ү.н…

М.о.н.г.о.л.ы.н ш.о.р.о.н.д хорь гаруй жил я.л э.д.э.л.с.э.н Цэвээний Бунданхүү э.д.ү.г.э.э Тавантолгойн у.у.р.х.а.й.д х.ү.н.д даацын тэрэг ж.о.л.о.о.д.о.о.д и.д м.а.н.д.а.ж байгаа ю.м.с.а.н.ж. М.а.н.ь э.р 1990- ээд оны…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно