Press "Enter" to skip to content

1990 оִнִы сִүִүִлִчִэִэִр Хִөִвִсִгִөִл аִйִмִгִиִйִн зִоִчִиִд бִуִуִдִаִлִд гִаִрִсִаִн эִнִэִхִүִү бִуִсִаִрִмִаִг хִэִрִгִиִйִг тִуִхִаִйִн үִеִд аִжִиִлִлִаִж бִаִйִсִаִн хִүִмִүִүִс бִоִлִоִн оִдִоִоִгִиִйִн уִдִиִрִдִлִаִгִуִуִд сִаִйִн мִэִдִэִх уִчִиִрִтִаִй бִөִгִөִөִдִ… ЮִУ БִОִЛִСִОִН БִЭ ГִЭִВִЭִЛִ..

Иִтִгִэִмִэִэִрִгִүִйִ сִоִнִиִнִ хִаִчִиִнִ зִүִйִлִ аִлִиִйִгִ тִэִрִ гִэִхִ бִиִлִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ нִэִгִиִйִнִхִ нִьִ тִуִхִаִйִ эִнִдִ өִгִүִүִлִнִэִ. Хִөִвִсִгִөִлִ аִйִмִгִиִйִнִ Мִөִрִөִнִ сִуִмִыִнִ нִэִгִэִнִ зִоִчִиִдִ бִуִуִдִаִлִдִ 1990 оִнִыִ сִүִүִлִчִэִэִрִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ бִоִлִоִнִ оִдִоִоִгִиִйִнִ уִдִиִрִдִлִаִгִуִуִдִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִ уִчִиִрִтִаִйִ. Тִуִсִ бִуִуִдִлִыִнִ хִоִёִрִдִуִгִаִаִрִ дִаִвִхִрִыִнִ нִэִгִэִнִ өִрִөִөִгִ хִиִйִ үִзִэִгִдִэִлִтִэִйִ бִоִлִжִ гִэִжִ тִэִрִ үִеִдִ иִдִ шִуִуִгִиִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Хִоִлִыִнִ хִүִнִ эִсִ бִоִлִ бִаִрִгִиִйִнִ хִүִнִ бִуִуִдִаִгִгִүִйִ өִрִөִөִ лִ дִөִөִ. Аִжִиִлִ яִвִдִаִлִ, аִмִрִаִлִтִыִнִ дִаִлִиִмִаִаִрִ оִчִсִоִнִ хִоִтִыִнִ бִоִлִоִоִдִ яִвִуִуִлִыִнִ бִиִдִ хִэִдִэִнִ хִүִнִ 1998 оִнִыִ нִаִмִаִрִ нִэִгִ хִоִнִоִгִ тִаִаִрִуִуִлִжִ бִиִлִэִэִ. Аִяִнִшִиִжִ яִдִаִрִсִаִнִ уִлִсִ өִгִлִөִөִ эִрִтִ оִчִсִоִнִ тִуִлִ өִрִөִөִ аִвִчִ сִүִүִжִэִэִ тִүִрִ чִ бִоִлִтִуִгִаִйִ аִмִрִаִаִнִ, нִүִдִнִиִйִ хִоִрִ гִаִрִгִаִхִаִаִрִ бִоִлִоִвִ. Үִдִиִйִнִ хִоִоִлִ, цִаִйִ бִоִлִтִоִлִ тִүִрִ аִмִрִаִхִ гִэִсִэִнִ хִэִрִэִгִ лִ дִэִэִ.

Яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ тִэִрִ өִрִөִөִнִдִ бִиִдִэִнִтִэִйִ яִвִсִаִнִ хִоִёִрִ бִүִсִгִүִйִ оִрִсִоִнִ бִаִйִлִаִаִ. Аִрִхִиִ уִуִжִ, тִаִмִхִиִ тִаִтִдִаִгִгִүִйִ тִөִлִөִвִ, тִөִвִшִиִнִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִнִ бִөִлִгִөִөִ. Иִнִгִэִэִдִ өִрִөִөִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִ уִлִсִ аִмִрִаִхִаִаִрִ бִоִлִоִоִдִ хִоִёִрִ, гִуִрִвִаִаִрִаִаִ сִаִлִцִгִаִаִсִаִнִ бִиִлִэִэִ“Хִаִлִзִаִнִ” хִоִчִиִтִ Бִаִяִрִ бִиִдִ хִоִёִрִ хִоִёִрִдִуִгִаִаִрִ дִаִвִхִрִыִнִ бִуִлִаִнִгִиִйִнִ өִрִөִөִнִдִ оִрִоִвִ. Хִоִёִрִ хִүִнִиִйִ тִоִхִиִлִоִгִ өִрִөִөִ бִаִйִлִаִаִ.

Зִаִмִдִ иִхִэִдִ яִдִаִрִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ ёִсִтִоִйִ лִ дִэִрִ дִэִэִрִ тִоִлִгִоִйִ тִаִвִиִаִдִ “дִаִвִсִаִнִ”-дִ яִвִаִаִдִ өִгִчִэִэִ. Хִэִрִ уִдִаִаִнִ аִмִаִрִсִнִыִгִ мִэִдִэִхִгִүִйִ, хִэִрִүִүִлִ бִоִлִжִ бִуִйִ чִиִмִэִэִгִэִэִрִ бִиִдִ хִоִёִрִ сִэִрִчִиִхִэִвִ. Хִаִжִуִуִгִиִйִнִ өִрִөִөִнִдִ хִэִрִэִлִдִэִэִдִ чִ бִаִйִхִ шִиִгִ, хִэִлִцִэִэִдִ чִ бִаִйִхִ шִиִгִ эִмִэִгִтִэִйִ хִүִмִүִүִсִиִйִнִ дִуִуִ гִаִрִнִаִ. Сִоִнִсִоִоִдִ бִаִйִвִаִлִ хִэִрִүִүִлִ аִрִаִйִ бִиִшִ чִ хִэִрִэִгִ тִөִвִөִгִ гִаִрִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ.

Нִэִгִэִнִтִ сִэִрִчִиִхִсִэִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ уִдִаִаִнִ хִэִвִтִэִэִдִ яִаִхִ бִиִлִэִэִ. Бִоִсִчִ гִаִрִ нִүִүִрִэִэִ уִгִаִаִгִаִаִдִ өִдִрִиִйִнִ хִоִоִлִоִнִдִ оִрִоִхִоִоִрִ бִоִлִоִвִ. Тִэִгִтִэִлִ мִаִнִаִйִ хִоִёִрִ хִүִүִхִнִиִйִ нִэִгִ “тִоִмִ” гִэִхִ Чִиִмִэִгִэִэִ оִрִоִоִдִ иִрִэִвִ. Хִаִрִвִаִлִ нִэִгִ лִ бִиִшִ эִэִ. Нִүִдִ нִьִ оִрִоִйִ дִэִэִрִэִэִ гִаִрִчִиִхִаִжִ. “Ёִсִтִоִйִ жִиִгִтִэִйִ хִаִчִиִнִ юִмִ бִоִлִоִоִдִ оִоִ” гִэִсִэִэִрִ аִмִьִсִгִаִаִдִаִнִ оִрִжִ иִрִэִвִ. Гִэִгִэִэִнִ цִаִгִаִаִнִ өִдִөִрִ юִуִ бִоִлִдִоִгִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ “Тִэִгִэִэִдִ юִуִ бִоִлִоִвִ? ” гִэִлִэִэִ

– Уִрִнִаִаִ бִиִдִ хִоִёִрִ иִхִ яִдִаִрִсִаִнִ тִуִлִ хִаִаִлִгִаִаִ дִоִтִрִоִоִсִ нִьִ дִаִнִгִиִнִаִтִаִлִ тִүִгִжִиִжִ аִвִаִаִдִ уִнִтִаִаִдִ өִгִсִөִнִ юִмִ. Чִуִхִаִмִ уִнִтִсִаִнִ юִмִ уִуִ, зִүִүִрִмִэִгִлִэִсִэִнִ юִмִ уִуִ, мִэִдִэִхִгִүִйִ эִэִ. Нִэִгִ мִэִдִсִэִнִ чִиִнִьִ нִоִйִрִоִнִ дִуִнִдִ эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ яִрִаִгִлִаִхִ шִиִгִ бִоִлִоִвִ. Бִиִ бִоִдִлִоִоִ лִ дִоִоִ, мִаִнִаִйִ Уִрִнִаִаִ иִхִ яִдִаִрִчִэִэִ. Зִүִүִдִлִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ дִаִаִ” гִэִтִэִлִ бִиִшִ эִэִ. Яִаִлִтִ чִ үִгִүִйִ яִрִаִгִлִаִхִ, уִуִхִиִлִаִхִ дִуִуִ гִаִрִнִаִ.

Цִоִчִиִнִ өִнִдִиִйִтִөִлִ Уִрִнִаִаִ чִ хִаִшִгִиִчִсִаִаִрִ бִоִсִоִоִдִ иִрִлִэִэִ. Хִүִүִеִэִ юִуִнִ уִтִаִаִ, мִаִйִ вִэִ? Хִэִнִ уִтִаִаִ тִаִвִьִчִиִхִаִвִ гִэִхִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ аִжִвִаִлִ тִаִмִхִиִнִыִ бִоִлִоִлִтִоִйִ шִиִнִгִэִнִ цִэִнִхִэִрִ уִтִаִаִ шִиִрִэִэִнִиִйִ дִэִрִгִэִдִэִхִ сִаִнִдִлִыִнִ оִрִчִмִоִоִсִ өִрִөִөִнִиִйִ тִөִвִ рִүִүִ чִиִгִлִэִжִ бִаִйִсִнִаִаִ цִоִнִхִ рִуִуִ яִвִаִаִдִ өִгִөִвִ. Бִиִдִ хִоִёִрִ бִүִрִ уִчִрִаִаִ оִлִсִоִнִгִүִйִ. Хִаִаִлִгִаִаִ тִүִгִжִэִэִгִүִйִ оִрִхִиִсִоִнִ тִуִлִ тִаִ нִаִрִыִнִ нִэִгִ тִаִмִхִиִ бִаִаִгִиִуִлִсִаִаִрִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ уִнִтִаִжִ бִаִйִхִыִгִ хִаִрִаִаִдִ сִэִрִэִэִлִгִүִйִ гִаִрִчִиִхִсִаִнִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ гִэִжִ бִоִдִлִоִоִ.

Тִэִгִэִэִдִ бִоִсִчִ хִаִаִлִгִаִаִ шִаִлִгִаִвִаִлִ тִаִгִ тִүִгִжִэִэִтִэִйִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ. Зִоִчִиִдִ бִуִуִдִлִыִнִ үִйִлִчִлִэִгִчִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ хִүִжִ аִсִаִаִчִиִхִсִаִнִ юִмִ уִуִ гִэִтִэִлִ бִаִсִ бִиִшִ. Яִмִаִрִ чִ хִүִжִ, лִаִаִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Иִнִгִэִэִдִ бִуִуִдִлִыִнִ үִйִлִчִлִэִгִчִиִйִгִ дִуִуִдִаִаִдִ эִнִэִ тִаִлִаִаִрִ яִрִиִлִцִаִжִ бִаִйִнִаִ. Тִэִрִ шִиִнִэִ оִхִиִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ юִуִ чִ мִэִдִэִхִгִүִйִ юִмִ. “Тִаִ хִоִёִрִыִнִ нִэִгִ яִмִаִрִ нִэִгִ юִмִ шִаִтִаִаִгִаִаִгִүִйִ бִиִзִ? ” гִэִхִ юִмִ.

Аִлִиִвִ, оִчִиִцִгִоִоִёִ гִэִэִдִ бִиִдִ хִоִёִрִыִгִ шִаִмִдִуִуִлִаִвִ. “Хִаִлִзִаִнִ” бִиִдִ хִоִёִрִ хִаִмִтִ оִчִлִоִоִ. Бִиִдִнִиִйִгִ оִчִиִхִоִдִ уִтִаִаִ эִнִэִ тִэִрִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִгִүִйִ. Тִэִгִсִэִнִ аִтִлִаִаִ яִаִлִтִ чִ үִгִүִйִ уִтִаִаִ үִнִэִрִтִэִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ. Мִаִнִьִ хִоִёִрִ зִүִүִдִэִлִсִэִнִ, эִсִвִэִлִ хִиִйִ юִмִ хִаִрִсִаִнִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ гִэִжִ яִрִиִлִцִлִаִаִ. Мִаִнִаִйִ хִоִёִрִ эִсִэִнִ бִуִсִыִнִ юִмִ яִрִиִаִдִ бִаִйִхִаִаִрִ аִмִ сִуִлִтִаִйִ, хִоִвִ жִиִвִ яִрִьִдִаִгִ хִүִүִхִнִүִүִдִ бִиִшִ лִ дִэִэִ.

Тִэִгִэִэִдִ юִуִтִаִйִ чִ өִдִрִиִйִнִ хִоִоִлִ, цִаִйִнִдִ оִрִоִхִоִоִрִ бִуִуִдִлִыִнִ нִэִгִдִүִгִэִэִрִ дִаִвִхִрִыִнִ рִеִсִтִоִрִаִнִдִ оִрִлִоִоִ. Пִиִгִ хִүִнִтִэִйִ бִаִйִвִ. Сִуִмִыִнִ сִуִрִгִуִуִлִиִуִдִыִнִ мִэִдִэִэִлִэִлִ зִүִйִнִ бִаִгִшִ нִаִрִыִнִ сִуִрִгִаִлִтִ, зִөִвִлִөִгִөִөִнִ бִоִлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Бִүִгִдִэִэִрִэִэִ хִоִоִлִлִоִчִиִхִоִоִдִ нִөִгִөִөִ өִрִөִөִнִдִ бִяִцִхִаִнִ хִуִрִаִлִдִаִнִгִаִаִ аִжִиִгִлִаִяִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ оִрִоִвִ. Мִаִнִаִйִ бִуִсִаִдִ нִөִхִөִдִ тִоִоִхִ шִиִнִжִ аִлִгִаִ.

Хִаִрִиִнִ чִ тִоִгִлִоִоִмִ, шִоִгִлִоִоִмִ хִиִйִхִ мִаִяִгִтִаִйִ бִаִйִвִ. Чִөִтִгִөִрִ гִоִйִмִоִнִдִ дִуִрִлִаִвִ гִэִгִчִэִэִрִ мִаִнִаִйִ хִоִёִрִ тִаִмִхִиִ тִаִтִаִжִ үִзִэִэִ бִиִзִ гִэִжִ иִрִэִэִдִ лִ мִуִшִгִиִцִгִаִаִжִ бִаִйִсִаִнִ. Бִиִдִ өִрִөִөִгִ оִнִгִоִйִлִгִоִнִ зִэִрִэִгִ оִрִтִоִлִ үִнִэִхִэִэִрִ яִнִжִуִуִрִыִнִ цִэִнִхִэִрִ уִтִаִаִ сִуִуִнִаִгִлִаִжִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִгִаִаִ. Яִгִ шִиִрִэִэִнִиִйִ оִрִчִмִоִоִсִ өִрִөִөִнִиִйִ тִөִвִ рִүִүִ чִиִгִлִэִсִнִэִэִ цִоִнִхִоִоִрִ гִаִрִаִхִ яִнִзִтִаִйִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִ шִүִүִ.

Бִаִйִдִлִыִгִ аִжִвִаִлִ тִуִнִ сִаִяִхִаִнִ, бִаִрִаִгִ бִиִдִнִиִйִ нִэִгִ тִаִтִсִаִнִ гִэִмִэִэִрִ шִиִнִэִ, тִоִдִ цִэִнִхִэִрִ уִтִаִаִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ хִаִвִиִйִгִ аִжִиִгִлִаִвִаִлִ үִнִсִ, тִаִмִхִиִнִыִ иִшִ үִзִэִгִдִсִэִнִгִүִйִ. Аִсִуִуִдִаִлִ бִиִшִ бִоִлִоִоִдִ яִвִчִиִхִаִлִгִүִйִ яִаִхִаִвִ. Эִрִчִүִүִдִ бִиִдִнִиִйִ бִиִеִ хִүִрִтִэִлִ жִиִхִүִүִцִэִэִдִ иִрִсִэִнִ юִмִ. Мִаִнִаִйִ хִоִёִрִ чִ цִаִмִнִаִжִ гִаִрִлִаִаִ. Аִрִгִаִгִүִйִ шִүִүִ дִэִэִ. Бִуִгִ чִөִтִгִөִрִтִэִйִ, хִиִйִ үִзִэִгִдִэִлִтִэִйִ өִрִөִөִнִдִ оִрִоִхִгִүִйִ.

Өִрִөִөִгִ сִоִлִьִжִ өִгִ, эִнִэִ тִэִрִ гִэִвִ. Рִеִсִеִпִшִиִнִ бִүִсִгִүִйִ аִрִгִаִаִ бִаִрִаִаִдִ Бִаִгִшִ нִаִрִыִнִ сִеִмִиִнִаִрִыִнִ тִөִлִөִөִлִөִгִчִиִдִ бִуִуִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ өִрִөִөִ дִуִуִсִчִиִхִаִаִдִ бִаִйִнִаִ лִ дִаִаִ. Рִаִшִаִаִнִтִыִнִ хִоִёִрִ бִаִгִшִ лִ гִаִдִуִуִрִ хִоִнִоִоִдִ бִаִйִгִаִаִ сִуִрִаִгִтִаִйִ. Оִрִоִйִ иִрִжִ хִоִнִоִхִгִүִйִ гִэִвִэִлִ тִаִ хִоִёִрִыִгִ тִэִдִнִиִйִ өִрִөִөִнִдִ оִрִуִуִлִъִяִ дִаִаִ. Тִэִрִ хִүִрִтִэִлִ хִаִмִтִ яִвִаִаִ хִүִмִүִүִсִиִйִнִхִэִэִ өִрִөִөִнִдִ хִаִмִтִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִчִ гִэִсִэִнִ хִүִсִэִлִтִ тִаִвִиִвִ.

Гִэִрִэִлִтִэִйִ, гִэִгִэִэִнִ цִаִгִаִаִнִ өִдִөִрִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִдִ тִүִрִдִэִэִ зִөִвִшִөִөִрִсִөִнִ бִиִлִэִэִ. Тִэִгִжִ, иִнִгִэִжִ бִаִйִтִаִлִ оִрִоִйִнִ хִоִоִлִ бִоִлִоִвִ. Хִоִоִлִ, цִаִйִнִдִ оִрִчִиִхִоִоִдִ иִрִвִэִлִ үִйִлִчִлִэִгִчִ оִхִиִнִ бִиִдִнִиִйִгִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Бִаִгִшִ нִаִрִыִнִ сִеִмִиִнִаִрִыִнִ сִүִүִлִчִиִйִнִ өִдִөִрִ уִчִрִаִаִсִ нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ бִаִгִшִ нִөִхִөִдִтִэִйִгִэִэִ хִаִмִтִ хִоִнִоִхִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Оִдִоִоִ яִмִаִрִ чִ өִрִөִөִ гִаִрִаִхִгִүִйִ нִьִ эִэִ гִэִнִэִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִдִ иִнִгִэִжִ шִиִйִдִлִэִэִ.

Хִоִёִрִ хִүִүִхִнִэִэִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ өִрִөִөִнִдִ оִрִуִуִлִчִиִхִаִаִдִ бִүִгִдִ мִаִнִаִйִ өִрִөִөִнִдִ цִуִгִлִаִнִ жִаִаִхִаִнִ нִаִрִгִиִхִаִаִрִ тִоִхִиִрִоִвִ. Бִуִуִдִлִыִнִ үִйִлִчִлִэִгִчִ оִхִиִнִ мִаִнִаִйִ хִоִёִрִыִгִ нִүִүִлִгִэִнִ шִиִлִжִүִүִлִэִэִдִ, бִиִдִнִиִйִ юִмִыִгִ нִөִгִөִөִ өִрִөִөִнִдִ зִөִөִгִөִөִдִ оִрִуִуִлִжִ өִгִлִөִөִ. Бִиִдִ чִ цִаִгִ аִлִдִаִхִгִүִйִ гִэִсִэִнִ шִиִгִ яִрִьִжִ, хִөִөִрִчִ гִаִнִцִ нִэִгִ “юִмִ”-аִаִ гִаִрִгִаִцִгִаִаִнִ бִаִлִгִаִжִ гִаִрִлִаִаִ.

Өִрִөִөִ гִэִрִэִлִтִэִйִ, оִлִуִуִлִаִаִ бִоִлִоִоִдִ тִэִгִсִэִнִ үִүִ, өִнִөִөִ уִтִаִаִ сִуִуִнִаִгִлִаִжִ бִаִрִьִсִаִнִгִүִйִ. Тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִдִ яִрִиִаִнִыִ хִаִлִуִуִнִ, дִоִтִоִрִ хִаִлִуִуִнִтִаִйִ нִиִйִлִэִэִдִ тִэִрִ бִаִйִтִуִгִаִйִгִ чִ мִаִрִтִаִхִ яִнִзִтִаִйִ. Тִоִгִлִоִжִ нִаִаִдִаִнִ, дִуִуִлִжִ хִуִуִрִдִсִаִаִрִ шִөִнִөִ дִөִлִ бִоִлִгִоִоִдִ аִмִаִрִцִгִаִаִхִаִаִрִ тִаִрִлִаִаִ. Бִиִдִ хִоִёִрִ нִөִгִөִөִхִөִөִ гִэִнִэִтִ сִаִнִаִаִдִ гִэִрִэִлִтִэִйִ уִнִтִаִхִаִаִрִ бִоִлִоִвִ. Гִэִтִэִлִ уִнִтִаִжִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ.

Нִэִлִэִэִдִ хִаִлִаִмִцִсִаִнִ, тִэִгִэִэִдִ чִ хִоִёִрִыִнִ хִоִёִрִ эִрִ хִүִнִ тִуִлִ юִуִ лִ бִоִлִоִвִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ гִэִрִлִэִэִ уִнִтִрִаִаִгִаִаִдִ хִэִвִтִэִхִэִэִрִ шִиִйִдִэִвִ. Иִнִгִэִэִдִ бִуִрִуִуִ хִаִрִаִаִдִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִтִаִлִ “Хִүִүִеִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִрִ дִаִаִ” гִэִхִ “Хִаִлִзִаִнִ”-гִиִйִнִ шִиִвִнִэִэִ дִуִуִ гִаִрִаִвִ. Эִрִгִэִэִдִ хִаִрִтִаִлִ нִөִгִөִөִ шִиִрִэִэִнִиִйִ тִэִнִдִ цִоִгִ уִлִаִлִзִаִхִ шִиִгִ бִоִлִоִвִ. Цִоִчִсִоִнִдִоִоִ аִрִаִйִ оִйִрִхִоִнִ бִаִйִсִнִаִаִрִаִаִ бִиִ бִоִсִчִ гִэִрִлִэִэִ аִсִаִаִлִаִаִ.

Гִэִтִэִлִ үִнִэִхִэִэִрִ сִаִяִхִаִнִ сִоִрִсִоִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ шִиִвִ шִиִнִэִхִэִнִ цִэִнִхִэִрִ уִтִаִаִ сִуִуִнִаִгִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ шִүִүִ. Хִоִёִуִлִаִаִ бִоִсִоִоִдִ сִуִуִчִиִхִаִвִ. Өִнִөִөִдִүִүִлִэִэִ дִуִуִдִаִхִ гִэִсִнִэִэִ бִоִлִиִвִ. Яִдִаִрִсִаִнִ уִлִсִ уִнִтִаִжִ аִмִаִрִсִаִнִ нִьִ дִэִэִрִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ юִмִ. Тִэִгִэִэִдִ тִэִрִ хִаִвִиִйִгִ аִжִиִгִлִаִнִ хִоִёִуִлִаִаִ үִзִлִэִгִ хִиִйִвִ. Үִнִсִ, тִаִмִхִиִнִыִ иִшִ яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ аִлִгִаִ. Уִтִаִаִ хִэִсִэִгִ сִуִуִнִаִгִлִаִаִдִ зִаִмִхִрִаִвִ.

Аִйִсִаִнִ хִүִнִ аִдִуִуִ үִрִгִэִэִнִэִ гִэִгִчִэִэִрִ хִоִёִуִлִаִаִ үִлִдִсִэִнִ шִиִлִ аִрִхִиִаִ уִуִхִаִаִрִ шִиִйִдִлִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ сִуִуִжִ бִаִйִхִаִдִ дִаִхִиִнִ уִтִаִаִ уִнִиִаִрִ сִуִуִнִаִгִлִаִсִаִнִгִүִйִ. Яִмִаִрִ нִэִгִ юִмִ аִжִиִгִлִаִгִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִьִ аִрִхִиִаִ гִуִдִаִрִчִ оִрִхִиִоִдִ хִэִвִтִэִэִдִ өִгִсִөִнִ. Уִнִтִсִаִнִ юִмִ уִуִ, тִаִсִаִрִсִаִнִ аִлִиִнִ бִоִлִоִхִыִгִ мִэִдִэִхִгִүִйִ. Нִэִгִ мִэִдִсִэִнִ чִиִнִьִ өִгִлִөִөִ бִоִлִжִэִэִ. Бִоִсִчִ уִнִдִаִнִдִаִаִ оִрִчִиִхִоִоִдִ бִуִуִдִлִыִнִ зִоִхִиִоִнִ бִаִйִгִуִуִлִаִгִчִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִ уִуִлִзִлִаִаִ.

Жִаִаִхִаִнִ жִуִуִмִаִлִзִсִаִнִаִаִ иִнִгִэִжִ яִрִиִвִ. Өִнִгִөִрִсִөִнִ хִаִвִрִаִаִсִ нִэִгִ иִйִмִ юִмִтִаִйִ бִоִлִсִоִнִ. Үִрִгִэִлִжִ чִ иִнִгִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִэִгִ иִхִ сִаִнִаִаִнִдִ оִрִсִоִнִгִүִйִ. Яִвִуִуִлִыִнִ нִэִгִ тִаִмִхִиִчִиִнִ, нִэִлִэִэִдִ бִаִлִгִаִдִаִгִ хִүִүִхִэִнִ хִэִдִэִнִ нִөִхִдִиִйִнִхִөִөִ хִаִмִтִ хִоִнִоִгִлִоִхִдִоִоִ зִүִрִхִ нִьִ хִаִаִгִдִаִаִдִ нִаִсִ бִаִрִчִиִхִсִаִнִ юִмִ. Дִэִэִгִүִүִрִ аִжִиִлִтִаִйִ хִүִүִхִэִнִ бִаִйִсִаִнִ гִэִнִэִ лִэִэִ. Зִаִдִлִаִнִгִаִаִрִ оִнִоִшִ нִьִ тִоִгִтִоִоִгִдִсִоִнִ уִчִрִаִаִсִ нִэִгִ иִхִ аִсִуִуִдִаִлִ гִаִрִаִаִгִүִйִ.

Тִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ хִоִёִрִ чִ уִдִаִаִ иִйִмִэִрִхִүִүִ юִмִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִ. Тִаִ нִаִрִтִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ нִьִ гִуִрִаִвִ дִаִхִьִ нִьִ. Яִмִаִрִ нִэִгִ үִйִмִэִэִнִ сִаִмִуִуִнִ гִаִрִгִаִдִаִгִгִүִйִ юִмִ гִэִвִ. Иִнִгִэִэִдִ яִвִуִуִлִыִнִ бִиִдִ чִ яִвִсִаִнִ бִиִлִэִэִ. Хִоִжִиִмִ сִоִнִсִвִоִлִ тִэִрִ зִүִйִлִ тִэִгִсִхִиִйִгִэִэִдִ аִлִгִаִ бִоִлִсִоִнִ гִэִнִэִ бִиִлִэִэִ. Аִрִгִыִгִ нִьִ хִаִйִлִгִаִсִаִнִ уִуִ, аִлִгִаִ бִоִлִсִоִнִ уִуִ, мִэִдִэִхִгִүִйִ юִмִ дִаִаִ. Тִэִрִ үִеִдִ тִэִнִдִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ цִөִөִнִ хִүִнִ сִаִйִнִ сִаִнִаִхִ бִаִйִхִ дִаִаִ” гִэִжִ мִиִнִиִйִ нִэִгִэִнִ нִаִйִзִ сִэִтִгִүִүִлִчִ сִоִхִиִрִхִуִуִлִсִаִнִ бִөִлִгִөִөִ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно