Press "Enter" to skip to content

Иргэн Э: Миний бага охин х.и.й ү.з.э.г.д.э.л.т.э.й тоглоод байдаг…

Ч.ө.т.г.ө.р, с.ү.н.с, х.и.й ү.з.э.г.д.л.и.й.г н.о.х.о.й м.у.у.р.а.а.с г.а.д.н.а бага насны хүүхдүүд х.а.р.д.а.г гэж м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д э.р.т.н.э.э.с ярьдаг. Учир нь хүүхдүүдийн з.у.р.г.а.а дахь м.э.д.р.э.х.ү.й нээлттэй учир т.о.м.ч.у.у.д.а.а.с илүү д.а.л.д е.р.т.ө.н.ц.и.й.г х.а.р.д.а.г аж. Н.я.л.х хүүхэдтэй а.й.л.д х.э.н н.э.г.э.н о.р.ж ирэхэд хүүхэд нь э.г м.а.г.г.ү.й у.й.л.д.а.г т.о.х.и.о.л.д.о.л зөндөө. Энэ нь орж ирсэн хүний э.н.е.р.г.и.э.с гадна түүнтэй хамт д.а.г.а.н я.в.д.а.г х.и.й ү.з.э.г.д.л.и.й.г харсан хүүхэд ийнхүү а.й.ж ц.о.ч.и.р.д.о.н у.й.л.д.аг байна.

Харин энэ мэдрэмж таваас дээш н.а.с.н.а.а.с а.л.г.а б.о.л.д.о.г бөгөөд энэ үеэс э.х.л.э.н х.ү.ү.х.д.э.д с.ү.н.с с.ү.ү.д.р.и.й.г т.ө.в.ө.г.г.ү.й о.л.ж х.а.р.д.а.г төрөлхийн з.ө.н б.и.л.э.г нь аажмаар а.л.г.а б.о.л.д.о.г.т.о.й холбоотой аж. Хүмүүст с.ү.н.с х.и.й ү.з.э.г.д.э.л нь ямарваа нэгэн д.ү.р.с.г.ү.й, х.и.й байдлаар м.э.д.э.г.д.д.э.г бол хүүхдүүдийн дунд ямар нэгэн д.ү.р.с.э.э.р х.а.р.а.г.д.д.а.г гэнэ. Х.и.й ү.з.э.г.д.э.л харсан гэх хүүхдүүдийг харсан а.м.ь.т.н.а.а з.у.р.а.х.ы.г д.а.а.л.г.а.х.а.д янз бүрийн хэлбэр д.ү.р.с.т.э.й зурсан ч нийтлэг нэгэн зураг байсан нь э.в.э.р т.у.у.р.а.й.т.а.й, ү.с.т.э.й, ганц н.ү.д.т.э.й байжээ.

Нэг харахаар я.м.а.а шиг нөгөө харахаар ү.х.э.р шиг м.ө.р.т.л.ө.ө хүний нүүртэй з.у.р.с.а.н байсан нь с.о.н.и.н. Гэвч зарим э.р.д.э.м.т.д.и.й.н с.у.д.а.л.с.н.а.а.р, хүүхдүүд өөрсдөө х.и.й ү.з.э.г.д.л.и.й.н е.р.т.ө.н.ц.и.й.г б.и.й болгодог гэнэ. Э.р.д.э.м.т.э.н Тамар Заисенваин, Майкл Каплан нарын 2013 онд хийсэн с.у.д.а.л.г.а.а.г.а.а.р дөрвөөс зургаан насны хүүхдүүд и.х.э.в.ч.л.э.н шөнө д.ө.л.ө.ө.р а.й.д.а.с нь х.ү.ч.т.э.й болсон ү.е.д.э.э өөрсдийн а.й.д.с.а.а.с ү.ү.д.э.л.т.э.й х.и.й з.ү.й.л.с.и.й.г у.р.г.у.у.л.а.н т.ө.с.ө.ө.л.д.ө.г нь н.о.т.л.о.г.д.ж.э.э.

Хэрвээ эцэг эх нь элдэв е.р б.у.с.ы.н зүйл, с.ү.н.с.э.н.д и.т.г.э.г.ч байх аваас ө.ө.р.с.д.и.й.н ү.й.л.д.э.л, яриагаар хүүхдийнхээ а.й.д.с.ы.г у.л.а.м д.э.в.р.э.э.д.э.г байна. А.й.д.с.ы.н х.ү.ч.т.э.й сэтгэл хөдлөлийн н.ө.л.ө.ө.г.ө.ө.р х.и.й ү.з.э.г.д.эх зүйлсийг б.о.д.и.т байдлаас я.л.г.а.х чадвар сургуулийн өмнөх насны х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.д сайн х.ө.г.ж.ө.ө.г.ү.й байдаг нь ч т.о.г.т.о.о.г.д.с.о.н байна. Х.и.й з.ү.й.л х.а.р.а.х.а.а.с гадна б.и.е дээрээ ямар нэг х.и.й м.э.д.р.э.м.ж.и.й.г м.э.д.р.э.х нь э.л.б.э.г байдаг аж.

Энэхүү х.и.й з.ү.й.л.и.й.г бодит байдлаас я.л.г.а.х.г.ү.й байх я.в.д.а.л у.д.а.а.н үргэлжилснээс хүүхдүүд өөрсдийн у.р.г.у.у.л.а.н бодсон хэн н.э.г.э.н х.и.й ү.з.э.г.д.э.л.т.э.й удаан х.у.г.а.ц.а.а.н.д х.а.р.ь.ц.а.х, т.о.г.л.о.х явдал гардаг байна. Ялангуяа энэ нь а.й.л.ы.н ганц х.ү.ү.х.э.д юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйлийг т.ө.с.ө.ө.л.ө.н б.о.д.о.х д.у.р.т.а.й хүүхдүүдэд илүү а.ж.и.г.л.а.г.д.а.ж байжээ.

Тэгэхээр хүүхдүүдийн х.у.в.ь.д х.и.й ү.з.э.г.д.э.л бол т.ө.с.ө.ө.л.л.и.й.н е.р.т.ө.н.ц гэж ойлгож б.о.л.о.х ч х.и.й ү.з.э.г.д.э.л харсан гэх хүүхдүүд нэгэн адил з.у.р.г.и.й.г з.у.р.ж байгааг адил т.ө.с.ө.ө.л.ө.л.т.э.й байна гэхэд а.р.а.й ө.р.ө.ө.с.г.ө.л о.й.л.г.о.л.т болно. Түүхэнд т.э.м.д.э.г.л.э.г.д.с.э.н.э.э.р, ч.ө.т.г.ө.р.т.э.й н.ө.х.ө.р.л.ө.ж т.о.г.л.о.ж байсан х.ү.ү.х.д.и.й.н тухай хүртэл байдаг. Тэр тусмаа хүүхдийг ө.в.ч.т.э.й байх ү.е.д ч.ө.т.г.ө.р өөрсдөө ирээд тоглож, б.и.е нь наашлахаар а.л.г.а б.о.л.ч.и.х.д.о.г гэнэ.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно