Press "Enter" to skip to content

Бִаִяִнִдִаִлִаִй хִаִр дִаִрִаִаִд сִэִрִчִиִхִэִжִ. Зִуִнִы бִаִйִшִиִнִд сִуִуִдִаִг бִоִлִоִхִоִоִр хִаִшִаִаִн дִоִтִоִр нִь хִэִн нִэִгִэִн хִүִн яִвִаִх сִоִнִсִтִжִэִэִ. Тִэִр бִүִү хִэִл цִаִс чִаִхִрִуִуִлִаִн дִуִуִгִаִрִгִаִжִ, зִуִнִы бִаִйִшִиִнִг нִь тִоִйִрִоִоִд хִүִнִд гִуִтִлִаִа чִиִрִэִн яִвִаִх шִиִгִ… УִЛִМִАִАִРִ…

Бִаִяִнִдִаִлִаִйִнִхִ Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִдִ иִрִжִ нִуִтִаִгִшִаִаִдִ дִоִлִоִоִнִ жִиִлִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ. Мִэִдִэִэִжִ аִмִнִыִ бִиִлִгִэִэִсִ аִшִдִыִнִ бִиִлִэִгִ гִэִдִэִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ, Бִаִяִнִхִоִшִуִуִ гִэִдִэִгִ нִэִрִнִүִүִдִ тִэִдִнִиִйִ аִмִьִдִрִаִлִыִгִ чִиִнִэִэִлִэִгִ бִоִлִгִоִоִдִ өִгִөִхִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִхִ. Нִуִтִаִгִтִаִаִ үִлִдִсִэִнִ аִхִ, эִгִчִ нִаִрִ нִьִ жִиִлִ дִаִрִаִаִлִаִнִ бִуִрִхִаִнִ бִоִлִсִоִоִрִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ зִаִрִиִмִ жִиִлִ хִоִёִрִ чִ аִхִ, эִгִчִиִйִнִхִэִэִ тִоִлִгִоִйִгִ тִүִшִиִжִ хִоִйִдִ нִаִсִнִыִхִ нִьִ зִаִмִдִ иִлִгִэִэִжִэִэִ.

Сִэִтִгִэִлִ сִаִнִаִаִ нִьִ чִ бִөִөִнִ гִуִнִиִгִ зִоִвִлִоִнִгִоִоִрִ дִүִүִрִчִ “Хִоִрִвִоִоִ иִнִгִэִжִ нִаִмִаִйִгִ аִмִсִхִиִйִхִ зִаִвִгִүִйִ аִдִаִлִжִ, зִоִвִлִоִнִгִоִоִрִ бִуִлִжִ бִаִйִхִаִдִ бִиִ еִрִ нִьִ аִмִьִдִрִаִхִ гִэִэִдִ чִ яִаִхִ юִмִ” гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ тִөִрִөִхִ бִоִлִжִ. Сִүִүִлִдִ нִэִгִ хִүִрִгִэִнִ аִхִ нִьִ бִаִсִ уִжִиִгִ мִуִуִ өִвִчִнִөִөִрִ өִвִдִөִжִ оִрִиִлִжִ хִаִшִгִиִрִчִ, тִаִйִвִшִрִуִуִлִаִхִ эִмִэִнִдִ чִ тִаִйִвִшִрִаִхִгִүִйִ бִаִйִсִаִаִрִ нִүִдִ аִнִьִжִэִэִ.

Мִэִдִэִэִжִ лִаִмִ тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִнִ хִэִрִэִгִлִэִжִ бִаִйִсִаִнִ гִуִтִаִлִ хִуִвִцִсִыִгִ бִүִгִдִиִйִгִ нִьִ шִаִтִаִаִжִ уִсִтִгִаִнִаִ. Уִнִаִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ шִаִрִгִаִ мִоִрִиִйִгִ нִьִ нִаִдִаִдִ өִрִгִөִ! гִэִжִ иִчִгִүִүִрִ сִоִнִжִуִуִрִгִүִйִ зִаִгִнִаִжִэִэִ. Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ аִйִлִыִнִ оִтִгִоִнִ хִүִүִхִэִдִ бִоִлִжִ тִөִрִнִөִ гִэִдִэִгִ гִаִйִтִаִйִ хִөִөִтִэִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Хִаִ- мִаִгִ сִаִйִхִаִнִ аִхִ, эִгִчִ дִоִтִнִыִ хִүִмִүִүִсִэִэִ өִөִдִ бִоִлִоִхִыִгִ хִаִрִжִ аִмִьִдִаִрִаִаִ шִаִрִ мִаִхִтִаִйִгִаִаִ хִаִтִаִхִ гִэִэִчִ нִьִ бִоִлִлִоִоִ.

Иִйִмִ лִ бִоִдִоִлִ тִоִлִгִоִйִдִ нִьִ эִрִгִэִлִдִэִжִ нִүִүִрִэִэִ дִаִрִаִнִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִдִ эִгִчִдִэִэִ, Яִаִдִаִгִ чִ бִаִйִсִаִнִ бִиִ аִхִыִнִхִаִаִ гִуִчִиִнִ хִоִёִрִ уִгִаִлִзִтִаִйִ мִоִнִгִоִлִ гִуִтִлִыִгִ өִмִсִчִ яִвִнִаִ. Өִвִлִиִйִнִ эִнִэִ хִүִйִтִэִнִдִ мִаִшִиִнִаִаִрִ яִвִаִхִаִдִ хִөִлִ тִаִсִаִрִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ. Оִдִоִоִ оִнִгִоִцִнִыִ зִаִрִдִаִлִ чִ үִлִдִсִэִнִгִүִйִ. Яִмִаִрִ тִаִ нִаִрִыִгִаִаִ оִнִгִоִцִоִнִдִ нִаִмִаִйִгִ сִуִуִлִгִаִ гִэִлִтִэִйִ бִиִшִ гִэִжִэִэִ.

Тִаִрִгִаִнִ мִаִхִлִаִгִ, тִоִсִ нִэִвִчִсִэִнִ хִаִлִзִаִнִ тִоִлִгִоִйִтִоִйִ хִуִуִчִиִнִ кִоִмִмִуִнִиִсִтִ бִаִйִсִаִнִ лִаִмִ нִүִдִнִиִйִхִэִэִ шִиִлִнִиִйִ дִэִэִгִүִүִрִ хִаִрִжִ, Бִиִ хִаִрִиִуִцִаִхִгִүִйִ шִүִүִ, Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ мִиִнִьִ гִэִэִдִ хִэִ, хִэִ иִнִэִэִжִ бִаִйִвִ. Иִнִгִэִэִдִ зִоִвִлִоִнִ зִүִдִгִүִүִрִиִйִгִ хִэִдִэִнִ тִоִнִнִоִоִрִ нִьִ үִүִрִчִ дִүִүִрִсִэִнִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ Зִаִвִхִаִнִ аִйִмִгִиִйִнִ Тִөִвִ Уִлִиִаִсִтִаִйִ хִоִтִоִоִсִ зִаִмִыִнִ фуִрִгִоִнִдִ сִуִуִжִэִэִ.

Мִоִнִгִоִлִыִнִ хִаִмִгִиִйִнִ хִүִйִтִэִнִ цִэִгִ бִоִлִсִоִнִ Тִоִсִоִнִцִэִнִгִэִлִ дִэִэִрִ оִчִиִхִоִдִ гִуִчִиִнִ хִоִёִрִ уִгִаִлִзִтִаִйִ эִсִгִиִйִ оִйִмִсִтִоִйִ гִуִтִаִлִ үִнִэִхִэִэִрִ хִаִйִрִтִаִйִ хִүִрִгִэִнִ аִхִаִаִсִ нִьִ тִүִүִнִдִ үִлִдִсִэִнִ хִаִлִуִуִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִхִ нִьִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִжִ нִүִдִ хִуִуִрִаִаִгִүִйִ, цִэִэִжִнִиִйִ цִаִаִнִаִ гִүִнִ шִиִмִшִрִэִлִтִэִйִ яִвִаִвִ. Сִоִлִоִнִгִоִтִыִнִ дִаִвִаִаִ дִаִвִаִхִаִдִ сִуִуִжִ яִвִсִаִнִ фуִрִгִоִнִ нִьִ уִрִаִгִшִаִаִ хִөִдִлִөִхִгִүִйִ “Гִоִчִоִоִгִиִйִнִ мִаִшִиִнִ” шִиִгִ уִхִаִрִчִ яִвִдִаִгִ шִиִдִтִэִйִ бִоִлִоִвִ.

Аִрִгִаִ бִуִюִуִ зִоִрִчִиִгִчִдִыִгִ бִуִуִлִгִаִнִ дִаִвִаִаִнִыִ оִрִоִйִ хִүִрִтִэִлִ аִлִхִуִуִлִаִхִ хִэִрִэִгִ гִаִрִаִвִ. Хִаִрִиִнִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ зִоִрִчִиִгִчִдִоִоִсִ хִаִмִгִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ дִаִвִаִаִнִ дִэִэִрִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִсִаִнִ мִаִшִиִнִ дִэִэִрִэִэִ оִчִиִвִ. Бִуִсִаִдִ зִоִрִ- чִиִгִчִиִдִ гִаִйִхִнִаִ. Хִүִнִ дִаִаִхִыִнִ аִрִгִаִгִүִйִ тִоִмִ мִоִнִгִоִлִ гִуִтִаִлִтִаִйִ бִаִйִжִ яִаִжִ иִйִмִ хִуִрִдִаִнִ яִвִжִ чִаִдִаִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ гִэִнִэִ.

Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ “Мִиִнִиִйִ хִүִрִгִэִнִ аִхִыִнִ гִуִтִаִлִ нִаִдִаִдִ тִуִсִ бִоִлִнִоִ уִуִ гִэִхִэִэִсִ гִаִйִ бִоִлִоִхִгִүִйִ нִьִ” гִэִжִ сִэִтִгִэִлִ дִоִтִрִоִоִ бִаִрִдִаִжִ бִаִйִвִ. Аִрִхִаִнִгִаִйִ аִйִмִгִиִйִнִ Цִаִгִаִаִнִ дִаִвִаִаִнִ дִэִэִрִ нִөִгִөִөִ мִуִуִ яִмִбִиִйִгִиִйִнִ мִуִуִ зִаִнִ нִьִ хִөִдִөִлִжִ зִоִрִчִиִгִчִиִдִ бִаִсִ лִ яִвִгִаִнִ мִаִрִшִ хִиִйִжִ дִаִвִаִаִнִыִ оִрִоִйִ дִэִэִрִ гִаִрִаִхִаִдִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ “тִүִрִүִүִлִжִэִэִ”. Хִуִрִдִаִнִ яִвִаִхִ гִэִжִ мִэִрִиִйִгִэִэִдִ хִэִнִ нִэִгִэִнִтִэִйִ уִрִаִлִдִаִжִ тִэִмִцִэִлִдִэִэִдִ бִаִйִсִаִнִ юִмִгִүִйִ чִ тִэִрִ иִйִнִхִүִүִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ “тִүִрִүִүִгִэִэִ” аִвִаִвִ.

Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִтִ иִрִэִэִдִ “Мִоִнִгִоִлִ хִүִнִ бִиִшִ” бִоִлִдִоִгִ бִоִлִоִ- хִоִоִрִ мִоִнִгִоִлִ гִуִтִлִыִнִ хִэִрִэִгִ үִгִүִйִ тִуִлִ аִмִбִаִаִрִтִаִаִ хִиִйִгִэִэִдִ мִаִрִтִаִжִ оִрִхִиִжִ. Нִэִгִ өִдִөִрִ бִоִрִоִоִ оִрִжִ дִэִэִвִрִиִйִнִ хִоִёִрִ цִаִаִсִ уִрִаִгִдִсִаִнִаִаִсִ тִэִдִнִиִйִ аִмִбִаִаִрִ дִуִсִаִаִлִдִ аִвִтִжִэִэִ. Дִоִтִоִрִхִиִйִгִ нִьִ гִаִрִгִаִжִ нִаִрִаִнִдִ хִаִтִаִаִхִаִдִ нִөִгִөִөִ гִуִчִиִнִ хִоִёִрִ уִгִаִлִзִаִтִ гִаִрִчִ иִрִсִэִнִ бִаִйִнִаִ.

Тִэִрִ шִөִнִөִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִнִ зִүִүִдִэִнִдִ хִүִрִгִэִнִ аִхִ нִьִ оִрִжִ, Бִиִ чִаִмִаִйִгִ цִэִрִэִгִтִ яִвִуִуִлִаִхִгִүִйִ гִэִжִ цִэִрִгִиִйִнִ хִэִлִтִсִиִйִнִхִэִнִдִ иִдִшִиִйִгִ нִьִ өִгִчִ бִаִйִсִаִнִ гִэִхִ мִаִяִгִтִаִйִ аִмִ бִуִяִнִ нִэִхִсִэִнִ үִгִ хִэִлִжִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ лִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ хִаִрִ дִаִрִаִаִдִ сִэִрִчִиִхִэִжִ.

Зִуִнִыִ бִаִйִшִиִнִдִ сִуִуִдִаִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִаִшִаִаִнִ дִоִтִоִрִ нִьִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ хִүִнִ яִвִаִхִ сִоִнִсִтִ- жִэִэִ. Тִэִрִ бִүִүִ хִэִлִ цִуִсִ чִаִхִрִуִуִлִаִнִ дִуִуִгִаִрִгִаִжִ, зִуִнִыִ бִаִйִшִиִнִгִ нִьִ тִоִйִрִоִоִдִ хִүִнִдִ гִуִтִлִаִаִ чִиִрִэִнִ яִвִаִхִ шִиִгִ. Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ хִаִлִуִуִнִ зִуִнִаִаִрִ юִуִнִыִхִ нִьִ цִаִсִ чִаִхִрִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ бִиִлִэִэִ, бִиִ аִрִаִйִ хִиִйִ юִмִ сִоִнִсִдִоִгִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ бִиִшִ бִиִзִ. Аִрִаִйִ гִаִлִзִуִуִ…” гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ бִоִсִчִ гִаִрִвִаִлִ сִаִрִнִыִ сִаִрִуִуִлִдִ хִүִрִгִэִнִ аִхִыִнִхִ нִьִ хִоִёִрִ мִоִнִгִоִлִ гִуִтִаִлִ гִэִрִиִйִгִ нִьִ тִоִйִрִоִнִ хִэִэִвִ нִэִгִ аִлִхִаִжִ бִаִйִхִ юִмִ гִэִнִэִ.

Тִэִрִ бִаִйִтִуִгִаִйִ хִаִрִ гִаִзִаִрִ, хִаִвִ хִаִлִуִуִнִдִ цִаִсִ чִаִхִрִуִуִлִаִнִ дִуִуִгִаִрִгִаִхִ НִЬִ гִаִйִхִаִлִтִаִйִ. Юִуִгִаִаִ чִ мִэִдִэִхִгִүִйִ аִлִмִаִйִрִсִаִнִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ “Хִөִөִеִ, чִиִ яִаִжִ бִаִйִнִаִ аִаִ” гִэִжִ хִаִшִгִиִрִчִэִэִ. Нִөִгִөִөִ яִвִдִаִгִ гִуִтִлִуִуִдִ тִэִрִ гִаִзִрִаִаִ хִөִдִөִлִгִөִөִнִгִүִйִ зִоִгִсִчִиִхִоִвִ. Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ сִэִтִгִэִлִдִ нִьִ сִэִжִиִгִ тִөִрִөִөִдִ яִаִрִаִнִ оִрִжִ хִөִнִжִлִөִөִ тִоִлִгִоִйִ дִэִэִгִүִүִрִэִэִ нִөִмִрִөִөִдִ уִнִаִаִдִ өִгִчִэִэִ. Эִхִнִэִрִтִэִэִ юִмִ хִэִлִсִэִнִгִүִйִ.

Цִуִрִаִмִ хִиִйִсִэִнִ чִ үִгִүִйִ. Өִгִлִөִөִ нִьִ бִоִсִоִоִдִ хִаִрִаִхִаִдִ нִөִгִөִөִ гִуִтִлִуִуִдִ аִмִбִаִаִрִыִнִ оִйִрִ тִэִдִнִиִйִ гִэִрִ рִүִүִ хִаִрִсִаִнִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִвִ. Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ гִуִтִлִыִгִ хִөִрִшִ аִйִлִ рִуִуִгִаִаִ хִаִрִуִуִлִаִаִдִ тִаִвִьִчִиִхִ- жִэִэִ. Дִаִрִаִаִчִиִйִнִ шִөִнִөִ нִьִ эִлִдִэִвִ цִаִсִ чִиִхִаִрִчִ гִуִтִаִлִ яִвִаִхִ чִиִмִэִэִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Хִүִрִгִэִнִ аִхִ нִьִ зִүִүִдִэִнִдִ оִрִсִоִнִ чִ үִгִүִйִ.

Хִаִрִиִнִ хִаִжִуִуִгִиִйִнִхִ мִуִжִаִаִнִ Юִнִдִэִнִбִаִлִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִгִ дִуִуִдִаִжִ бִаִйִвִ. – Хִөִгִшִиִнִ чִиִнִьִ хִаִрִ аִжִиִлִдִ уִлִаִйִрִсִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִдִ мִэִдִрִэִлִиִйִнִ яִдִаִрִгִаִаִ тִуִсִчִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ бִаִйִнִаִ. Яִмִаִрִ сִаִйִнִдִаִаִ өִнִгִөִрִсִөִнִ шִөִнִөִ нִэִгִ хִоִсִ мִоִнִгִоִлִ гִуִтִаִлִ мִаִнִаִйִ гִэִрִиִйִгִ тִоִйִрִчִ яִвִаִаִдִ бִаִйִнִаִ. Тִэִгִэִэִдִ цִаִсִ дִуִуִгִаִрִаִхִыִгִ нִьִ яִаִнִаִ. Бִиִеִэִ бִоִдִнִоִ оִоִ. Жִаִаִхִаִнִ аִмִаִрִъִяִ гִэִжִ сִаִнִаִсִаִнִ гִэִэִдִ гִаִнִцִ шִиִлִ гִаִрִгִаִжִ иִрִжִэִэִ.

Яִдִаִрִгִаִаִгִаִаִ эִмִчִиִлִжִ бִаִйִгִаִаִ яִаִрִаִлִтִаִйִ аִрִгִаִ хִэִмִжִэִэִ нִьִ тִэִрִ юִмִ бִаִйִхִ. Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ Юִнִдִэִнִбִаִлִтִаִйִ зִуִуִ тִаִтִаִжִ сִуִуִхִдִаִаִ нִэִгִэִнִ оִвִжִиִнִ сִаִнִаִаִ оִлִжִэִэִ. Дִуִрִгִүִйִ хִүִрִгִэִсִэִнִ хִүִнִиִйִхִэִэִ гִэִрִ рִүִүִ мִөִнִөִөִхִ мִоִнִгִоִлִ гִуִтִлִаִаִ хִаִрִуִуִлִаִаִдִ тִаִвִьִчִиִхִвִаִлִ “Сִаִйִхִаִнִ шִоִгִлִоִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ” хִэִмִэִэִнִ шִиִнִэִ нִэִэִлִтִ хִиִйִжִэִэִ. Уִрִдִ өִдִөִрִ нִьִ эִхִнִэִрִэִэִ иִрִэִхִэִэִрִ өִгִчִиִхִьִеִ гִаִнִцִ шִиִлִ аִрִхִиִ зִэִэִлִ өִгִчִиִхִ гִэִхִэִдִ өִгִөִөִгִүִйִ дִэִлִгִүִүִрִиִйִнִ эִзִэִнִ Цִоִгִоִоִгִиִйִнִхִ рִуִуִ гִуִтִлִыִнִхִаִаִ хִоִнִшִоִоִрִыִгִ хִаִрִуִуִлִжִ оִнִиִлִоִоִтִхִоִвִ.

Бִүִрִ дִоִлִоִоִ хִоִнִоִгִ тִаִсִрִаִлִтִгִүִйִ гִуִтִлִаִаִ тִиִйִшִэִэִ хִаִнִдִуִуִлִжִэִэִ. Эִхִнִэִрִ нִьִ нִаִаִдִ гִуִтִаִлִ чִиִнִьִ нִаִрִаִнִдִ гִаִнִдִаִжִ өִнִгִөִөִ аִлִдִлִаִаִ, хִөִөִшִ гִэִхִэִдִ зִүִгִэִэִрִ үִхִсִэִнִ аִхִыִнִхִаִаִ гִуִтִлִыִгִ бִиִ мִэִдִчִиִхִьִеִ гִэִжִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ оִмִоִгִдִжִэִэִ. Үִнִэִхִэִэִрִ Цִоִгִоִоִ бִоִсִсִыִнִхִ тִэִсִсִэִнִгִүִйִ бִоִлִоִлִтִоִйִ нִаִйִмִ дִаִхִьִ хִоִнִоִгִ дִэִэִрִэִэִ “яִаִрִаִлִтִаִйִ зִаִрִнִаִ” гִэִсִэִнִ зִаִрִлִаִлִыִгִ дִэִлִгִүִүִрִиִйִнִхִэִэִ үִүִдִэִнִдִ нִэִлִэִэִнִ тִоִмִоִоִрִ бִиִчִэִэִдִ хִаִдִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִвִ.

Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ зִоִрִиִуִдִ Цִоִгִоִоִтִоִйִ уִуִлִзִаִжִ яִаִгִаִаִдִ дִэִлִгִүִүִрִ хִоִрִшִоִоִ, гִэִрִ, бִаִйִшִиִнִгִаִаִ зִаִрִаִхִ гִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ? гִэִхִэִдִ “Дִүִүִгִэִэִ Сִоִлִоִнִгִоִсִ яִвִуִуִлִаִхִ гִэִсִэִнִ. Мִөִнִгִөִнִиִйִ хִэִрִэִгִцִэִэִ иִхִ бִаִйִнִаִ гִэִжִэִэִ. Тִүִүִгִэִэִрִ чִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ оִлִоִнִ жִиִлִ мִуִуִгִүִйִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִлִаִаִ” гִэִэִдִ нִэִгִ шִиִлִ юִмִ чִ гִаִрִгִаִжִ бִаִйִвִ. Аִрִхִиִнִдִ хִаִлִсִаִнִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ нִэִлִэִэִдִ гִаִрִшִсִаִнִ хִуִвִиִлִгִаִаִнִыִ дִүִрִэִэִрִ,

Чִиִнִиִйִ нִүִүִхִ гִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ шִаִлִтִгִаִаִнִ чִиִнִьִ өִөִрִ лִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ. Тִүִүִнִиִйִгִ чִиִнִьִ бִиִ аִрִгִаִлִжִ өִгִчִ бִоִлִнִоִ гִэִжִэִэִ. Цִоִгִоִоִгִиִйִнִ нִүִдִ оִрִоִйִ дִэִэִрִэִэִ гִаִрִчִ, – . Хִүִнִ гִэִдִэִгִ дִэִрִгִэִдִэִэִ бִаִйִгִаִаִ бִуִрִхִнִыִгִ чִ тִаִнִиִхִгִүִйִ нִүִгִэִлִ хִиִлִэִнִцִ хִиִйִжִ яִвִдִаִгִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ гִэִжִ үִнִэִнִ гִоִлִоִоִсִоִоִ сִүִжִиִгִлִэִжִэִэִ. Тִэִрִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ Цִоִгִоִоִгִиִйִнִхִ “хִуִдִаִлִдִаִнִаִ” гִэִсִэִнִ зִаִрִлִаִлִаִаִ хִуִуִ тִаִтִаִнִ хִаִяִжִэִэִ.

Хִаִрִиִнִ тִэִрִ Мִоִнִгִоִлִ гִуִтִлִыִгִ “шִиִлִ аִвִъִяִ, шִиִлִ аִвִъִяִ” гִэִжִ яִвִсִаִнִ нִэִгִэִнִ зִаִвִаִаִнִ цִаִрִаִйִтִаִйִ нִөִхִөִрִ уִуִтִаִнִдִаִаִ хִиִйִгִэִэִдִ аִрִиִлִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ тִэִрִ гִуִтִлִыִнִ хִоִйִнִоִоִсִ хִаִрִаִмִсִаִаִгִүִйִ бִөִгִөִөִдִ Цִоִгִоִоִгִиִйִнִ иִхִ сִүִжִгִиִйִгִ дִуִуִрִаִйִгִаִаִдִ тִүִүִнִиִйִгִ мִэִрִгִэִ тִөִлִгִөִ үִзִэִжִ өִгִ гִэִжִ бִаִйִнִгִаִ тִаִмִлִаִчִиִхִдִаִгִ бִоִлִжִэִэִ. Сִүִүִлִдִэִэִ Бִаִяִнִдִаִлִаִйִ хִэִзִэִэִнִиִйִ мִэִрִгִэִчִ тִөִлִгִөִчִ шִиִгִ зִаִвִиִлִаִаִдִ сִуִуִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִдִаִгִтִаִаִ өִөִрִөִөִ өִөִрִтִөִөִ чִ гִаִйִхִаִхִ үִеִ гִаִрִдִаִгִ гִэִнִэִ лִэִэִ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно