Press "Enter" to skip to content

Шִөִнִө дִуִнִд Сִоִлִоִнִгִо ч өִөִрִиִйִнִх нִь сִаִлִтִаִа сִаִаִмִыִг нִь нִөִхִөִр нִь нִоִоִлִж бִаִйִнִа хִэִмִэִэִн бִоִдִсִоִн ч сִэִрִэִэִд хִаִрִвִаִлִ… ЭִЭ БִҮִҮ ҮִЗִЭִГִДִ…

Бִиִ хִөִдִөִөִнִиִйִ оִхִиִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִоִоִ эִрִтִ гִэִрִлִэִсִэִнִ. 17 нִаִсִтִаִйִдִаִаִ нִуִтִгִиִйִнִхִаִаִ нִэִгִ мִаִлִчִиִнִ зִаִлִуִуִтִаִйִ сִуִуִсִаִнִ юִмִ. Тִэִгִэִэִдִ сִуִмִыִнִ тִөִвִ дִэִэִрִ хִэִсִэִгִ аִмִьִдִаִрִсִаִнִ. Еִрִ нִьִ чִ тִэִгִэִэִдִ мִаִнִаִйִ нִөִхִөִрִ мִаִлִ гִэִхִэִэִсִэִэִ иִлִүִүִ хִоִтִ сִуִуִрִиִнִ гִаִзִаִрִ бִаִрִаִаִдִаִхִ дִуִрִтִаִйִ хִүִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Мִаִнִаִйִ эִэִжִ, тִүִүִнִиִйִ эִэִжִ хִоִёִрִ нִэִгִ аִнִгִиִйִнִ хִүִүִхִдִүִүִдִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִоִоִрִоִнִдִоִоִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ нִаִйִзִуִуִдִ.

Мִаִнִаִйִ хִаִдִаִмִ тִаִлִыִнִхִаִнִ мִаִлִ хִуִйִ сִаִйִтִаִйִ еִрִ нִьִ чִиִнִэִэִлִэִгִ хִүִмִүִүִсִ лִ дִэִэִ. Тִэִгִэִэִдִ хִоִёִрִ эִэִжִ яִрִиִлִцִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ бִиִдִнִиִйִгִ хִоִтִ оִрִуִуִлִжִ, аִяִтִаִйִхִаִнִ хִаִшִаִаִ, бִаִйִшִиִнִ аִвִчִ өִгִөִхִөִөִрִ бִоִлִоִвִ оִоִ. Бִиִ гִэִдִэִгִ хִүִнִ бִаִяִрִлִаִсִаִнִ гִэִжִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ, аִйִмִгִиִйִнִ тִөִвִөִөִсִ цִаִаִшִ аִлִхִаִжִ үִзִэִэִгִүִйִ лִ дִэִэִ. Нִаִйִмִдִуִгִаִаִрִ аִнִгִиִйִнִ бִоִлִоִвִсִрִоִлִтִоִйִ чִ бִаִсִ шִүִлִэִгִ эִнִэִ тִэִрִ бִиִчִиִжִ Мִөִнִхִцִэִцִэִгִ эִгִчִиִйִгִ (яִрִуִуִ нִаִйִрִаִгִчִ) дִоִтִрִоִоִ бִиִшִиִрִчִ яִвִдִаִгִ.

Зִаִ, тִэִрִ чִ яִаִхִаִвִ. Бִиִ аִмִьִдִрִаִлִдִаִаִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִ нִэִгִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ зִүִйִлִиִйִгִ тִаִ бִүִхִэִнִтִэִйִ хִуִвִаִаִлִцִаִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ. Бִиִдִ хִоִтִоִдִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ эִэִжִүִүִдִ аִяִтִаִйִхִаִнִ хִаִшִаִаִ, бִаִйִшִиִнִ эִрִжִ иִхִ уִдִаִвִ аִаִ. Бִиִ бִаִрִаִгִ сִаִрִыִнִ дִаִрִаִаִ тִөִрִөִхִ гִэִэִдִ бִаִйִдִаִгִ. Гִэִтִэִлִ 100 аִйִлִдִ хִаִдִаִмִ эִэִжִ “Нִэִгִ хִаִшִаִаִ, бִаִйִшִиִнִ хִяִмִдִхִаִнִ оִлִлִоִоִ” гִэִсִэִэִрִ оִрִжִ иִрִлִэִэִ.

Тִэִгִэִэִдִ оִчִиִжִ үִзִэִхִэִэִрִ бִоִлִоִвִ. Хִаִшִаִаִ нִьִ иִхִ тִоִмִ юִмִ. Нִоִгִоִоִ эִнִэִ тִэִрִ тִаִрִьִжִ бִаִйִсִаִнִ уִлִ мִөִрִ бִаִйִнִаִ аִаִ. Гִаִдִнִаִаִсִаִаִ бִаִйִшִиִнִ нִьִ үִнִэִхִэִэִрִ тִоִмִ хִаִрִаִгִдִлִаִаִ. Үִүִдִэִнִ дִэִэִрִэִэִ сִоִнִиִнִ хִяִтִаִдִ үִсִэִгִтִэִйִ уִлִаִаִнִ зִүִйִлִ нִаִаִсִаִнִ хִаִрִаִгִдִаִнִаִ. Тִэִрִ бִаִйִшִиִнִгִ хִаִрִаִнִгִуִуִтִаִаִ яִаִгִаִаִдִ чִ юִмִ мִиִнִиִйִ дִоִтִоִрִ нִэִгִ лִ хִаִчִиִнִ бִоִлִсִоִнִ. Гִэִхִдִэִэִ тִуִхִаִйִнִ үִеִдִэִэִ бִаִйִшִиִнִгִаִаִсִ бִиִшִ жִиִрִэִмִсִэִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִоִоִ тִэִгִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ өִнִгִөִрִсִөִнִ юִмִ.

Бִаִйִшִиִнִдִ оִрִоִхִоִдִ дִоִтִоִрִ нִьִ аִйִмִаִаִрִ хִүִйִтִэִнִ бִаִйִлִаִаִ. Гִаִлִ тִоִгִоִоִ, үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִ, тִоִмִ өִрִөִөִ бִаִсִ хִоִёִрִ чִ жִиִжִиִгִ өִрִөִөִтִэִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִгִөִөִрִ яִвִаִаִдִ бִаִрִуִуִнִ тִаִлִдִ гִаִлִ тִоִгִоִоִ, эִгִцִ чִиִгִэִэִрִэִэִ уִнִтִлִаִгִыִнִ өִрִөִөִ, зִүִүִнִ тִаִлִдִ тִоִмִ өִрִөִөִ, тִоִмִ өִрִөִөִнִ дִуִнִдִуִуִрִ чִиִгִэִэִрִэִэִ гִаִрִаִаִдִ цִаִаִнִаִ нִьִ тִэִрִ хִоִёִрִ жִиִжִиִгִ өִрִөִөִ бִаִйִлִаִаִ.

Бִиִ “Зִаִ, яִаִхִаִвִ өִөִрִиִйִнִ гִаִрִаִаִрִ цִэִвִэִрִлִэִжִ, тִоִхִиִжִуִуִлִъִяִ” гִэִжִ бִоִдִоִжִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ өִдִөִрִжִиִнִгִөִөִ лִ тִаִвִиִлִгִаִаִ оִрִуִуִлִжִ бִаִйִрִлִуִуִлִаִвִ. Аִаִвִ, эִэִжִ нִаִрִ яִвִцִгִаִаִжִ, нִөִхִрִиִйִнִ аִхִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ бִаִсִ тִуִсִлִаִхִаִаִрִ үִлִдִсִэִнִ юִмִ. Бִүִгִдִэִэִрִэִэִ тִоִмִ өִрִөִөִнִдִ уִнִтִаִхִаִаִрִ бִоִлִоִвִ. Бִиִ тִэִрִ дִоִрִоִоִ уִнִтִаִаִдִ өִгִчִ. Гִэִнִэִтִ хִэִнִ нִэִгִнִиִйִ хִаִшִгִиִрִаִхִ дִуִуִнִаִаִрִ сִэִрִлִэִэִ.

Бִоִсִчִ гִэִрִэִлִ аִсִаִаִгִаִаִдִ хִаִрִтִаִлִ нִөִхִөִрִ дִиִвִаִнִ дִэִэִрִ яִвִгִаִнִ сִуִуִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִхִ юִмִ. Жִиִжִиִгִ өִрִөִөִнִөִөִсִ Бִаִтִаִаִ гִаִрִчִ иִрִэִэִдִ юִуִ бִоִлִнִыִгִ аִсִуִуִвִ. Нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ тִоִлִгִоִйִгִоִоִ сִэִгִсִрִэִхִэִэִсִ өִөִрִ юִуִ чִ хִэִлִсִэִнִгִүִйִ. Бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִрִ дִаִрִжִ зִүִүִдִэִлִжִ дִэִэִ лִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ өִнִгִөִрִлִөִөִ. Гִаִрִчִ бִиִеִ зִаִсִчִиִхִаִаִдִ иִрִтִэִлִ тִэִрִ уִнִтִаִаִдִ өִгִсִөִнִ бִаִйִвִ. Өִгִлִөִөִ бִиִ тִүִүִнִэִэִсִ юִуִ бִоִлִсִнִыִгִ аִсִуִуִхִаִдִ нִөִхִөִрִ мִаִаִнִьִ

“Нִэִгִ юִмִ зִүִүִдִэִлִсִэִнִ. Яִгִ юִуִ гִэִдִгִэִэִ сִаִнִаִхִгִүִйִ бִаִйִнִаִ” гִэִлִэִэִ. Иִнִгִэִэִдִ бִаִрִаִгִ сִаִрִ шִаִхִаִмִ бִоִлִоִвִ. Эִнִэִ хִуִгִаִцִаִаִнִдִ шִөִнִөִөִрִ өִрִөִөִнִдִ яִмִаִрִ нִэִгִ юִмִ сִоִнִсִоִгִдִдִоִгִ бִаִйִсִаִнִ чִ нִоִйִрִоִнִ дִуִнִдִаִаִ тִэִрִ бִүִрִ аִнִзִаִаִрִаִхִгִүִйִ өִнִгִөִрִнִөִ. Хִаִрִиִнִ эִнִэִ хִоִоִрִоִнִдִ нִөִхִөִрִ бִиִдִ хִоִёִрִыִнִ хִаִрִиִлִцִаִаִ зִөִөִлִөִнִ хִэִлִэִхִэִдִ үִнִэִхִэִэִрִ аִйִмִшִиִгִтִаִйִ бִоִлִлִоִоִ. Тִэִрִ аִйִмִаִаִрִ иִхִ аִрִхִиִ уִуִдִаִгִ бִоִлִжִ, гִэִрִтִэִэִ иִрִэִхִэִэִ чִ бִоִлִиִвִ.

Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ бִиִ аִрִгִаִгִүִйִнִ эִрִхִэִнִдִ тִүִүִнִиִйִ эִгִчִиִйִгִ дִуִуִдִсִаִнִ юִмִ. Хִаִмִтִ хִаִнִиִнִдִаִаִ хִоִнִоִхִ гִэִжִ тִэִрִ шִүִүִ дִэִэִ. Гִаִнִцִаִаִрִаִаִ аִйִгִаִаִдִ бִаִйִлִаִаִ. Хִоִёִрִдִуִгִаִаִрִ сִаִрִдִ бִиִ оִхִиִнִ тִөִрִүִүִлִэִвִ. Эִмִнִэִлִгִэִэִсִ гִаִрִаִаִдִ хִоִёִрִ хִоִнִоִсִоִнִ чִ нִөִхִөִрִ бִаִсִ лִ дִаִхִиִаִдִ иִрִжִ хִоִнִоִсִоִнִгִүִйִ. Оִдִоִоִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ гִэִрִэִэִсִэִэִ хִөִөִхִ бִаִйִсִаִнִ. Хִаִрִиִнִ тִэִгִэִхִэִдִ бִиִ гִэִрִтִэִэִ сִуִуִгִаִаִдִ лִ хִүִлִэִэִдִэִгִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִаִйִрִтִаִйִ юִмִ чִиִнִьִ гִэִэִдִ лִ… Нִэִгִ шִөִнִөִ хִаִдִаִмִ эִхִ, дִаִрִаִаִгִиִйִнִ хִоִёִрִ шִөִнִөִ эִгִчִ нִьִ нִаִдִтִаִйִ хִоִнִоִдִоִгִ бִаִйִлִаִаִ. Бִуִсִаִдִ өִдִөִрִ нִьִ тִэִдִ нִаִрִ аִжִиִлִтִаִйִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ.Бִүִхִ лִ өִдִөִрִжִиִнִгִөִөִ бִиִ хִүִүִхִдִэִэִ хִоִоִлִлִоִжִ, хִуִуִрִаִйִлִжִ өִнִжִиִнִөִ. Хִаִрִиִнִ шִөִнִөִ бִоִлִоִхִоִоִрִ хִүִүִхִдִэִэִ өִвִөִрִтִлִөִөִдִ лִ уִнִтִаִнִаִ. Нִэִгִ уִдִаִаִ яִгִ иִнִгִэִэִдִ уִнִтִаִхִ гִэִжִ бִаִйִтִаִлִ үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִнִдִ яִмִаִрִ нִэִгִэִнִ чִиִмִэִэִ гִаִрִаִвִ.

Сִаִйִнִ сִоִнִсִоִхִ гִэִсִэִнִ чִ зִуִрִаִгִтִнִыִ дִуִуִ сִаִаִдִ бִоִлִоִоִдִ сִоִнִсִоִгִдִсִоִнִгִүִйִ. “Зִаִ, тִэִгִжִ сִаִнִаִгִдִсִаִнִ бִаִйִлִгִүִйִ” гִэִжִ бִиִ өִөִрִиִйִгִөִөִ тִаִйִвִшִрִуִуִлִлִаִаִ. Өִрִөִөִнִдִ зִуִрִаִгִтִ аִсִаִаִлִтִтִаִйִ, гִаִлִдִ хִиִйִсִэִнִ мִоִдִ чִаִдִ пִаִдִхִиִйִжִ, уִгִ нִьִ зִүִгִэִэִрִ бִаִйִхִ хִэִдִиִйִ чִ нִуִрִуִуִ хִүִйִтִ дִаִаִсִаִаִрִ лִ бִаִйִлִаִаִ.Тִэִгִэִэִдִ оִхִиִнִоִоִ уִнִтִуִуִлִчִиִхִаִаִдִ тִүִүִнִиִйִгִ оִрִоִнִ дִэִэִрִ тִаִвִиִхִаִаִрִ дִиִвִаִнִаִаִсִ өִнִдִиִйִтִөִлִ үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִнִдִ үִнִэִхִэִэִрִ яִмִаִрִ нִэִгִ зִүִйִлִ сִоִнִсִоִгִдִоִхִ нִьִ тִэִрִ.

Зִүִрִхִ пִаִлִхִиִйִгִэִэִдִ, дִоִтִоִрִ мִиִнִьִ үִнִэִхִэִэִрִ хִаִчִиִнִ бִоִлִжִ, аִйִсִаִнִдִаִаִ бִиִ уִйִлִжִ эִхִэִлִлִэִэִ. Оִхִиִнִоִоִ тִэִвִрִэִэִдִ хִөִнִжִиִлִ дִоִоִгִуִуִрִ нִуִуִгִдִаִнִ сִуִуִгִаִаִдִ чִиִмִэִэִгִүִйִ бִоִлִоִоִсִоִйִ хִэִмִэִэִнִ зִаִлִбִиִрִчִ бִаִйִлִаִаִ. Гִаִрִчִ бִиִеִ зִаִсִмִаִаִрִ бִаִйִсִаִнִ чִ аִйִдִаִсִ үִүִнִэִэִсִ хִүִчִтִэִйִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ бִиִ сִуִуִсִаִаִрִ бִаִйִлִаִаִ. Яִаִжִ гִэִдִгִиִйִгִ мִэִдִэִхִгִүִйִ чִ бִиִ уִнִтִаִаִдִ өִгִсִөִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Нִүִдִэִэִ нִэִэִхִэִдִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִэִ гִэִгִэִэִ оִрִжִэִэִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ тִүִрִүִүִнִдִ сִаִнִаִаִнִдִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ зִүִйִлִ бִоִлִ зִүִүִдִэִлִсִэִнִ бִаִйִнִаִ гִэִхִ бִоִдִоִлִ бִаִйִлִаִаִ. Бִоִсִоִжִ тִоִмִ өִрִөִөִнִөִөִсִ гִаִрִаִаִдִ хִаִрִиִуִгִүִйִ хִаִшִгִиִрִчִиִхִсִаִнִгִүִйִ. Үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִнִиִйִ хִиִвִсִэִнִцִэִрִиִйִнִ үִзִүִүִрִ сִөִхִөִгִдִсִөִнִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִ оִчִоִоִдִ тִүִүִнִиִйִгִ хִөִлִөִөִрִөִөִ тִэִнִиִйִлִгִэִтִэִлִ шִаִлִаִнִ дִэִэִрִ пִаִдִ хִиִйִнִ үִзִүִүִрִ нִьִ оִйִчִиִвִ. Тִэִгִэִхִэִдִ лִ шִөִнִөִ яִгִ эִнִэִ чִиִмִэִэִгִ сִоִнִсִсִоִнִоִоִ бִиִ оִйִлִгִоִлִоִоִ.

(дִаִрִаִаִ нִьִ үִзִүִүִрִиִйִгִ сִөִхִөִхִөִдִ бִаִсִ яִгִ тִэִрִ чִиִмִэִэִ гִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ). Бִиִ ёִсִтִоִйִ жִиִнִхִэִнִэִэִсִэִэִ аִйִжִ, уִхִаִаִнִ мִэִдִрִэִлִгִүִйִ бִоִлִоִвִ. Хִаִмִгִиִйִнִ эִхִэִнִдִ оִрִжִ иִрִсִэִнִ бִоִдִоִлִ бִуִшִуִуִхִаִнִ эִнִдִэִэִсִ ЗִУִГִТִАִАִХִ…Нִаִмִаִйִгִ аִвִчִ яִвִаִхִ юִмִаִаִ цִуִгִлִуִуִжִ бִаִйִтִаִлִ мִаִнִаִйִ аִхִ оִрִоִоִдִ иִрִэִвִ. Бִиִ чִ тִүִүִнִиִйִгִ тִэִвִэִрִчִ аִвִаִаִдִ уִрִьִдִ шִөִнִөִ юִуִ бִоִлִсִоִнִ тִуִхִаִйִ яִрִьִжִ гִаִрִлִаִаִ.

Мִэִдִэִэִжִ, тִэִрִ иִтִгִэִсִэִнִгִүִйִ. Бִүִрִ нִаִмִаִйִгִ дִоִоִгִлִоִжִ иִнִэִэִвִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ нִаִйִзִ хִүִүִхִнִүִүִдִ мִаִаִнִьִ иִрִлִэִэִ. Сִүִүִлִдִэִэִ бִиִ өִөִрִөִөִ сִөִхִөִөִдִ хִаִяִсִаִнִ бִаִйִхִ гִэִжִ өִөִрִиִйִгִөִөִ тִаִйִвִшִрִуִуִлִаִхִаִдִ хִүִрִлִэִэִ. Гִэִвִчִ оִрִоִйִ бִоִлִжִ, шִөִнִөִ оִйִрִтִоִхִ тִуִсִаִмִ мִиִнִиִйִ иִтִгִэִлִтִэִйִ бִаִйִдִаִлִ аִлִгִуִуִрִ хִоִлִдִсִоִоִрִ… “Нִаִмִаִйִгִ гִаִнִцִаִаִрִаִнִгִ нִьִ бִиִтִгִиִйִ үִлִдִэִэִгִэִэִрִэִйִ” гִэִжִ тִэִдִнִэִэִсִ гִуִйִлִаִаִ.

Хִаִрִиִнִ нִаִйִзִ нִаִрִ яִаִлִтִ чִ үִгִүִйִ яִвִаִхִаִаִрִ бִоִлִжִ, аִхִ мִиִнִьִ үִлִдִэִхִэִэִрִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ. Тִэִгִэִэִдִ тִүִүִнִиִйִгִ нִэִгִ өִрִөִөִнִдִөִөִ хִоִнִоִоִчִ гִэִжִ гִуִйִвִ. Аִхִдִаִаִ шִаִлִаִаִрִ оִрִ зִаִсִчִ өִгִөִөִдִ өִөִрִөִөִ оִхִиִнִтִоִйִгִоִоִ сִаִнִаִаִ аִмִаִрִ уִнִтִаִхִаִаִрִ хִэִвִтִлִэִэִ. Үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִ, гִаִлִ тִоִгִоִоִнִдִ гִэִрִлִэִэִ зִоִрִиִуִдִ аִсִаִаִлִтִтִаִйִ үִлִдִэִэִлִэִэִ. Оִхִиִнִоִоִ хִөִхִүִүִлִэִнִгִэִэִ чִиִмִэִэִ чִаִгִнִаִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ чִиִвִ чִиִмִэִэִгִүִйִ лִ бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִгִэִэִдִ дִөִнִгִөִжִ зִүִүִрִмִэִгִлִэִжִ эִхִэִлִтִэִлִ нִөִгִөִөִ хִаִчִиִнִ чִиִмִэִэִ дִаִхִиִаִдִ сִоִнִсִоִгִдִоִвִ. Аִйִсִнִаִаִсִаִаִ бִоִлִжִ аִрִаִйִ лִ сִоִлִиִоִрִчִиִхִсִоִнִгִүִйִ. Аִхִыִгִаִаִ дִуִуִдִаִхִ гִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ чִаִдִсִаִнִгִүִйִ. Хִаִмִаִгִ бִиִеִ хִөִшִөִөִдִ нִаִдִаִдִ зִаִхִиִрִаִгִдִаִхִаִаִ бִоִлִьִжִэִэִ. Гִэִвִчִ хִаִмִаִгִ хִүִчִэִэִ гִаִрִгִаִжִ бִаִйִгִаִаִдִ аִхִыִгִ дִуִуִдִсִаִнִ чִ тִэִрִ сִэִрִсִэִнִгִүִйִ. Нִэִгִ уִнִтִаִхִаִаִрִаִаִ үִхִэִрִ бִуִуִгִаִаִрִ бִуִуִдִсִаִнִ чִ сִэִрִэִхִэִэִрִгִүִйִ уִнִтִдִаִгִ хִүִнִ лִ дִэִэִ.

Тִэִгִэִхִэִэִрִ нִьִ бִиִ аִрִаִйִ яִдִаִнִ тִүִүִнִиִйִгִ хִөִлִөִөִрִөִөִ тִүִлִхִлִэִэִ. Тִүִүִнִиִйִгִ нִэִгִ юִмִ сִэִрִэִэִжִ аִвִаִаִдִ  “Сִоִнִсִоִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ?” гִэִжִ шִиִвִнִэִвִэִлִ тִэִрִ сִоִнִсִсִоִнִ бִоִлִоִлִтִоִйִ нִүִдִэִэִ аִрִчִиִжִ бִаִйִнִаִ. Тִэִгִэִэִдִ дִөִхִөִжִ иִрִэִэִдִ оִрִоִнִ дִэִэִрִ сִуִуִжִ, “Эִнִэִ юִуִ вִэִ?” хִэִмִэִэִнִ шִиִвִнִэִвִ. Хִаִрִиִнִ мִаִнִаִйִ өִрִөִөִнִдִ хִаִаִлִгִаִнִыִ оִрִоִнִдִ тִоִмִ хִөִшִиִгִ уִнִжִуִуִлִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Уִгִаִаִсִаִаִ тִиִйִмִ бִаִйִсִаִнִ лִ дִаִаִ.

Сִоִлִиִоִгִүִйִ оִрִхִиִчִиִхִсִоִнִ юִмִ. Гִэִнִэִтִ бִиִдִ хִэִнִ нִэִгִэִнִ бִаִйִгִаִаִ нִьִ иִлִтִ мִэִдִэִгִдִэִхִ сִүִүִдִэִрִ тִэִрִ хִөִшִгִөִнִ дִэִэִрִ тִуִсִаִхִыִгִ оִлִжִ хִаִрִаִвִ. Бִиִ аִйִсִнִаִаִсִаִаִ бִоִлִжִ үִхִэִхִ шִаִхִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִгִтִэִлִ аִхִ “Эִнִэִ хִуִлִгִаִйִчִ юִмִ бִоִлִоִвִ уִуִ?” гִэִжִ бִаִйִнִаִ. Тִэִгִсִнִэִэִ “Нִоִвִшִ гִэִжִ, үִхִсִэִнִиִйִнִхִ нִьִ хִуִлִгִаִйִчִ бִаִйִхִ вִэִ дִэִэִ. Бִиִ өִөִрִөִөִ тִүִгִжִсִэִнִ юִмִ чִиִнִьִ” гִэִжִ өִөִрִтִөִөִ хִаִрִиִуִлִаִхִ нִьִ сִоִнִсִоִгִдִоִвִ.

ХִӨִШִИִГִ ГִЭִНִЭִТִ НִЭִЭִГִДִЭִЖִ бִиִ уִхִаִаִнִ аִлִдִаִнִ уִнִаִвִ…Аִхִыִгִ хִаִцִаִрִ рִуִуִ аִлִгִаִдִаִжִ эִхִлִэִхִэִдִ бִиִ уִхִаִаִнִ оִрִжִ, оִхִиִнִыִхִоִоִ уִйִлִаִхִыִгִ сִоִнִсִлִоִоִ. Бִиִ оִхִиִнִоִоִ тִэִвִрִэִнִ аִвִчִ өִөִрִтִөִөִ нִаִаִгִаִаִдִ юִуִ бִоִлִсִнִыִгִ аִсִуִуִхִаִдִ аִхִ дִүִлִиִйִрִтִэִлִ чִаִнִгִаִ хִаִшִгִиִрִсִаִнִ гִэִлִэִэִ. Оִхִиִнִ мִиִнִьִ сִэִрִэִэִдִ уִйִлִжִ, бִиִ уִхִаִаִнִ аִлִдִаִнִ уִнִаִсִаִнִ бִаִйִхִыִгִ хִаִрִаִаִдִ хִаִцִаִрִ рִуִуִ сִэִрִгִэִэִхִ гִэִжִ аִлִгִаִдִсִаִнִ гִэִнִэִ.

Тִүִүִнִиִйִгִ эִнִэִ бִүִхִнִиִйִгִ яִрִьִжִ бִаִйִхִаִдִ бִиִ нִөִгִөִөִ ХִӨִШִГִИִЙִГִ хִаִрִжִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִрִ нִэִэִлִтִтִэִйִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִэִгִэִэִдִ бִиִ тִиִйִшִэִэִ хִуִрִуִуִгִаִаִрִаִаִ зִаִаִжִ бִаִйִсִаִнִ чִ юִмִ хִэִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִхִдִэִэִ оִхִиִнִдִоִоִ хִөִхִөִөִ өִгִчִ уִйִлִаִхִыִгִ нִьִ бִоִлִиִуִлִаִхִ гִэִжִ оִрִоִлִдִоִвִ. Аִхִ “Зִаִ, иִнִгִэִеִ. Цִөִмִөִөִрִөִөִ хִуִвִцִаִсִлִаִжִ Нִаִрִаִаִгִаִаִ аִвִаִаִдִ (Нִаִрִаִаִ гִэִжִ мִаִнִаִйִ оִхִиִнִыִ нִэִрִ) эִнִдִэִэִсִ яִвִцִгִаִаִяִ!!!” гִэִвִ.

Гִэִвִчִ эִнִдִэִэִсִ зִуִгִтִаִаִхִ аִмִаִрִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. ТִЭִРִ ЮִМִ яִгִ гִаִрִаִхִ зִаִмִ дִэִэִрִ бִаִйִгִаִаִ. Үִүִдִэִнִдִ. Дִаִрִаִаִ нִьִ тִэִрִ цִоִнִхִыִгִ сִаִнִдִлִаִаִрִ хִаִгִаִ цִоִхִиִхִ гִэִсִэִнִ бִоִлִоִвִчִ цִоִнִхִнִыִ цִаִаִнִаִ тִөִмִөִрִ тִоִрִтִоִйִ уִчִиִрִ гִаִрִаִхִ яִмִаִрִ чִ аִрִгִаִ бִаִйִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִгִэִэִдִ оִрִоִнִ дִэִэִрִэִэִ чִиִмִэִэִгִүִйִ сִуִуִцִгִаִаִвִ. Тִэִгִэִнִгִүִүִтִ бִиִдִ хִэִнִ нִэִгִнִиִйִ аִлִхִаִаִгִ сִоִнִсִлִоִоִ. Хִүִнִдִ аִлִхִаִаִ. Бִиִ тִэִвִчִсִэִнִгִүִйִ чִаִнִгִаִаִрִ уִйִлִаִвִ.

Бִиִдִ ТִҮִҮִНִИִЙִГִ нִаִаִшִаִаִ иִрִжִ бִаִйִгִаִаִгִ нִьִ мִэִдִэִжִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִнִэִтִ өִрִөִөִнִдִ аִйִмִаִаִрִ хִүִйִтִэִнִ бִоִлִжִ, яִмִаִрִ нִэִгִ юִмִнִыִ эִсִвִэִлִ хִэִнִ нִэִгִнִиִйִ аִйִмִаִаִрִ, үִгִэִэִрִ дִүִрִсִлִэִхִиִйִнִ аִрִгִаִгִүִйִ дִуִуִ чִиִхִэִнִдִ хִаִнִгִиִнִаִвִ. Бִиִдִ оִрִоִнִ дִэִэִрִэִэִсִ үִсִрִэִнִ бִоִсִлִоִоִ. Бִиִ оִхִиִнִоִоִ чִаִнִгִаִ тִэִвִрִэִэִдִ сִөִгִдִөִнִ сִуִуִжִ мִэִдִдִэִгִ бִүִхִ мִаִаִнִьִ мִэִгִзִэִмִэִэִ уִнִшִиִжִ, Бִуִрִхִаִнִ бִаִгִшִиִдִ зִаִлִбִиִрִчִ хִаִрִиִнִ аִхִ зִүִгִэִэִрִ лִ нִүִүִрִэִэִ аִлִгִаִаִрִаִаִ дִаִрִаִаִдִ сִуִуִжִ бִаִйִлִаִаִ.

Гִэִвִ гִэִнִэִтִ хִаִвִ хִаִлִуִуִнִ гִаִлִ өִмִнִөִөִсִ үִлִэִэִхִ шִиִгִ оִгִцִоִмִ дִуִлִаִаִхִаִнִ бִоִлִоִвִ. Аִхִ “Хִуִрִдִаִнִ хִуִвִцִаִсִлִаִаִрִаִйִ” хִэִмִэִэִнִ хִаִшִгִиִрִчִ бִиִ оִхִиִнִоִоִ тִэִвִэִрִлִэִэִ. Бִиִдִ хִэִдִ үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִнִдִ хִаִрִ хִуִрִдִаִаִрִаִаִ оִрִтִоִлִ тִэִнִдִ ёִсִтִоִйִ тִэִмִэִэִ тִуִйִлִаִаִдִ хִаִяִчִиִхִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ бִоִлִгִоִжִэִэִ. Хִаִнִыִнִ цִаִаִсִыִгִ уִрִжִ, үִүִдִнִиִйִ хִиִвִсִэִнִцִэִрִиִйִгִ хִуִуִ тִаִтִаִжִ, өִлִгִүִүִрִэִэִсִ хִаִмִаִгִ юִмִ аִвִчִ шִиִдִэִлִсִэִнִ бִаִйִлִаִаִ.

Хִүִүִхִдִэִэִ тִэִвִэִрִсִэִнִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִдִаִаִ лִ тִэִнִдִ уִхִаִаִнִ аִлִдִаִаִдִ оִйִчִчִиִхִсִоִнִгִүִйִ. Хִаִаִлִгִаִнִыִ тִүִлִхִүִүִрִ аִвִаִхִаִаִ мִаִрִтִсִаִнִ бִаִйִсִаִнִ тִуִлִ аִхִ гִаִнִцִхִаִнִ тִиִйִрִэִэִдִ оִнִгִоִйִлִгִоִжִ, хִаִмִаִгִ хִуִвִцִаִсִ хִуִнִаִрִ нִьִ цִуִвִаִрִсִаִнִ уִхִаִаִнִ сִөִхִөִөִгִүִйִ хִоִёִрִ юִмִ 100 аִйִлִыִнִ гִуִдִаִмִжִаִаִрִ гִүִйִсִэִэִрִ зִаִмִ дִэִэִрִ гִаִрִчִ, шִөִнִиִйִнִ тִаִкִсִиִгִ бִаִрִиִхִаִаִрִ зִоִгִсִлִоִоִ. Сִоִгִтִуִуִ гִаִлִзִуִуִ юִмִнִуִуִдִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ уִуִ мִаִшִиִнִ зִоִгִсִоִхִгִүִйִ нִэִлִэִэִдִ уִдִаִвִ.

Тэִгִэִэִдִ гִуִрִвִуִуִлִ яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ нִэִгִ мִаִшִиִнִдִ сִуִуִжִ аִвִаִаִдִ Бִаִяִнִхִоִшִуִуִнִдִ бִаִйִхִ аִхִыִнִдִ оִчִиִжִ нִэִгִ юִмִ аִвִрִаִгִдִаִжִ бִиִлִэִэִ. Мִаִрִгִаִаִшִ өִгִлִөִөִ нִьִ шִуִуִдִ Гִаִнִдִаִнִ, бִаִсִ хִаִдִаִмִ эִэִжִиִйִгִ хִөִдִөִөִнִөִөִсִ дִуִуִдִуִуִлִжִ тִрִаִнִшִеִйִнִдִ оִрִсִоִнִ хִүִүִгִ нִьִ хִүִлִэִэִлִгִэִжִ өִгִөִхִ, хִэִнִэִэִсִ тִэִрִ аִйִмִаִаִрִ бִаִйִшִиִнִгִ аִвִсִаִнִ зִэִрִэִгִ аִсִуִуִлִтִ аִсִуִуִхִ яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ тִөִлִөִвִлִөִгִөִөִгִ мִаִнִаִйִ хִаִмִаִаִтִнִуִуִдִ гִаִрִгִаִвִ.

Гִаִнִдִаִнִдִ оִчִиִхִоִдִ “Бִуִзִаִрִтִсִаִнִ бִаִйִнִаִ” лִ гִэִжִ хִэִлִлִэִэִ. Мִиִнִиִйִ нִөִхִөִрִ бִаִйִсִаִнִ хִүִнִиִйִгִ “Нִаִрִаִнִтִуִуִлִ”-ыִнִ бִөִбִөִөִчִиִдִ дִуִнִдִаִаִсִ аִхִ мִаִаִнִьִ оִлִжִ хִүִчִэִэִрִ хִаִлִуִуִнִ уִсִаִнִдִ оִрִуִуִлִжִ, хִуִвִцִаִсִлִаִжִ бִэִлִдִлִэִэִ. Хִаִдִаִмִ эִэִжִ чִ иִрִэִвִ. Тִэִрִ хִаִчִиִнִ бִоִлִсִоִнִ хִүִүִгִэִэִ хִаִрִаִнִ уִйִлִаִхִ, зִаִгִнִаִхִ хִоִсִлִоִжִ сִуִрִгִаִаִлִьִ аִйִлִдִаִжִ гִаִрִаִвִ. Хִаִрִиִнִ бִиִ тִиִйִмִ бִоִлִсִоִнִ хִүִнִтִэִйִ эִрִгִэִжִ нִиִйִлִэִхִиִйִгִ бִоִдִсִоִнִгִүִйִ.

Эִнִэִ бִүִхִнִиִйִ эִцִэִсִтִ хִаִдִаִмִ эִэִжִ мִиִнִьִ өִөִрִөִөִ бִуִрִуִуִтִаִйִ бִоִлִжִ тִаִаִрִлִаִаִ. Хִаִаִяִаִ эִэִжִиִйִнִ хִэִлִдִгִэִэִрִ хִэִтִэִрִхִиִйִ нִаִрִиִйִнִ хִаִдִаִмִ мִаִаִнִьִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ аִмִьִдִаִрִчִ бִаִйִгִаִаִдִ үִхִсִэִнִ хִуִжִаִаִгִиִйִнִ хִаִшִаִаִ, бִаִйִшִиִнִгִ хִаִмִаִаִтִнִыִхִ нִьִ нִэִгִ хִүִнִэִэִсִ бִаִрִаִгִ үִнִэִгִүִйִ аִвִсִаִнִ юִмִ бִаִйִжִэִэִ. Нִөִхִрִиִйִнִ хִуִвִьִдִ эִхִнִиִйִ дִоִлִоִоִ хִоִнִоִгִ зִүִүִдִэִнִдִ нִьִ тִэִрִ бִаִйִшִиִнִгִиִйִнִ эִзִэִнִ гִэִхִ нִэִгִ хִуִжִаִаִ өִвִгִөִнִ иִрִжִ, үִүִдִнִиִйִ өִрִөִөִнִдִ шִаִлִаִнִ дִоִрִ бִуִлִаִаִсִтִаִйִ хִуִвִиִнִтִаִйִ зִоִоִсִнִыִ аִрִаִаִсִ хִяִтִаִдִ аִрִхִиִ гִаִрִгִаִнִ уִуִлִгִаִдִаִгִ бִаִйִсִаִнִ гִэִнִэִ. Хִэִрִэִвִ тִэִрִ үִеִдִ мִаִнִьִ эִрִ тִэִрִиִйִгִэִэִ хִэִлִсִэִнִ бִоִлִ бִиִ иִтִгִэִхִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִвִ уִуִ дִаִаִ. Оִдִоִоִ бִоִлִ иִтִгִэִжִ бִаִйִнִаִ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно