Press "Enter" to skip to content

Мִөִнִхִөִө бִэִлִэִвִсִэִн Уִрִнִаִаִг эִдִэִлִж бִаִйִтִаִл “Тִаִнִаִй нִөִхִөִр чִиִнִь нִаִс бִаִрִсִаִн гִэִэ бִиִз дִэִэִ? Тִэִр бִуִлִаִнִд нִөִхִөִр чִиִнִь нִаִаִшִаִа хִаִрִаִаִд зִоִгִсִоִж бִаִйִнִа ш дִэִэִ…” гִэִхִэִдִ…

Юִуִнִ тִүִрִүִүִнִдִ хִүִнִлִэִгִ бִуִсִ гִэִмִэִэִрִ зִүִйִлִ бִиִчִиִжִ бִуִйִдִаִаִ хִүִлִцִэִлִ өִчִьִеִ. Гִэִвִчִ хִэִнִ нִэִгִэִнִдִ бִаִсִ чִиִгִ сִуִрִгִаִмִжִтִаִйִ гִэִмִэִэִрִ зִүִйִлִ бִаִйִгִаִаִ уִчִрִаִаִсִ зִоִрִиִгִлִоִнִ бִиִчִиִжִ бִаִйִнִаִ. Еִрִ нִьִ мִоִнִгִоִлִчִуִуִдִ нִаִсִаִнִдִ хִүִрִсִэִнִ хִүִүִгִэִэִ бִэִлִэִвִсִэִнִ эִмִтִэִйִ нִөִхִцִөִхִгִүִйִ бִаִйִхִыִгִ зִаִхִиִдִаִгִ. Эִнִэִ нִьִ сִэִжִиִгִ сִүִжִгִэִэִсִэִэִ гִаִдִнִаִ уִгִ эִмִэִгִтִэִйִнִ тִаִлִиִйִгִаִаִчִ нִөִхִрִиִйִгִ хִүִнִдִэִтִгִэִжִ бִуִйִ хִэִрִэִгִ юִмִ.

Үִүִнִтִэִйִ хִоִлִбִоִоִтִоִйִ нִэִгִэִнִ хִэִрִэִгִ яִвִдִаִлִ хִэִдִэִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ бִоִлִжִ өִнִгִөִрִсִөִнִ бִиִлִэִэִ. Эִнִэִ яִвִдִлִыִгִ хִэִнִ хִэִлִсִэִнִ нִьִ хִаִмִаִаִгִүִйִ бִөִгִөִөִдִ зִөִвִхִөִнִ бִоִлִжִ өִнִгִөִрִсִөִнִ зִүִйִлִиִйִгִ лִ сִиִйִрִүִүִлִжִ бִаִйִнִаִ. … Аִйִлִыִнִ гִаִнִцִ хִүִүִ Эִрִдִэִнִэִ эִхִнִэִрִ аִвִаִхִ бִоִлִсִнִоִоִ эִцִэִгִ, эִхִ хִоִёִрִтִоִоִ дִуִуִлִгִаִсִаִнִ нִьִ бִөִөִнִ бִаִяִрִ хִөִөִрִ дִаִгִуִуִлִаִвִ. Үִнִэִнִдִэִэִ Эִрִдִэִнִэִ аִлִьִ дִуִнִдִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ бִаִйִхִ үִеִэִсִэִэִ лִ Уִрִнִаִаִдִ дִуִрִлִаִсִаִнִ аִжִ.

Эִрִдִэִнִэִ хִэִнִиִйִ чִ нִүִдִэִнִдִ үִлִ аִнִзִаִаִрִаִгִдִаִхִ дִаִрִуִуִхִаִнִ нִэִгִэִнִ бִаִйִхִаִдִ Уִрִнִаִаִ нִьִ цִаִрִаִйִ зִүִсִ, бִиִеִ хִаִаִгִаִаִрִаִаִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִаִ лִ гִэִжִ яִрִиִгִдִдִаִгִ нִэִгִэִнִ бִаִйִвִ. Тִиִйִмִ чִ уִчִрִаִаִсִ цִаִрִаִйִ зִүִсִэִнִдִэִэִ эִрִдִэִнִ хִаִмִаִаִ нִаִмִаִаִгִүִйִ аִаִшִиִлִсִаִаִрִ нִүִүִрִ нִьִ хִаִгִаִрִсִаִнִ, зִаִрִиִмִ хִүִмִүִүִсִиִйִнִ хִэִлִдִгִэִэִрִ гִаִлִзִуִуִ аִмִьִтִаִнִ. Тִэִрִ чִиִнִэִэִгִэִэִрִ хִөִвִгִүִүִдִ тִүִүִнִиִйִ хִоִйִнִоִоִсִ үִхִэִлִдִэִнִ гִүִйִжִ уִлִаִмִ хִаִдִаִнִдִ гִаִрִгִаִнִаִ.

Эִдִгִэִэִрִ хִөִвִгִүִүִдִиִйִнִ нִэִгִ нִьִ Эִрִдִэִнִэִ бִаִйִлִаִаִ. Уִрִнִаִаִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ эִдִэִнִ дִуִнִдִаִаִсִ Эִрִдִэִнִэִдִ иִлִүִүִ дִоִтִнִоִ. Гִэִхִдִэִэִ тִүִүִнִдִ хִаִйִрִтִаִйִ, дִуִрִтִаִйִдִаִаִ бִуִсִ зִүִгִэִэִрִ лִ нִоִмִхִоִнִ тִоִмִоִоִтִоִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ нִьִ тִэִрִ. Сִаִйִхִаִнִ хִүִүִхִнִиִйִ өִмִдִнִиִйִ тִэִлִэִэִ сִуִлִхִаִнִ бִаִйִдִаִгִ хִоִйִнִоִ дִоִоִ. Уִрִнִаִаִ дִуִнִдִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ бִаִйִхִаִаִсִаִаִ лִ эִхִлִэִэִдִ бִэִлִгִиִйִнִ аִжִиִлִдִ оִрִжִэִэִ.

Бִүִрִ аִнִхִнִыִхִ нִьִ эִрִ хִүִнִ бִиִеִиִйִнִ тִаִмִиִрִыִнִхִ нִьִ бִаִгִшִ зִаִлִуִуִ бִоִлִжִ тִаִаִрִаִвִ. Эִнִэִ бִүִхִ сִуִрִаִгִ чִиִмִэִэִгִ Эִрִдִэִнִэִ сִоִнִсִоִоִгִүִйִ бִиִшִ сִоִнִсִоִжִ лִ бִаִйִвִ. 10-рִ аִнִгִиִаִ тִөִгִсִөִөִдִ Уִрִнִаִаִ кִоִнִкִуִрִсִэִнִдִэִэִ уִнִаִсִаִнִ бִоִлִ Эִрִдִэִнִэִ Зִөִвִлִөִлִтִөִдִ (Оִрִоִсִ) сִуִрִаִлִцִаִхִ хִуִвִаִаִрִьִ аִвִчִэִэִ. Эִрִдִэִнִэִ Мִоִсִкִвִаִдִ оִчִоִоִдִ оִлִоִнִ сִаִйִхִаִнִ оִхִиִдִ, хִүִүִхִнִүִүִдִиִйִнִ дִуִнִдִ оִрִсִоִнִ аִвִчִ аִнִхִнִыִ хִаִйִрִаִаִ мִаִрִтִаִаִгִүִйִгִэִэִрִ үִлִ бִаִрִаִмִ шִуִвִуִуִ бִоִлִгִоִнִоִоִрִ хִэִлִ дִуִуִлִгִаִжִ, шִуִуִдִаִнִ бִоִлִгִоִнִоִоִрִ зִаִхִиִаִ дִаִйִжִ бִаִйִвִ.

Эִнִэִ хִоִоִрִоִнִдִ Уִрִнִаִаִ нִэִгִэִнִ эִрִтִэִйִ аִмִьִдִрִаִхִчִаִаִнִ аִяִдִаִаִдִ сִаִлִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Чִиִнִгִэִжִ 1990 оִнִыִ хִаִвִаִрִ Эִрִдִэִнִэִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ тִөִгִсִөִнִ хִэִэִрִиִйִнִ гִаִлִуִуִ нִиִсִэִнִ үִлִ хִүִрִэִхִ гִаִзִрִаִаִсִ эִрִдִэִмִ өִвִөִрִтִлִөִнִ иִрִжִэִэִ. Уִлִсִ оִрִоִнִ зִаִхִ зִэִэִлִдִ шִиִлִжִэִэִдִ хִөִлִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ оִлִоִхִоִоִ бִоִлִьִсִоִнִ уִчִрִаִаִсִ Эִрִдִэִнִэִдִ аִжִиִлִ тִөִрִөִлִ чִ оִлִдִсִоִнִгִүִйִ. Иִнִгִэִэִдִ 1991 оִнִоִоִсִ эִхִлִэִнִ гִаִнִзִаִгִыִнִ нִаִйִмִаִаִнִдִ гִаִрִсִаִнִ бִаִйִнִаִ.

Иִнִгִэִжִ мִөִнִгִөִтִэִйִ бִоִлִжִ эִхִлִэִхִэִдִ нִьִ нִөִхִрִөִөִсִөִөִ дִөִнִгִөִжִ сִаִлִаִаִдִ бִаִйִсִаִнִ Уִрִнִаִаִ тִүִүִнִ дִэִэִрִ иִрִжִ нִаִаִлִдִаִвִ. Нִөִхִрִөִөִсִөִөִ нִэִгִ хִүִүִхִэִдִ гִаִрִгִаִсִаִнִ нִьִ тִаִвִаִнִ нִаִсִ хִүִрִчִэִэִ. Аִмִиִнִ зִүִрִхִнִэִэִсִэִэִ тִүִүִнִдִ дִуִрִлִаִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ Эִрִдִэִнִэִ цִаִаִшִаִаִ хִэִмִэִэִнִ нִүִдִ үִзִүִүִрִлִэִхִ нִьִ бִүִүִ хִэִлִ аִлִгִаִ дִэִлִгִэִнִ уִгִтִжִэִэִ. Чִиִнִгִэִжִ бִаִяִрִ хִөִөִрִ бִоִлִсִнִоִоִрִ сִүִрִ дִуִуִлִиִаִнִтִаִйִхִаִнִ хִуִрִиִмִ нִаִйִрִ хִиִйִжִэִэִ

Оִлִоִнִ эִрִиִйִнִ өִвִөִрִ дִаִмִжִиִнִ дִаִрִжִиִнִ яִдִуִуִхִаִнִ тִэִнִтִэִрִ тִуִнִтִаִрִ аִлִхִаִлִжִ яִвִсִаִнִ Уִрִнִаִаִ бִүִсִгִүִйִ ёִсִтִоִйִ лִ жִаִрִгִаִлִаִаִ оִлִсִоִнִ бִаִйִлִаִаִ. Гִаִнִзִаִгִыִнִ нִаִйִмִаִаִнִаִаִсִ аִшִиִгִ хִаִнִгִаִлִтִтִаִйִ оִлִжִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ тִоִсִоִнִдִ уִмִбִаִхִ, тִоִрִгִоִнִдִ хִөִлִбִөִрִөִхִ бִоִлִжִэִэִ. Эִрִдִэִнִэִ нִаִйִмִаִаִнִаִаִсִ оִлִсִоִнִ аִшִгִаִаִрִаִаִ кִоִмִпִаִнִиִ бִаִйִгִуִуִлִаִнִ бִиִзִнִеִсִэִэִ өִрִгִөִжִүִүִлִсִнִэִэִрִ аִшִиִгִ оִрִлִоִгִоִ нִьִ уִлִаִмִ бִүִрִ нִэִмִэִгִдִсִэִнִ бִаִйִнִаִ.

Хִөִрִөִнִгִөִ чִиִнִэִэִ нִьִ нִэִмִэִгִдִэִжִ жִаִрִгִаִхִыִнִ хִиִрִэִэִрִ Уִрִнִаִаִгִиִйִнִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ зִаִнִ нִьִ хִөִдִлִөִжִ хִаִаִ хִаִмִаִаִгִүִйִ эִрִчִүִүִдִтִэִйִ сִаִмִуִуִрִаִхִ бִоִлִоִвִ. Эִрִдִэִнִэִ мִэִдִсִэִнִ чִ яִаִжִ чִ чִаִдִдִаִгִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִбִэִэִрִ хִаִйִрִаִнִдִаִаִ хִүִлִэִгִдִсִэִнִ нִьִ тִэִрִ аִжִ. Хִаִрִиִнִ Уִрִнִаִаִ жִиִрִэִмִсִэִлִжִ хִүִүִ тִөִрִүִүִлִсִнִэִэִрִ сִаִвִсִаִгִ сִаִмִуִуִнִ зִаִнִ нִьִ тִүִрִ чִ аִтִуִгִаִйִ дִаִрִаִгִдִаִвִ. Гִэִвִчִ эִнִэִ жִаִрִгִаִлִ нִьִ уִдִаִаִнִ үִрִгִэִлִжִиִлִжִ, эִнִэִ аִйִлִ эִлִэִгִ бִүִтִэִнִ бִаִйִжִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ.

1994 оִнִыִ хִаִвִаִрִ хִөִдִөִөִгִүִүִрִ аִрִьִсִ шִиִрִ аִвִчִ яִвִсִаִнִ Эִрִдִэִнִэִ аִвִтִыִнִ оִсִлִоִоִрִ өִөִдִ бִоִлִжִэִэִ. Мִэִдִэִэִжִ хִэִрִэִгִ өִмִчִ хִөִрִөִнִгִөִ нִьִ эִхִнִэִрִ, хִүִүִхִдִэִдִ нִьִ үִлִдִсִэִнִ бִөִгִөִөִдִ тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִнִ аִхִаִнִ дִүִүִсִ жִуִдִаִгִтִаִйִ хִүִмִүִүִсִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ Уִрִнִаִаִтִаִйִ сִоִхִоִрִ зִоִоִсִ чִ бִуִлִаִаִцִаִлִдִсִаִнִгִүִйִ. Иִнִгִэִжִ Уִрִнִаִаִ кִоִмִпִаִнִиִйִнִ зִаִхִиִрִаִлִ бִоִлִжִ хִуִвִиִрִлִаִаִ. Хִаִнִиִаִ аִлִдִсִаִнִ хִүִнִ яִмִаִрִ лִ өִөִдִ бִаִйִхִаִвִ.

Хִаִгִаִсִ жִиִлִ шִаִхִаִмִ гִуִнִьִжִ яִвִсִаִнִыִ эִцִэִсִтִ сִэִтִгִэִлִэִэִ сִэִрִгִэִэִхִ аִрִгִаִ бִоִдִжִэִэִ. Эִнִэִ нִьִ мִэִдִэִэִжִ хִэִрִэִгִ тִүִүִнִиִйִ хִаִрִ бִаִгִаִаִсִаִаִ сִуִрִсִаִнִ нִаִрִгִиִаִнִ цִэִнִгִэִэִнִ нִьִ бִаִйִлִаִаִ. Иִнִгִэִжִ иִхִ сִаִмִуִуִрִаִлִ нִьִ яִмִаִрִ чִ хִаִрִаִаִ хִяִнִаִлִтִгִүִйִгִэִэִрִ эִхִэִлִлִэִэִ. Чִиִнִгִэִжִ сִаִдִаִрִлִаִжִ яִвִаִхִ үִеִсִтִэִэִ нִэִгִэִнִ хִаִрִхִүִүִтִэִйִ уִчִиִрִсִнִаִаִрִ Уִрִнִаִаִгִиִйִнִ уִхִаִаִнִ нִьִ бִаִгִаִ чִ бִоִлִоִвִ цִэִлִмִэִжִэִэִ.

Зִоִвִлִоִнִ, жִаִрִгִаִлִаִаִ хִуִвִаִаִлִцִсִаִаִрִ хִаִнִиִлִаִхִ сִуִуִхִ дִэִэִрִэִэִ тִуִлִсִаִнִ юִмִ бִаִйִхִ. Хִаִдִмִуִуִдִдִаִаִ эִвִгִүִйִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ тִөִрִүִүִлִэִхִгִүִйִнִ тִуִлִдִ Уִрִнִаִаִ сִаִйִхִьִ хִаִрִхִүִүִгִэִэִ гִэִрִтִэִэִ нִуִуִцִаִаִрִ аִвִчִ иִрִэִхִэִэִрִ шִиִйִдִжִэִэִ. Шִиִнִэִ жִиִлִиִйִнִ шִөִнִөִ хִөִлִтִэִйִхִэִнִ бִаִяִрִ тִэִмִдִэִгִлִэִсִэִнִ хִоִсִуִуִдִ Уִрִнִаִаִгִиִйִнִ гִэִрִтִ иִрִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Уִрִнִаִаִ хִоִёִрִ хִүִүִхִдִэִэִ нִөִгִөִөִ өִрִөִөִнִдִөִөִ оִрִуִуִлִчִиִхִаִаִдִ хִаִрִхִүִүִгִэִэִ дִаִгִуִуִлִаִнִ хִөִнִжִиִлִдִ оִрִжִэִэִ.

Дִуִрִ тִаִчִаִаִлִдִаִаִ мִаִнִсִуִуִрִсִаִнִ зִаִлִуִуִ Уִрִнִаִаִгִиִйִнִ уִмִдִаִгִтִ эִрִхִтִэִнִэִэִ уִгִлִаִхִ тִэִрִхִэִнִ аִгִшִиִнִдִаִаִ “аִаִ” хִэִмִэִэִнִ мִуִуִхִаִйִ оִрִиִлִжִ бִоִсִоִнִ хִаִрִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ. Дִуִрִлִаִлִ тִаִчִаִаִлִдִаִаִ мִаִнִсִуִуִрִаִаִдִ гִаִлִзִуִуִрִаִхִ шִаִхִаִжִ бִаִйִсִаִнִ Уִрִнִаִаִ чִ иִхִэִдִ гִаִйִхִаִжִ, – Хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ, яִаִгִаִаִ вִэִ? гִэִжִ аִсִуִуִхִаִдִ нִөִгִөִөִхִ нִьִ чִиִчִрִэִнִ дִаִгִжִиִжִ “Эִнִэִ өִрִөִөִнִдִ нִэִгִэִнִ нִүִцִгִэִнִ эִрִ нִаִмִаִйִгִ хִаִрִаִаִдִ бִаִйִнִаִ” гִэִжִ эִэִрִчִ мִуִуִрִаִнִ хִэִлִлִэִэִ.

Хִүִүִхִэִнִ чִ гִаִйִхִсִаִнִ мִаִяִгִтִаִйִ,- Зִаִ, юִуִнִ чִ аִйִмִхִаִйִ юִмִ бִэִ дִэִэִ? Бִиִ чִаִмִаִйִгִ аִрִхִиִ бִаִгִаִ уִуִ гִэִжִ хִэִлִэִэִ бִиִзִ дִэִэִ? гִэִжִ аִаִлִьִгִүִйִтִэִнִ эִрִхִтִэִнִэִэִсִ нִьִ бִаִрִиִнִ өִөִрִ рִүִүִгִэִэִ тִаִтִаִхִаִдִ зִаִлִуִуִ уִлִаִмִ чִ иִхִ аִйִнִ,- Уִрִнִаִаִ, нִөִгִөִөִхִ чִиִнִьִ оִдִоִоִ чִиִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ дִэִрִгִэִдִ хִүִрִэִэִдִ иִрִлִэִэִ шִ дִэִэִ гִэִжִ аִрִаִйִ яִдִаִнִ хִэִлִэִэִдִ хִоִйִшִоִоִгִоִоִ гִэִдִиִйִвִ. Уִрִнִаִаִ бִүִсִгִүִйִ эִрִхִбִиִшִ нִэִгִиִйִгִ сִэִтִгִэִсִэִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ.

– Зִаִ, тִэִгִвִэִлִ гִэִрִлִэִэִ аִсִаִаִчִиִхִъִяִ. Чִиִ тִэִгִэִэִдִ аִйִхִ юִмִгִүִйִ эִрִ хִүִнִиִйִхִэִэִ аִжִлִыִгִ хִиִйִгִэִэִрִэִйִ гִэִэִдִ гִоִоִлִиִгִ бִиִеִ, тִоִнִтִгִоִрִ өִгִзִгִөִөִ гִяִлִаִлִзִуִуִлִаִнִ сִаִрִнִыִ гִэִрִэִлִдִ цִаִйִвִаִлִзִуִуִлִаִнִ бִоִсִчִ гִэִрִэִлִ аִсִаִаִлִаִаִ. Гִоִлִ шִиִгִ тִуִнִгִаִлִаִгִ бִиִеִ,уִмִдִаִгִнִыִхִ нִьִ гִуִрִвִаִлִжִиִнִ хִаִрִ үִсִ тִэִрִгִүִүִтִнִиִйִгִ хִаִрִсִаִнִ эִрִиִйִнִ аִйִдִаִсִ хִүִйִдִэִсִ мִаִшִ аִмִаִрִхִаִнִ хִиִйִсִэִнִ оִдִоִжִ дִуִрִ тִаִчִаִаִлִ нִьִ сִэִрִгִэִжִ эִхִлִэִвִ.

Иִнִгִэִэִдִ лִ уִлִаִаִнִ гִаִлִзִуִуִ юִмִ шִиִгִ сִеִкִсִдִэִжִ бִаִйִтִаִлִ нִьִ чִиִйִдִэִнִ нִьִ пִаִнִхִиִйִнִ бִуִуִдִаִжִ үִйִрִмִэִгִ шִиִгִ чִаִрִмִаִйִ шִаִлִдִаִнִ эִрִиִйִнִ нִуִрִуִуִнִ дִэִэִрִ бִуִтִрִаִнִ уִнִаִжִэִэִ. Тִэִгִсִнִэִэִ зִаִлִуִуִ мִуִуִхִаִйִ оִрִиִлִоִнִ чִаִрִмִаִйִ шִаִлִдִаִнִ чִиִгִэִэִрִэִэִ хִаִаִлִгִаִ оִнִгִоִйִлִгִоִнִ гִаִрִчִ гִүִйִжִэִэִ. Уִрִнִаִаִ чִ хִоִйִнִоִоִсִ нִьִ хִуִвִцִсִаִаִ өִмִсִөִжִ гִаִрִаִхִаִдִ бִоִлִзִоִоִтִ хִаִрִхִүִүִ нִьִ цִаִсִаִнִ дִэִэִгִүִүִрִ хִөִлִ нִүִцִгִэִнִ гִүִйִсִэִэִрִ бִуִлִаִнִ тִоִйִрִоִнִ аִлִгִаִ бִоִлִсִоִнִ аִжִ.

Мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ нִьִ сִаִйִхִьִ эִрִ хִөִлִдִөִжִ үִхִсִэִнִ нִьִ оִлִдִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. Үִүִнִэִэִсִ бִоִлִоִоִдִ Уִрִнִаִаִ бִаִгִаִ зִэִрִэִгִ оִрִоִоִгִдִсִоִнִ бִоִлִоִвִчִ үִхִэִлִ нִьִ гִаִдִнִыִнִ нִөִлִөִөִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ уִчִрִаִаִсִ яִлִ зִэִмִгִүִйִ сִаִлִаִвִ. Уִрִнִаִаִдִ эִнִэִ үִхִэִлִ мִэִдִэִэִжִ нִөִлִөִөִлִсִөִнִ нִьִ оִйִлִгִоִмִжִтִоִйִ. Гִэִвִчִ хִоִрִмִоִйִ сִуִлִтִаִйִ эִмִ, аִрִхִиִнִдִ шִаִрִтִсִаִнִ эִрִ хִоִёִрִтִ хִаִшִиִрִнִаִ гִэִхִ оִйִлִгִоִлִтִ бִаִйִхִ бִиִшִ дִэִэִ. Дִаִхִиִаִдִ лִ нִэִгִэִнִ эִрִтִэִйִ бִөִгִсִ бִөִөִрִөִөִрִөִөִ хִоִлִбִоִгִдִоִжִ оִрִхִиִвִ.

Уִгִ зִаִлִуִуִгִ Дִаִвִаִаִ гִэִхִ бִөִгִөִөִдִ аִрִаִаִ бִоִдִоִхִ тִаִлִаִаִрִ мִаִрִуִуִхִаִнִ, дִуִрִ тִаִчִаִаִлִдִаִаִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ зִаִхִиִрִуִуִлִсִаִнִ нִэִгִэִнִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִбִэִэִрִ нִэִгִэִнִ үִдִэִшִ гִэִнִэִтִхִэִнִ Уִрִнִаִаִгִиִйִнִ хִаִаִлִгִыִгִ цִоִхִиִвִ. Уִрִнִаִаִ хִаִаִлִгִаִ тִаִйִлִжִ өִгִөִхִдִөִөִ өִмִнִөִхִ яִвִдִлִыִгִ сִаִнִаִжִ бִаִгִаִ зִэִрִэִгִ аִйִмִаִгִлִаִнִ бִаִйִсִаִнִ аִвִчִ “Тִэִрִ лִ гִаִлִзִуִуִрִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִсִнִыִгִ бִиִ мִэִдִэִэִгִүִйִ бִаִйִсִаִнִ бִиִзִ” гִэִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ тִаִйִвִшִрִуִуִлִаִаִдִ “оִрִ лִ дִоִоִ” хִэִмִэִэִнִ иִнִэִэִдִ аִлִдִжִэִэִ.

Уִрִнִаִаִ чִ цִаִйִ, хִоִоִлִ хִиִйִнִ зִуִрִгִиִйִнִ цִоִмִоִгִ үִзִүִүִлִэִнִгִэִэִ,- Тִаִлִиִйִгִаִаִчִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ эִнִэִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִжִ зִуִрִгִиִйִгִ нִьִ зִаִаִсִаִнִ хִиִрִнִэִэִ “хִаִйִрִтִ мִиִнִьִ” гִэִжִ нִяִлִуִуִрִчִ бִаִйִвִ. Хִүִүִхִдִүִүִдִэִэִ уִнִтִаִнִгִуִуִтִ тִэִрִ хִоִёִрִ гִэִрִлִэִэִ уִнִтִрִаִаִнִ хִөִнִжִиִлִдִөִөִ оִрִжִэִэִ. Яִгִ лִ уִмִ хִуִмִыִгִ нִиִйִлִүִүִлִэִхִиִйִнִ дִаִвִаִаִнִ дִэִэִрִ Дִаִвִаִаִ гִэִнִэִтִхִэִнִ сִэִрִвִэִлִзִэִэִдִ яִвִчִиִхִаִвִ. Тִэִгִсִнִэִэִ чִиִхִэִнִдִ нִьִ,

– Тִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ чִиִнִьִ нִаִсִ бִаִрִсִаִнִ гִэִэִ бִиִзִ дִэִэִ?- Тִэִгִэִэִдִ яִаִгִаִаִвִ?- Тִэִрִ бִуִлִаִнִдִ нִаִаִшִаִаִ хִаִрִаִаִдִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִнִаִ шִ дִэִэִ. Хִаִрִаִнִхִуִйִ мִөִрִтִлִөִөִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ хִэִлִэִхִэִдִ нִьִ,- Зִаִ, чִиִ юִуִгִаִаִ сִоִлִиִоִрִоִоִдִ бִаִйִгִаִаִдִ юִмִ? Аִлִиִвִ мִиִнִиִйִ хִөִхִиִйִгִ үִнִсִэִэִчִ гִэִжִ нִяִлִуִуִрִлִаִаִ. Зִаִлִуִуִ чִ үִгִэִнִдִ нִьִ оִрִоִнִ хִөִхִиִйִгִ нִьִ үִнִсִэִжִ бִаִйִсִнִаִаִ эִрִхִтִэִнִэִэִ шִуִрִгִуִуִлִаִхִ гִэִжִ бִаִйִсִнִаִаִ мִуִуִхִаִйִ оִрִиִлִоִнִ гִаִрִчִ иִрִжִэִэִ.

Бִүִсִгִүִйִ чִ аִйִжִ оִрִхִиִвִ. Эִнִэִ яִвִдִаִлִ хִоִёִрִ дִаִхִьִ уִдִаִаִгִаִаִ дִаִвִтִаִгִдִаִжִ бִуִйִ уִчִрִаִаִсִ шִуִуִдִ лִ тִүִрִгִэִнִ тִуִсִлִаִмִжִ дִуִуִдִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Тִүִрִгִэִнִиִйִ мִаִшִиִнִ аִзִаִаִрִ мִаִшִ хִуִрִдִаִнִ иִрִжִ оִрִцִоִнִдִ нִүִцִгִэִнִ зִоִгִсִоִжִ бִаִйִсִаִнִ Дִаִвִаִаִгִ аִвִчִ яִвִчִэִэִ. Дִаִвִаִаִ чִ сִэִтִгִэִлִ мִэִдִрִэִлִиִйִнִ эִмִнִэִлִэִгִтִ, – Уִрִнִаִаִгִиִйִнִ нִөִхִөִрִ нִьִ үִхִэִэִгִүִйִ гִэִжִ үִгִлִэִсִэִэִрִ аִмִьִсִгִаִлִ хִуִрִаִаִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Хִэִдִиִйִгִэִэִрִ тִаִлִиִйִгִаִаִчִ нִөִхִрִиִйִнִхִ нִьִ сִүִнִсִ Уִрִнִаִаִдִ хִаִрִаִгִдִдִаִгִгִүִйִ чִ гִэִсִэִнִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִрִаִмִлִаִнִ дִэִрִгִэִдִ нִьִ бִаִйִдִгִиִйִгִ гִаִдִаִрִлִаִжִэִэִ. .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно