Press "Enter" to skip to content

Дִоִнִдִоִг хִүִрִч иִрִэִэִд “Сִаִя тִаִлִиִйִгִч нִөִхִрִиִйִг чִиִнִь бִаִрִуִуִн аִйִмִаִгִт өִөִр аִйִлִыִн хִүִрִгִэִн бִоִлִчִиִхִсִоִн бִаִйִхִыִг хִоִёִр нִүִдִэִэִрִэִэ хִаִрִлִаִаִ” гִэִхִэִд Цִэִнִгִэִлִмִаִаִгִиִйִн дִоִтִоִр нִь пִаִлִхִиִйִжִ…

Хִүִрִгִэִнִ хִүִүִ нִьִ “хִүִчִ”-эִэִ үִзִүִүִлִжִ аִрִвִаִнִ сִаִйִхִаִнִ аִтִыִгִ нִьִ дִэִэִрִэִмִдִжִэִэִ. Зִаִрִиִмִ хִуִлִгִаִйִчִ сִүִүִлִиִйִнִ үִеִдִ иִхִ лִ нִаִрִиִйִнִ аִрִгִаִаִрִ хִуִлִгִаִйִ хִиִйִдִэִгִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. Иִйִмִ хִуִлִгִаִйִчִ нִаִрִ гִэִнִэִнִ иִтִгִэִмִтִгִиִйִ хִөִдִөִөִгִиִйִнִ аִйִлִуִуִдִаִдִ хִүִрִгִэִнִ нִэִрִэִэִрִ оִчִиִжִ гִэִрִ оִрִоִнִдִ нִьִ аִмִьִдִаִрִчִ, тִэִжִэִэִлִгִэִжִ бִаִйִгִаִаִдִ өִнִгִөִтִэִйִ өִөִдִтִэִйִ мִаִлִыִгִ нִьִ хִуִлִгִаִйִлִаִаִдִ аִлִгִаִ бִоִлִдִоִгִ бִоִлִжִэִэִ.

Дִуִнִдִгִоִвִьִ аִйִмִгִиִйִнִ Дִэִлִгִэִрִхִаִнִгִаִйִ сִуִмִыִнִ хִаִрִьִяִаִтִ мִаִлִчִиִнִ эִрִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ аִжִиִлִсִаִгִ сִаִйִнִ хִүִрִгִэִнִтִэִйִ бִоִлִлִоִоִ гִэִжִ бִоִдִоִнִ бִаִяִрִлִаִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ нִөִгִөִөִхִ нִьִ аִрִвִаִнִ сִаִйִхִаִнִ аִтִыִгִ нִьִ лִуִйִвִаִрִдִаִаִдִ аִлִгִаִ бִоִлִжִэִэִ. Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ еִрִдִөִөִ лִ хִүִүִ оִхִиִнִ хִоִёִрִтִоִйִ юִмִсִаִнִжִ. Тִэִрִбִэִэִрִ хִэִдִэִнִ үִеִэִрִэִэִ мִаִлִ дִаִгִаִжִ яִвִсִаִнִыִхִ чִаִмִлִаִхִаִаִрִгִүִйִ оִлִоִнִ мִаִлִтִаִйִ чִ хִүִүִ оִхִиִнִ хִоִёִрִ нִьִ мִаִлִ мִаִлִлִаִжִ хִөִдִөִөִ аִмִьִдִрִаִхִгִүִйִ гִэִжִ зִүִтִгִэִцִгִэִэִгִэִэִдִ аִрִ аִрִаִаִсִаִаִ хִоִтִ рִуִуִ аִлִгִаִ бִоִлִжִ өִгִсִөִнִ бִаִйִнִаִ.

Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִтִ эִнִэִ яִвִдִаִлִ жִаִаִхִаִнִ гִоִмִдִоִлִтִоִйִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ чִ хִүִнִиִйִ хִүִүִхִдִүִүִдִ сִуִрִаִаִдִ бִаִйִхִаִдִ мִиִнִиִйִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִдִ чִ гִэִсִэִнִ сִуִрִаִхִыִгִ хִүִсִэִлִгִүִйִ яִаִхִаִвִ гִэִжִ өִрִшִөִөִнִ бִоִдִоִоִдִ хִоִтִоִдִ хִаִшִаִаִ бִаִйִшִиִнִ аִвִчִ тִэִрִ хִоִёִрִыִгִоִоִ тִөִвִхִнִүִүִлִжִ өִгִчִэִэִ. Хִүִүִ нִьִ уִгִаִаִсִаִаִ мִаִлִдִ дִөִрִгִүִйִ мִаִшִиִнִ тִеִхִнִиִкִтִ сִоִнִиִрִхִоִлִтִоִйִ бִоִлִоִхִоִоִрִ Тִеִхִнִиִкִиִйִнִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ аִмִжִиִлִтִтִаִйִ сִуִрִаִлִцִаִжִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ хִаִрִиִнִ оִхִиִнִ Цִэִнִгִэִлִмִаִаִ нִьִ нִэִгִ лִ бִүִтִэִлִ мִуִуִтִаִйִхִаִнִ бִаִйִжִ.

Аִхִаִаִрִаִаִ дִэִмִжִүִүִлִэִнִ бִаִйִжִ Тִеִхִнִиִкִиִйִнִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִиִйִнִ нִиִйִтִиִйִнִ хִоִоִлִнִыִ иִнִжִеִнִеִрִиִйִнִ аִнִгִиִдִ эִлִсִэִнִ оִрִсִоִнִ бִоִлִоִвִчִ хִаִгִаִсִ жִиִлִ хִиִрִтִэִйִ сִуִрִаִаִдִ лִ “Эִмִэִгִтִэִйִ хִүִнִдִ зִоִхִиִмִжִгִүִйִ дִэִмִиִйִ мִэִрִгִэִжִиִлִ бִаִйִнִаִ” гִэִэִдִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ хִаִяִчִиִхִсִаִнִ аִжִ. Тִэִгִэִэִдִ хִэִдִэִнִ сִаִрִ хִоִтִоִдִ гִуִдִаִмִжִ мִеִтִрִлִэִсִэִнִиִйִ эִцִэִсִтִ нִэִгִэִнִ хִуִвִиִйִнִ аִнִаִгִаִаִхִ уִхִаִаִнִыִ иִхִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ эִлִсִэִнִ оִрִоִхִоִоִрִ бִоִлִсִоִнִоִоִ хִэִлִжִ тִөִлִбִөִрִ мִөִнִгִөִ нִэִхִэִжִ аִвִсִаִнִ бִаִйִнִаִ.

Эִцִэִгִ эִхִ хִоִёִрִ нִьִ эִнִэִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִаִаִ гִаִйִгִүִйִ сִуִрִаִаִдִ эִмִчִ бִоִлִбִоִлִ аִшִтִаִйִ юִуִ хִэִмִэִэִнִ яִрִиִлִцִаִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ Цִэִнִгִэִлִмִаִаִ бִаִсִ лִ сִуִрִгִуִуִлִиִаִ гִоִлִоִнִ “Мִаִнִаִйִ сִуִрִгִуִуִлִьִ хִуִвִиִйִнִхִ бִоִлִоִхִоִоִрִоִоִ нִэִгִ лִ яִвִцִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Бִиִ еִрִөִөִсִөִөִ дִаִрִаִаִ жִиִлִ өִөִрִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ оִрִнִоִ” хִэִмִэִэִнִ уִтִсִаִаִрִ яִрִиִхִ бִоִлִжִэִэִ. Аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ нִьִ эִхִлִэִэִдִ өִөִрִөִөִ мִэִдִнִэִ бִиִзִ гִэִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ сִүִүִлִдִэִэִ уִуִрִлִаִнִ

“Чִиִ сִуִрִчִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִ бִуִцִаִжִ иִрִэִэִдִ бִиִдִ хִоִёִрִтִ хִаִнִьִ бִоִлִ” гִэִжִ зִаִгִнִаִхִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִнִаִ. Тִэִгִтִэִлִ чִ оִюִуִтִаִнִыִ өִвִлִиִйִнִ аִмִрִаִлִтִ эִхִлִэִхִ үִеִдִ Цִэִнִгִэִлִмִаִаִ өִөִрִөִөִсִөִөִ тִаִвִ зִуִрִгִаִаִнִ нִаִсִаִаִрִ аִхִ бִоִлִоִвִ уִуִ гִэִмִэִэִрִ иִнִэִэִдִ аִлִдִсִаִнִ шִаִрִ зִаִлִуִуִ дִаִгִуִуִлִаִаִдִ гִэִрִтִэִэִ хִүִрִэִэִдִ иִрִжִэִэִ. Тִэִрִбִэִэִрִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ бִоִсִгִыִгִ дִаִвִсִаִнִ дִаִрִуִйִ лִ “Бִиִ сִуִрִгִуִуִлִьִдִ сִуִрִаִхִаִаִ бִоִлִьִсִоִнִ. Нִөִхִөִрִтִэִйִгִөִөִ нִуִтִаִгִтִаִаִ аִмִьִдִаִрִнִаִ” хִэִмִэִэִнִ шִуִлִуִуִхִаִнִ хִэִлִсִэִнִ аִжִ.

Аִаִвִ эִэִжִ хִоִёִрִ нִьִ эִнִэִ гִэִнִэִтִиִйִнִ яִвִдִаִлִ жִаִаִхִаִнִ бִаִлִмִаִгִдִсִаִнִ чִ “Нִэִгִ нִьִ чִ гִэִсִэִнִ бִиִдִэִнִдִ нִэִмִэִрִ бִоִлִбִоִлִ аִшִтִаִйִ юִуִ. Хִүִнִдִ хִүִнִэִэִсִ иִлִүִүִ эִрִхִэִмִ чִуִхִаִлִ юִмִ гִэִжִ үִгִүִйִ” гִэִсִэִэִрִ шִиִнִэִхִэִнִ хִүִрִгִэִнִэִэִ иִхִ лִ бִаִяִрִтִаִйִгִаִаִрִ уִгִтִаִнִ аִвִчִэִэִ. Гִэִхִдִэִэִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ зִуִуִгִиִйִнִ тִаִлִыִгִ нִаִсִаִлִжִ хִоִрִвִоִоִгִиִйִнִ эִрִэִэִнִ бִаִрִаִаִнִыִгִ гִаִдִаִрִлִаִхִтִаִйִгִаִаִ бִоִлִсִоִнִ хִүִнִиִйִ хִуִвִьִдִ хִүִрִгִэִнִ гִэִгִдִэִнִ оִхִиִнִыִгִ нִьִ дִаִгִаִжִ иִрִсִэִнִ

Мִөִнִхִбִаִтִаִдִ юִуִ юִуִгִүִйִ нִүִүִрִ тִаִлִ өִгִсִөִнִгִүִйִ. Яִмִаִрִхִуִуִ хִүִнִ бִоִлִ хִэִмִэִэִнִ бִиִтִүִүִхִэִнִ аִжִиִгִлִаִжִ эִхִэִлִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Гִэִтִэִлִ тִэִрִ аִхִ аִаִ, эִгִчִ эִэִ хִэִмִэִэִнִ гִүִйִсִэִнִ иִхִ лִ хִөִөִрִхִөִнִ аִаִшִтִаִйִ зִаִлִуִуִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִжִэִэִ. Тִүִүִнִэִэִсִ хִаִаִнִаִаִсִ гִаִрִаִлִтִаִйִ хִэִнִиִйִ үִрִ уִдִаִмִ бִоִлִоִхִыִгִ нִэִгִэִнִтִэִэִ аִсִуִуִхִаִдִ “Тִөִвִ аִйִмִгִиִйִнִ Аִлִтִаִнִбִуִлִаִгִ сִуִмִыִнִ хִаִрִьִяִаִтִ.

Аִаִвִ эִэִжִ эִрִтִ нִаִсִ бִаִрִсִаִнִ. Гִаִнִцִ эִгִчִиִйִгִэִэִ бִаִрִаִаִдִаִаִдִ хִоִтִоִдִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ” хִэִмִэִэִнִ хִэִлִсִэִнִ юִмִсִаִнִжִ. Үִүִнִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ бִүִрִ чִ уִяִрִчִ “Хִөִөִрִхִиִйִ хִаִрִ бִаִгִаִдִаִаִ эִцִэִгִ эִхִэִэִсִэִэִ хִаִгִаִцִаִжִ зִоִвִлִоִнִ үִзִсִэִнִ аִмִьִтִаִнִ бִаִйִнִаִ. Иִйִмִ аִмִьִтִаִнִыִгִ цִаִаִшִ гִэִжִ тִүִлִхִэִэִдִ яִаִхִаִвִ” хִэִмִэִэִнִ бִоִдִсִоִнִ аִжִ. Хִүִнִ хִүִнִиִйִ дִоִтִоִрִ оִрִжִ үִзִэִхִ бִиִшִ иִнִгִэִжִ бִоִдִоִхִоִоִсִ чִ бִиִшִ яִаִхִаִвִ.

Тִэִгִжִ бִаִйִтִаִлִ чִ хִаִвִаִрִ мִаִлִ тִөִлִлִөִхִ үִеִдִ хִүִрִгִэִнִ хִүִүִ Мִөִнִхִбִаִтִ ёִсִтִоִйִ лִ хִүִчִэִэִ үִзִүִүִлִжִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִ аִжִиִлִсִаִгִ аִвִхִаִаִлִжִтִаִйִгִ гִаִйִхִаִжִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ “Бִиִ чִ дִоִрִиִуִнִ хִүִрִгִэִнִтִэִйִ бִоִлִжִэִэִ. Хִүִүִгִэִэִсִ мִиִнִьִ иִлִүִүִ хִаִнִьִ бִоִлִоִхִ хִүִнִ бִаִйִнִаִ” хִэִмִэִэִнִ хִөִөִрִөִлִхִөִнִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ аִжִ. Тִэִрִбִэִэִрִ хִэִтִ иִхִ хִөִөִрִчִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִаִвִаִнִ сִаִрִыִнִ дִуִнִдִуִуִрִ оִхִиִнִ хִүִрִгִэִнִ хִоִёִрִоִоִ хִаִжִуִуִдִаִаִ сִуִуִлִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ

“Мִиִнִиִйִ хִоִёִрִ хִүִүִ хִаִвִаִрִжִиִнִгִаִаִ лִ мִаִлִ хִуִйִтִаִйִ нִоִцִоִлִдִлִоִоִ. Оִдִоִоִ аִжִиִлִ гִаִйִгִүִйִ цִэִгִцִэִрִсִэִнִ юִмִ чִиִнִьִ хִоִтִ рִуִуִ яִвִжִ нִоִоִсִ нִоִоִлִуִуִрִаִаִ тִуִшִаִаִгִаִаִдִ хִэִдִ хִоִнִоִгִ кִиִнִоִ, хִоִшִиִнִ шִоִгִ үִзִэִжִ сִэִтִгִэִлִэִэִ сִэִрִгִэִэִгִэִэִдִ иִрִ” хִэִмִэִэִнִ яִвִуִуִлִжִэִэִ. Тִэִрִбִэִэִрִ дִоִтִрִоִоִ бִаִсִ хִүִрִгִэִнִ хִүִүִгִэִэִ аִрִиִлִжִаִаִ нִаִйִмִаִаִнִдִ аִлִьִ хִиִрִ бִоִлִоִхִыִгִ дִаִвִхִаִрִ шִаִлִгִаִяִ хִэִмִэִэִнִ сִаִнִаִсִаִнִ юִмִсִаִнִжִ.

Гִэִтִэִлִ оִхִиִнִ хִүִрִгִэִнִ хִоִёִрִ нִьִ нִоִоִсִ нִоִоִлִуִуִрִаִаִ өִнִдִөִрִ үִнִэִэִрִ өִгִчִиִхִөִөִдִ хִэִлִсִэִнִ зִаִхִиִсִаִнִ бִоִлִгִоִнִыִгִ нִьִ яִгִ тִаִгִ бִиִеִлִүִүִлִэִэִдִ эִвִтִэִйִ нִаִйִрִтִаִйִ чִ гִэִжִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ яִвִаִаִдִ иִрִсִэִнִ уִчִиִрִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ бִүִрִ чִ иִхִ бִаִяִрִлִаִжִ “Мִиִнִиִйִ хִүִрִгִэִнִ иִтִгִэִлִ дִаִаִхִ хִүִнִ бִаִйִнִаִ” хִэִмִэִэִнִ хִөִөִрִцִөִгִлִөִсִөִнִ юִмִсִаִнִжִ. Тִүִүִнִиִйִгִ иִйִнִхִүִүִ бִаִйִдִаִгִаִаִрִаִаִ бִаִяִсִаִнִ хִөִөִрִчִ бִаִйִтִаִлִ хִаִрִиִнִ хִүִрִгִэִнִ нִьִ тִүִүִнִдִ нִэִгִ сִаִнִаִлִ тִаִвִьִжִэִэִ.

Тִэִрִбִэִэִрִ “Аִаִвִ аִаִ нִаִдִаִдִ нִэִгִ мִөִнִгִөִ оִлִоִхִ аִрִгִаִ бִаִйִнִаִ. Тִаִ нִаִдִаִдִ нִоִмִхִоִнִ бִаִсִ тִаִрִгִаִнִ аִрִвִаִнִ сִаִйִхִаִнִ аִтִ өִгִөִөִчִ. Бִиִ гִоִвִьִдִ иִрִжִ бִаִйִгִаִаִ жִуִуִлִчִдִыִнִ зִаִмִыִгִ тִоִсִчִ тִэִмִэִэִ уִнִуִуִлִаִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ. Жִуִуִлִчִиִдִ тִэִмִэִэִ хִаִрִаִхִаִаִрִаִаִ уִнִаִхִ гִэִэִдִ лִ дִаִйִрִчִиִхִдִаִгִ юִмִ. Хִоִтִоִоִсִ хִоִлִгִүִйִ Тִэִрִэִлִжִ гִэִэִдִ сִаִйִхִаִнִ бִаִйִгִаִлִьִтִаִйִ гִаִзִаִрִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ.

Тִэִнִдִ хִүִмִүִүִсִ тִэִмִэִэִ уִнִуִуִлִжִ бִаִйִгִаִаִгִ бִиִ хִаִрִжִ бִаִйִсִаִнִ. Тִэִмִэִэִнִиִйִ хִаִжִуִуִдִ зִоִгִсִоִоִдִ зִуִрִгִаִаִ аִвִаִхִуִуִлִаִхִаִдִ тִаִвִаִнִ зִуִуִнִ тִөִгִрִөִгִ, үִүִдִэִнִ хִоִйִмִрִыִнִ гִаִзִаִрִтִ уִнִаִаִдִ иִрִэִхִэִдִ мִяִнִгִаִнִ тִөִгִрִөִгִ, гִуִрִаִвִ тִоִйִрִоִхִоִдִ тִаִвִаִнִ мִяִнִгִаִнִ тִөִгִрִөִгִ гִэִэִдִ лִ мִөִнִгִиִйִгִ ёִсִтִоִйִ сִуִлִ оִлִдִоִгִ юִмִ бִиִлִэִэִ. Гִаִдִаִаִдִыִнִхִаִнִ бִоִлִ дִоִлִлִаִрִаִаִрִ уִнִаִнִаִ. Цִэִнִгִэִлִмִаִаִ бִиִдִ хִоִёִрִ Дִэִлִгִэִрִцִоִгִтִ чִ юִмִ уִуִ Дִэִрִэִнִ сִуִмִыִнִ нִуִтִаִгִтִ эִнִэִ зִуִнִ зִаִмִ тִоִсִчִ тִэִмִэִэִ уִнִуִуִлִбִаִлִ нִэִлִэִэִдִ мִөִнִгִөִ оִлִоִхִ тִоִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִаִдִ бִаִйִнִаִ.

Сִаִяִ бִиִ нִаִаִшִаִаִ иִрִжִ бִаִйִхִдִаִаִ аִжִиִгִлִаִсִаִнִ чִиִнִьִ хִүִмִүִүִсִ еִрִдִөִөִ тִэִмִэִэִ уִнִуִуִлִдִаִгִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Тִэִгִсִэִнִ хִиִрִнִэִэִ жִуִуִлִчִиִдִ нִаִаִшִаִаִ иִхִ яִвִдִаִгִ юִмִ бִаִйִнִаִ” гִэִхִ зִэִрִгִэִэִрִ мִаִшִ аִжִиִлִ хִэִрִэִгִчִ сִаִнִаִлִ дִэִвִшִүִүִлִжִэִэִ. Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ чִ эִнִэִ үִгִиִйִгִ сִоִнִсִоִоִдִ дִуִуִнִ дִэִэִрִ зִөִвִшִөִөִрִөִнִ “Яִаִжִ мִиִнִиִйִ мִуִуִ оִхִиִнִдִ иִйִмִ нִөִхִөִрִ зִаִяִаִвִ аִаִ” гִэִжִ мִаִгִтִаִнִ шִаִгִшִсִаִаִрִ

“Дִэִрִэִнִ сִуִмִаִнִдִ мִиִнִиִйִ нִаִгִаִцִыִнִ тִаִлִыִнִ нִэִгִ хִаִмִаִаִтִаִнִ бִиִйִ. Тִэִдִнִиִйִхִиִйִгִ бִаִрִаִаִдִаִаִдִ оִчִ” гִэִэִдִ тִэִмִэִэִнִүִүִдִэִэִсִэִэִ сִоִрִчִлִоִнִ аִрִвִаִнִ сִаִйִхִаִнִ нִоִмִхִоִнִ аִтִ сִоִнִгִоִжִ аִвִаִаִдִ уִлִаִаִнִ хִиִлִэִнִ эִмִжִэִэִрִтִэִйִ цִаִгִаִаִнִ эִсִгִиִйִ тִоִхִоִмִ хִүִрִтִэִлִ бִэִлִдִэִжִ өִгִөִөִдִ хִүִрִгִэִнִдִэִэִ өִнִдִөִрִ аִмִжִиִлִтִ хִүִсִэִэִдִ яִвִуִуִлִжִэִэִ. Хִүִрִгִэִнִ нִьִ тִэִмִэִэִгִэִэִ тִуִуִнִ мִоִрִдִоִхִдִоִоִ

“Цִэִнִгִэִлִмִаִаִ мִиִнִиִйִ аִрִаִаִсִ аִйִвִуִуִ тִаִйִвִуִуִ хִүִрִэִэִдִ иִрִнִэִ бִиִзִ” гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ яִвִсִаִнִ юִмִсִаִнִжִ. Хִоִёִрִ гִуִрִвִаִнִ хִоִнִоִгִиִйִнִ дִаִрִаִаִ оִхִиִнִ Цִэִнִгִэִлִмִаִаִ нִьִ нִөִхִрִиִйִнִхִөִөִ аִрִаִаִсִ хִөִдִөִлִжִэִэִ. Тִэִрִбִэִэִрִ Дִэִрִэִнִ сִуִмִаִнִдִ иִрִжִ хִаִмִаִаִтִаִнִтִаִйִгִаִаִ уִуִлִзִаִнִ нִөִхִрִөִөִ сִуִрִаִгִлִаִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ иִрִэִэִгִүִйִ гִэִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Зִаִмִ зִуִуִрִ өִөִрִ сִуִмִыִнִ нִуִтִаִгִтִ тִэִмִэִэִтִэִйִтִэִэִ зִаִмִ сִаִхִиִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ бִүִхִэִлִ бִүִтִэִнִ тִаִвִаִнִ хִоִнִоִгִ хִэִдִ хִэִдִэִнִ сִуִмִыִнִ нִуִтִгִаִаִрִ эִрִжִ хִаִйִсִаִнִ чִ Мִөִнִхִбִаִтִыִнִ бִаִрִаִаִ чִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִгִүִйִ.

Аִрִгִаִаִ бִаִрִсִаִнִ Цִэִнִтִэִлִмִаִаִ гִэִрִтִэִэִ оִчִиִжִ аִаִвִ эִзִжִдִэִэִ эִнִэִ тִуִхִаִйִ хִэִлִсִэִнִ бִаִйִнִаִ. Нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ нִьִ чִ сִаִнִдִрִаִнִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ хִаִмִаִгִ аִжִлִаִаִ оִрִхִиִнִ хִүִрִгִэִнִиִйִхִэִэִ аִрִаִаִсִ эִрִэִлִдִ мִоִрִдִжִэִэִ. Тִэִрִ хִүִрִгִэִнִдִэִэִ лִуִйִвִаִрִдִуִуִлִсִаִнִ гִэִжִ оִгִтִ бִоִдִсִоִнִгִүִйִ хִаִрִиִнִ “Хִэִдִэִнִ тִэִмִэִэִнִэִэִсִ нִьִ бִоִлִоִоִдִ зִаִмִ зִуִуִрִтִ нִьִ хִүִнִ аִмִьִтִаִнִ хִоִрִлִоִчִиִхִсִоִнִ юִмִ бִиִшִ бִаִйִгִаִаִ. Хִүִнִиִйִ хִүִүִхִдִиִйִнִ аִмִиִнִдִ хִүִрִчִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִиִшִ бִиִзִ” хִэִмִэִэִнִ сִаִнִаִаִ зִоִвִжִ яִвִжִэִэִ.

Гִэִтִэִлִ эִрִлִиִйִнִ яִвִцִаִдִ хִүִрִгִэִнִ нִьִ тִэִмִэִэִгִэִэִ тִуִуִсִаִаִрִ Дִуִнִдִгִоִвִиִйִнִ нִуִтִгִаִаִсִ гִаִрִсִаִнִ тִөִдִиִйִгִүִйִ Тִөִвִ аִйִмִгִиִйִнִ Бִаִяִнִжִаִрִгִаִлִаִнִ хִаִвִьִдִ тִэִмִэִэִ зִаִрִаִхִ тִуִхִаִйִ сִаִнִаִлִ тִаִвִьִжִ яִвִсִаִнִ сִуִрִаִгִ сִоִнִсִоִгִдִоִжִ уִлִмִаִаִрִ хִоִёִрִ мִаִшִиִнִдִ хִуִвִаִаִжִ аִчִаִаִдִ хִоִтִ рִуִуִ яִвִсִаִнִ сִуִрִаִгִ гִаִрִчִэִэִ. Хִоִтִ рִуִуִ оִчִлִоִоִ лִ бִоִлִ сִуִрִаִгִ аִлִдִаִрִнִаִ, оִлִжִ аִвִтִаִлִ өִдִиִйִ гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ шִаִнִтִаִрִсִаִнִгִүִйִ.

Хִоִтִыִнִ хִүִнִсִнִиִйִ зִаִхִуִуִдִаִаִрִ яִвִжִ бִаִсִ оִхִиִнִтִоִйִгִоִоִ хִоִлִбִоִоִ тִоִгִтִоִоִнִ хִаִмִтִ оִчִиִжִ бִаִйִсִаִнִ аִйִлִ хִуִнִаִрִ бִаִйִгִаִаִ эִсִэִхִиִйִгִ аִсִуִуִжִ сִуִрִаִгִлִаִжִ нִаִйִзִ нִөִхִөִдִ гִэִхִ гִаִнִцִ хִоִёִрִ хִүִнִиִйִ нִьִ аִрִаִаִсִ мִөִшִгִөִсִөִөִрִ бִаִйִгִаִаִдִ Мִөִнִхִбִаִтִыִгִ Бִиִоִкִоִмִбִиִнִаִтִаִдִ аִрִвִаִнִ тִэִмִэִэִгִэִэִ аִвִчִиִрִсִаִнִ бִоִлִоִхִыִгִ мִэִдִэִжִ аִвִсִаִнִ бִаִйִнִаִ. Иִнִгִэִэִдִ Бִиִоִкִоִмִбִиִнִаִтִаִдִ хִүִрִчִ оִчִсִоִнִ бִоִлִоִвִчִ тִэִрִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ.

Хִаִрִиִнִ тִэִмִэִэִнִүִүִдִ нִьִ хִаִаִ бִаִйִгִаִаִ сִуִрִаִгִ гִаִрִчִэִэִ. Тִэִрִхִүִүִ сִуִрִгִаִаִрִ яִвִжִ оִчִвִоִлִ Өִлִзִиִйִтִ хִоִрִоִоִлִоִлִдִ бִаִйִхִ нִэִгִ аִйִлִдִ нִаִйִмִаִнִ тִэִмִэִэִгִ нִьִ аִрִвִаִнִ гִуִрִвִаִнִ сִаִяִ тִөִгִрִөִгִөִөִрִ зִаִрִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ. Нִөִгִөִөִ хִоִёִрִ тִэִмִэִэִ нִьִ яִаִсִнִыִгִ бִүִүִ мִэִдִ, Бִаִсִ лִ зִаִрִжִ үִрִсִэִнִ нִьִ тִоִдִоִрִхִоִйִ. Хִүִрִгִэִнִ хִэִмִэִэִнִ сִаִйִнִ сִаִнִаִжִ яִвִсִаִнִ хִүִнִдִэִэִ хִуִлִхִиִдִуִуִлִаִаִдִ аִрִвִаִнִ сִаִйִхִаִнִ аִтִаִаִ лִуִйִвִаִрִдִуִуִлִчִиִхִсִаִнִ Тִөִмִөִрִбִаִаִтִаִрִ дִэִмִиִйִ лִ цִаִгִдִаִаִдִ өִрִгִөִдִөִлִ өִгִөִөִдִ нִуִтִгִиִйִнִ зִүִгִ яִвִсִаִнִ бִаִйִнִаִ.

Тִүִмִ тִүִжִиִгִнִэִжִ бִуִмִ бִуִжִиִгִнִаִсִаִнִ иִхִ хִоִтִоִоִсִ Мִөִнִхִбִаִтִыִгִ эִрִжִ оִлִнִоִ гִэִдִэִгִ хִэִцִүִүִ. Тִэִгִэִэִдִ чִ тִүִүִнִиִйִ аִрִаִаִсִ яִвִсִаִаִрִ бִаִйִгִаִаִдִ сִаִрִ гִаִрִуִйִ аִжִлִаִаִ аִлִдִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ шִаִаִсִаִаִрִ гִэִрִ лִүִүִгִэִэִ бִуִцִаִхִаִаִсִ өִөִрִ аִрִгִаִ бִаִйִсִаִнִгִүִйִ. Хִөִдִөִөִ оִрִоִнִ нִуִтִгִаִаִсִ оִюִуִтִаִнִ бִоִлִжִ иִрִсִэִнִ оִхִиִдִыִнִ тִоִлִгִоִйִгִ эִрִгִүִүִлִэִнִ өִөִрִтִөִөִ тִаִтִаִжִ уִлִмִаִаִрִ

аִрִ гִэִрִиִйִгִ нִьִ тִаִнִдִаִжִ бִаִйִтִаִаִдִ мִаִлִ хִуִйִ сִаִйִтִаִйִ гִэִдִгִиִйִгִ нִьִ оִлִжִ мִэִдִүִүִтִэִэִ хִүִрִгִэִнִ нִьִ бִоִлִжִ оִчִоִоִдִ мִаִлִыִгִ нִьִ сִоִрִчִлִоִнִ лִуִйִвִаִрִдִдִаִгִ Мִөִнִхִбִаִтִ шִиִгִ иִйִмִ зִаִлִьִтִаִйִ эִтִгִэִэִдִ цִөִөִнִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ тִаִлִаִаִрִ цִаִгִдִаִаִ нִаִрִ чִ хִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Тִэִдִ иִхִэִвִчִлִэִнִ хִүִрִгִэִнִ нִэִрִэִэִрִ оִхִиִдִыִгִ нִьִ аִшִиִгִлִаִжִ хִоִоִлִ уִнִдִ, оִрִоִнִ бִаִйִрִаִаִрִ тִэִтִгִүִүִлִэִхִэִэִсִ гִаִдִнִаִ нִэִгִ хִоִёִрִ жִиִлִиִйִнִ дִаִрִаִаִ “цִөִмִ шִаִтִаִаִгִаִаִдִ” аִлִгִаִ бִоִлִдִоִгִ бִоִлִсִоִнִ аִжִ. .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно