Press "Enter" to skip to content

Дִоִлִжִиִн эִмִгִэִн чִиִх тִаִвִиִн сִоִнִсִвִоִл “Нִөִхִөִр нִь нִаִс бִаִрִаִаִд уִдִаִаִгִүִй бִаִйִхִаִд хִэִнִтִэִйִгִэִэ иִнִгִэִж нִөִхִцִөִөִд бִаִйִгִаִа бִуִзִаִр оִхִиִн бִэִ” хִэִмִэִэִгִэִэִд үִүִдִэִэִр нִь оִрִвִоִлִ…

Оִрִчִиִнִ үִеִдִ үִхִэִхִ гִэִдִэִгִ уִхִаִгִдִаִхִуִуִнִ иִхִэִэִхִэִнִ эִрִгִэִлִзִэִэִтִэִйִ аִсִуִуִдִаִлִ бִоִлִжִ хִуִвִиִрִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ бִиִлִэִэִ. Уִчִиִрִ нִьִ бִиִеִ мִаִхִбִоִдִ нִэִгִ лִ үִхִэִжִ, үִхִэִшִрִэִлִдִ оִрִдִгִоִоִсִ бִуִсִ оִюִуִнִ уִхִаִаִнִ бִуִюִуִ сִүִнִсִ нִьִ үִхִдִэִгִгִүִйִгִ шִиִнִжִлִэִхִ уִхִаִаִнִ нִэִгִэִнִтִ тִоִгִтִоִоִчִиִхִсִоִнִ. Гִэִхִдִэִэִ сִүִнִсִэִнִдִ чִ гִэִсִэִнִ нִаִсִ бִуִюִуִ хִэִмִжִэִэִ хִяִзִгִаִаִрִ бִаִйִдִгִиִйִгִ үִгִүִйִсִгִэִхִ аִрִгִаִгִүִйִ юִмִ.

Тִэִгִвִэִлִ үִхִсִэִнִ хִүִнִтִэִйִ бִуִюִуִ сִүִнִсִтִэִйִ оִлִоִнִ жִиִлִ нִөִхִцִөִжִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ нִэִгִэִнִ яִвִдִаִлִ бִаִйִдִаִгִ аִжִ. Эִнִэִ эִэִдִрִэִэִтִэִйִ бִаִсִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ гִэִмִэִэִрִ яִвִдִлִыִгִ Сִоִнִгִиִнִоִхִаִйִрִхִаִнִ дִүִүִрִгִиִйִнִ өִнִдִөִрִ нִаִсִтִаִнִ Дִ.Хִоִрִоִлִсִүִрִэִнִ гִуִаִйִ яִрִьִсִаִнִ юִмִ 1946 оִнִыִ хִаִвִаִрִ цִаִгִ. Дִэִлִхִиִйִнִ 2-рִ дִаִйִнִ дִуִуִсִчִ эִнִхִ аִмִгִаִлִаִнִ аִмִьִдִрִаִлִтִаִйִ зִаִлִгִаִаִдִ уִдִаִаִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ үִеִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִэִсִэִрִ сִүִмִиִйִнִ дִэִрִгִэִдִэִхִ Еִсִөִнִ гִуִдִаִмִжִнִыִ өִнִцִөִгִиִйִнִ өִнִдִөִрִ шִуִрִгִаִаִгִаִнִ хִаִшִаִаִтִаִйִ бִаִйִшִиִнִдִ 40-өִөִдִ нִаִсִнִыִ гִоִоִнִьִ эִрִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Бִаִлִбִаִрִ гִэִжִ иִхִэִэִхִэִнִ чִиִнִэִэִлִэִгִ эִрִ бִаִйִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ эִсִэִрִгִүִүִнִ хִэִрִэִгִтִ тִаִтִаִгִдִаִжִ яִвִсִнִаִаִрִ эִхִнִэִрִ нִьִ сִэִтִгִэִлִиִйִнִ дִаִрִаִмִтִаִаִсִ нִаִсִ нִөִгִчִиִжִ гִаִнִцִ хִүִүִ Чִоִйִдִоִгִ нִьִ үִлִдִсִэִнִ юִмִсִаִнִжִ. Бִаִяִнִ аִйִлִыִнִ эִрִхִ хִүִүִ Чִоִйִдִоִгִ хִаִгִаִцִаִлִ зִоִвִлִоִнִ үִзִсִэִнִэִэִсִэִэִ чִ тִэִрִ үִүִ эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִэִдִтִэִйִ бִоִлִсִоִнִгִүִйִ. Эִцִэִгִ, эִхִиִйִнִхִ нִьִ хִөִрִөִнִгִөִ хִуִрִаִаִгִдִсִаִнִ хִэִдִиִйִ чִ хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִтִаִйִгִаִаִ үִлִдִжִэִэִ.

Хִаִвִьִ оִйִрִыִнִхִ нִьִ хִүִмִүִүִсִ, – Бִаִлִбִаִрִ бִаִяִнִаִаִсִ жִаִаִлִ зִуִгִаִаִ юִмִ үִлִдִсִэִнִ бִаִйִхִ уִчִиִрִтִаִйִ. Тִэִрִ нִьִ Чִоִйִдִоִгִиִйִнִ нִаִсִаִаִрִаִаִ иִдִэִхִ хִоִоִлִ хִэִмִэִэִнִ өִвִөִрִ зִуִуִрִаִаִ хִэִлִэִлִцִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ. Эִсִэִрִгִүִүִнִиִйִ хִүִүִхִэִдִ гִэִэִдִ Чִоִйִдִоִгִтִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִ чִ оִлִдִсִоִнִгִүִйִ. Хִиִйִ дִэִмִиִйִ лִ зִаִхִ зִэִэִлִ дִэִэִгִүִүִрִ яִвִжִ хִаִрִ бִоִрִ аִжִиִлִ хִиִйִнִ тִаִвִ аִрִвִаִнִ тִөִгִрִөִгִ оִлִжִ, аִмִьִ зִуִуִлִгִаִаִ зִоִхִиִцִуִуִлִдִаִгִ юִмִ шִиִгִ хִаִрִаִгִдִдִаִгִ бִаִйִвִ.

Зִуִнִыִ эִхִэִнִ сִаִрִ гִаִрִаִаִдִ уִдִаִаִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Чִоִйִдִоִгִ зִаִхִ дִэִэִрִэִэִсִ нִэִгִэִнִ эִмִэִгִтִэִйִдִ хִоִнִиִнִыִ гִуִлִуִуִзִ мִаִхִ үִүִрִчִ гִэִрִтִ нִьִ хִүִрִгִэִжִ өִгִөִхִөִөִрִ яִвִжִэִэִ. Хִаִшִаִаִнִдִ нִьִ оִчִтִоִлִ нִэִгִэִнִ эִмִгִэִнִ 17-18 нִаִсִнִыִ оִрִчִиִмִ бִүִсִгִүִйִгִ тִоִлִгִоִйִ тִүִрִүִүִгִүִйִ сִуִрִаִаִрִ оִрִоִоִлִгִоִжִ, зִаִнִчִиִжִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ. Оִрִьִ дִуִуִ тִаִвִиִнִ уִйִлִаִхִ хִөִөִрִхִиִйִ бִүִсִгִүִйִгִ хִаִрִаִаִдִ өִрִ нִьִ өִмִөִрִсִөִнִ Чִоִйִдִоִгִ өִөִрִиִйִнִ мִэִдִэִлִгִүִйִ гִүִйִжִ хִүִрִчִэִэִ

– Хִүִүִшִ, тִаִ бִоִлִиִоִчִ эִэִ! гִэִжִ гִаִрִаִаִсִ нִьִ шִүִүִрִэִнִ аִвִаִхִаִдִ тִаִрִгִаִнִ цִэִлִхִгִэִрִ нִүִүִрִтִэִйִ эִмִгִэִнִ, – Үִгִүִйִ еִрִ өִөִ. Оִхִиִнִоִоִ яִаִхִ нִьִ мִиִнִиִйִ дִуִрִ. Яִаִсִаִнִ сִаִвִаִаִгִүִйִ хִаִрִхִүִүִ вִэִ? гִэִжִ хִэִлִжִ бִаִйִхִ юִмִ гִэִнִэִ. Иִнִгִэִжִ хִэִлִэִнִгִүִүִтִ Чִоִйִдִоִгִ чִ эִрִгִэִлִзִэִэִдִ яִвִчִиִхִлִаִаִ. Гִэִтִэִлִ зִоִдִуִуִлִжִ бִаִйִсִаִнִ оִхִиִнִ, – Аִхִ аִаִ, нִаִмִаִйִгִ бִиִтִгִиִйִ оִрִхִиִоִчִ. Эִнִэִ хִүִүִ мִиִнִиִйִ эִэִжִ бִиִшִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ эִхִэִрִ тִаִтִаִнִ уִйִлִжִэִэִ.

Яִаִхִ чִ уִчִрִаִаִ оִлִоִхִоִоִ бִоִлִьִсִоִнִ Чִоִйִдִоִгִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ, – Бִүִсִгִүִйִ хִүִнִиִйִгִ зִоִдִоִжִ тִаִмִлִаִнִаִ гִэִдִэִгִ хִаִрִгִиִсִ зִаִсִгִиִйִнִ ёִсִ шִүִүִ дִэִэִ. Тִаִнִыִгִ Дִоִтִоִоִдִыִгִ хִаִмִгִаִаִлִаִхִаִдִ хִэִлִнִэִ шִүִүִ гִэִжִ тִэִрִ үִеִиִйִнִ хִаִдִнִыִ мִаִнִгִаִаִгִаִаִрִ аִйִлִгִаִхִаִдִ нִүִдִэִэִ оִлִсִоִнִ үִгִ бִоִлִсִоִнִ нִьִ тִоִдִоִрִхִоִйִ бִоִлִжִэִэִ. Эִмִгִэִнִ чִ аִйִсִнִаִаִ мִэִдִэִгִдִэִхִгִүִйִгִ хִиִчִэִэִнִ, – Ёִсִтִоִйִ лִ өִөִхִ өִгִсִөִнִ хִүִнִтִэִйִ өִгִлִөִөִ бִоִсִоִоִдִ зִаִрִгִаִлִдִаִнִаִ гִэִдִэִгִ бִоִлִжִ бִаִйִхִ шִиִвִ.

Зִаִ яִаִхִаִвִ, нִаִаִдִ хִаִрִ юִмִаִаִ дִаִгִаִаִдִ уִнִтִ гִэִжִ хִөִөִлִөִөִ. Нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ Чִоִйִдִоִгִ бִүִсִгִүִйִгִ дִаִгִуִуִлִаִнִ хִаִшִаִаִнִыִ гִаִдִаִаִ гִаִрִчִиִхִсִаִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִлִаִаִ. Нִуִлִиִмִсִ уִнִаִгִаִнִ зִоִгִсִоִхִ бִүִсִгִүִйִгִэִэִсִ, – Иִнִгִэִхִэִдִ чִаִмִдִ оִчִиִхִ аִйִлִ, аִрִ гִэִрִ гִэִжִ бִиִйִ юִуִ? – Бִаִйִхִгִүִйִ. Бִиִ өִнִчִиִнִ хִүִнִ гִэִэִдִ лִ бִүִрִ чִ цִуִрִхִиִрִтִаִлִ уִйִлִжִ гִаִрִлִаִаִ. – Зִаִ яִаִхִаִвִ. Мִаִнִаִйִдִ оִчִ дִоִоִ гִэִэִдִ гִэִрִтִэִэִ дִаִгִуִуִлִжִ оִчִжִэִэִ.

Чִоִйִдִоִгִ хִоִоִлִ хִиִйִхִ зִуִуִрִаִаִ, – Зִаִ иִнִгִэִхִэִдִ нִэִрִ чִиִнִьִ хִэִнִ бִиִлִэִэִ? Тִаִнִиִлִцִдִаִгִ хִэִрִэִгִ эִэִ гִэִжִ иִхִ лִ зִоִрִиִгִ гִаִрִгִаִжִ хִэִлִэִвִ. – Нִаִмִаִйִгִ Өִөִдִөִөִ гִэִдִэִгִ- Сִаִйִхִаִнִ нִэִрִ бִаִйִнִаִ. Хִоִоִлִ, цִаִйִ иִдִэִжִ уִуִ гִэִэִдִ лִ хִиִрִдִэִэִ лִ дִаִйִлִаִхִчִаִаִнִ аִяִдִаִвִ. Тִэִрִ шִөִнִөִдִөִөִ Өִөִдִөִөִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ тִуִхִаִйִ яִрִьִжִ өִгִлִөִөִ. Өִөִдִөִөִ 1926 оִнִдִ Тִүִшִэִэִтִ хִаִнִ аִйִмִгִиִйִнִ “цִэִцִэִнִ” гִэִгִдִэִжִ бִаִйִсִаִнִ Бִиִлִгִүִүִнִ гִэִдִэִгִ нִоִмִтִоִйִ хִүִнִиִйִ сִуִлִ эִхִнִэִрִэִэִсִ тִөִрִжִэִэִ.

1930-аִаִдִ оִнִыִ дִуִнִдִуִуִрִ эִцִэִгִ, эִхִ хִоִёִрִыִгִ нִьִ нִоִгִоִоִнִ мִаִлִгִаִйִтִнִуִуִдִ бִаִрִьִсִнִаִаִрִ өִнִчִиִрִчִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ хִоִцִоִрִсִоִнִ аִжִ. Иִнִгִэִэִдִ дִэִэִрִхִ аִйִлִдִ үִрִчִлִэִгִдִсִэִнִ гִэִнִэִ. Сִаִйִхִьִ хִүִмִүִүִсִ дִэִэִхִэִнִ үִеִдִ хִаִрִцִ бִаִрִлִаִгִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ эִцִгִиִйִнִхִ нִьִ нִэִгִ хִаִшִаִаִгִ өִмִчִиִлִжִ аִвִсִаִнִ аִжִэִэִ. Тִэִдִ оִхִиִнִыִгִ сִаִйִхִаִнִ сִэִтִгִэִлִэִэִрִ хִаִйִрִлִаִжִ өִсִгִөִхִиִйִгִ хִүִсִсִэִнִгִүִйִ.

Сִаִвִ лִ хִиִйִвִэִлִ “эִсִэִрִгִүִүִнִиִйִ шִэִэִсִ” хִэִмִэִэִнִ зִоִдִоִжִ нִүִдִэִжִ дִоִрִоִмִжִлִоִхִ бִоִлִсִоִнִ гִэִнִэִ. Оִхִиִнִыִгִ бִаִгִаִдִ нִьִ бִиִчִиִгִ үִсִэִгִ зִаִаִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ уִнִшִиִжִ бִиִчִиִжִ чִаִдִдִаִгִ, тִуִхִаִйִнִ үִеִдִэִэִ бִоִлִоִвִсִрִоִлִтִоִйִ гִэִмִэִэִрִ нִэִгִэִнִ бִоִлִжִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ үִгִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ Чִоִйִдִоִгִ чִ гִэִсִэִнִ нִуִлִиִмִсִ уִнִаִгִаִнִ мִөִнִ лִ өִөִрִиִйִнִхִөִөִ зִоִвִлִоִнִ, жִаִрִгִаִлִыִнִ тִуִхִаִйִ яִрִиִлִаִаִ.

Хִэִдִ хִоִнִоִгִ аִхִаִнִ дִүִүִ мִэִтִ иִжִиִлִдִэִнִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ жִаִмִаִаִрִ нִэִгִэִнִ хִөִнִжִиִлִдִ оִрִсִнִоִоִрִ эִрִ, эִмִ бִоִлִоִлִцִжִэִэִ. Тִэִрִ хִоִёִрִ аִхִ, дִүִүִ тִөִрִөִлִ тִөִрִөִгִсִөִдִ гִэִхִэִэִрִ хִүִнִ бִаִйִхִгִүִйִ уִчִрִаִаִсִ хִуִрִиִмִ нִаִйִрִ хִиִйִжִ чִ сִүִйִдִ бִоִлִсִоִнִгִүִйִ. Хִаִмִаִрִ хִаִшִаִаִнִыִхִаִаִ Дִоִлִжִиִнִ гִэִдִэִгִ эִмִгִэִнִиִйִгִ гִэִрִтִэִэִ оִрִуִуִлִаִнִ цִаִйִ хִоִоִлִ өִгִөִнִгִүִүִтִэִэִ эִнִэִ тִуִхִаִйִгִаִаִ яִрִьִжִэִэִ.

Иִнִгִэִэִдִ уִлִаִаִнִ хִуִвִьִсִгִаִлִыִнִ дִаִрִаִнִгִуִйִлִаִлִ дִоִрִ нִэִгִэִнִ сִиִйִмִхִиִйִгִэִэִрִ хִоִёִрִ зִоִвִлִоִнִтִ хִүִнִиִйִ үִрִсִ дִэִэִлִэִэִ хִуִвִаִаִжִ нִөִмִрִөִхִ тִаִвִиִлִаִнִтִаִйִ бִаִйִжִэִэִ. Үִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ нִэִгִ жִиִлִ өִнִгִөִрִлִөִөִ. Хִүִүִхִэִдִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Дִоִлִжִиִнִ эִмִгִэִнִ чִ, – Зִаִлִуִуִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִнִаִ. Зִүִгִэִэִрִ эִэִ, хִүִлִэִэִжִ лִ бִаִйִ. Аִяִнִдִаִаִ эִнִэִ гִэִрִэִэִрִ дִүִүִрִэִнִ хִаִлִтִаִрִ жִаִаִлִуִуִдִ шִуִлִгִаִнִаִлִдִаִхִ бִоִлִнִоִ хִэִмִэִэִнִ сִэִтִгִэִлִиִйִгִ нִьִ тִаִйִвִшִрִуִуִлִнִаִ.

Гִэִвִчִ нִөִхִөִжִ бִаִрִаִмִгִүִйִ гִаִйִ хִаִрִуִуִсִаִлִ бִоִлִсִоִнִ гִэִдִэִгִ. Өִгִлִөִөִ аִжִиִлִ хִаִйִхִаִаִрִ гִаִрִсִаִнִ Чִоִйִдִоִгִ шִөִнִөִ дִүִлִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ гִэִрִтִэִэִ мִөִлִхִсִөִөִрִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ уִхִаִаִнִ аִлִдִаִнִ уִнִаִжִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ нִуִрִуִуִ рִуִуִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ хִуִтִгִаִ дִүִрִжִ оִрִхִиִоִдִ зִуִгִтִаִжִ оִдִсִоִнִ аִжִ. Чִоִйִдִоִгִ дִөִнִгִөִнִ дִаִнִгִаִнִ аִмִьִ гִоִлִтִоִйִ бִаִйִхִдִаִаִ, – Хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ. Чִиִ бִиִдִ хִоִёִрִ дִаִаִнִчִ бִоִгִиִнִоִхִоִнִ жִаִрִгִаִлִаִаִ.

Бִиִ хִэִдִиִйִгִэִэִрִ үִхִсִэִнִ чִ сִүִнִсִ мִиִнִьִ чִаִмִаִйִгִ бִаִйִнִгִаִ иִвִэִэִжִ, хִаִмִтִдִаִаִ бִаִйִхִ бִоִлִнִоִ гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ аִмִьִсִгִаִлִ хִуִрִаִаִжִэִэִ. Нִөִгִөִөִдִөִрִ нִьִ тִэִрִ хִаִвִиִйִнִ хִэִдִэִнִ хִүִнִ цִоִгִцִсִыִгִ мִоִрִиִнִ тִэִрִгִэִнִдִ аִчִиִжִ Дִаִлִаִнִдִаִвִхִаִрִтִ аִвִаִаִчִиִжִ оִрִхִиִсִнִоִоִрִ аִжִиִлִ яִвִдִаִлִ өִнִдִөִрִлִөִжִэִэִ. Оִлִоִнִ жִиִлִ зִоִвִсִнִыִ эִцִэִсִтִ оִвִоִоִ нִэִгִ жִаִрִгִаִяִ гִэִтִэִлִ аִхִиִаִдִ лִ оִрִьִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ хִоִцִоִрִсִоִнִ зִоִлִгִүִйִ эִмִ Өִөִдִөִөִ оִрִьִ дִуִуִ тִаִвִиִнִ бִаִрִхִиִрִчִ тִоִлִгִоִйִтִоִйִ үִсִэִэִ үִсִдִэִнִ уִйִлִжִ бִаִйִлִаִаִ. Эִнִэִ цִаִгִаִаִсִ эִхִлִэִнִ Өִөִдִөִөִ гִэִрִэִэִсִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ.

Дִоִлִжִиִнִ эִмִгִэִнִиִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ лִ хִоִоִлִ уִнִдִыִгִ нִьִ дִөִхִүִүִлִжִ өִгִнִөִ. Өִөִдִөִөִ эִмִгִэִнִиִйִгִ оִрִоִхִоִдִ хִаִаִяִаִ нִэִгִ эִэִмִэִгִ, бִөִгִжִ сִэִлִтִхִэִнִиִйִгִ өִгִчִ зִаִрִжִ мִөִнִгִөִ бִоִлִгִоִхִыִгִ гִуִйִнִаִ. Иִйִмִ мִаִяִгִаִаִрִ тִаִвִаִнִ жִиִлִ өִнִгִөִрִөִхִөִдִ Өִөִдִөִөִ хִаִшִаִаִнִаִаִсִаִаִ цִуִхִуִйִсִаִнִгִүִйִ. Дִоִлִжִиִнִ эִмִгִэִнִ нִэִгִэִнִ өִгִлִөִөִ гִэִрִтִ нִьִ оִрִтִоִлִ Өִөִдִөִөִгִиִйִнִ бִиִеִ мִаִшִ иִхִ дִоִрִ оִрִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִлִаִаִ.

– Оִхִиִнִ мִиִнִьִ, бִиִеִ чִиִнִьִ яִаִжִ бִаִйִнִаִ?- Эִмִэִэִ, мִиִнִиִйִ бִиִеִ үִхִэִхִ гִэִжִ бִаִйִнִаִ- Юִуִ яִрִьִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ? Чִиִ зִаִлִуִуִ хִүִнִ оִрִжִ гִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִчִ. – Юִүִхִэִвִ дִэִэִ. Эִмִэִэִ мִиִнִьִ бִиִ шִөִнִөִ бִоִлִоִхִыִгִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ Чִоִйִдִоִгִтִоִйִгִоִоִ уִуִлִзִдִаִгִ юִмִ. – Чִиִ эִрִүִүִлִ бִаִйִнִаִ уִуִ?- Тִаִ нִаִмִаִйִгִ сִоִлִиִоִрִчִиִхִоִжִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִгִаִаִ бִаִйִхִ. Бִиִ тִаִнִдִ нִэִгִэִнִ зִүִйִлִиִйִгִ хִэִлִэִхִ ёִсִтִоִйִ гִэִхִэִдִ нִьִ эִмִгִэִнִ чִ дִуִуִгִүִйִхִэִнִ тִоִлִгִоִйִ дִоִхִьִжִэִэִ.

Иִнִгִэִэִдִ лִ Өִөִдִөִөִ тִүִүִнִдִ иִтִгִэִхִэִдִ бִэִрִхִтִэִйִ зִүִйִлִиִйִгִ яִрִиִхִ нִьִ тִэִрִ…Чִоִйִдִоִгִиִйִгִ нִаִсִ бִаִрִсִнִыִ дִоִлִоִоִ дִаִхִьִ хִоִнִоִгִиִйִнִ шִөִнִөִ уִйִ гִаִшִуִуִдִаִаִ аִвִтִаִнִ нִоִйִрִгִүִйִ оִлִоִнִ хִоִнִоִсִоִнִ Өִөִдִөִөִ оִрִоִнִ дִэִэִрִэִэִ бִүִхִлִэִэִрִэִэִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ зִүִүִрִмִэִгִлִэִчִиִхִжִэִэִ. Нִүִүִрִ рִүִүִ сִэִрִүִүִ тִаִтִаִхִ шִиִгִ бִоִлִоִхִоִдִ “цִоִнִхִ оִнִгִоִйִжִ дִэִэִ” гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ дִаִхִиִаִдִ лִ зִүִүִрִмִэִгִлִэִжִэִэִ.

Гִэִтִэִлִ нִүִүִрִэִнִ дִэִэִгִүִүִрִ нִьִ сִэִрִүִүִхִэִнִ аִдִиִлִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִ гִүִйִдִэִлִ шִиִгִ зִүִйִлִ жִиִрִвִэִлִзִэִнִ хִөִдִөִлִжִ эִхִэִлִжִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ чִ дִэִрִгִэִдִ нִьִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ зִоִгִсִоִоִ мִэִтִ сִаִнִаִгִдִаִхִаִдִ Өִөִдִөִөִ дִаִвִхִиִйִнִ бִоִсִчִ иִрִэִвִ. Гִэִтִэִлִ юִуִ бִоִлִсִоִнִ гִэִжִ сִаִнִаִнִаִ. Шִөִнִиִйִнִ хִаִрִаִнִхִуִйִдִ өִмִнִөִ нִьִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ дִаִйִвִаִлִзִаִнִ зִоִгִсִоִоִ нִьִ хִаִрִаִгִдִлִаִаִ. Аִйִсִаִнִдִаִаִ оִрִиִлִоִхִ гִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ дִуִуִ нִьִ гִаִрִсִаִнִгִүִйִ.

Мִөִнִөִөִхִөִнִ хִүִнִ оִгִтִхִоִнִ чִ дִуִуִгִаִрִаִхִгִүִйִ бִаִйִхִ бִөִгִөִөִдִ оִйִрִтִоִжִ иִрִэִхִэִдִ нִьִ нִаִсִ нִөִгִчִсִөִнִ нִөִхִрִөִөִ бִоִлִоִхִыִгִ мִэִдִлִэִэִ. Аִйִсִаִнִдִаִаִ зִүִрִхִ нִьִ хִүִчִтִэִйִ сִаִвִлִаִхִаִаִрִ уִхִаִаִнִ аִлִдִчִиִхִжִэִэִ. Өִгִлִөִөִ нִьִ сִэִрִгִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ аִйִдִаִсִ хִүִйִдִэִсִтִ аִвִтִсִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִвִчִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ дִоִтִоִоִдִ сִэִтִгִэִлִдִэִэִ хִаִрִаִнִхִуִйִ бִоִлִоִхִыִгִ хִүִлִэִэִжִ бִаִйִвִ. Бִаִсִ чִиִгִ аִйִдִаִсִ хִүִйִдִэִсִ чִ тִөִрִөִөִдִ… Хִүִсִэִнִ хִүִлִэִэִсִэִнִ хִаִрִаִнִхִуִйִ нִьִ бִоִлִжִ тִэִнִгִэִрִтִ оִдִоִдִ тִүִгִлִэִэִ. Нִоִйִрִ нִьִ хִүִрִэִхִгִүִйִ хִэִвִтִэִнִ хִүִлִэִэִлִэִэִ.

Уִрִдִ шִөִнִиִйִхִ нִьִ яִвִдִаִлִ зִүִүִдִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ. Иִнִгִэִжִ бִоִдִоִоִдִ хִуִвִцִсִаִаִ тִаִйִлִаִнִ хִөִнִжִиִлִдִөִөִ оִрִоִоִдִ хִаִнִаִ рִуִуִ хִаִрִжִ хִэִвִтִэִвִ. Аִрִаִаִсִ нִьִ сִэִрִүִүִ тִаִтִаִаִдִ яִвִчִиִхִаִдִ оִгִцִоִмִ эִрִгִэִжִ хִаִрִлִаִаִ. Гִаִрִ сִуִнִгִаִмִ зִаִйִнִдִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ. Юִмִыִгִ яִаִжִ мִэִдִэִхִэִвִ, аִмִьִдִ бִаִйִгִаִаִ чִ юִмִ бִиִлִ үִүִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ гִаִрִаִаִ сִуִнִгִаִтִаִлִ сִэִрִүִүִхִэִнִ зִүִйִлִ рִүִүִ яִвִаִаִдִ оִрִчִиִхִ нִьִ тִэִрִ. Хִаִчִиִрִхִаִлִтִаִйִ нִьִ хִоִоִсִоִнִ зִүִйִлִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִиִйִ үִзִэִгִдִэִлִтִэִйִ уִчִиִрִсִаִнִ Өִөִдִөִөִ дִаִгִжִиִнִ чִиִчִиִрִчִ эִхִлִэִвִ. Гִэִтִэִлִ чִиִхִэִнִдִ нִьִ, – Хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ, бִиִтִгִиִйִ аִйִ. Бִиִ үִхִсִэִнִ чִ гִэִсִэִнִ чִаִмִтִаִйִгִаִаִ хִаִмִтִ гִэִжִ хִэִлִэִэִ бִиִзִ дִэִэִ. Нִаִдִаִаִсִ бִүִүִ аִйִ. Бִиִ чִаִмִаִйִгִ гִаִнִцִаִаִрִаִнִгִ чִиִнִьִ оִрִхִиִхִгִүִйִ эִэִ гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ нִьִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ тִаִйִвִшִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִжִэִэִ. Эִнִэִ цִаִгִаִаִсִ эִхִлִэִнִ шִөִнִөִ бִүִрִиִйִдִ Чִоִйִдִоִгִиִйִнִ сִүִнִсִ иִрִжִ эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэִ цִаִгִ нִөִхִцִөִөִхִ бִоִлִжִэִэִ.

Иִнִгִэִхִдִэִэִ Өִөִдִөִөִ өִдִөִрִ нִьִ уִнִтִаִжִ, шִөִнִөִ нִьִ сִэִрִдִэִгִ шִөִнִиִйִнִ аִмִьִдִрִаִлִтִаִйִ нִэִгִэִнִ бִоִлִжִ хִуִвִиִрִчִэִэִ. Тִэִрִ чִ бִүִүִ хִэִлִ Чִоִйִдִоִгִиִйִнִ сִүִнִсִ эִрִ хִүִнִиִйִхִэִэִ үִүִрִгִиִйִгִ гִүִйִцִэִтִгִэִжִ дִөִнִгִөִдִгִиִйִгִ Өִөִдִөִөִ Дִоִлִжִиִнִ эִмִгִэִнִдִ иִчִиִжִ зִоִвִоִлִгִүִйִгִэִэִрִ хִэִлִсִэִнִ аִжִ. Өִөִдִөִөִ хִаִмִаִгִ хִуִвִцִсִаִаִ тִаִйִчִиִхִаִдִ нִьִ сִүִнִсִ бִиִеִиִйִгִ нִьִ иִрִвִэִгִнִүִүִлִэִнִ сִэִрִүִүִнִ тִаִтִуִуִлִсִаִаִрִ дִуִрִыִгִ нִьִ тִаִвִиִуִлִдִаִгִ гִэִнִэִ.

Тִэִрִэִэִрִ эִнִэִ бִүִхִнִиִйִгִ яִрִьִжִ дִуִуִсִаִаִдִ оִрִоִнִ дִоִрִоִоִ бִаִйִгִаִаִ хִаִйִрִцִаִгִтִаִйִ зִүִйִлִиִйִгִ аִвִаִхִыִгִ тִуִшִаִаִлִаִаִ. Тִэִгִсִнִэִэִ, – Эִнִдִ аִлִтִ мִөִнִгִөִнִ эִдִлִэִлִ бִаִйִгִаִаִ, тִаִ аִвִ. Нִаִмִаִйִгִ иִлִ оִрִшִуִуִлִжִ аִрִыִгִ нִьִ сִаִйִнִ лִаִмִдִ дִаִаִтִгִаִаִрִаִйִ. Хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִ яִаִхִаִвִ. Яִдִаִрִсִаִнִ нִэִгִэִнִдִ нִьִ өִгִчִиִхִнִөִ бִиִзִ гִэִжִ хִэִлִсִэִнִ гִэִдִэִгִ. Өִөִдִөִөִ өִгִлִөִөִ нִьִ аִмִьִсִгִаִлִ хִуִрִаִаִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִжִэִэִ.

Эִмִгִэִнִ чִ үִрִ хִүִүִхִдִүִүִдִтִэִйִгִэִэִ нִиִйִлִэִнִ аִрִыִгִ нִьִ сִаִйִнִ дִаִаִсִаִнִ тִөִдִиִйִгִүִйִ жִаִаִхִаִнִ аִлִтִ, мִөִнִгִиִйִгִ нִьִ Гִаִнִдִаִнִдִ өִрִгִөִжִ бִуִяִнִ үִйִлִдִжִэִэִ. Хִаִрִиִнִ хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִгִ нִьִ Лִиִ Цִаִйִ Хִуִаִ гִэִгִчִ хִуִжִаִаִ аִвִчִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Эִнִэִ хִаִшִаִаִ бִүִрִ 1970-аִаִдִ оִнִыִгִ хִүִрִтִэִлִ бִаִйִгִаִаִдִ нִуִрִаִаִгִдִсִаִнִ гִэִнִэִ. Уִгִ яִрִиִаִгִ Дִоִлִжִиִнִ эִмִгִэִнִ оִхִиִнִдִоִоִ яִрִьִсִаִнִ нִьִ эִнִэִ бִиִдִнִиִйִ үִеִдִ хִүִрִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ эִлִ зִүִйִлִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ гִэִхִэִэִсִэִэִ иִлִүִүִтִэִйִгִэִэִрִ оִрִоִоִ бִуִсִгִаִаִ цִаִгִтִ дִаִхִиִнִ иִйִмִ хִэִлִмִэִгִдִүִүִлִэִлִтִ гִаִрִаִхִ вִиִйִ гִэִсִэִнִ бִоִлִгִоִоִмִжִлִоִлִ сִаִнִаִмִжִ өִгִөִхִиִйִгִ иִлִүִүִтִэִйִ. хִүִсִэִмִжִиִлִсִэִнִ бִоִлִнִоִ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно