Press "Enter" to skip to content

Оюунгэрэл бүсгүй с.ү.н.с.т.э.й сүүлэрч нөхөртөө гардуулжээ. ГЭТЭЛ…

Саяхан Улаанбаатар хотод нэгэн залуу гэр бүл ш.ү.ү.х.э.э.р ороод гэрлэлтээ ц.у.ц.л.у.у.л.ж.э.э. Авто засварын газрын э.з.э.н Батсайхан нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэгт амьдардаг бөгөөд эхнэрээ өөрийг нь х.у.у.р.а.н м.э.х.э.л.с.э.н гэсэн г.о.м.д.о.л ш.ү.ү.х.э.д гаргажээ. Сууснаасаа хойш 5 жилийн турш Батсайхан эхнэр Оюунчимэгийг ю.у.н.д ч б.у.р.у.у.т.г.а.д.а.г.г.ү.й байв. Эхнэр нь номхон дөлгөөн, эелдэг даруу нэгэн байлаа. Ганц г.э.м нь хүүхэд л о.л.д.о.г.г.ү.й юмсанж. Энэ ч яахав, цагийн урсгалд болох л зүйл гэж нөхөр нь боддог байжээ. Харин одоо өгүүлэх гэж буй түүх нэгэн б.ү.г.ч.и.м ш.ө.н.ө.ө.с эхэлжээ.

Эхнэр нь х.а.ш.г.и.р.а.х.а.д Батсайхан сэржээ. Г.а.й.х.а.ж ц.о.ч.с.о.н Оюунчимэгийн зүг хартал эхнэр нь хөнжлөө яраад хаячихсан яг л з.а.г.а.с н.а.а.д.у.у.л.ж байгаа юм шиг а.в.и.р.л.а.ж байх юм тэнэ. Тун их т.а.а.ш.а.а.л а.в.ч байгаа бололтой т.и.й.ч.и.г.н.э.н х.а.в.ч.и.г.а.н.а.ж, о.р.ь д.у.у тавьж, ямар нэгэн ойлгомжгүй зүйл ш.и.в.н.э.ж байхад хамаг х.ө.л.с нь б.у.р.з.а.й.с.а.н байжээ. Эхнэрээ сэрээх гэсэн боловч я.а.ж ч ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Харин д.у.р т.а.в.ь.с.н.ы.х.а.а дараа нь Оюунчимэг өөрөө т.а.й.в.ш.р.а.н нүдээ н.э.э.х.э.д нь юу болсон талаар Батсайхан а.с.у.у.ж.э.э.

Эхнэр нь нэг х.а.ч.и.н з.ү.ү.д з.ү.ү.д.л.э.с.э.н гэхдээ яг юу з.ү.ү.д.э.л.с.н.э.э м.э.д.э.х.г.ү.й байна гэж. Хэдэн хоногийн дараа байдал д.а.х.и.н давтагджээ. Түүнээс хойш Оюунчимэг шөнө болгон ийм з.ү.ү.д.н.э.э.с.э.э с.а.л.а.х.а.а байв. Нөхөр нь түүнийг з.о.д.о.ж ж.а.н.ч.а.а.д ч з.ү.ү.д.н.э.э.с нь с.э.р.э.э.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й байсан гээд б.о.д. Эхнэрээ дагуулан э.м.ч дээр очиход түүнийг эрүүл бөгөөд нөхөртэйгээ б.э.л.г.и.й.н х.а.р.ь.ц.а.а.н.д т.о.г.т.м.о.л о.р.ж байхыг л зөвлөжээ. Гэвч эхнэр нь өөрөөс нь з.у.г.т.а.ж, э.л.д.э.в ш.а.л.т.а.г т.о.о.ч.и.н б.и.е.н.д.э.э х.а.в.ь.т.у.у.л.а.х.а.а байсан гэнэ.

Эцсийн б.ү.л.э.г.т Оюунчимэг Түвдэд долоон жил сурсан Бутаны с.ү.м.д х.а.р д.о.м.ы.н арга э.з.э.м.ш.с.э.н улааны ш.а.ш.н.ы л.а.м.д бүх ү.н.э.н.э.э т.о.о.ч.с.о.н байна. Бүсгүй “Шөнө болгон маш с.а.й.х.а.н з.а.л.у.у ирж намайг ж.а.р.г.а.а.д.а.г. Би түүнийг маш их х.ү.л.э.э.д.э.г б.о.л.ч.и.х.л.о.о. Нөхөртэйгөө б.э.л.г.и.й.н а.ж.и.л хийх д.у.р.г.ү.й хүрээд зөвхөн з.ү.ү.д.э.н.д ирдэг тэр з.а.л.у.у.г л хүлээж байна” гэж н.ү.г.л.э.э н.а.м.а.н.ч.и.л.ж.э.э. Харин 2 сарын дараа Оюунчимэг ж.и.р.э.м.с.э.л.с.э.н ажээ.

Тэгэхэд л Батсайхан шууд ш.и.й.д.в.э.р г.а.р.г.а.н эхнэрээсээ с.а.л.а.х.а.а.р шийдсэн нь энэ байлаа. Батсайхан “Энэ хүүхэд бол миний хүүхэд биш, ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н хүүхэд болохоор би с.а.л.ж байна. Хэрвээ Оюунчимэг хүүхдээ а.б.о.р.т хийж а.в.а.х.у.у.л.а.х.г.ү.й т.ө.р.ү.ү.л.д.э.г юм бол би шууд у.с.т.г.а.х болно” хэмээн ш.ү.ү.х х.у.р.а.л дээр м.э.д.э.г.д.ж.э.э. Харин Оюунчимэг нөхрөөсөө с.а.л.м.а.г.ц.а.а Монголоос хаашаа ч хамаагүй, хандсан з.ү.г.т.э.э явахаа ш.ү.ү.х х.у.р.а.л дээр м.э.д.э.г.д.с.э.н бөгөөд нөхрөөсөө өөр ямар ч хүнтэй э.н.г.э.р з.ө.р.ү.ү.л.э.э.г.ү.й ганцхан з.ү.ү.д.э.н.д л хэн н.э.г.э.н ирж д.у.р х.ү.с.л.и.й.г нь х.а.н.г.а.ж байсан.

Миний хүүхэд ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н.х ч байж болно гэжээ. Э.м.ч нар ч.ө.т.г.ө.р.т.э.й н.ө.х.ц.ө.ж болох тухайд ү.л и.т.г.э.с.э.н байдалтай х.а.н.д.а.ж байгаа ч ийм тохиолдлууд ганц Монголд бус х.ү.й.т.э.н с.э.р.ү.ү.н улиралтай хөрш Орос оронд ч т.о.х.и.о.л.д.ж.э.э. Жишээ нь Вяткагийн Иринатай тохиолдсон явдал байна. Тэрээр ярихдаа: “Нэг удаа би нөхөртэйгээ у.н.т.а.ж байсан юм. Гэтэл хэн нэгэн өөр э.р.и.й.н г.а.р и.л.ж т.а.а.л.а.н, би с.э.р.э.х гээд с.э.р.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й. Ер нь бол н.ү.д.э.э л нээж чадахгүй байсан болохоос биш б.ү.г.д.и.й.г с.а.й.т.а.р ойлгож байсан.

Нэг э.р.э.г.т.э.й х.ү.н надтай яриад ч байх шиг сүүлдээ намайг ү.н.с.э.ж байснаа надтай б.э.л.г.и.й.н х.а.р.ь.ц.а.а.н.д орсон. Харин үүнээс хойш олон удаа энэ б.а.й.д.а.л д.а.в.т.а.г.д.с.а.н. Заримдаа би түүнийг х.ө.ө.г.ө.ө.д я.в.у.у.л.ч.и.х.а.ж чаддаг байсан ч заримдаа тэр намайг б.ү.х.л.э.э.р минь э.з.э.м.д.д.э.г байсан. Би түүнийг их с.а.й.х.а.н з.а.л.у.у гэж бодон хааяа түүнтэй х.а.в.ь.т.а.х юмсан гэж бодон орой нь х.ү.л.э.э.д.э.г болсон.

Сүүлдээ нөхөртэйгээ х.а.в.ь.т.а.х, э.р.х.л.э.н я.н.а.г.л.а.х д.у.р.г.ү.й болж би өөрийгөө түүнд х.а.й.р.г.ү.й болсон гэж бодох болсон. Нэг удаа тэр дахин ирж намайг э.з.э.м.д.э.х.э.д нь би түүнээс надад царайгаа х.а.р.у.у.л.а.а.ч гэж г.у.й.с.а.н. Гэтэл ү.з.э.ш.г.ү.й м.у.у.х.а.й, о.й г.у.т.а.м а.м.ь.т.а.н н.ү.д.э.н.д минь үзэгдэхэд би байдгаараа о.г.и.ж б.ө.ө.л.ж.с.ө.ө.р с.э.р.с.э.н. Үүнээс хойш миний б.и.е.н дээр у.л.а.а.н т.о.л.б.о гарах болсон ба харин аз болоход нэг их удалгүй а.р.и.л.ч.и.х.д.а.г байсан.

Харин ж.и.р.э.м.с.э.н болсноосоо хойш түүнийг намайг д.а.х.и.н з.о.в.о.о.л.г.ү.й о.р.х.и гэхэд тэр өөдөөс минь х.э.з.э.э ч үгүй. Чи надаас с.а.л.а.х.а.а.с.а.а ө.н.г.ө.р.с.ө.н. Хүүхдийг чинь ч.и.н.и.й н.ө.х.ө.р биш би х.и.й.с.э.н гэж а.р.х.и.р.с.а.н. Би одоо яахаа ч м.э.д.э.х.г.ү.й байна. Энэ тухай нөхөртөө хэлэхээс а.й.ж байна” гэжээ. Эквадорын оршин суугч Карен ч мөн адил ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н е.р.т.ө.н.ц.и.й.н нэгэнтэй нэг б.у.с удаа б.э.л.г.и.й.н х.а.р.ь.ц.а.а.н.д о.р.с.н.о.о ярьж байна. Ч.ө.т.г.ө.р түүн дээр ихэвчлэн үүр ц.а.й.х.ы.н а.л.д.а.д и.р.д.э.г байжээ.

Дээр нь гараад д.а.р.а.а.д а.в.а.х.а.д яаж ч ч.а.д.д.а.г.г.ү.й байсан гэнэ. Хэд хоноод л тэр түүн дээр д.а.х.и.н и.р.д.э.г байжээ. Энэ бүхнийг тэр з.ү.ү.д.э.л.ж л байна гэж о.й.л.г.о.с.о.н ч хамгийн сүүлийн удаа тэр и.р.э.х.э.д нь бүсгүй түүний т.ө.р.х.и.й.г н.ү.д.э.э.р.э.э х.а.р.ж.э.э. Тэр гялалзсан шар нүдтэй, ү.р.ч.г.э.р м.у.у.х.а.й ц.а.р.а.й.т.а.й байсан бөгөөд б.и.е нь х.ү.й.т.э.н г.ө.л.г.ө.р, харин э.м.н.э.л.г.и.й.н м.о.р.г.н.ы.х шиг э.в.г.ү.й ү.н.э.р.т.э.й байжээ. Танзанийн Занзибар арлынханд ийм зүйл тохиолдох нь э.л.б.э.г б.а.й.д.а.г гэнэ.

Тэд түүнийг Попо. Бава гэж нэрлэнэ. Занзибарчууд энэ зүйлийг б.у.р.х.а.н гэх бөгөөд т.ү.ү.н.д мал а.м.ь.т.н.а.а.р ө.р.г.ө.л ө.р.г.ө.ө.д ч т.у.с.ы.г ололгүй олон жилийг а.р.д.а.а о.р.х.и.ж.э.э. Костромагийн оршин суугч 19 н.а.с.т.а.й Наташа нэг удаа з.ү.ү.д.э.н.д.э.э х.а.ч.и.н ж.и.г.т.э.й а.м.ь.т.н.ы.г харжээ. 1м 80 см-ийн ө.н.д.ө.р.т.э.й хар саарал үсээр б.ү.р.х.с.э.н б.и.е.т.э.й түүний н.ү.ү.р гарын алга нь л ү.с.г.ү.й байжээ. Нүүр нь х.ү.н.и.й.х шиг ч урт үстэй, чих нь н.о.х.о.й.н.ы.х шиг у.н.ж.с.а.н х.э.л.б.э.р.т.э.й.

Харин т.о.л.г.о.й.н дээр нь хагас саран хэлбэртэй э.в.э.р байжээ. Х.ү.н.э.э.р бол 35-40 орчим н.а.с.н.ы болов уу г.э.м.э.э.р байжээ. Түүнийг эргээд цааш харахад нь Наташа с.ү.ү.л.т.э.й гэдгийг нь м.э.д.ж.э.э. Х.ө.л нь мориных шиг т.у.у.р.а.й.т.а.й байжээ. Ч.ө.т.г.ө.р гэж бодон а.й.т.а.л тэр охины б.о.д.л.ы.г у.н.ш.с.а.н юм шиг “Надаас бүү а.й. Би чиний бодсон тэр зүйл чинь биш би тэндээс ирсэн” гээд газар луу з.а.а.ж.э.э. Энэ з.ү.ү.д.н.э.э.с хойш охин түүнийг сэрүүн байхдаа ч хэд хэдэн удаа харжээ.

Ч.ө.т.г.ө.р гэнэт л маш хурдан хана, шкаф ер нь хаанаас ч хамаагүй г.а.р.ч ирдэг байв. Ингэж ирэх тоолонд нь Наташа охин гэртээ дандаа г.а.н.ц.а.а.р.а.а байж т.а.а.р.д.а.г байжээ. Нэг удаа тэр з.о.р.и.г г.а.р.г.а.н түүний б.и.е.д х.ү.р.э.х.э.д х.ү.й.т.э.н б.о.л.о.в.ч, зөөлөн хөвсгөр жижигхэн тоглоом шиг байжээ. Удалгүй охин түүнээс а.й.х.а.а о.г.т б.о.л.ь.ж бүр т.о.о.х.о.о ч байжээ. Анх ирснээсээ хойш яг нэг сарын дараа ч.ө.т.г.ө.р ирэхдээ огт ө.ө.р т.ө.р.х.т.э.й болон иржээ. Тэр ү.з.э.с.г.э.л.э.н.т.э.й сайхан ц.а.р.а.й.т.а.й, б.и.е б.я.л.д.р.ы.н х.ө.г.ж.и.л с.а.й.т.а.й ч.и.й.р.э.г з.а.л.у.у.г.и.й.н төрхөөр ч.а.р.м.а.й н.ү.ц.г.э.н иржээ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно