Press "Enter" to skip to content

Өִвִөִрִхִаִнִгִаִй аִйִмִаִгִт Дִаִмִбִаִа хִиִрִгִиִсִүִүִр уִхִаִхִаִаִр яִнִз бִүִрִиִйִн хִоִнִгִиִл дִаִмִжִиִн яִвִж нִэִгִэִн хִоִнִгִиִлִд цִэִв хִүִйִтִэִн бִиִеִтִэִйִ, хִаִчִиִн үִнִэִр хִаִнִхִаִлִсִаִн уִрִт шִиִрִүִүִн үִсִтִэִй аִмִьִтִаִн гִаִр хִөִл нִүִүִр аִмִыִг нִь тִэִмִтִрִэִн үִзִэִж бִаִйִсִаִнִаִаִ… ТִӨִД УִДִАִЛִГִҮִЙִ…

Эִнִэִ яִвִдִаִлִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ уִхִаִгִчִдִаִдִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ аִжִэִэִ. Нִэִгִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ уִхִчִиִхִвִаִлִ бִүִтִэִнִ жִиִлִдִэִэִ гִэִдִсִэִэִ иִлִэִэִдִ хִэִвִтִэִхִ хִэִмִжִэִэִнִиִйִ мִөִнִгִөִ оִлִдִоִгִ хִэִмִэִэִнִ уִгִ аִжִиִлִдִ гִаִрִшִсִаִнִ нִэִгִэִнִ нִөִхִөִрִ өִгִүִүִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִгִ жִиִрִиִйִнִ хִүִмִүִүִсִ хִаִрִаִаִдִ Эִнִэִ TOM ТִОִМִ бִуִлִ чִуִлִуִуִнִуִуִдִыִгִ зִаִйִлִуִуִлִжִ дִоִоִрִ нִьִ бִуִлִаִгִдִсִаִнִ зִүִйִлִиִйִгִ шִоִрִоִоִнִ дִоִтִрִоִоִсִ уִхִаִжִ аִвִнִаִ гִэִдִэִгִ ёִсִтִоִйִ бִүִтִэִхִгִүִйִ аִжִиִлִ хִэִмִэִэִнִ зִаִлִхִуִуִрִчִ бִоִдִдִоִгִ бִиִлִэִэִ.

Гִэִвִчִ хִэִрִвִэִэִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ сִуִгִаִ тִаִтִаִаִдִ чִуִлִуִуִнִуִуִдִыִгִ эִвִтִэִйִхִэִнִ аִвִчִиִхִвִаִлִ дִоִоִрִ нִьִ тִаִвִаִнִ хִаִнִаִтִаִйִ гִэִрִиִйִнִ дִоִтִоִрִ тִаִлִ шִиִгִ уִуִжִуִуִхִаִнִ зִаִйִтִаִйִ аִгִуִйִ шִиִгִ хִоִнִгִиִлִ бִаִйִдִаִгִ аִжִ. Мִэִдִэִэִжִ тִэִрִхִүִүִ уִуִжִиִмִ хִоִнִгִиִлִ дִоִтִоִрִ нִаִсִ бִаִрִсִаִнִ хִүִнִиִйִ бִуִлִшִ мִеִнִ хִаִжִуִуִдִ нִьִ тִаִвִьִсִаִнִ эִдִ өִлִгִиִйִнִ зִүִйִлִсִ хִиִчִнִэִэִнִ оִлִоִнִ зִуִуִнִ жִиִлִ өִнִгִөִрִсִөִнִ чִ тִэִрִ лִ хִэִвִэִэִрִэִэִ бִаִйִжִ бִаִйִдִаִгִ аִжִ.

Хִиִрִгִэִсִүִүִрִ тִоִнִоִгִчִиִдִ хִоִнִгִиִлִ дִоִтִоִрִ бִаִйִгִаִаִ шִиִрִхִэִгִ шִаִвִаִрִ вִаִаִрִнִыִ хִэִлִтִэִрִхִиִйִгִ чִ хִүִрִтִэִлִ үִлִдִэִэִхִгִүִйִ хִаִмִжִ оִдִдִоִгִ бִөִгִөִөִдִ уִчִиִрִ нִьִ МִЭִӨִ хִоִёִрִдִуִгִаִаִрִ зִуִуִнִыִ үִеִиִйִнִ шִаִвִаִрִ вִаִаִрִнִыִ гִаִнִцִ хִэִлִтִэִрִхִиִйִ лִ гִэִхִэִдִ 150 аִмִ.дִоִлִлִаִрִыִнִ үִнִэִ хִүִрִчִ бִаִйִсִаִнִ аִжִ. Зִаִ эִнִэִ чִ яִаִхִаִвִ үִнִдִсִэִнִ яִрִиִаִгִаִаִ үִрִгִэִлִжִлִүִүִлִьִеִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ дִөִрִвִөִнִ зִаִлִуִуִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ уִхִаִхִаִаִрִ Өִвִөִрִхִаִнִгִаִйִ аִйִмִаִгִ рִуִуִ хִөִдִөִлִсִөִнִ бִаִйִнִаִ.

Тִэִдִ уִрִьִдִ өִмִнִөִ бִиִшִгִүִйִ нִэִгִ бִуִлִшִ бִуִнִхִаִнִ оִнִгִиִчִиִхִ аִжִлִыִгִ хִүִнִиִйִ нִүִдִэִнִдִ үִзִэִгִдִэִхִгִүִйִ сִэִмִхִэִнִ аִмִжִуִуִлִсִаִаִрִ оִлִоִнִ жִиִлִиִйִнִ нִүִүִрִ үִзִсִэִнִ тִуִрִшִлִаִгִаִтִаִйִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִжִ. Тִиִйִмִэִэִсִ нִуִтִгִиִйִнִ хִүִнִэִэִсִ оִвִоִоִ юִмִтִаִйִ бִаִйִжִ мִаִгִаִдִгִүִйִ тִоִмִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ тִуִхִаִйִ сִоִнִсִуִуִтִаִаִ “Эִцִэִгִ дִэִэִдִсִиִйִнִхִэִэִ бִуִлִшִиִйִгִ хִөִнִдִөִжִ “аִдִиִсִ аִвִчִиִхִаִжִ”

чִаִдִвִаִлִ хִүִнִ тִуִсִ бִүִрִ дִоִоִдִ тִаִлִ нִьִ гִуִрִвִаִаִсִ тִаִвִаִнִ сִаִяִ тִөִгִрִөִгִ өִвִөִрִтִлִөִөִдִ бִүִтִэִнִ жִиִлִиִйִнִ тִуִрִшִ гִэִдִсִэִэִ иִлִэִнִ дִэִэִшִэִэִ хִаִрִаִаִдִ хִэִвִтִчִиִхִ юִмִ бִаִйִнִаִ” гִэִжִ тִоִгִлִоִжִ нִаִрִгִиִсִаִаִрִ уִхִаִхִаִаִрִ тִоִвִлִоִсִоִнִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִхִэִэִ зִүִгִ хִүִрִзִ жִоִоִтִуִуִгִаִаִ бִаִрִиִаִдִ гִаִрִчִ өִгִсִөִнִ юִмִсִаִнִжִ. Тִэִдִнִиִйִгִ Өִвִөִрִхִаִнִгִаִйִ аִйִмִгִиִйִнִ 7 дִ ww Хִаִйִрִхִаִнִдִуִлִаִаִнִ сִуִмִыִнִ хִоִйִдִ хִэִсִэִгִтִ хִүִнִиִйִ нִүִдִнִэִэִсִ дִаִлִдִ, аִйִлִ аִмִьִтִаִнִаִаִсִ сִ зִаִйִдִуִуִ бִөִгִлִүִүִ гִаִзִаִрִ иִрִэִхִэִдִ нִэִгִэִнִ өִвִөִрִмִөִцִ хִэִлִбִэִрִтִэִйִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ дִүִнִсִиִйִнִ уִгִтִжִэִэִ.

Еִрִдִөִөִ дִоִлִоִоִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִоִтִоִрִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִгִ уִхִаִжִ хִоִоִсִоִлִчִиִхִоִоִдִ чִуִлִуִуִгִаִаִрִ нִьִ бִуִцִаִаִжִ тִаִгִлִаִаִдִ яִвִчִиִхִнִаִ хִэִмִэִэִнִ тִоִоִцִоִоִлִсִоִнִ ТִЭִДִ оִлִоִнִ тִаִвִаִнִ үִгִгִүִйִ аִжִиִлִдִаִаִ оִрִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. Сִуִрִсִаִнִ аִжִиִлִ уִчִиִрִ тִиִйִмִ Чִ хִэִцִүִүִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִгִүִйִ. Бִаִрִаִгִ эִхִнִиִйִ өִдִөִрִ лִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ дִэִэִвִрִиִйִгִ дִаִрִсִаִнִ бִуִлִ чִуִлִуִуִнִуִуִдִыִгִ зִаִйִлִуִуִлִжִ оִрִхִиִжִэִэִ.

Хִаִрִиִнִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ дִэִэִвִэִрִ гִэִжִ хִэִлִжִ бִоִлִоִхִ нִиִмִгִэִнִ дִаִмִ нִуִрִуִуִгִ хִуִчִсִаִнִ шִоִрִоִоִнִ хִуִчִлִаִгִыִгִ хִуִуִлִжִ бִаִйִтִаִлִ үִлִ мִэִдִэִгִ хִөִгִжִмִиִйִнִ аִяִ оִйִрִ хִаִвִиִаִсִ нִьִ сִоִнִсִоִгִдִоִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. Шִаִнִзִнִыִхִ чִ юִмִ уִуִ гִэִмִэִэִрִ үִлִ мִэִдִэִгִдִэִхִ хִөִгִжִмִиִйִнִ эִгִшִиִгִ бִүִгִдִэִдִ нִьִ тִоִвִ тִоִдִхִоִнִ сִоִнִсִоִгִдִсִоִнִ уִчִрִаִаִсִ цִеִмִ хִиִйִжִ бִуִйִ зִүִйִлִэִэִ тִүִрִ оִрִхִиִнִ гִаִйִхִаִжִ хִоִцִоִрִчִэִэִ.

Хִэִнִ нִэִгִ нִьִ “Сִаִяִыִнִ хִөִгִжִиִмִ хִаִаִнִаִаִсִ сִоִнִсִоִгִдִоִвִ оִоִ” гִэִжִ аִсִуִуִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ хִэִнִ чִ хִаִрִиִуִлִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ. Хִиִйִ юִмִ сִоִнִсִсִоִнִ юִмִ бִаִйִлִгִүִйִ гִэִжִ яִрִиִлִцִаִаִдִ үִрִгִэִлִжִлִүִүִлִэִнִ уִхִаִжִ эִхִэִлִжִэִэִ. Хִаִрִиִнִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ бִуִлִшִ уִхִаִхִ аִжִлִыִгִ бִаִрִаִгִ лִ аִрִвִаִаִдִ жִиִлִ гִаִрִдִаִнִ хִиִйִжִ яִвִаִаִ нִэִгִэִнִ аִхִиִмִаִгִ нִаִсִнִыִ эִрִ “Хִөִгִжִиִмִ хִаִнִгִиִнִаִнִаִ гִэִдִэִгִ яִмִаִрִ нִэִгִ нִуִуִцִ оִнִьִсִнִыִ чִиִмִэִэִ бִаִйִжִ мִэִдִнִэִ.

Бִүִгִдִэִэִрִэִэִ мִаִшִ бִоִлִгִоִоִмִжִтִоִйִ уִхִаִхִ хִэִрִэִгִтִэִйִ шִүִүִ” гִэִжִ сִаִнִуִуִлִсִаִнִ аִжִэִэִ. Хִүִмִүִүִсִ эִрִтִнִиִйִ бִуִлִшִ бִуִнִхִаִнִыִгִ уִхִаִхִаִдִ сִаִаִлִьִ, зִаִнִгִаִ, хִаִрִвִаִхִ тִөִхִөִөִрִөִмִжִ бִиִйִ гִэִжִ яִрִиִлִцִдִаִгִ бִоִлִоִвִчִ тִэִдִэִнִдִ тִиִйִмִэִрִхִүִүִ зִүִйִлִ бִаִрִаִгִ лִ тִаִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Дִиִйִлִэִнִхִ оִнִьִсִоִнִ тִөִхִөִөִрִөִмִжִ нִьִ цִаִгִ хִуִгִаִцִаִаִнִыִ эִрִхִэִэִрִ эִлִэִгִдִэִнִ хִэִвִрִэִгִшִэִэִдִ аִжִиִлִлִаִхִаִаִ бִоִлִьִсִоִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִжִ.

Гִэִхִдִэִэִ тִэִдִ хִэִдִэִнִ зִуִуִнִ жִиִлִ өִнִгִөִрִсִөִнִ чִ эִлִэִгִдִэִжִ хִуִуִчִрִаִлִгִүִйִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִ нִуִуִцִ сִаִаִлִиִнִдִ өִрִтִөִжִ гִаִрִ хִөִлִөִөִ тִаִсִдִуִуִлִсִаִнִ, мִоִдִоִнִ жִаִдִаִнִдִ бִуִлִчִиִнִ бִуִгִуִйִгִаִаִ сִүִлִбִүִүִлִсִэִнִ тִуִхִаִйִ яִрִиִаִ хִөִөִрִөִөִгִ оִлִоִнִтִаִаִ сִоִнִсִчִ бִаִйִжִэִэִ. Тִиִйִмִэִэִсִ эִнִэִ уִдִаִаִ тִэִрִ дִөִрִөִвִ юִмִыִгִ яִаִжִ мִэִдִэִхִэִвִ хִэִмִэִэִнִ бִоִлִгִоִоִмִжִиִлִжִ эִхִэִлִжִэִэִ.

Хִэִрִвִэִэִ хִөִрִсִ шִоִрִоִоִ нִуִрִаִнִ хִөִдִлִөִөִдִ эִхִэִлִвִэִлִ яִаִрִаִлִтִаִйִ тִэִнִдִэִэִсִ хִоִлִдִоִхִгִүִйִ бִоִлִ аִюִуִлִтִаִйִ гִэִдִгִиִйִгִ бִүִгִдִ мִэִдִнִэִ. Гִэִвִчִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ дִэִэִвִрִиִйִгִ уִхִаִжִ аִвִтִаִлִ тִэִдִэִнִдִ юִуִ чִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִгִүִйִ. Иִнִгִэִэִдִ зִуִнִыִ хִаִлִуִуִнִдִ тִаִаִтִаִйִ нִьִ аִрִгִаִгִүִйִ сִэִрִүִүִ дִаִаִсִаִнִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ хִоִнִгִиִлִ рִуִуִ оִрִоִоִдִ яִвִчִиִхִаִжִ. Хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ өִрִхִнִиִйִ гִоִлִдִ яִмִаִрִ чִ шִаִрִиִлִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ.

Хִаִрִиִнִ аִсִаִрִ тִоִмִ чִуִлִуִуִнִ аִрִсִлִаִнִгִиִйִнִ сִиִйִлִбִэִрִ бִаִрִуִуִнִ тִиִйִшִэִэִ хִаִрִаִаִдִ хִөִнִдִөִлִсִөִнִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִжִэִэִ. Тִэִдִ дִөִрִвִүִүִлִэִэִ аִрִсִлִаִнִгִ өִрִгִөִжִ хִөִнִдִиִйִрִүִүִлִэִхִ гִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ уִрִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ дִаִаִгִдִсִаִнִгִүִйִ. Эִнִэִ үִеִдִ нִэִгִ нִьִ хִоִнִгִиִлִыִнִ бִаִрִуִуִнִ тִаִлִдִ цִаִаִшִаִаִ хִаִвִаִаִдִ оִрִчִиִхִсִоִнִ жִиִжִиִгִ нִүִхִ бִаִйִгִаִаִгִ оִлִжִ хִаִрִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Өִмִнִөִ нִьִ яִмִаִрִ чִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ дִоִтִоִрִ иִйִмִ нִүִхִ бִаִйִгִаִаִгִүִйִ уִчִрִаִаִсִ тִэִдִ мִаִшִ иִхִ гִаִйִхִжִэִэִ.

Уִгִ нִүִхִ нִьִ хִүִнִ хִэִвִтִэִэִгִэִэִрִэִэִ мִөִлִхִөִөִдִ оִрִчִиִхִмִоִоִрִ зִаִйִтִаִйִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ цִөִмִөִөִрִөִөִ зִэִрִгִэִлִдִэִэִ өִрִөִөִнִдִ нִьִ оִрִжִ үִзִэִхִэִэִрִ дִуִуִ нִэִгִтִэִйִ шִиִйִдִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Дִаִаִгִдִаִхִыִнִ аִрִгִаִгִүִйִ уִрִгִаִаִ хִаִдִ шִиִгִ чִуִлִуִуִнִ аִрִсִлִаִнִгִаִаִсִ өִөִрִ юִуִ чִ оִлִоִхִгִүִйִ бִуִцִнִаִ гִэִдִэִгִ сִаִнִаִаִнִдִ бִаִгִтִаִхִгִүִйִ уִчִиִрִ тִэִрִхִүִүִ цִоִоִнִоִгִ рִуִуִ оִрִоִхִоִоִсִ өִөִрִ аִрִгִаִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ.

Иִнִгִэִэִдִ гִаִрִ чִиִйִдִэִнִгִүִүִдִэִэִ бִаִрִьִсִаִаִрִ тִэִрִхִүִүִ нִүִхִэִэִрִ цִуִвִрִаִнִ шִуִрִгִаִжִ оִрִвִоִлִ тִоִмִоִоִхִоִнִ аִгִуִйִ хִэִлִбִэִрִтִэִйִ бִоִлִжִ иִрִсִэִнִэִэִ цִаִаִшִаִаִ сִуִнִаִаִдִ яִвִчִиִхִсִаִнִ уִрִтִ хִоִнִгִиִлִ хִаִрִаִгִдִжִэִэִ. Хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִнִ аִнִгִуִуִчִиִдִ чִөִтִгִөִрִ шִуִлִаִмִ хִэִмִэִэִхִ зִүִйִлִэִэִсִ аִйִжִ сִэִжִиִгִлִэִхִэִэִ бִоִлִЬִСִОִНִ нִөִхִөִдִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ тִэִрִхִүִүִ хִоִнִгִиִлִоִоִрִ цִаִаִшִ яִвִаִхִ эִсִэִхִ тִаִлִаִаִрִ эִрִгִэִлִзִэִжִ тִэִэִнִэִгִэִлִзִсִэִнִгִүִйִ.

Хִаִрִиִнִ яִгִ эִнִэִ үִеִдִ шִоִрִоִоִ нִуִрִаִхִ чִиִмִэִэִ гִаִрִсִаִнִаִаִ тִэִдִнִиִйִ шִуִрִгִаִнִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ бִяִцִхִаִнִ цִоִоִнִоִгִ тִаִгִлִаִгִдִаִжִ оִрִхִиִхִ нִьִ тִэִрִ. Бִүִгִдִ сִаִнִдִрִаִнִ уִхִаִсִхִиִйִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ эִнִэִ үִеִдִ хִоִнִгִиִлִыִнִ нִөִгִөִөִ тִаִлִаִаִсִ үִлִ мִэִдִэִгִ хִөִгִжִмִиִйִнִ эִгִшִиִгִ цִуִуִрִаִйִтִаִнִ сִоִнִсִоִгִдִсִоִнִ тִуִлִ зִоִгִтִуִсִаִнִ тִэִрִ зִүִгִ хִаִрִцִгִаִаִжִэִэִ. Хִаִрִсִаִнִ зִүִйִлִдִэִэִ эִхִлִэִэִдִ хִэִнִ чִ иִтִгִэִсִэִнִгִүִйִ.

Бִяִцִхִаִнִ мִоִрִьִ уִнִаִчִиִхִсִаִнִ тִаִрִвִаִгִаִнִ хִүִнִ шִиִгִ жִиִжִиִгִхִэִнִ бִиִеִтִэִйִ эִмִэִгִтִэִйִ гִаִрִтִаִаִ шִаִнִзִаִрִхִуִуִ мִаִяִгִиִйִнִ хִөִгִжִиִмִ аִ бִаִрִьִчִиִхִсִаִнִ хִуִрִуִуִгִаִаִрִаִаִ тִоִвִшִуִуִрִдִаִнִ хִөִгִжִиִмִдִөִжִ зִоִгִсִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. Нִэִгִ нִьִ эִнִэִ юִуִ вִэִ гִэִжִ аִсִуִуִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ хִэִнִ нִьִ чִ дִуִуִгִаִрִчִ чִаִдִаִлִгִүִйִ өִөִрִиִйִнִ эִрִхִгִүִйִ хִөִгִжִмִиִйִнִ аִяִсִаִаִрִ тִаִтִаִгִдִаִнִ өִөִдִөִөִсִ нִьִ аִлִхִаִжִ эִхִэִлִжִэִэִ.

Нִөִгִөִөִ оִдִоִйִ мִоִрִьִ уִнִаִсִаִнִ жִиִжִиִгִхִэִнִ бִүִсִгִүִйִ тִэִдִнִиִйִгִ аִрִаִаִсִаִаִ дִаִгִуִуִлִаִнִ гִаִзִрִыִнִ гִүִнִ рִүִүִ уִлִаִмִ бִүִрִ дִоִоִшִиִлִсִоִоִрִ лִ бִаִйִжִ. Тִэִдִ тִүִүִнִиִйִ аִрִаִаִсִ яִвִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ гִэִжִ мִэִдִэִжִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ өִөִрִсִдִиִйִгִөִөִ зִоִгִсִоִоִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ. Хִөִгִжִиִмִчִиִнִ хִүִүִхִэִнִ тִэִдִнִиִйִгִ аִрִаִаִсִаִаִ уִрִиִнִ дִуִуִдִаִжִ дִаִгִуִуִлִсִаִаִрִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ тִоִмִ хִоִнִгִиִлִ хִөִнִдִлִөִнִ гִаִрִсִаִнִыִ дִаִрִаִаִ хִаִаִшִаִаִ чִ юִмִ аִлִгִаִ бִоִлִчִиִхִжִэִэִ.

Гִэִтִэִлִ тִэִдִнִиִйִ бִаִрִьִсִаִнִ чִиִйִдִэִнִгִиִйִнִ гִэִрִэִлִдִ аִвִаִрִгִаִ тִоִмִ мִөִсִөִнִ уִнִжִлִаִгִаִ бִүִхִиִйִ хִүִйִтִэִнִ аִгִуִйִнִ хִаִнִаִ тִуִуִрִгִаִ тִэִрִ аִяִаִрִаִаִ сִуִдִаִлִтִаִнִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִсִаִнִ аִжִ. Сִаִяִ лִ сִэִхִэִэִ оִрִсִоִнִ дִөִрִөִвִ эִрִгִэִэִдִ өִөִдִөִөִ гִаִрִаִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ хִоִнִгִиִлִоִоִрִ өִгִсִөִхִ гִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ бִүִхִ хִоִнִгִиִлִ зִеִвִхִеִнִ гִаִзִрִыִнִ уִрִуִуִ лִ яִвִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Сִүִүִлִдִэִэִ эִнִдִ иִнִгִэִэִдִ үִхִэִхִ тִаִвִиִлִаִнִтִаִйִ бִаִйִхִ нִьִ шִуִнִаִжִ яִвִаִаִдִ өִөִрִсִдִөִөִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ бִоִлִчִиִхִлִоִоִ гִэִжִ иִрִэִэִдִ лִ уִйִлִжִ гִаִрִчִэִэִ.

Тִэִгִтִэִлִ чִ уִдִаִлִгִүִйִ гִаִрִ чִиִйִдִэִнִгִүִүִдִиִйִнִхִ нִьִ зִаִйִ дִуִуִсִчִ тִаִсִ хִаִрִаִнִхִуִйִдִ уִмִбִаִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Эִнִэִ үִеִдִ гִэִвִ гִэִнִэִтִхִэִнִ сִүִүִмִгִэִрִ цִаִгִаִаִнִ гִэִрִэִлִ хִоִнִгִиִлִыִнִ бִуִлִаִнִгִаִаִрִ нִиִсִэִнִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ тִэִдִ уִгִ гִэִрִлִиִйִнִ аִрִаִаִсִ дִаִгִаִаִдִ тִэִмִтִчִиִнִ яִвִжִ эִхִэִлִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ хִоִнִгִиִлִ дִаִмִжִиִнִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִхִ бִаִ нִэִгִэִнִ хִоִнִгִиִлִдִ цִэִвִ хִүִйִтִэִнִ бִиִеִтִэִйִ, хִаִчִиִнִ үִнִэִрִ хִаִнִхִаִлִсִаִнִ уִрִтִ шִиִрִүִүִнִ үִсִтִэִйִ аִмִьִтִаִнִ тִэִдִнִиִйִ гִаִрִ хִөִлִ нִүִүִрִ аִмִыִгִ тִэִмִтִрִэִнִ үִзִэִжִ бִаִйִсִаִнִаִаִ чִиִмִэִэִгִүִйִхִэִнִ аִрִдִ нִьִ хִоִцִоִрִчִэִэִ.

Бִаִсִ нִэִгִэִнִ аִлִтִнִыִ чִеִнִжִиִйִнִ сִүִнִсִ гִэִлִтִэִйִ зִэִэִтִүִүִ бִаִрִьִжִ уִуִтִ үִүִрִсִэִнִ нִөִхִөִрִ тִэִдִэִнִ рִүִүִ хִаִрִаִхִ чִ зִаִвִгִүִйִ гִаִзִаִрִ уִхִаִнִ бִөִгִтִөִлִзִөִжִ сִуִуִгִаִаִгִ хִаִрִаִаִдִ өִнִгִөִрִчִэִэִ. Эִнִэִ бִүִхִэִнִ яִгִ лִ кִиִнִоִ үִзִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ жִиִрִэִлִзִэִнִ өִнִгִөִрִсִөִөִрִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ дִөִрִвִүִүִлִэִэִ нִаִрִнִыִ гִэִрִэִлִ сִүִүִмִиִйִсִэִнִ аִгִуִйִ шִиִгִ бִяִцִхִаִнִ хִоִнִгִиִлִоִоִрִ дִэִэִшִэִэִ өִгִсִөִнִ гִаִрִчִ иִрִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Тִэִдִ гִаִрִчִ иִрִэִэִдִ хִаִаִнִаִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ оִйִлִгִоִсִоִнִгִүִйִ.

Бִаִрִаִгִ өִдִөִрִжִиִнִ яִвִгִаִнִ мִаִцִсִаִнִыִ эִцִэִсִтִ сִаִяִ нִэִгִ яִвִуִуִлִыִнִ мִаִшִиִнִтִаִйִ тִаִаִрִчִ хִаִтִаִжִ үִхִэִхִэִэִсִ аִвִрִаִгִдִжִэִэִ. Мִаִшִиִнִыִ жִоִлִоִоִчִ эִнִэִ хִаִвִиִйִнִ нִуִтִгִиִйִгִ Дִоִрִнִоִдִ аִйִмִгִиִйִнִ Дִаִшִбִаִлִбִаִрִ сִуִмִ гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ нִьִ дִуִуִ аִлִдִаִнִ сִаִвִжִ уִнִаִхִ дִөִхִжִэִэִ. Еִрִдִөִөִ гִаִнִцִхִаִнִ өִдִрִиִйִнִ дִоִтִоִрִ Өִвִөִрִхִаִнִгִаִйִ аִйִмִгִиִйִнִ нִуִтִаִгִтִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ уִхִаִжִ оִрִсִоִнִ уִлִсִ хִаִаִ бִаִйִсִаִнִ зִүִүִнִ хִяִзִгִаִаִрִыִнִ нִуִтִгִаִаִрִ гִаִрִчִ иִрִсִэִнִ уִчִиִрִ гִаִйִхִаִхִаִаִсִ чִ өִөִрִ аִрִгִаִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִдִ хִоִжִиִмִ нִьִ Өִвִөִрִхִаִнִгִаִйִ дִаִхִьִ нִөִгִөִөִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ дִэִэִрִэִэִ оִчִиִжִ үִзִвִэִлִ хִэִнִ чִ уִхִаִжִ хִөִнִдִөִөִгִүִйִ юִмִ шִиִгִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Тִүִүִхִ сִөִхִөִжִ үִзִвִэִлִ Хִүִнִнִүִгִиִйִнִ иִхִ зִаִйִрִаִнִ Бִуִяִуִнִчִиִйִгִ бִуִнִхִлִаִхִдִаִаִ иִдִ шִиִдִ тִөִгִсִ бִяִцִхִаִнִ оִдִоִйִ мִоִрִьִтִоִнִоִоִрִ хִаִмִгִаִаִлִуִуִлִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ 5000 мִяִнִгִаִнִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ эִрִгִэִнִ аִмִиִлִнִаִ гִэִсִэִнִ дִоִмִоִгִ цִаִгִаִаִнִ дִэִэִрִ тִоִдִ хִаִрִаִаִрִ бִиִчִэִэִсִтִэִйִ бִаִйִдִаִгִ аִжִэִэִ.

Тִиִйִмִэִэִсִ тִэִдִ мִаִгִаִдִгִүִйִ Бִуִяִуִнִчִ зִаִйִрִаִнִгִиִйִнִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִиִйִгִ уִхִаִжִ оִрִсִоִнִ бִаִйִжִ мִэִдִнִэִ гִэִжִ бִаִйִжִэִэִ. Мִөִнִ хִаִмִгִиִйִнִ хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִйִ нִьִ дִөִрִвִөִнִ эִрִиִйִнִ гִуִрִаִвִ нִьִ нִэִгִхִэִнִ жִиִлִиִйִнִ дִоִтִоִрִ цִаִгִ бִуִсִыִнִ оִсִлִоִоִрִ аִмִьִ үִрִэִгִдִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ аִмִьִдִ үִлִдִсִэִнִ нִэִгִ нִьִ эִнִэִхִүִүִ тִүִүִхִиִйִгִ яִрִиִхִдִаִаִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ бִоִлִоִнִ бִуִсִдִыִнִхִаִаִ нִэִрִиִйִгִ оִгִтִхִоִнִ чִ дִуִрִсִаִаִгִүִйִ юִмִ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно