Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Зөвлөгөө”

Оִюִуִнִаִа гִаִнִц дִэִэִлִэִэִс бִоִлִж эִгִчִиִйִнִхִэִэ аִмִиִйִг бִүִрִэִлִгִэִсִэִн аִйִмִшִиִгִт хִэִрִгִиִйִг нִуִтִгִиִйִн өִвִгִөִчִүִүִл яִрִиִхִдִаִа “Оִюִуִнִаִаִд бִуִрִуִу бִаִйִхִгִүִй хִаִрִиִн тִэִр дִэִлִэִэִнִд л уִчִиִр бִаִйִгִаִаִ…”

УִБִИִСִ-иִйִнִ үִүִдִнִиִйִ хִоִёִрִ тִоִмִ тִоִлִиִйִгִ “Аִдִ шִиִнִгִэִсִэִнִ эִдִ” гִэִжִ үִзִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Тִүִүִнִдִ мִаִшִ оִлִоִнִ тִаִчִаִаִнִгִуִйִ зִаִлִуִуִ оִхִиִдִыִнִ дִүִрִ шִиִнִгִэִсִэִнִ тִуִлִ уִгִ тִоִлִьִ рִуִуִ хִаִрִсִаִнִ хִүִнִиִйִ…

Бадамханд э.х.н.э.р.т.э.й залууг б.у.л.а.а.х.а.а.р нэг л өдөр Жавхланд с.э.р.э.л ө.д.ө.ө.д.ө.г т.а.р.н.и.т.а.й а.р.х.и өгч…

Э.м.э.г.т.э.й х.v.н нэг х.v.ч.т.э.й д.у.р.л.а.в.а.л а.л.и.в.а.а.г т.у.н.г.а.а.н б.о.д.д.о.г.г.v.й г.э.л.ц.д.э.г. ө.ө.р.т нь я.м.а.р байх, г.а.р.ч б.о.л.з.о.ш.г.v.й с.ө.р.ө.г v.р д.а.г.а.в.р.ы.г ч т.о.о.ц.о.о.л.о.х.г.v.й з.v.т.г.э.ч.и.х.д.э.г г.э.м.т.э.й у.л.с. Ийм н.э.г.э.н…

Алтайн өвөр говьд с.у.р.а.г.г.ү.й а.л.г.а болсон Батболдынд х.ү.м.ү.ү.с гэрт орж н.э.г.ж.в.э.л нэг хүүгийнх нь г.э.д.с.и.й.г нь х.а.г.а.л.а.н о.р.о.н д.о.о.г.у.у.р нь х.и.й.ж, нөгөөг нь т.о.л.г.о.й.г нь т.а.с.л.а.н хоолны шүүгээнд нь х.и.й.с.э.н байхыг олох нь тэр…

Баруун хязгаар нутаг болох Алтайн өвөр говьд г.а.н.ц г.э.р.э.э.р ө.в.ө.л.ж.и.х Батболдынх с.у.м.ы.н.х.а.а т.ө.в.ө.ө.с н.и.л.э.э.д.г.ү.й з.а.й.т.а.й х.э.д.э.н м.а.л.а.а д.а.г.а.н а.м.ь.д.р.а.л.а.а з.а.л.г.у.у.л.д.а.г байлаа. Х.э.д.э.н хоногийн өмнөөс т.э.н.г.э.р…

Б.я.ц.х.а.н ү.р ч.и.н.ь чамайг о.р.х.и.ж явж ч.а.д.а.х.г.ү.й байна. Хэрвээ чи энэ б.я.ц.х.а.н ч.ө.т.г.ө.р.и.й.г д.а.р.а.х.г.ү.й бол ч.а.м.а.й.г а.л.ж м.э.д.н.э. Ч.и т.ү.ү.н.и.й.г я.в.у.у.л ингэхийн т.у.л.д…

Г.а.д.а.а б.о.р.о.о ш.а.а.г.и.ж а.я.н.г.а ц.а.х.и.л.а.х а.ж. Х.а.в х.а.р.а.н.х.у.й б.а.й.ш.и.н.д ц.о.н.х.о.о.р о.р.ж и.р.э.х г.у.д.а.м.ж.н.ы г.э.р.э.л б.ү.д.э.г.х.э.н ё.о.л.т.о.й.ж х.а.р.а.г.д.а.н.а. Х.а.р.и.н Цэвэлмаа о.р.о.н д.о.т.р.о.о э.л.д.в.и.й.н ю.м б.о.д.о.н а.й.д.а.с.т…

1992 онд Төв аймагт Базар ш.а.ш.и.н.д о.г.т.х.о.н ч и.т.г.э.д.э.г.г.ү.й.н х.а.р.г.а.й.г.а.а.р л.а.м х.у.в.р.а.г.и.й.н ү.г.н.э.э.с з.ө.р.ө.л.д.ө.н байж эцгийнхэн с.ү.н.с х.о.р.г.о.д.с.о.н х.а.р м.о.р.и.й.г…

У.я.а.ч э.р.и.й.н с.ү.н.с х.и.л.э.н х.а.р м.о.р.и.н.д.о.о х.о.р.г.о.д.с.о.о.р а.в.ч о.д.ж.э.э . А.л.т.а.н х.а.й.р.ц.а.г.н.ы а.ч т.у.с о.р.ш.в.о.й . М.о.н.г.о.л.ч.у.у.д н.э.г н.э.г.н.и.й.г т.а.л.и.й.г.а.а.ч болоход А.л.т.а.н х.а.й.р.ц.а.г н.э.э.л.г.э.н.э гээд…

Х.а.р х.э.л а.м.т.а.й Солонго У.Н.Т.С.А.Н ЗАЛУУ Б.О.Л.Г.О.Н.Ы.Х.О.О З.У.Р.А.Г Б.И.Ч.Л.Э.Г.И.Й.Г Х.И.Й.Г.Э.Э.Д ДАРАА НЬ Т.Ү.Ү.Г.Э.Э.Р.Э.Э С.Ү.Р.Д.Ү.Ү.Л.Ж…

Д.у.л.а.а.р.ч ц.э.ц.э.г н.о.г.о.о д.э.л.г.э.р.э.э.д з.у.н.ы э.х.э.н с.а.р.ы.н н.э.г ө.д.ө.р т.у.н с.а.й.х.а.н байжээ. Ц.а.г.и.й.н а.я.с.ы.г д.а.г.а.а.д х.ү.н.и.й с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а х.ү.р.т.э.л т.а.в.и.р.д.а.г б.о.л.о.х.о.о.р Батцэнгэл т.о.л.г.о.й.г нь д.а.р.с.а.н…

Ундармааг с.э.р.э.э.д харвал өнөөх э.р у.м.д.а.г.и.й.г нь с.о.р.о.н т.а.а.л.ж б.а.й.х.а.а.р нь…

Г.э.н.э.т.и.й.н а.ж.и.л г.а.р.с.а.н Ундраа Дархан руу г.а.н.ц.а.а.р.а.а гараад д.а.в.х.и.ч.и.х.а.в. Уг нь тэрээр з.а.м.ы.н х.а.н.ь х.и.й.ж, Драгон дээрээс г.а.н.ц нэг х.ү.н ү.н.э.г.ү.й ч гэсэн а.в.а.а.д я.в.ъ.я…

Зулаа б.ү.с.г.ү.й.г Я.А.С.А.Н ИХ Т.О.С.Т.О.Й Х.О.О.Л Х.И.Й.Д.Э.Г Ю.М П.И.С.Д.А чинь гээд хийсэн х.о.о.л.ы.г нь н.ү.ү.р.л.ү.ү ц.а.ц.а.ж…

Би нэг х.ү.н.т.э.й а.м.ь.д.р.а.а.д 5 ж.и.л б.о.л.л.о.о эхний нэг жилд би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө и.х л с.а.й.н х.ү.н.т.э.й у.ч.и.р.с.а.н мэтээр т.ө.с.ө.ө.л.д.ө.г байлаа. Харин 2 дахь 3 д.а.х.ь…

Т.а.л.и.й.г.а.а.ч н.ө.х.р.и.й.н минь с.ү.н.с.н.э.э.с а.й.х.г.ү.й гэвэл Н.А.М.А.Й.Г Э.Д.Л.Э.Х ГЭЭД Ү.З.Э.Х.Г.Ү.Й юу…

Юун түрүүнд х.ү.н.л.э.г б.у.с гэмээр з.ү.й.л б.и.ч.и.ж буйдаа х.ү.л.ц.э.л өчье. Гэвч хэн н.э.г.э.н.д б.а.с ч.и.г с.у.р.г.а.м.ж.т.а.й гэмээр з.ү.й.л байгаа учраас з.о.р.и.г.л.о.н б.и.ч.и.ж байна. Ер нь…

Ү.х.с.э.н хойноо, чиний б.ө.ө гэж юу байдаг юм. 2-ЛАА ХЭН НЬ Ч.А.Д.А.Л.Т.А.Й.Г.А.А ҮЗЭЭД А.М.Ь Н.А.С.А.А.Р.А.А Б.О.О.Ц.О.О Т.А.В.И.Х УУ…

..Энэ бол 80-аад оны дундуур Хөвсгөл аймагт б.о.л.с.о.н я.в.д.а.л юм. Тэр үед Хөвсгөлийн Цагаан-Уул с.у.м.а.н.д Баатар гэдэг, нутаг усандаа төдийгүй хойд чигтээ алдартай б.ө.ө байжээ.…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно