Press "Enter" to skip to content

Чִоִйִжִиִл лִаִм “Гִэִрִт чִиִнִь бִаִйִсִаִн мִуִуִр иִх зִоִвִж үִхִсִэִн бִаִйִнִаִ, үִхִэִхִэִэִсִэִэ өִмִнִө нִөִхִрִиִйִг чִиִнִь хִаִрִаִаִчִиִхִаִжִ. Эִнִэ хִаִрִаִаִлִыִн гִаִйִгִаִаִр тִаִнִаִй аִмִьִдִрִаִл уִрִуִуִдִаִн дִоִрִоִйִтִоִнִоִ. Хִаִрִаִаִлִыִн хִоִрִлִоִл дִуִуִсִаִх бִоִлִоִоִгִүִй бִаִйִнִаִ” хִэִмִэִэִхִэִдִ…

Мִуִуִрִыִнִ хִаִрִаִаִлִ хִүִрִсִэִнִ хִүִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִ өִөִдִөִлִдִөִгִгִүִйִ, уִрִуִуִ- дִаִнִ дִоִрִоִйִтִдִоִгִ гִэִдִэִгִ. Аִлִиִвִаִаִ аִмִьִтִаִнִ хִүִнִиִйִ гִаִрִтִ зִоִвִжִ үִхִэִхִдִэִэִ тִэִрִ хִүִнִиִйִгִ чִаִдִаִхִ чִиִнִэִэִгִэִэִрִэִэִ хִаִрִаִаִдִаִгִ аִжִэִэִ. Тִэִжִэִэִжִ бִаִйִсִаִнִ мִуִуִрִаִаִ зִоִвִоִоִжִ аִлִсִаִнִ нִэִгִэִнִ эִрִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִ сִүִйִрִэִнִ дִоִрִоִйִтִоִжִ, өִдִгִөִөִ хִоִгִ тִүִүִдִэִгִ, тִрִаִнִшִеִйִнִдִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ нִэִгִэִнִ бִоִлִжִэִэִ. Эִнִэִ эִрִ хִэִдִэִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִ-Мִоִсִкִвִаִгִиִйִнִ хִоִоִрִоִнִдִ нִаִйִ- мִаִаִ хִиִйִдִэִгִ, гִуִрִвִаִнִ өִрִөִөִ оִрִоִнִ сִуִуִцִтִаִйִ, хִуִвִиִйִнִ уִнִаִаִ мִаִшִиִнִтִаִйִ,

эִхִнִэִрִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִдִиִйִнִ хִаִмִтִ тִаִнִсִаִгִ аִмִьִдִаִрִчִ яִвִсִаִнִ аִжִэִэִ. Нִаִйִ- мִаִаִчִиִнִ эִрִиִйִнִ нִэִрִиִйִгִ Гִаִлִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Гִаִлִсִаִнִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ эִхִнִэִрִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִнִ нִаִйִмִаִаִнִдִ яִвִдִаִгִ бִаִйִвִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ тִэִдִнִиִйִгִ Мִоִсִкִвִаִгִ зִоִрִиִнִ гִаִлִтִ тִэִрִэִгִ дִоִтִоִрִ яִвִжִ бִаִйִтִаִлִ хִөִөִрִхִөִнִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִаִ тִэִвִэִрִсִэִнִ оִрִоִсִ аִвִгִаִйִ кִуִпִеִнִдִ нִьִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִ аִвִгִаִйִ Мִоִсִкִвִаִгִаִаִсִ нִаִаִнִаִ бִуִуִхִ аִжִэִэִ.

Гִаִлִсִаִнִгִиִйִнִ эִхִнִэִрִ Цִэִцִэִгִэִэִ оִрִоִсִ аִвִгִаִйִнִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִыִгִ өִхִөִөִрִдִөִнִ эִрִхִлִүִүִлִжִ, зִаִмִыִнִ тִуִрִшִ тִоִгִлִоִсִоִоִрִ яִвִаִвִ. Вִаִгִоִнִ рִеִсִтִоִ- рִаִнִдִ оִрִжִ хִоִоִлִ иִдִэִхִдִэִэִ хִүִрִтִэִлִ өִхִөִөִрִдִөִнִ тִэִвִэִрִчִ яִвִнִаִ. Өִнִөִөִхִ оִрִоִсִ аִвִгִаִйִ Цִэִцִэִгִ, мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִаִаִ хִоִёִрִ иִжִиִлִдִэִнִ дִаִсִчִ бִаִйִгִаִаִгִ оִйִлִгִоִоִдִ гִаִлִтִ тִэִрִэִгִнִэִэִсִ бִуִуִхִдִаִаִ хִөִөִрִхִөִнִ зִуִлִзִаִгִаִ Цִэִцִэִгִэִэִдִ бִэִлִэִгִлִэִжִ бִаִяִрִлִуִуִлִаִвִ.

Хִаִрִиִнִ Гִаִлִсִаִнִ эִлִ яִвִдִаִлִдִ аִнִхִнִаִаִсִаִаִ нִэִгִ иִхִ тִаִаִтִаִйִ хִаִнִдִаִаִгִүִйִ бִөִгִөִөִдִ “Аִяִнִ зִаִмִыִнִ хִүִмִүִүִсִтִ нִаִаִдִаִхִ чִиִнִьִ бִөִөִнִ тִэִэִрִ бִоִлִнִоִ. Эִзִэִнִдִ нִьִ бִуִцִаִаִжִ өִгִвִөִлִ яִаִсִаִнִ юִмִ” гִэִжִ дִуִрִгִүִйִцִэִхִэִдִ эִхִнִэִрִ нִьִ “Иִйִмִ хִөִөִрִхִөִнִ аִмִьִтִаִнִгִ бִэִлִэִгִлִэִжִ бִаִйִхִаִдִ яִаִжִ бִуִцִаִаִжִ өִгִөִхִ юִмִ” гִэִжִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִрִөִөִ зִүִтִгִэִсִнִэִэִрִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִаִ шִиִнִэִ эִзִэִнִтִэִйִ бִоִлִжִэִэִ.

Цִэִцִэִгִэִэִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִаִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִоִоִсִоִоִ хִоִйִшִ өִөִрִтִ нִьִ аִнִхִаִаִрִаִлִ хִаִлִаִмִжִ тִаִвִиִхִ нִьִ бִаִгִаִсִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ Гִаִлִсִаִнִдִ сִаִнִаִгִдִаִхִ бִоִлִоִвִ. Хִаִаִ чִ яִвִсִаִнִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִаִаִ тִэִвִэִрִчִиִхִсִэִнִ эִрִхִлִүִүִлִжִ яִвִнִаִ. Уִдִаִлִгִүִйִ тִэִдִ Оִрִоִсִ дִаִхִьִ нִаִйִмִаִаִнִыִхִаִаִ аִжִлִыִгִ дִуִуִсִгִаִаִдִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִтִ иִрִлִэִэִ. Эִэִжִиִйִнִхִэִэִ аִвִчִиִрִсִаִнִ хִөִөִрִхִөִнִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִыִгִ хִаִрִаִаִдִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ бִаִяִрִ хִөִөִрִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ.

Үִүִнִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ Гִаִлִсִаִнִгִиִйִнִ эִгִдִүִүִ, дִуִрִгִүִйִ хִоִёִрִ бִүִрִ иִхִ хִүִрִнִэִ. Бִүִрִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִыִгִ бִуִлִаִаִлִдִаִнִ бִаִйִжִ тִоִгִлִоִхִыִгִ яִаִнִаִ. Гִаִлִсִаִнִ хִаִаִяִаִ нִаִнִчִиִдִ хִүִрִтִэִнִ сִоִгִтִсִоִнִ үִеִдִэִэִ, Бִиִ тִаִ нִаִрִтִ нִаִаִдִ мִуִуִ мִуִуִрִыִнִ зִуִлִзִаִгִаִаִсִ чִиִнִьִ дִоִлִоִоִнִ дִоִрִ аִмִьִтִаִнִ бִоִлִчִиִхִоִоִдִ бִаִйִнִаִ уִуִ? Эִнִэִ мִуִуִ мִуִуִрִтִ яִаִлִаִаִ гִэִжִ сִүִйִдִ бִоִлִцִгִоִоִгִоִоִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ?

Дִуִрִгִүִйִ хִүִрִгִэִэִдִ бִаִйִвִаִлִ нִаִаִдִ мִуִуִрִыִгִ чִиִнִьִ цִоִнִхִоִоִрִ гִаִрִгִаִаִдִ чִуִлִуִуִдִчִиִхִнִаִ шִүִүִ гִэִжִ аִгִсִаִмִнִаִдִаִгִ бִоִлִжִэִэִ. Тִиִйִмִ уִчִрִаִаִсִ Гִаִлִсִаִнִгִ гִэִрִтִэִэִ сִоִгִтִуִуִ иִрִсִэִнִ үִеִдִ эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ мִуִуִрִаִаִ нִуִуִчִиִхִдִаִгִ бִоִлִжִэִэִ. Гִаִлִсִаִнִ “Тִэִрִ мִуִуִ мִуִуִрִ чִиִнִьִ хִаִаִнִаִ бִаִйִнִаִ? Гִаִрִгִаִаִдִ иִрִ. Дִоִлִоִоִнִ дִаִвִхִаִрִыִнִ цִоִнִхִоִоִрִ гִаִрִгִаִаִдִ хִаִяִчִиִхִъִяִ” гִэִжִ дִүִвִчִиִгִнִэִнִэִ.

Тִэִдִнִиִйִхִ еִсִөִнִ дִаִвִхִаִрִ оִрִоִнִ сִуִуִцִнִыִ дִоִлִоִоִнִ дִаִвִхִаִрִтִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִжִэִэִ. Нִэִгִэִнִ оִрִоִйִ Гִаִлִсִаִнִ тִиִйִмִ чִ иִхִ сִоִгִтִуִуִ бִуִсִ гִэִрִтִэִэִ оִрִоִоִдִ иִрִэִвִ. Иִйִмִ үִеִдִэִэִ мִуִуִрִ рִуִуִ дִаִйִрִчִ дִоִвִтִлִоִхִ нִьִ гִаִйִгִүִйִ бִаִйִдִаִгִ тִуִлִ эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ мִуִуִрִаִаִ нִуִуִсִаִнִгִүִйִ. Цִэִцִэִгִэִэִ зִуִрִаִгִтִ үִзִэִнִгִэִэִ мִуִуִ- рִаִаִ өִвִөִрִ дִэִэִрִэִэִ эִрִхִлִүִүִлִэִнִ сִуִуִжִ бִаִйִлִаִаִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ аִаִвִдִаִаִ хִоִоִлִ цִаִйִгִ нִьִ дִөִхִүִүִлִжִ өִгִнִөִ.

Гִаִлִсִаִнִ хִоִоִлִлִоִнִгִоִоִ эִхִнִэִрִ, мִуִуִрִ хִоִёִрִ рִуִуִ мִуִуִхִаִйִ хִаִрִжִ бִаִйִгִаִаִгִ тִэִдִ аִнִзִаִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Гִаִлִсִаִнִгִиִйִнִ дִоִтִоִрִ нִьִ бִаִйִжִ яִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Гִэִнִэִтִ шִиִрִэִэִнִиִйִ аִрִаִаִсִ уִхִаִсִхִиִйִнִ бִоִсִчִ эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэִ өִвִөִрִ дִэִэִрִэִэִсִ мִуִуִрִыִгִ шִүִүִрִчִ аִвִаִнִ тִоִмִ өִрִөִөִнִиִйִхִөִөִ цִоִнִхִыִгִ оִнִгִоִйִлִгִоִоִдִ мִуִуִрִыִгִ дִоִлִоִоִнִ дִаִвִхִаִрִаִаִсִ шִиִдִсִэִнִэִэִ “Иִнִгִэִэִдִ тִаִ нִаִрִ мִуִуִрִгִүִйִ бִоִлִоִхִ чִиִнִьִ эִнִэִ” гִэִжִ оִрִиִлִсִоִнִ бִаִйִнִаִ.

Эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ мִуִуִхִаִйִ оִрִиִлִоִлִдִоִнִ мִуִуִрִыִнִхִаִаִ аִрִаִаִсִ хִаִрִаִнִ цִоִнִхִоִнִ дִэִэִрִэִэִ шִаִвִаִхִаִдִ мִуִуִрִ нִьִ аִгִаִаִрִтִ эִрִгִэִлִдִэִнִ эִрִгִэִлִдִсִэִэִрִ цִеִмִеִнִтִэִнִ зִаִмִ дִэִэִрִ яִгִ дִөִрִвִөִнִ хִөִлִөִөִрִөִөִ бִуִуִхִаִдִ мִуִуִрִ нִьִ аִмִьִ аִвִрִаִгִдִлִаִаִ гִэִжִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Тִоִмִ хִүִүִ нִьִ мִуִуִрִаִаִ оִлִжִ иִрִэִхִэִэִрִ гִэִрִэִэִсִэִэִ гִүִйִнִ гִаִрִлִаִаִ. Эִэִжִ, дִүִүִ нִаִрִ нִьִ мִуִуִрִыִнִхִаִаִ аִрִаִаִсִ цִоִнִхִоִоִрִ хִаִрִжִ бִаִйִтִаִлִ мִуִуִрִ нִьִ уִрִаִгִшִ хִэִдִ аִлִхִсִаִнִаִаִ цִуִсִаִаִрִ бִөִөִлִжִөִөִдִ үִхִэִтִхִиִйִнִ уִнִаִсִаִнִ бִаִйִнִаִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ Тִоִмִ хִүִүִ нִьִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִэִ аִмִьִсִгִаִлִ хִуִрִаִаִсִаִнִ мִуִуִрִаִаִ тִэִвִэִрִсִэִэִрִ оִрִжִ иִрִэִвִ. Мִуִуִрִ цִоִнִхִоִоִрִ шִиִдִэִгִдִэִнִ дִоִоִшִ уִнִаִжִ яִвִаִхִдִаִаִ мִаִшִ мִуִуִхִаִйִ дִуִуִгִаִаִрִ оִрִиִлִжִ бִаִйִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ эִнִэִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ хִаִрִаִаִлִ бִаִйִжִэִэִ. Гִаִлִсִаִнִгִиִйִнִ хִуִвִьִдִ яִлִсִаִнִ бִаִаִтִаִрִ шִиִгִ тִаִаִхִаִлִзִаִнִаִ. Эִнִэִ яִвִдִаִлִ тִэִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ бִуִсִнִиִуִлִнִаִ чִиִнִэִэִ хִэִнִ чִ сִаִнִаִсִаִнִгִүִйִ.

Еִрִ нִьִ мִуִуִрִыִнִ хִаִрִаִаִлִ иִхִ хִүִчִтִэִйִ бִаִйִдִаִгִ гִэִжִ мִэִрִгִэִчִ тִөִлִөִгִчִиִдִ тִаִйִлִбִаִрִлִаִсִаִнִ бִаִйִдִаִгִ. Эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ мִуִуִрִаִаִ хִүִнִдִэִтִгִэִлִтִэִйִ оִрִшִуִуִлִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Эִнִэִ яִвִдִлִаִаִсִ хִоִйִшִ эִхִнִэִрִ, нִөִхִөִрִ хִоִёִрִыִнִ дִуִнִдִ хִэִрִүִүִлִгִүִйִ өִдִөִрִ гִэִжִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Гִаִлִсִаִнִгִиִйִнִ уִтִгִаִ уִчִиִрִгִүִйִ аִрִхִиִдִаִхִ нִьִ уִлִаִмִ иִхִсִэִвִ. Аִрִиִлִжִаִаִ нִаִйִмִаִаִнִыִ аִжִиִлִ нִьִ чִ бִүִтִэִлִгִүִйִтִэִхִ бִоִлִжִ, өִрִ зִэִэִлִэִэִсִ сִаִлִаִхִаִаִ бִоִлִиִвִ.

Өִрִ нִэִхִсִэִнִ хִүִмִүִүִсִ гִэִрִэִэִрִ нִьִ тִаִсִрִаִхִгִүִйִ. Өִрִөִөִ дִаִрִаִхִыִнִ тִуִлִдִ бִаִйִрִаִаִ зִаִрִжִ, хִөִлִсִнִиִйִ бִаִйִрִаִнִдִ тִоִлִгִоִйִ хִоִрִгִоִдִоִхִ бִоִлִоִвִ. Нִэִгִэִнִ өִдִөִрִ Гִаִлִсִаִнִгִ гִэִрִтִэִэִ оִвִоִоִ эִрִүִүִлִ уִхִаִаִнִтִаִйִ сִуִуִжִ бִаִйִхִаִдִ эִхִнִэִрִ нִьִ гִаִдִнִаִаִсִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ, Бִиִ өִнִөִөִдִөִрִ нִэִгִ сִаִйִнִ лִаִмִдִ бִаִрִаִаִлִхִаִжִ аִжִиִлִ аִмִьִдִрִаִлִ өִөִдִлִөִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִгִиִйִнִ уִчִрִыִгִ аִсִуִуִлִаִаִ. Бִиִ тִүִүִнִдִ мִаִнִаִйִхִ мִуִуִрִтִаִйִ бִаִйִсִнִыִгִ оִгִтִ хִэִлִэִэִгִүִйִ.

Тִэִгִэִхִэִдִ тִэִрִ лִаִмִ нִоִмִ сִуִдִрִаִаִ дִэִлִгִэִжִ үִзִэִэִдִ мִуִуִрִыִгִ мִаִаִнִьִ өִнִгִөִ зִүִсִэִэִрִ нִьִ яִгִ хִэִлִжִ бִаִйִнִаִ. Тִүִүִгִэִэִрִ бִаִрִаִхִгִүִйִ чִиִнִиִйִ тִаִмִлִаִнִ аִлִсִаִнִыִгִ хִүִрִтִэִлִ хִэִлִжִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִ мִуִуִрִ иִхִ зִоִвִжִ үִхִсִэִнִ бִаִйִнִаִ, үִхִэִхִэִэִсִэִэִ өִмִнִөִ нִөִхִрִиִйִгִ чִиִнִьִ иִхִ хִаִрִаִаִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Эִнִэִ хִаִрִаִаִлִыִнִ гִаִйִгִаִаִрִ тִаִнִаִйִ аִмִьִдִрִаִлִ уִрִуִуִдִаִнִ дִоִрִоִйִтִоִжִ бִаִйִнִаִ. Хִаִрִаִаִлִыִнִ хִоִрִлִоִлִ дִуִуִсִаִхִ бִоִлִоִоִгִүִйִ бִаִйִнִаִ гִэִсִэִнִ.

Чִиִнִиִйִ хִиִйִсִэִнִ үִйִлִиִйִнִ гִаִйִгִаִаִрִ бִиִдִ зִоִвִоִхִ ёִсִгִүִйִ шִүִүִ гִэִжִэִэִ. Мִуִуִрִыִнִ хִаִрִаִаִлִ уִлִаִмִ бִүִрִ бִиִеִлִлִэִэִ оִлִсִоִоִрִ бִаִйִвִ. Хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ гִэִхִэִдִ Гִаִлִсִаִнִгִиִйִнִ аִрִиִлִжִаִаִ нִаִйִмִаִаִнִыִ аִжִиִлִ бִүִрִэִнִ дִаִмִпִуִуִрִчִ, мִаִнִьִ эִрִ аִрִхִиִ уִуִдִаִгִ “аִжִиִлִ”-тִаִйִ бִоִлִжִ хִуִвִиִрִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Тִүִүִнִиִйִ аִрִхִиִдִаִлִтִ, аִрִчִаִаִгִүִйִ бִаִйִдִлִаִаִсִ зִаִлִхִсִаִнִ эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִдִүִүִдִ нִьִ сִаִлִжִ яִвִсִаִнִаִаִрִ Гִаִлִсִаִнִ оִрִоִхִ оִрִоִнִ, оִоִчִиִхִ аִяִгִаִгִүִйִ гִуִдִаִмִжִнִыִ аִрִхִиִчִиִнִ бִоִлִжִ хִуִвִиִрִаִвִ.

Гִаִлִсִаִнִгִ Хִаִрִхִоִрִиִнִ зִаִхִыִнִ өִвִгִөִнִтִиִйִнִ хִөִнִдִиִйִдִ “тִаִгִ” хִэִмִэִэִхִ 100-200 тִөִгִрִөִгִиִйִнִ үִнִэִтִэִйִ хִяִмִдִ нִаִйִрִкִаִ аִрִхִиִ гִуִдִрִаִаִдִ пִаִдִ хִаִрִ цִаִрִаִйִлִчִиִхִсִаִнִ зִоִгִсִчִ бִаִйִхִыִгִ тִоִмִ хִүִүִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ нִүִүִрִ бִуִрִуִуִлִаִнִ зִуִгִтִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Эִхִнִэִрִ нִьִ Гִаִлִсִаִнִгִаִаִсִ сִаִлִсִнִаִаִсִаִаִ хִоִйִшִ аִрִгִаִ зִаִсִаִлִ сִаִйִнִ хִиִйִлִгִэִсִнִэִэִрִ гִуִрִвִаִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִгִэִэִ дִаִвִгִүִйִ аִмִьִдִаִрִчִ яִвִаִаִ аִжִэִэִ.

Гִаִлִсִаִнִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ аִрִхִиִ уִуִхִаִаִ бִоִлִьִжִ, аִрִиִлִжִаִаִ нִаִйִмִаִаִгִаִаִ хִиִйִхִ гִэִжִ оִрִоִлִдִсִоִнִ бִоִлִоִвִчִ бִаִсִ лִ бִүִтִэִлִтִэִйִ юִмִ бִоִлִоִлִгִүִйִ дִаִмִпִуִуִрִчִ, үִүִнִдִэִэִ сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִгִаִаִрִ уִнִаִжִ эִрִгִэִлִтִ бִуִцִаִлִтִгִүִйִ аִрִхִаִгִ аִрִхִиִчִиִнִ бִоִлִжִэִэִ. Гִаִлִсִаִнִтִаִйִ хִаִмִтִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ Хִаִрִхִоִрִиִнִ зִаִхִыִнִ оִйִрִоִлִцִоִоִхִ тִрִаִнִшִеִйִнִдִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ нִэִгִэִнִ хִүִнִ тִүִүִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ бִиִдִэִнִдִ хִуִуִчִиִлִсִаִнִ юִмִ.

Гִаִлִсִаִнִ иִйִнִхִүִүִ хִоִтִоִдִ “хִүִнִ хִоִгִ” бִоִлִчִиִхִоִоִдִ яִвִжִ бִаִйִгִаִаִгִ сִоִнִсִсִоִнִ хִөִдִөִөִ бִаִйִдִаִгִ нִэִгִ аִхִ нִьִ иִрִжִ нִуִтִаִгִ рִуִуִгִаִаִ мִаִлִ мִаִлִлִуִуִлִаִхִаִаִрִ дִаִгִуִуִлִаִнִ яִвִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Тִэִнִдִ оִчִсִоִнִ хִоִйִнִоִоִ аִхִыִнִхִаִаִ хִоִнִьִ яִмִаִаִнִаִаִсִ хִуִлִгִаִйִлִаִнִ зִаִмִыִнִ хִүִмִүִүִсִтִ зִаִрִжִ аִрִхִиִ гִуִдִрִаִхִ бִоִлִсִоִнִ тִуִлִ тִэִдִэִнִдִэִэִ аִдִ үִзִэִгִдִэִхִ бִоִлִжִэִэִ. Нִэִгִэִнִ өִдִөִрִ хִэִдִэִнִ мִаִлִыִгִ нִьִ бִэִлִчִэִэִрִтִ хִаִяִчִиִ- хִаִаִдִ зִаִмִыִнִ уִнִаִаִнִдִ дִаִйִгִдִаִнִ хִоִтִоִдִ оִрִжִ иִрִсִнִэִэִрִ

Гִаִлִсִаִнִгִиִйִнִ тִрִаִнִшִеִйִнִыִ аִмִьִдִрִаִлִ дִаִхִиִаִдִ эִхִэִлִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Тִүִүִнִиִйִ эִнִэִ бִүִхִ бִүִтִэִлִгִүִйִ аִмִьִдִрִаִлִ нִьִ өִнִөִөִхִ мִуִуִрִыִнִ хִаִрִаִаִлִыִнִ хִоִрִлִоִлִ үִрִгִэִлִ- жִиִлִсִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִгִиִйִнִ иִлִрִэִлִ аִжִэִэִ. Еִрִ нִьִ мִуִуִрִыִгִ хִүִнִиִйִ нִүִдִэִнִдִ үִзִэִгִдִдִэִгִгִүִйִ оִлִоִнִ зִүִйִлִиִйִгִ оִлִжִ хִаִрִдִаִгִ, сִүִнִсִтִэִйִ хִаִрִьִцִдִаִгִ, эִзִнִиִйִхִэִэִ сִүִнִсִиִйִгִ сִаִхִьִдִаִгִ гִэִжִ үִзִдִэִгִ мִэִрִгִэִчִ тִөִлִөִгִчִиִдִ, зִөִнִ бִиִлִэִгִтִнִүִүִдִ цִөִөִнִгִүִйִ бִаִйִдִгִиִйִгִ эִнִэִ дִаִшִрִаִмִдִ дִуִрִдִъִяִ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно