Press "Enter" to skip to content

Дִүִгִэִр шִоִрִоִнִд бִаִйִхִаִд нִь хִаִйִр нִаִйִрִгִүִй нִүִдִдִэִг бִаִйִсִаִн Бִаִтִсִаִйִхִаִн хִуִлִгִаִрִыִн эִхִнִэִрִиִйִг шִоִрִоִнִгִоִоִс гִаִрִсִаִн дִаִрִуִйִдִаִа хִүִчִиִнִдִэִж аִлִсִаִн бִөִгִөִөִдִ… Үִүִнִиִйִг мִэִдִсִэִн Бִаִтִсִаִйִхִаִнִ…

Бִуִяִнִтִ хִөִгִшִиִнִ аִжִиִлִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ феִрִмִэִэִ хִуִвִьִдִ гִаִрִсִаִнִ чִ сִаִаִлִьִчִиִнִаִаִрִ нִьִ үִлִдִэִжִ чִаִдִжִэִэִ. Гִаִнִцִ хִүִүִ Дִүִгִэִрִэִэִ хִүִнִиִйִ нִүִдִэִнִдִ аִяִтִаִйִхִаִнִ хִаִрִаִгִдִаִжִ яִвִаִгִ гִэִэִдִ хִаִмִаִгִ бִүִхִнִэִэִ бִаִрִьִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ хִүִүִгִ иִхִ лִ дִаִвִиִлִуִуִнִ хִүִнִ бִоִлִгִоִжִ өִсִгִөִжִэִэִ. Аִрִхִиִ тִаִмִхִиִ хִэִрִэִгִлִэִнִэִ бִаִсִ аִйִлִыִнִ аִвִгִаִйִ хִүִүִхִэִнִ үִйִмִүִүִлִжִ шִоִгִлִоִнִоִ. Мִаִлִ бִаִйִвִаִлִ тִуִуִчִиִхִнִаִ еִрִ нִьִ лִ хִэִцִүִүִ эִрִсִиִйִнִ тִоִоִнִдִ нִэִрִ нִьִ бִиִчִэִэִсִтִэִйִ. …

Нִэִгִэִнִ зִуִнִ сִаִаִлִиִйִнִ феִрִмִ зִуִсִлִаִнִдִаִаִ бִуִуִжִ сִаִаִлִьִчִиִдִ, үִхִэִрִчִиִнִ, зִоִоִтִеִхִнִиִгִчִ, нִиִйִлִэִэִдִ 20 гִаִрִаִнִ аִйִлִ дִоִоִдִ сִоִгִоִоִтִыִнִ бִуִрִгִаִсִаִнִдִ бִуִуִцִгִаִаִжִ. Дִүִгִэִрִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִлִгִүִйִ хִэִдִ хִоִнִоִжִэִэִ. Эִэִжִ нִьִ бִиִтִүִүִхִэִнִ сִаִнִаִаִ зִоִвִсִоִнִ чִ аִмִьִтִаִнִ хִүִнִдִ хִаִлִ бִаִлִгִүִйִ аִрִхִиִдִаִаִдִ яִвִжִ бִаִйִвִаִлִ яִаִхִаִвִ дִэִэִ хִэִмִэִэִнִ өִөִрִиִйִгִөִөִ тִаִйִвִшִрִуִуִлִаִжִ бִаִйִжִэִэִ.

Гִэִвִчִ хִүִүִ нִьִ хִаִжִуִуִ сִуִмִаִаִсִ хִэִдִэִнִ үִхִэִрִ тִуִуִгִаִаִдִ бִаִрִиִгִдִаִхִдִаִаִ эִзִнִиִйִгִ нִьִ цִоִхִиִжִ аִлִсִаִнִ гִэִхִ хִэִрִэִгִэִэִрִ аִйִмִаִгִтִ бִаִрִиִгִдִсִаִнִ бִаִйִвִ. Дִүִгִэִрִтִ эִнִэִ уִдִаִаִдִ аִзִ тִаִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Өִмִнִөִ жִиִлִ хִаִнִьִсִаִжִ хִуִлִгִаִйִ хִиִйִгִэִэִдִ бִаִрִиִгִдִаִхִ дִөִхִөִөִдִ иִрִэִнִгִүִүִтִ өִөִрִөִөִ бִуִлִтִаִжִ цִаִгִдִаִаִдִ өִгִөִөִшִ бִоִлִгִоִсִоִнִ хִяִлִаִрִ Бִаִтִсִаִйִхִаִнִтִаִйִгִаִаִ тִаִаִрִчִиִхִаִвִ.

Мִэִдִэִэִжִ бִүִтִэִлִгִүִйִ нִоִвִшִоִоִсִ бִоִлִжִ хִүִйִтִэִнִ өִрִөִөִнִдִ хִоִрִиִгִдִсִоִнִ Бִаִтִсִаִйִхִаִнִдִ өִшִөִөִ аִвִаִхִ сִаִйִхִаִнִ бִоִлִоִмִжִ гִаִрִчִэִэִ. Дִүִгִэִрִэִэִрִ гִаִрִыִнִхִаִаִ чִиִлִэִэִгִ хִаִрִиִнִ чִ нִэִгִ сִаִйִнִ гִаִрִгִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Дִүִгִэִрִ хִөִдִөִлִжִ чִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִвִ. Тִүִүִнִиִйִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ хִаִвִиִрִгִаִ хִуִгִаִрִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ бִаִсִ нִэִгִ нִүִдִ нִьִ иִхִэִэִрִ өִвִдִөִжִ бִаִйִлִаִаִ. Хִуִяִгִуִуִдִ тִүִүִнִиִйִгִ үִлִ тִоִоִнִоִ.

Уִчִиִрִ нִьִ хִэִгִжִүִүִнִ бִаִцִаִаִнִ жִоִоִхִоִнִ юִмִ сִуִрִаִгִ гִэִжִ яִрִьִдִаִгִ бִаִйִжִ. Хִяִлִаִрִ Бִаִтִсִаִйִхִаִнִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִйִрִ нִаִйִрִгִүִйִ нִүִдִнִэִ. Дִүִгִэִрִ уִлִаִмִ мִуִуִдִаִжִ аִмִьִсִгִаִлִ чִ чִаִдִаִхִгִүִйִнִ дִэִэִрִ нִөִгִөִөִ мִуִуִ нִүִдִрִүִүִ нִьִ бִаִтִгִаִнִаִ өִтִөִөִ цִаִцִаִаִдִ тִэִрִ гִэִхִиִйִнִ аִрִгִаִгִүִйִ бִоִлִгִоִжִэִэִ. Тִэִрִэִэִрִ мִаִшִ иִхִ өִлִсִөִжִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ лִ тִаִмִ тִуִмִ мִэִдִэִрִчִэִэִ. Өִгִлִөִөִ эִмִчִ үִзִэִэִдִ яִаִрִаִлִтִаִйִ эִмִнִэִлִэִгִтִ хִүִрִгִүִүִлִэִхִ тִэִрִ лִ аִгִшִиִнִдִ хִөִөִрִхִиִйִ Дִүִгִэִрִ аִмִьִсִгִаִлִ хִуִрִаִаִжִэִэִ.

Хִэִдִ хִоִнִоִгִиִйִнִ аִйִмִшִиִгִтִ тִаִрִчִлִаִаִнִдִаִаִ тִэִрִэִэִрִ Нִуִтִаִгִ уִсִаִаִ, Хִаִйִрִтִ бִуִуִрִаִлִ эִэִжִиִйִгִэִэִ, Сִаִаִлִиִйִнִ феִрִмִиִйִнִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ үִзִэִнִ яִдִдִаִгִ бִүִхִ хִүִмִүִүִсִиִйִгִ дִоִтִрִоִоִ бִоִдִоִжִ дִэִэִрִ нִьִ хִяִлִаִрִ Бִаִаִгִиִйִгִаִаִсִ өִшִөִөִ аִвִаִхִ хִүִсִэִлִ нִьִ тִүִүִнִиִйִ сִүִнִсִиִйִгִ бִуִгִ бִоִлִгִоִжִэִэִ. Дִоִоִдִ сִоִгִоִоִтִыִнִ бִуִрִгִаִсִаִнִдִ зִуִсִсִаִнִ аִйִлִуִуִдִ нִэִгִ лִ хִэִвִиִйִнִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִлִаִаִ. …

Эִэִжִэִэִ эִэִжִэִэִ гִэִхִ дִуִуִнִаִаִрִ Бִуִяִнִтִ хִөִгִшִиִнִ сִэִрִтִэִлִ хִүִүִ нִьִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִвִ. Бִиִ өִлִсִөִжִ бִаִйִнִаִ Хִоִоִлִ Хִоִоִлִ гִэִсִэִэִрִ хִаִмִаִгִ сִаִвִ сִуִуִлִгִаִаִ оִнִгִиִчִиִжִ эִхִлִэִвִ. Хִэִзִэִэִ иִрִвִэִэִ хִаִаִгִуִуִрִ яִвִбִаִаִ чִиִ мִиִнִьִ хִүִүִ мִиִнִьִ гִэִхִ эִэִжִиִйִнִхִэִэִ үִгִлִэִхִиִйִгִ үִлִ сִоִнִсִоִхִ хִүִүִ нִьִ сִаִвִтִаִйִ өִрִмִиִйִгִ аִмִрִуִуִгִаִаִ чִиִхִэִнִ аִрִаִаִсִ нִьִ бִоִоִцִоִгִ аִаִрִуִуִлִ гִэִэִдִ лִ иִдִэִжִ бִоִлִоִхִ юִуִлִ бִаִйִнִаִ аִмִьִсִгִаִаִ чִ аִвִаִлִгִүִйִ аִрִ аִрִаִаִсִ нִьִ чִиִхִэִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Эִэִжִ нִьִ бִоִсִоִнִ хִаִрִаִйִжִ хִүִүִ мִиִнִьִ дִэִэִ сִуִуִгִаִаִдִ аִяִаִрִ иִдִ эִнִдִ гִэִэִдִ тִоִхִоִйִнִдִ нִьִ хִүִрִтִэִлִ мִөִсִ шִиִгִ хִүִйִтִнִиִйִ дִэִэִрִ нִьִ нִиִлִхִэִрִсִэִнִ эִвִгִүִйִ үִнִэִрִ хִаִнִхִиִйִвִ. Эִрִгִэִжִ хִаִрִсִаִнִ Дִүִгִэִрִиִйִнִ нִүִдִ нִэִгִ лִ ёִоִзִгִүִйִ үִхִсִэִнִ хִүִнִиִйִхִ шִиִгִ гִөִлִиִйִсִөִнִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ. Эִэִ бִуִрִхִаִнִ мִиִнִьִ чִиִ чִиִнִьִ…. Дִүִгִэִрִ нִэִгִ чִ үִгִ хִэִлִэִлִгִүִйִ гִаִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִаִвִ. Хִөִгִшִиִнִ эִэִжִдִэִэִ иִрִсִэִнִ хִүִнִ бִаִйִжִ яִмִаִрִ мִуִуִхִаִйִ зִаִнִ гִаִрִгִаִвִдִаִаִ хִэִмִэִэִнִ аִмִаִнִдִаִаִ үִгִлִэִнִ оִрִрִуִуִгִаִаִ аִлִхִаִхִдִаִаִ эִрִгִэִэִдִ оִрִоִоִдִ иִрִэִхִ бִаִйִлִгִүִйִ хִэִмִэִэִнִ бִоִдִжִэִэִ.

Мִөִнִөִөִхִ оִрִоִйִнִ үִхִэִрִ хִуִрִаִаִхִ эִэִлִжִ Бִаִаִтִаִрִыִнִхִ бִаִйִлִаִаִ. Бִуִрִгִаִсִыִнִ аִдִгִаִаִрִ нִэִгִ тִаִрִсִаִнִ сִаִаִлִиִйִнִ үִнִэִэִнִүִүִдִиִйִгִ хִуִрִаִаִнִаִ гִэִдִэִгִ зִаִлִхִуִуִтִаִйִгִ яִаִнִаִ. Хִаִшִиִнִ хִэִэִрִ гִүִүִгִэִэִ зִаִйִдִаִгִнִаִаִдִ сִаִжִиִлִжִ яִвִтִаִлִ бִөִөִнִ тִоִоִсִ бִоִсִоִнִ нִөִгִөִөִ хִуִрִаִаִжִ яִдִдִаִгִ үִнִэִэִнִүִүִдִ оִрִиִлִоִлִдִоִнִ дִаִвִхִиִжִ өִнִгִөִрִчִ эִхִлִэִвִ. Бִаִаִтִаִрִ эִхִэִнִдִэִэִ мִаִшִ иִхִ гִаִйִхִсִаִнִ чִ дִаִрִаִаִ нִьִ Чִоִнִоִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ хִаִрִвִаִнִ оִрִжִ иִрִлִэִэִ.

Хִүִүִгִ хִөִөִгִ хִэִмִэִэִнִ хִэִдִэִнִтִэִэִ дִуִуִ өִгִөִөִдִ үִхִэִрִ үִлִдִсִэִнִ эִсִэִхִиִйִгִ нִьִ шִаִлִгִаִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ цִаִаִшִ яִвִтִаִлִ нִэִгִ үִхִэִрִ хִэִвִтִсִэִнִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ чִоִнִоִ чִ юִмִуִуִ нִоִхִоִйִ чִ юִмִуִуִ оִрִиִлִуִуִлִаִнִ зִуִлִгִаִаִжִ хִаִрִаִгִдִаִвִ. Бִаִаִтִаִрִ нִаִаִнִаִаִсִ нִьִ оִрִиִлִжִ хִаִшִгִиִчִаִнִ дִөִхִөִжִ оִчִтִоִлִ хִүִнִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ. Хִэִнִ бִэִ хִөִөִеִ хִүִүִеִ гִэִсִэִэִрִ дִөִхִтִөִлִ Нִүִдִ нִьִ өִтִөִөִрִ дִүִүִрִчִ аִмִ нִьִ цִуִсִаִнִдִ бִуִдִаִгִдִсִаִнִ бִаִсִ цִэִэִжִнִэִэִсִ нִьִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ хִаִвִиִрִгִаִнִыִ хִуִгִаִрִхִаִйִ ёִрִдִоִйִжִ хִэִрִзִиִйִсִэִнִ Дִүִгִэִрִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ.

-Сִаִйִнִ уִуִ Бִаִаִтִаִрִаִаִ бִиִ өִлִсִөִөִдִ бִаִйִнִаִ нִаִдִаִдִ хִоִоִлִ өִгִөִөִчִ. Чִиִ чִиִнִьִ яִаִжִ… Нִаִаִдִ үִхִэִрִ чִиִнִьִ аִмִьִдִ бִаִйִнִаִ чִиִ…. гִэִтִэִлִ Дִүִгִэִрִ хִөִнִдִиִйִ хִаִхִиִрִгִаִнִ хִоִоִлִоִйִгִоִоִрִ иִнִэִэִнִ Бִиִ эִрִгִэִэִдִ иִрִсִэִэִнִ тִаִ нִаִрִ нִаִмִаִйִгִ бִиִтִгִиִйִ иִрִэִэִсִэִйִ гִэִжִ иִхִ хִүִсִчִ бִаִйִвִуִуִ бִиִ тִаִнִаִйִдִ оִчִнִоִоִ эִхִнִэִрִиִйִнִ чִиִнִьִ эִлִгִиִйִгִ иִдִнִэִ цִаִаִдִуִуִлִдִаִаִ аִмִжִвִаִлִ хִэִлִ дִуִуִлִгִаִаִрִаִйִ гִэִсִнִэִэִ нִөִгִөִөִ аִмִьִ тִаִвִиִнִ оִрִиִлִжִ бִаִйִсִаִнִ үִхִрִиִйִнִ зִүִрִхִиִйִгִ нִьִ сִуִгִаִ тִаִтִаִнִ иִдִэִжִ эִхִлִэִвִ.

Бִаִаִтִаִрִ яִаִжִ гִэִрִтִэִэִ иִрִсִэִнִэִэִ чִ мִэִдִсִэִнִгִүִйִ дִэִмִиִйִ лִ Дִүִгִэִрִ Дִүִгִэִрִ гִэִэִдִ лִ эִэִрִэִэִдִ бִаִйִвִ. Тִэִгִсִнִэִэִ бִиִеִэִэִрִ нִьִ бִаִаִхִаִнִ уִлִаִаִнִ юִмִ тִуִуִрִсִаִнִаִаִ уִдִаִлִгִүִйִ иִдִэִэִ тִаִтִаִнִ хִаִлִуִуִрִчִ эִхִлִэִвִ. Тִаִтִвִаִгִнִаִнִ хִэִвִтִэִхִ Бִаִаִтִаִрִыִнִ нִүִдִнִэִэִсִ өִтִ уִнִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Хִүִмִүִүִсִ аִйִнִ цִоִчִиִрִдִоִжִ эִхִлִэִвִ. Юִуִнִ сִаִаִлִьִ сִаִаִхִ мִаִнִаִтִаִйִ хִэִдִэִнִ үִнִэִэִ нִьִ зִэִлִэִэִ тִоִйִрִоִнִ оִрִиִлִоִлִдִоִжִ нִэִгִ нִэִгִнִэִэִ мִөִрִгִөִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִаִаִтִаִрִыִнִ эִвִгִүִйִ бִаִйִдִлִаִаִсִ хִүִмִүִүִсִ сִэִжִиִгִлִэִнִ гִэִрִ гִэִрִлִүִүִгִэִэִ яִвִсִаִаִрִ эִхִнִэִрִ Сִаִрִаִаִ нִьִ дִүִүִ оִхִиִнִтִоִйִгִоִоִ үִлִдִэִвִ. Гִэִнִэִтִ хִаִаִлִгִаִ сִэִвִхִиִйִнִ үִүִдִэִнִдִ нִьִ нִөִгִөִөִ Дִүִгִэִрִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ. Эִвִ хִаִвִгִүִйִ аִлִхִлִаִнִ шִуִуִдִ Бִаִаִтִаִрִ дִэִэִрִ иִрִэִэִдִ үִхִэִэִнִцִ хִоִоִлִоִйִгִоִоִрִ цִуִгִ яִвִаִхִуִуִ гִэִсִнִэִэִ Сִаִрִаִаִгִиִйִнִ зִүִгִ хִяִлִаִйִнִ хִаִрִжִ мִуִуִ хִиִрִгִэִсִүִүִрִ дִэִрִлִэִмִэִрִ чִиִнִиִйִ эִлִэִгִ чִ аִмִтִтִаִйִ дִаִаִ гִэִэִдִ тִаִсִ тִаִсִ иִнִэִэִсִнִэִэִ уִтִаִаִ шִиִгִ зִаִмִхִаִрִчִ аִлִгִаִ бִоִлִоִвִ.

Сִаִрִаִаִгִиִйִнִ дִүִүִ мִуִуִхִаִйִ оִрִиִлִоִнִ уִнִаִжִ бִаִйִхִ тִэִрִ аִгִшִиִнִдִ хִэִвִлִиִйִнִ хִэִсִгִэִэִсִэִэִ аִсִгִаִрִаִхִ цִуִсִаִнִдִаִаִ хִуִтִгִаִлִдִсִаִнִ Сִаִрִаִаִ чִ бִаִсִ уִнִаִжִ бִаִйִвִ. Тִүִүִнִиִйִ гִэִдִэִсִ хִэִвִлִиִйִ хִэִсִгִэִэִсִ эִлִэִгִ нִьִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Уִдִаִлִгִүִйִ Дִүִгִэִрִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ гִаִрִлִаִаִ Аִйִмִаִаִрִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִ Зִэִлִэִнִ дִэִэִрִ тִуִгִаִлִ оִрִиִлִуִуִлִаִаִдִ иִдִэִэִдִ бִаִйִнִаִ гִэִэִдִ лִ аִмִ аִмִаִнִдִаִаִ шִуִуִгִиִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ яִаִхִаִаִ мִэִдִэִхִгִүִйִ сִаִнִдִаִрִцִгִаִаִжִ дִэִмִиִйִ лִ Бִуִяִнִтִ хִөִгִшִнִиִйִ гִэִрִлִүִүִ хִяִлִаִмִ хִиִйִцִгִэִэִнִэִ.

Хִоִйִдִ хִөִнִдִиִйִгִөִөִсִ мִаִшִиִнִиִйִ гִэִрִэִлִ гִаִрִсִаִаִрִ дִөִхִөִнִ иִрִсִэִнִ нִьִ сִүִүִ аִчִдִаִгִ 53 бִаִйִвִ. Гִаִнִбִаִаִ мִаִшִиִнִаִаִсִаִаִ үִсִрִэִнִ бִуִуִжִ тִоִйִрִсִоִнִ хִүִмִүִүִсִ рִүִүִ дִөִхִөִнִ Зִаִаִ бִаִлִаִрִчִ дִэִэִ цִаִаִдִ Бִуִяִнִаִаִ эִгִчִиִйִнִ чִиִнִьִ хִүִүִ нִьִ аִйִмִгִиִйִнִ шִоִрִоִнִдִ хִүִнִдִ аִлִуִуִлִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Мִуִуִ иִжִиִйִдִ нִьִ яִаִжִ дִуִуִлִгִаִнִаִаִ гִэִтִэִлִ шִуִуִгִиִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ сִэִрִхִиִйִжִ “үִнִэִнִ бִаִйִнִаִ сִүִнִсִ нִьִ иִрִжִ Бִуִгִ чִөִтִгִөִрִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִнִаִ Яִаִнִаִаִ” гִэִцִгִэִэִжִ үִйִмִэִлִдִэִжִ гִаִрִаִвִ Зִэִлִэִнִ дִэִэִрִхִ мִаִлִ хִуִйִ жִаִаִхִаִнִ тִоִгִтִвִоִрִтִоִйִ бִоִлִжִ хִаִрִиִнִ Бִаִаִтִаִрִ гִэִрִтִэִэִ бִаִрִхִиִрִчִ гִаִрִлִаִаִ.

Оִрִоִйִ бִоִлִоִхִ тִуִсִаִмִ нִөִгִөִөִ Дִүִгִэִрִиִйִнִ сִүִнִсִ эִнִдִ тִэִнִдִ хִаִрִаִгִдִаִжִ аִйִлִуִуִдִыִнִ хִүִмִүִүִсִиִйִнִ бִиִеִэִэִрִхִ уִлִаִаִнִ тִуִуִрִаִлִтִ иִдִэִэִтִ тִуִуִрִаִлִтִ иִхִсִэִнִ хִаִлִуִуִрִчִ дִэִмִиִйִрִэִхִ нִьִ иִхִсִэִвִ. Дִүִгִэִрִ хִоִоִлִ нִэִхִэִэִдִ бִаִйִнִаִ. Мִаִхִ нִэִхִэִэִдִ бִаִйִнִаִ гִэִсִэִэִрִ уִнִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Эִнִдִ тִэִнִдִгִүִйִ дִуִтִуִуִ үִхִсִэִнִ мִаִлִыִнִ оִрִиִлִоִхִ хִүִмִүִүִсִиִйִнִ хִаִшִхִиִрִаִхִ чִиִмִэִэִ гִаִрִчִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ шִөִнִөִ нִөִмִөִрִлִөִөִ.

-Сִүִүִнִиִйִ мִаִшִиִнִ цִаִгִ тִуִхִаִйִдִаִаִ иִрִэִхִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִьִ сִуִмִаִаִсִ хִүִнִ яִвִуִуִлִтִаִлִ оִвִоִоִнִ дִэִэִрִ Гִаִнִбִаִаִгִиִйִнִ гִаִзִ-53ыִнִ хִаִаִлִгִаִ нִьִ оִнִгִоִрִхִоִйִ бִаִйִхִ аִгִаִаִдִ өִөִрִөִөִ аִлִгִаִ бִаִйִлִаִаִ. Феִрִмִ дִэִэִрִ иִрִтִэִлִ эִнִдִ тִэִнִдִгִүִйִ үִхִсִэִнִ үִхִрִиִйִнִ сִэִгִ(чִоִнִоִ нִоִхִоִйִ зִуִлִгִаִаִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ сִэִгִлִэִэִдִ хִаִяִчִиִхִсִаִнִ) нִэִгִ лִ эִвִгִүִйִ хִоִоִсִоִнִ оִрִгִиִхִ гִэִрִүִүִдִ уִгִтִаִвִ.

Хִаִлִуִуִнִдִаִаִ дִэִмִиִйִрִсִэִнִ бִаִсִ иִдִэִэִтִ яִрִ бִиִтִүִүִ шִаִвִсִаִнִ Бִаִаִтִаִрִ бִоִлִоִнִ Сִаִрִаִаִгִиִйִнִ дִүִүִ хִоִёִрִоִоִсִ гִаִдִнִаִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ хִүִнִэִэִ тִоִйִгִлִоִхִ бִаִсִ нִоִмִ сִаִйִнִ мִэִдִэִхִ лִаִмִ хִаִйִхִ гִэִжִ сִаִнִдִаִрִсִаִнִ аִйִсִаִнִ хִэִсִэִгִ хִүִмִүִүִсִ уִгִтִлִаִаִ. Дִүִгִэִрִиִйִнִ сִүִнִсִ бִуִгִ бִоִлִжִ иִрִэִнִ Дִоִоִдִ сִоִгִоִоִтִыִнִ бִуִрִгִаִсִаִнִдִ бִуִуִсִаִнִ иִхִэִнִхִ аִйִлִуִуִдִаִдִ хִоִрִ хִүִрִгִэִсִэִнִ бִаִсִ 5нִ чִ хִүִнִиִйִ аִмִьִ нִаִсִыִгִ аִвִчִ оִдִжִэִэִ. Гִаִгִцִхִүִүִ эִэִжִ дִэִэִрִэִэִ иִрִэִэִдִ яִвִаִхִдִаִаִ уִйִлִжִ өִөִрִиִйִгִ нִьִ үִхִэִлִдִ хִүִрִгִэִсִэִнִ хִяִлִаִрִ Бִаִтִсִаִйִхִаִнִыִгִ зִаִаִвִаִлִ хִоִрִлִоִнִоִ гִэִэִдִ аִлִгִаִ бִоִлִсִоִнִ гִэִдִэִгִ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно