Press "Enter" to skip to content

1960-аִаִд оִнִы сִүִүִлִчִэִэִр Зִаִвִхִаִн аִйִмִаִгִт эִнִэִхִүִү бִуִзִаִр хִэִрִгִиִйִн дִаִрִаִа “Тִаִшִуִуִрִ” Дִүִгִэִрִэִэ гִэִгִч эִрִэִэִс нִуִтִгִиִйִнִхִаִн иִхִэִд дִөִлִж бִаִйִсִаִн бִөִгִөִөִдִ… Чִуִхִаִмִдִаִа мִаִнִь эִрִ…

1960-аִаִдִ оִнִыִ сִүִүִлִчִэִэִрִ Зִаִвִхִаִнִ аִйִмִгִиִйִнִ Тִүִдִэִвִтִэִйִ сִуִмִыִнִ аִйִлִуִуִдִаִаִрִ “Тִаִшִуִуִрִ” Дִүִгִэִрִэִэִ хִэִмִэִэִхִ эִрִ хִэִсִүִүִчִлִэִнִ яִвִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Өִнִдִөִрִ нִуִрִуִуִтִаִйִ, хִуִуִзִ сִаִхִаִлִтִаִйִ, тִаִсִ хִаִрִ цִаִрִаִйִтִаִйִ хִэִдִиִйִ чִ мִоִрִиִнִ цִаִгִаִаִнִ шִүִдִтִэִйִ мִаִнִьִ эִрִиִйִгִ нִуִтִгִиִйִнִ хִөִгִшִчִүִүִлִ “Зִүִгִэִэִрִгִүִйִ” гִэִцִгִэִэִхִ. Дִүִгִэִрִэִэִдִ гִэִрִ оִрִоִнִ бִаִйִхִгִүִйִ бִоִлִоִоִдִ чִ тִэִрִ үִүִ, өִнִдִөִрִ хִэִэִрִ мִоִрִиִоִ уִнִаִаִдִ хִоִёִрִ хִаִлִтִаִрִ жִиִнִгִэִрִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִнִ аִйִлִ аִмִьִтִнִаִаִрִ хִэִсִчִ яִвִдִаִгִ бִаִйִвִ.

Тִэִрִбִэִэִрִ аִйִлִдִ оִрִоִхִдִоִоִ тִаִшִуִуִрִтִаִйִгִаִаִ оִрִжִ тִаִрִаִгִ хִоִоִрִмִоִгִхִоִнִ уִуִгִаִаִдִ уִуִлִ хִаִдִаִнִдִ оִчִиִжִ уִнִтִаִхִаִаִрִ яִвִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Өִвִөִлִ зִуִнִыִ аִлִьִ чִ уִлִиִрִаִлִдִ тִүִүִнִиִйִгִ аִйִлִдִ хִоִнִоִсִоִнִ гִэִжִ дִуִуִлִдִаִхִгִүִйִ. Тִиִйִмִэִэִсִ зִаִрִиִмִ аִвִгִаִйִчִуִуִлִ “Эִнִэִ Дִүִгִэִрִэִэִ уִсִ цִаִсִаִнִдִ оִрִдִоִгִгִүִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ аִйִлִдִ уִнִтִаִжִ бִөִөִсִ хִуִуִрִсִаִаִ тִаִрִаִаִхִаִаִсִ зִоִвִдִоִгִ бִаִйִхִ” гִэִжִ яִрִьִдִаִгִ бִаִйִжִ.

Гִэִсִэִнִ хִэִдִиִйִ чִ хִаִаִнִаִаִсִ иִрִсִэִнִ, хִэִнִиִйִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ үִлִ мִэִдִэִгִдִэִхִ дִөִчִ эִрִгִэִмִ нִаִсִнִыִ эִнִэִ эִрִ тִуִсִ нִуִтִаִгִтִ тִэִнִэִсִэִэִрִ лִ бִаִйִвִ. 1969 оִнִыִ өִвִөִлִ Тִүִдִэִвִтִэִйִ сִуִмִаִнִдִ аִйִхִтִаִрִ зִуִдִ бִоִлִжִ аִйִлִ аִмִьִтִаִнִ мִаִлִаִаִ бִаִрִжִ эִхִэִлִжִэִэִ. Тִэִрִ дִуִнִдִаִаִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ гִэִгִчִ аִйִлִыִнִ мִаִлִыִнִ иִхִэִнִхִ нִьִ хִиִаִрִчִэִэִ. Тִэִдִнִиִйִхִ уִуִлִыִнִ тִаִгִтִаִнִдִ гִаִнִцִ гִэִрִэִэִрִэִэִ өִвִөִлִжִиִжִ бִаִйִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ зִуִдִнִыִ хִаִжִуִуִгִаִаִрִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִ нִьִ өִвִдִөִжִ хִөִдִлִөִхִ аִрִгִаִгִүִйִ бִоִлִжִэִэִ.

Гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ яִаִхִ чִ уִчִрִаִаִ оִлִоִхִгִүִйִ хִиִйִ дִэִмִиִйִ лִ тִэִнִгִэִрִ бִуִрִхִаִнִдִ нִаִйִдִаִнִ сִуִуִжִ бִаִйִтִаִлִ нִэִгִ Дִүִгִэִрִэִэִ бִөִөִнִ цִаִнִ хִүִүִрִэִгִ бִоִлִсִоִнִ аִмִьִтִаִнִ иִхִэִдִ оִлִзִуִуִрִхִаִнִ “Сִаִйִнִ хִүִнִ сִаִнִаִаִгִаִаִрִаִаִ оִрִоִоִдִ иִрִжִ. Хִүִнִиִйִ бִаִрִаִаִ хִаִрִсִаִнִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ гִэִгִчִэִэִрִ чִиִ хִүִрִэִэִдִ иִрִдִэִгִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ. Чִиִ оִдִоִоִхִоִнִ сִуִмִыִнִ тִөִвִ оִрִжִ эִмִнִэִлִэִгִтִ хִэִлִ хִүִрִгִэִжִ аִлִьִ” гִэִхִэִдִ Дִүִгִэִрִэִэִ

“Бִиִ өִөִрִ аִжִиִлִтִаִйִ, Яִвִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ” гִэִжִ шִуִуִдִхִаִнִ хִэִлִжִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ үִгִэִнִдִ дִуִрִгִүִйִ нִьִ хִүִрִсִэִнִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ “Тִэִгִвִэִлִ чִиִ мִаִнִаִйִхִаִаִсִ яִвִ” гִэִжִ хִөִөִсִөִнִ бִаִйִнִаִ. Тִэִгִтִэִлִ Дִүִгִэִрִэִэִ үִгִ дִуִуִгִүִйִ гִаִрִчִ яִвִсִнִаִаִ хִуִрִаִаִлִгִаִтִаִйִ аִрִгִаִлִыִнִ нִьִ дִэִрִгִэִдִ сִуִуִгִаִаִдִ бִаִйִжִ. Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ тִүִүִнִиִйִ яִаִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִгִ оִйִлִгִоִхִгִүִйִ аִйִжִ гִаִйִхִаִхִ зִэִрִэִгִцִэִнִ хִаִрִсִаִаִрִ бִаִйִвִ.

Тִөִдִ уִдִаִлִгִүִйִ гִэִрִиִйִнִ гִаִдִнִаִаִсִ бִөִөִнִ цִаִсִаִнִ хִуִйִ хִөִдִөִлִжִ Дִүִгִэִрִэִэִгִ бִүִчִиִжִ аִвִаִаִдִ юִуִ чִ хִаִрִаִгִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִжִэִэִ. Эִнִэִхִүִүִ цִаִсִаִнִ хִуִйִ хִуִрִаִаִлִгִаִтִаִйִ аִрִгִаִлִыִнִ хִаִвִьִцִаִаִ уִдִаִаִнִ тִоִгִтִоִжִ дִоִтִрִоִоִсִ нִьִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ аִмִьִтִаִнִ аִрִхִиִрִаִхִ чִиִмִэִэִ сִоִнִсִоִгִдִоִжִ бִаִйִлִаִаִ. Иִхִэִдִ гִаִйִхִсִаִнִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ тִиִйִшִ оִйִрִтִоִнִ оִчִвִоִлִ иִхִ тִаִвִаִнִ хִаִнִаִтִиִйִнִ гִэִрִиִйִнִ хִэִрִтִэִйִ цִаִсִаִнִ хִаִнִаִ бִиִйִ бִоִлִжִ тִэִрִ дִоִтִоִрִ Дִүִгִэִрִэִэִ мִоִрִьִ, нִоִхִоִйִтִоִйִгִоִоִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ аִмִьִтִаִнִтִаִйִ нִоִцִоִлִдִоִжִ бִуִйִ мִэִтִ хִаִрִаִгִдִжִэִэִ.

Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ гִаִйִхִаִнִ “Эִнִэִ чִиִнִьִ оִдִоִоִ юִуִ бִоִлִоִоִдִ бִаִйִнִаִ вִэִ” гִэִхִ зִуִуִрִ Дִүִгִэִрִэִэִгִиִйִнִ хִоִёִрִ хִаִрִ нִоִхִоִйִ үִсִрִэִнִ иִрִжִ тִүִүִнִиִйִгִ дִаִрִаִнִ аִвִтִаִлִ дִэִэִгִүִүִрִ нִьִ хִаִрִ нִөִмִрִөִгִнִиִйִ хִоִрִмִоִйִ дִэִрִвִэִлִзִэִэִдִ өִнִгִөִрִчִэִэִ. Нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ нִоִхִоִйִ тִүִүִнִиִйִгִ дִаִгִаִсִаִнִ хִэִвִэִэִрִ иִйִшִ тִиִйִшִ хִаִрִаִнִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ аִмִьִтִаִнִ бִаִрִиִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ мִэִтִ аִрִхִиִрִаִлִдִаִжִ бִаִйִжִэִэִ.

Эִнִэִ үִеִдִ Дִүִгִэִрִэִэִгִиִйִнִ үִсִ нִьִ сִэִгִсִиִйִчִиִхִсִэִнִ зִоִгִсִчִ бִаִйִсִнִаִаִ тִаִшִуִуִрִаִаִрִаִаִ нִэִгִэִнִ хִаִрִ сִүִүִдִрִиִйִгִ оִрִоִоִлִгִоִоִдִ аִвִчִэִэִ. Тִэִгִтִэִлִ эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִ ёִоִлִоִхִ дִуִуִ гִаִрִаִхִаִдִ нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ нִоִхִоִйִ тִэִрִ зִүִгִ рִүִүִ үִсִэִрִчִ оִчִоִоִдִ нִэִгִ бִаִрִаִаִнִ дִүִрִсִтִэִйִ аִмִьִтִаִнִтִаִйִ цִаִсִ бִуִжִиִгִнִуִуִлִаִнִ нִоִцִоִлִдִоִжִ гִаִрִчִэִэִ. Уִдִаִаִнִ нִоִцִоִлִдִсִоִнִыִ эִцִэִсִтִ нִэִгִ нִоִхִоִйִнִыִхִ нִьִ хִүִзִүִүִнִэִэִсִ цִуִсִ гִаִрִчִ цִаִаִшִ гִаִсִаִлִсִаִаִрִ хִоִлִдִсִоִнִ бִөִгִөִөִдִ сִүִрִ сִаִрִ хִиִйִхִ чִиִмִэִэִ гִаִрִчִ хִуִйִ сִаִлִхִиִ шִиִгִ хִаִрִ нִөִмִрִөִгִ дִэִрִвִэִлִзִсִэִэִрִ аִлִгִаִ бִоִлִжִэִэִ.

Уִдִаִлִгִүִйִ юִуִ чִ бִоִлִоִоִгִүִйִ мִэִтִ нִаִмִ гִүִмִ бִоִлִжִ өִвִлִиִйִнִ эִлִчִиִлִгִүִйִ шִаִрִ нִаִрִ шִаִрִгִаִлִтִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ сִаִяִыִнִ бִоִлִсִоִнִ үִйִлִ яִвִдִлִыִгִ оִйִлִгִоִхִгִүִйִ гִэִсִэִнִ бִаִйִдִаִлִтִаִйִ аִмִьִсִгִаִаִ дִаִрִаִнִ аִлִмִаִйִрִаִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִтִаִлִ Дִүִгִэִрִэִэִ гִэִвִ гִэִнִэִтִ тִуִлִжִ иִрִэִэִдִ “Тִаִнִаִйִ эִнִэִ бִуִуִсִаִнִ гִаִзִаִрִ чִөִтִгִөִрִ шִуִлִаִмִ цִуִгִлִаִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Бִиִ тִэִдִнִиִйִгִ дִаִрִжִ уִсִтִгִаִтִаִлִаִаִ эִнִдִэִэִсִ яִвִаִхִгִүִйִ” гִэִжִэִэִ.

Тִэִгִэִэִдִ мִаִнִьִ хִоִёִрִыִгִ гִэִрִтִ оִрִтִоִлִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִгִиִйִнִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִ “Гִаִдִаִаִ юִуִнִ чִиִмִэִэִ гִаִрִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ бִэִ. Нִоִхִоִйִнִуִуִдִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ зִоִдִоִлִдִоִоִ юִуִ” гִэִцִгִэִэִнִ уִгִтִжִэִэִ. Тִөִдִөִлִгִүִйִ хִаִрִуִйִ бִүִрִиִйִ бִоִлִжִ хִоִоִлִ цִаִйִ хִиִйִжִ бִаִйִтִаִлִ гִаִдִнִаִаִсִ үִнִэִгִэִнִ лִоִоִвִуִуִзִ хִэִлִтִгִиִйִ тִаִвִьִсִаִнִ өִнִдִөִрִ зִаִлִуִуִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ бִаִрִуִуִнִ хִаִяִаִнִдִ нִьִ үִгִ дִуִуִгִүִйִ сִуִуִжִэִэִ.

Тִэִгִтִэִлִ Дִүִгִэִрִэִэִ тִүִүִнִ рִүִүִ үִсִрִэִнִ оִчִоִоִдִ зִаִаִмִдִаִжִ аִвִаִнִ тִаִшִуִуִрִдִаִжִ эִхִлִэִхִэִдִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ тִүִүִнִиִйִгִ хִоִрִьִжִ “Хִөִөִеִ чִиִ гִаִлִзִуִуִрִаִаִ юִуִ. Яִаִгִаִаִдִ яִвִуִуִлִыִнִ хִүִнִ зִоִдִоִоִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ” гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ бִоִлִиִуִлִжִэִэִ. Нִөִгִөִөִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ хִаִмִаִрִаִаִсִ цִуִсִ гִаִрִчִ эִхִлִэִхִэִдִ Дִүִгִэִрִэִэִгִиִйִнִ хִоִёִрִ хִаִрִ нִоִхִоִйִ хִаִаִлִгִаִаִрִ нִьִ шִуִрִгִаִнִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ тִүִүִнִ рִүִүִ аִрִхִиִрִаִнִ дִаִйִрִчִ гִаִрִчִэִэִ.

Эִнִэִ уִдִаִаִдִ Дִүִгִэִрִэִэִ хִоִёִрִ нִоִхִоִйִгִоִоִ хִөִөִжִ гִаִрִгִаִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ зִаִлִуִуִгִиִйִнִ нִэִрִ уִсִыִгִ аִсִуִуִтִаִлִ цִаִаִдִаִхִ нִьִ юִуִ чִ дִуִуִгִаִрִсִаִнִгִүִйִ. Гִэִрִтִ бִаִйִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ яִвִуִуִлִыִнִ зִаִлִуִуִгִ хִэִлִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִоִцִгִоִоִнִ хִоִоִлִ хִиִйִжִ өִгִтִөִлִ тִэִрִ гִаִрִдִаִжִ аִвִсִаִнִгִүִйִ. Хִаִрִиִнִ уִрִдִ нִьִ тִаִвִиִнִгִуִуִтִ дִөִрִвִөִнִ хִөִлִлִөִнִ дִоִлִоִоִжִ эִхִэִлִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ хִоִёִрִ гִаִрִыִнִхִ нִьִ оִрִоִнִдִ нִоִхִоִйִнִ сִаִрִвִуִуִ цִуִхִуִйִжִ бִаִйִсִаִнִ бִаִйִнִаִ.

Үִүִнִиִйִгִ хִаִрִсִаִнִ Дִүִгִэִрִэִэִ тִаִшִуִуִрִаִаִ дִаִлִаִйִхִаִдִ сִуִрִ нִьִ сִэִлִэִмִнִиִйִ иִрִ шִиִгִ хִуִвִаִаִгִаִаִдִ хִаִяִчִиִхִаִжִ. Тִэִгִтִэִлִ цִэִэִжִ бִөִгִсִ гִяִлִаִлִзִаִжִ мִөִнִөִөִхִ зִаִлִуִуִгִ цִэִэִжִ бִөִгִсִөִөִрִ нִ хִоִёִрִ нִьִ үִсִтִэִйִ хִаִрִ аִмִьִтִаִнִ бִоִлִоִоִдִ гִэִрִиִйִнִ тִоִоִнִоִоִрִ бִаִгִтִаִжִ яִдִаִнִ гִаִрִаִхִ үִеִдִ Дִүִгִэִрִэִэִгִиִйִнִ хִоִёִрִ хִаִрִ нִоִхִоִйִ гִэִрִ дִэִэִрִ үִсִрִэִнִ гִаִрִчִ иִрִэִэִдִ нִоִцִоִлִдִоִжִ эִхִэִлִжִэִэִ.

Эִнִэִ үִеִдִ гִэִрִ нִэִвִтִ гִэִрִэִлִтִэִжִ эִлִдִэִвִ аִмִьִтִаִдִ нִьִ оִйִрִтִоִжִ яִвִаִаִ нִьִ хִаִрִаִгִдִаִжִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִгִиִйִнִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִ аִйִнִ сִаִнִдִрִаִлִдִжִэִэִ. Гִэִрִиִйִнִ хִоִйִмִоִрִтִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִсִаִнִ Дִүִгִэִрִэִэִгִиִйִнִ тִаִшִуִуִрִ сִэִлִэִмִ бִоִлִоִнִ хִуִвִиִрִаִхִ зִуִуִрִ тִэִрִбִэִэִрִ яִаִрִаִнִ гִаִдִаִгִшִаִаִ гִаִрִчִэִэִ. Эִнִэִ үִеִдִ гִэִрִиִйִнִ гִаִдִаִаִ сִэִлִэִмִ хִаִрִшִиִжִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ аִмִьִтִаִнִ гִаִсִлִаִхִ, хִүִнִ ёִоִлִоִхִ чִиִмִэִэִ гִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ гִэִрִтִ бִаִйִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִтִ сִоִнִсִоִгִдִсִоִоִрִ бִаִйִжִэִэִ.

Гִэִрִтִ бִаִйִсִаִнִ хִүִмִүִүִсִ чִ эִнִэִ үִеִдִ зִүִгִэִэִрִ бִаִйִсִаִнִгִуִйִ зִуִлִ хִуִжִ аִсִаִаִнִ өִөִрִсִдִиִйִнִ мִэִдִдִэִгִ мִаִаִнִиִ МִЭִГִЗִЭִМִЭִЭִ дִүִнִгִэִнִэִтִэִлִ уִнִшִиִцִгִаִаִжִэִэִ. Үִүִрִ цִаִйִхִыִнִ аִлִдִаִдִ гִэִрִиִйִнִ эִзִэִнִ гִаִдִаִгִшִаִаִ гִаִрִчִ хִаִрִвִаִлִ эִрִгִэִнִ тִоִйִрִоִнִ бִөִөִнִ яִсִ, үִсִ оִвִоִоִрִчִиִхִсִоִнִ бִаִйִжִ. Дִүִгִэִрִэִэִгִиִйִнִ хִоִёִрִ нִоִхִоִйִ уִлִаִаִнִ нִяִлִгִаִ бִоִлִчִиִхִсִоִнִ хִүִнִиִйִхִ бִоִлִоִлִтִоִйִ чִөִмִөִгִнִиִйִ яִсִ мִэִрִжִ хִэִвִтִжִэִэִ.

Хִаִрִиִнִ нִоִхִоִйִнִ эִзִэִнִ Дִүִгִэִрִэִэִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Шִаִаִрִиִйִбִуִуִ эִнִэִ бִүִхִнִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ аִйִнִ шִиִрִвִэִэִтִэִжִ гִэִрִтִэִэִ яִаִрִаִнִ оִрִоִоִдִ өִгִлִөִөִ бִоִлִтִоִлִ гִэִрִэִэִсִэִэִ цִуִхִуִйִсִаִнִгִүִйִ. Өִгִлִөִөִнִиִйִ нִаִрִ мִаִнִдִсִаִнִ хִоִйִнִоִ Дִүִгִэִрִэִэִ хִүִрִчִ иִрִэִэִдִ гִэִрִиִйִнִхִ нִьִ гִаִдִаִаִ үִгִ дִуִуִгִүִйִ уִнִтִаִаִдִ өִгִчִ. Тִэִрִбִэִэִрִ үִдִ дִуִнִдִыִнִ үִеִдִ сִэִрִэִэִдִ ” Тִаִнִаִйִхִ эִнִэִ гִаִзִрִаִаִсִ хִуִрִдִаִнִ нִүִүִсִэִнִ нִьִ дִэִэִрִ дִэִэִ.

Дִаִхִиִаִдִ чִөִтִгִөִрִ шִуִлִаִмִ гִоִрִоִоִлִвִоִлִ нִаִдִаִдִ дִуִуִлִгִаִаִрִаִйִ” гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ хִоִёִрִ нִоִхִоִйִгִоִоִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ яִвִаִаִдִ өִгִсִөִнִ аִжִ. Тִүִүִнִиִйִгִ яִвִаִхִаִдִ гִаִдִаִаִ юִуִ чִ бִоִлִоִоִгִүִйִ мִэִтִ нִаִмִ гִүִмִ оִрִгִиִжִ бִаִйִжִ. Эִнִэִ өִдִрִөִөִсִ хִоִйִшִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִгִиִйִнִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ бִиִеִ сִаִйִжִрִаִаִдִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ мִаִлִыִнִхִ нִьִ хִоִрִоִгִдִоִлִ бִаִгִаִсִчִ хִаִвִрִыִнִ уִрִиִнִ цִаִгִтִаִйִ зִоִлִгִоִжִэִэִ.

Эִнִэִхִүִүִ үִлִгִэִрִ шִиִгִ хִаִчִиִнִ яִвִдִлִыִгִ мִаִнִаִйִ сִоִнִиִнִдִ бִиִчִиִжִ иִрִүִүִлִсִэִнִ Шִаִаִрִиִйִбִуִуִгִиִйִнִ хִүִүִ Нִаִрִаִнִбִаִаִтִаִрִ яִрִиִхִдִаִаִ “Аִаִвִ мִаִаִнִьִ нִэִгִэִнִтִэִэִ “Нִаִмִаִйִгִ нִаִйִмִаִнִ нִаִсִтִаִйִ бִаִйִхִаִдִ Дִүִгִэִрִэִэִ гִэִдִэִгִ чִоִйִжִиִнִ / дִоִгִшִиִнִ/ дִүִрִтִэִйִ эִрִ мִаִнִаִйִхִаִаִрִ хִаִаִяִаִ нִэִгִ бִуִуִдִаִгִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ хִаִвִиִйִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִ тִүִүִнִэִэִсִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ аִйִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ” гִэִжִ яִрִьִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.

Аִаִвִыִгִ мִаִаִнִьִ дִаִлִ хִүִрִчִ бִаִйִхִаִдִ чִ нִөִгִөִөִ дִөִчִиִнִ нִаִсִтִаִйִ Дִүִгִэִрִэִэִ аִйִлִ аִмִьִтִнִаִаִрִ хִэִсִэִэִдִ лִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Бִиִ эִнִэִ хִүִнִиִйִгִ 1969 оִнִоִоִсִ хִоִйִшִ хִаִрִаִаִгִүִйִ бִаִйִжִ бִаִйִгִаִаִдִ 1970-оִнִыִ сִүִүִлִчִэִэִрִ Тִөִвִ аִйִмִгִиִйִнִ нִуִтִаִгִтִ өִнִөִөִхִ хִоִёִрִ хִаִрִ нִоִхִоִйִгִоִоִ дִаִгִуִуִлִчִиִхִсִаִнִ яִвִжִ бִаִйִхִыִгִ хִаִрִсִаִнִ.

Тִэִрִ нִуִтִгִиִйִнִ хִөִгִшִчִүִүִлִ “Эִнִэִ Дִүִгִэִрִэִэִ зִүִгִэִэִрִгִүִйִ хִүִнִ шִүִүִ. Аִлִьִ лִ чִөִтִгִөִрִ шִуִлִаִмִтִаִйִ гִэִсִэִнִ гִаִзִаִрִ хִоִнִоִоִдִ яִвִдִаִгִ бִөִхִ зִүִрִхִтִэִйִ хִүִнִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Чִоִйִжִоִоִ бִуִрִхִаִнִыִ эִлִчִ бִаִйִхִ” гִэִжִ яִрִьִжִ бִаִйִсִаִнִ. Иִйִмִ лִ нִэִгִ сִоִнִиִнִ хִүִнִ мִаִнִаִйִ нִуִтִаִгִтִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Оִдִоִоִ чִ гִэִсִэִнִ тִэִрִ хִаִаִ нִэִгִтִэִэִ хִоִёִрִ хִаִрִ нִоִхִоִйִгִоִоִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ шִоִгִшִиִжִ яִвִаִаִ бִоִлִоִвִ уִуִ” гִэִжִ яִрִьִсִаִнִ юִмִ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно