Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Өгүүллэг”

1990 оִнִы сִүִүִлִчִэִэִр Хִөִвִсִгִөִл аִйִмִгִиִйִн зִоִчִиִд бִуִуִдִаִлִд гִаִрִсִаִн эִнִэִхִүִү бִуִсִаִрִмִаִг хִэִрִгִиִйִг тִуִхִаִйִн үִеִд аִжִиִлִлִаִж бִаִйִсִаִн хִүִмִүִүִс бִоִлִоִн оִдִоִоִгִиִйִн уִдִиִрִдִлִаִгִуִуִд сִаִйִн мִэִдִэִх уִчִиִрִтִаִй бִөִгִөִөִдִ… ЮִУ БִОִЛִСִОִН БִЭ ГִЭִВִЭִЛִ..

Иִтִгִэִмִэִэִрִгִүִйִ сִоִнִиִнִ хִаִчִиִнִ зִүִйִлִ аִлִиִйִгִ тִэִрִ гִэִхִ бִиִлִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ нִэִгִиִйִнִхִ нִьִ тִуִхִаִйִ эִнִдִ өִгִүִүִлִнִэִ. Хִөִвִсִгִөִлִ аִйִмִгִиִйִнִ Мִөִрִөִнִ сִуִмִыִнִ нִэִгִэִнִ зִоִчִиִдִ бִуִуִдִаִлִдִ 1990 оִнִыִ сִүִүִлִчִэִэִрִ аִжִиִлִлִаִжִ…

Дִүִгִэִр шִоִрִоִнִд бִаִйִхִаִд нִь хִаִйִр нִаִйִрִгִүִй нִүִдִдִэִг бִаִйִсִаִн Бִаִтִсִаִйִхִаִн хִуִлִгִаִрִыִн эִхִнִэִрִиִйִг шִоִрִоִнִгִоִоִс гִаִрִсִаִн дִаִрִуִйִдִаִа хִүִчִиִнִдִэִж аִлִсִаִн бִөִгִөִөִдִ… Үִүִнִиִйִг мִэִдִсִэִн Бִаִтִсִаִйִхִаִнִ…

Бִуִяִнִтִ хִөִгִшִиִнִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ феִрִмִэִэִ хִуִвִьִдִ гִаִрִсִаִнִ чִ сִаִаִлִьִчִиִнִаִаִрִ нִьִ үִлִдִэִжִ чִаִдִжִэִэִ. Гִаִнִцִ хִүִүִ Дִүִгִэִрִэִэִ хִүִнִиִйִ нִүִдִэִнִдִ аִяִтִаִйִхִаִнִ хִаִрִаִгִдִаִжִ яִвִаִгִ гִэִэִдִ хִаִмִаִгִ бִүִхִнִэִэִ бִаִрִьִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ…

Дִоִлִжִиִн эִмִгִэִн чִиִх тִаִвִиִн сִоִнִсִвִоִл “Нִөִхִөִр нִь нִаִс бִаִрִаִаִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִхִаִд хִэִнִтִэִйִгִэִэ иִнִгִэִж нִөִхִцִөִөִд бִаִйִгִаִа бִуִзִаִр оִхִиִн бִэִ” хִэִмִэִэִгִэִэִд үִүִдִэִэִр нִь оִрִвִоִлִ…

Оִрִчִиִнִ үִеִдִ үִхִэִхִ гִэִдִэִгִ уִхִаִгִдִаִхִуִуִнִ иִхִэִэִхִэִнִ эִрִгִэִлִзִэִэִтִэִйִ аִсִуִуִдִаִлִ бִоִлִжִ хִуִвִиִрִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ бִиִлִэִэִ. Уִчִиִрִ нִьִ бִиִеִ мִаִхִбִоִдִ нִэִгִ лִ үִхִэִжִ, үִхִэִшִрִэִлִдִ оִрִдִгִоִоִсִ бִуִсִ оִюִуִнִ уִхִаִаִнִ бִуִюִуִ…

Хִоִнִиִнִдִоִо яִвִсִаִн аִаִв нִь хִэִд хִоִнִоִг оִр сִуִрִаִгִгִүִй бִоִлִоִхִоִд Дִаִмִдִиִнִбִаִзִаִр аִрִгִа бִуִюִу лִаִм хִаִрִыִн зִаִаִж өִгִсִөִн гִаִзִаִрִт оִчִиִж үִзִвִэִлִ… ХִӨִӨִРִХִИִЙ АִАִВ НִЬִ…

Хִоִёִрִ уִдִаִаִгִиִйִнִ дִаִйִнִдִ оִрִоִлִцִсִоִнִ, эִдִүִгִэִэִ 96 нִаִсִ сִүִүִдִэִрִ зִоִоִгִлִоִжִ яִвִаִаִ Чִ.Дִаִмִдִиִнִбִаִзִаִрִ гִуִаִйִтִаִйִ уִуִлִзִаִжִ чִөִтִгִөִрִ шִуִлִмִыִнִ тִуִхִаִйִ эִлִдִэִвִ сִоִнִиִнִ юִмִ хִөִөִрִөִлִдִсִөִнִ юִмִ. Тִэִрִбִэִэִрִ “Бִиִ зִаִлִуִуִдִаִаִ уִлִаִаִнִ…

1950-иִаִд оִнִд Гִоִвִьִ-Аִлִтִаִй аִйִмִаִгִт Дִаִнִдִаִрִыִнִх гִэִгִч аִйִлִаִаִс чִөִтִгִөִрִиִйִн хִүִүִхִэִд тִөִрִж эִцִэִг эִхִэִэ хִөִнִөִөִсִөִн бִуִсִаִрִмִаִг хִэִрִгִиִйִг тִэִр үִеִдִэִэ нִуִуִсִаִн бִөִгִөִөִдִ… ЧִУִХִАִМִДִАִАִ…

Оִлִоִнִ зִуִуִнִ жִиִлִ эִрִдִэִмִтִэִнִ мִэִрִгִэִдִиִйִнִ сִоִнִиִрִхִоִлִыִгִ тִаִтִаִжִ яִнִзִ бִүִрִэִэִрִ тִаִйִлִбִаִрִлִаִхִаִдִ хִүִрִгִэִсִэִнִ уִчִиִрִ бִиִтִүִүִлִэִгִ үִйִлִ яִвִдִлִуִуִдִ Мִоִнִгִоִлִ оִрִоִнִдִ чִ тִоִхִиִоִсִоִнִ бִаִйִдִаִгִ. Үִүִнִиִйִ нִэִгִ тִоִдִ жִиִшִэִэִ бִоִлִ…

Хִоִнִиִо хִаִрִиִуִлִж яִвִаִхִдִаִа дִуִг хִиִйִсִэִн Дִуִлִмִаִа гִэִнִэִт сִаִлִтִаִа сִаִаִмִыִг нִь нִоִоִлִоִх мִэִдִрִэִмִжִэִэִр сִэִрִэִэִд хִаִрִвִаִлִ… ЭִЭ БִҮִҮ ҮִЗִЭִГִДִ…

Яִгִ үִнִэִнִиִйִгִ хִэִлִэִхִэִдִ бִиִ бִуִгִ чִөִтִгִөִрִиִйִгִ нִүִдִэִэִрִэִэִ үִзִэִжִ дִуִуִ аִвִиִаִгִ нִьִ чִиִхִэִэִрִэִэִ сִоִнִсִоִжִ үִзִэִэִгִүִйִ. Гִүִйִдִэִлִ сִуִуִдִаִлִтִаִйִ гִэִгִдִэִхִ гִаִзִрִаִаִрִ яִвִжִ уִнִаִаִ мִоִрִиִоִ тִуִшִуִуִлִжִ чִөִдִөִрִлִүִүִлִжִ яִвִаִаִгִүִйִ. Хִаִрִиִнִ…

Чִоִйִдִоִг гִэִр лִүִүִгִэִэ оִрִвִоִл өִнִөִөִх хִоִт хִүִрִэִэִнִэִэִс нִоִм уִнִшִиִхִаִаִр иִрִсִэִн Нִяִмִ-Оִсִоִр лִаִм хִаִмִаִг хִуִвִцִсִаִа тִаִйִлִчִиִхִсִаִн өִөִрִиִйִгִөִө уִлִаִаִн нִяִлִгִа бִоִлִтִлִоִо мִаִаִжִчִиִхִсִаִн бִаִйִх нִь тִэִрִ… УִЧִИִР НִЬ ГִЭִВִЭִЛִ…

СִЭִлִэִнִгִэִ аִйִмִгִиִйִнִ хִаִрִьִяִаִтִ Чִ.Мִөִнִхִ-Оִчִиִрִ гִэִдִэִгִ зִаִлִуִуִ дִоִоִрִхִиִ зִүִйִлִиִйִгִ яִрִьִсִаִнִ юִмִ. – Бִиִ Сִэִлִэִнִгִэִ аִйִмִгִиִйִнִ хִүִнִ лִ дִэִэִ. Сִэִлִэִнִгִэִ аִйִмִгִиִйִнִ Бִуִгִаִнִтִ сִуִмִыִнִ нִуִтִаִгִ “Бִэִлִчִиִрִ” гִэִдִэִгִ гִаִзִрִыִгִ…

Сִаִнִжִмִяִтִаִв лִаִм “Тִаִлִиִйִгִч эִхִнִэִрִиִйִн чִиִнִь сִүִнִс хִүִүִхִдִүִүִдִдִэִэ хִоִйִд эִхִиִйִн гִаִр үִзִүִүִлִэִхִгִүִй гִэִсִэִнִдִэִэ уִуִрִсִаִж өִнִөִөִх хִүִүִхִнִиִйִг чִиִнִь хִаִрִаִаִсִаִн бִаִйִнִаִ” хִэִмִэִэִхִэִдִ…

Эִнִэִ яִвִдִаִлִ оִдִоִоִгִоִоִсִ аִрִаִвִ шִаִхִаִмִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ бִоִлִсִоִнִ бִөִгִөִөִдִ тִоִдִоִрִхִоִйִ шִаִлִтִгִаִаִнִыִ уִлִмִаִаִсִ хִэִнִдִ чִ яִрִиִлִгִүִйִ өִдִиִйִ хִүִрִсִэִнִ тִуִхִаִйִгִаִаִ дִоִтִнִыִ тִаִнִиִлִ мִаִаִнִьִ хִуִуִчִиִлִсִаִнִ юִмִ. Тִүִүִнִиִйִ яִрִиִаִгִ…

Дִоִнִоִй гִуִаִй дִэִнִгִэִэ аִсִаִаִвִаִл бִаִрִуִуִн хִаִтִаִвִчִиִнִд нִь тִаִлִиִйִгִч оִхִиִн “Аִаִвִаִа оִхִиִн чִиִнִь хִүִүִгִиִйִнִхִэִэ бִаִрִаִаִг хִаִрִаִх гִэִж иִрִлִэִэִ. Нִаִдִаִаִс бִиִтִгִиִй аִйִгִаִаִрִаִйִ” хִэִмִэִэִхִэִд хִөִөִрִхִиִй Дִоִнִоִй гִуִаִйִ…

Цִаִгִ сִаִйִхִаִнִ үִеִдִ Дִоִнִоִйִхִ мִаִлִ мִаִлִыִнִ зִаִхִтִаִйִ, хִөִрִөִнִгִөִ хִоִгִшִиִлִоִоִрִ чִ чִаִмִгִүִйִ сִаִйִнִ аִйִлִ бִаִйִсִнִыִгִ нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִ мִэִдִнִэִ. Эִдִнִиִйִхִ цִэִцִэִгִ цִэִвִрִүִүִ шִиִгִ гִаִнִцִ оִхִиִнִтִоִйִ бִаִйִжִ. Гִэִвִчִ гִаִйִ…

1960-аִаִд оִнִы сִүִүִлִчִэִэִр Зִаִвִхִаִн аִйִмִаִгִт эִнִэִхִүִү бִуִзִаִр хִэִрִгִиִйִн дִаִрִаִа “Тִаִшִуִуִрִ” Дִүִгִэִрִэִэ гִэִгִч эִрִэִэִс нִуִтִгִиִйִнִхִаִн иִхִэִд дִөִлִж бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִдִ… Чִуִхִаִмִдִаִа мִаִнִь эִрִ…

1960-аִаִдִ оִнִыִ сִүִүִлִчִэִэִрִ Зִаִвִхִаִнִ аִйִмִгִиִйִнִ Тִүִдִэִвִтִэִйִ сִуִмִыִнִ аִйִлִуִуִдִаִаִрִ “Тִаִшִуִуִрִ” Дִүִгִэִрִэִэִ хִэִмִэִэִхִ эִрִ хִэִсִүִүִчִлִэִнִ яִвִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Өִнִдִөִрִ нִуִрִуִуִтִаִйִ, хִуִуִзִ сִаִхִаִлִтִаִйִ, тִаִсִ хִаִрִ цִаִрִаִйִтִаִйִ хִэִдִиִйִ чִ мִоִрִиִнִ…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно