Press "Enter" to skip to content

Сִэִрִгִэִлִэִн сִэִрִэִэִд хִаִрִтִаִл өִчִиִгִдִөִр шִөִнִө эִдִэִлִж хִоִнִоִсִоִн хִүִүִхִэִн нִь 70 гִаִрִчִиִхִсִаִн эִмִгִэִн бִоִлִчִиִхִсִоִн өִвִөִрִт нִь хִэִвִтִэִж бִаִйִхִыִг хִаִрִаִаִдִ…

Бִаִяִнִзִүִрִхִ дִүִүִрִгִиִйִнִ аִрִвִаִнִ нִэִгִдִүִгִэִэִрִ хִоִрִоִоִнִыִ иִрִгִэִнִ Мִ.Сִэִрִгִэִлִэִнִ гִэִгִчִ эִрִ бִиִдִэִнִдִ хִаִнִдִсִаִнִ бִөִгִөִөִдִ “Цִаִгִ хִаִчִиִнִ бִоִлִжִ дִэִэִ. Зִаִмִ дִэִэִрִэִэִсִ хִаִмִаִаִгִүִйִ хִүִнִ аִвִчִ бִоִлִоִхִгִүִйִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִнִаִ” гִэִжִ шִоִгִшִрִоִоִдִ эִгִэִлִ бִуִсִ нִэִгִэִнִ тִоִхִиִоִлִдִоִлִыִнִ тִуִхִаִйִ яִрִиִаִгִаִаִ эִхִэִлִсִэִнִ юִмִ. Өִнִгִөִрִсִөִнִ зִуִнִ бִиִ аִхִыִнִхִаִаִ мִаִшִиִнִыִгִ гִуִйִжִ уִнִаִаִдִ Зִаִвִхִаִнִ аִйִмִаִгִ рִуִуִ яִвִаִвִ аִаִ.

Эִхִнִэִрִ хִүִүִхִэִдִ мִаִаִнִьִ тִэִнִдִ аִмִаִрִчִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִиִйִмִэִэִсִ тִэִдִэִнִ дִэִэִрִэִэִ оִчִиִхִыִнִ зִэִрִэִгִцִэִэִ бִаִ гִаִрִсִаִнִ нִьִ тִэִрִ. Хִаִдִаִмִчִлִаִхִаִаִрִ зִаִмִдִ гִаִдִнִаִ нִэִгִ иִхִ гִаִнִгִаִнִ мִаִшִиִнִтִаִйִ хִүִнִ оִчִиִжִ хִаִдִмִуִуִдִдִаִаִ гִаִйִхִуִуִлִаִхִ, эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэִ аִхִ дִүִүִсִиִйִнִ нִүִдִиִйִгִ оִрִоִйִ дִэִэִрִ нִьִ гִаִрִгִаִхִ сִаִнִаִаִтִаִйִ яִвִлִаִаִ. Эִхִнִэִрִ мִаִаִнִьִ хִоִоִсִоִнִ хִүִнִтִэִйִ сִуִуִсִаִнִ гִэִжִ хִэִлִүִүִлִэִхִгִүִйִ юִмִсִаִнִ гִэִжִ иִхִ хִиִчִэִэִдִэִгִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִиִйִмִ сִаִнִаִаִ оִлִоִхִгִүִйִ юִуִ.

Мִаִнִаִйִ хִаִдִмִуִуִдִ хִаִшִаִаִ 36 хִоִрִоִоִнִдִоִоִ мִаִлִ нִьִ бִаִгִтִаִхִаִаִ бִоִлִьִсִоִнִ шִиִнִэִ цִаִгִиִйִнִ нִуִдִаִрִгִаִнִ бִаִяִчִуִуִдִ уִчִиִрִ хִэִрִиִйִнִ юִмִаִнִдִ цִоִчִрִоִхִгִүִйִ. Гִэִвִчִ шִиִнִэִ тִэִрִэִгִ аִвִлִаִаִ хִэִмִэִэִнִ оִчִвִоִлִ эִрִхִбִиִшִ мִяִлִаִаִхִ нִьִ тִоִдִоִрִхִоִйִ шִүִүִ дִэִэִ. Иִйִнִхִүִүִ аִхִыִнִхִаִаִ мִаִшִиִнִаִаִрִ гִоִёִсִоִнִ “гִаִнִгִаִнִ эִрִ” хִаִдִмִуִуִдִыִнִхִаִаִ гִаִрִыִгִ цִаִйִлִгִаִхִ оִйִрִ зִуִуִрִыִнִ зִүִйִлִсִ зִаִхִ дִэִэִрִэִэִсִ хִуִдִаִлִдִаִжִ аִвִаִаִдִ бִаִгִаִ уִдִиִйִнִ аִрִвִаִнִ хִоִёִрִ цִаִгִ гִоִзִоִйִжִ бִаִйִхִ аִгִшִиִнִдִ 22-ыִнִ тִоִвִчִоִоִгִоִоִрִ шִуִрִгִаִнִ гִаִрִаִаִдִ

“Аִяִнִ зִаִмִыִнִ” сִүִмִиִйִнִ өִмִнִүִүִрִ бִаִрִуִуִнִ тִуִлִ мִаִшִиִнִыִхִаִаִ хִөִгִжִмִиִйִгִ чִаִнִгִаִ дִэִэִрִ нִьִ тִаִвִьִчִиִхִаִаִдִ дִаִгִаִжִ аִяִлִсִаִнִ шִиִгִ дִаִвִхִиִжִ яִвִлִаִаִ. Зִаִмִ гִэִдִэִгִ зִаִмִ лִ хִоִйִнִоִ яִвִгִаִнִ нִүִцִгִэִнִ гִаִрִ өִрִгִөִсִөִнִ уִлִсִ эִнִдִ тִэִнִдִ мִэִрִ сִэִрִ дִаִйִрִаִлִдִаִнִаִ. Гִэִвִчִ тִэִдִ нִэִгִ иִхִ хִоִлִ яִвִаִхִгִүִйִ оִйִрִхִоִнִ зִуִуִрִ уִнִаִаִнִдִ дִаִйִгִдִаִхִ гִэִсִэִнִ уִлִсִ бִаִйִхִ уִчִиִрִ бִиִ аִвִъִяִ чִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִгִүִйִ.

Аִлִсִыִнִ бִаִрִаִаִ шִиִрִтִсִэִнִ шִиִгִ хִөִлִ дִоִоִрִоִоִ хִэִвִтִэִхִ тִоִмִ сִаִвִтִаִйִ жִиִмִсִнִиִйִ уִнִдִаִаִнִаִаִсִ хִаִаִяִаִ нִэִгִ шִиִмִжִ хִоִоִлִоִйִгִоִоִ чִиִйִгִлִэִнִ дִуִуִ аִяִлִжִ дִаִвִхִиִсִаִаִрִ хִоִтִоִоִсִ гִаִрִсִаִнִ дִаִрִуִйִ хִоִёִрִ цִаִгִ чִ өִнִгִөִрִөִөִгִүִйִ бִаִйִхִаִдִ Тִөִвִ аִйִмִгִиִйִнִ Лִүִнִ сִуִмִаִнִ дִаִхִьִ шִаִтִаִхִуִуִнִ тִүִгִэִэִгִүִүִрִиִйִнִ дִэִрִгִэִдִ зִоִгִсִчִ бִаִйִвִ. Юִмִыִгִ яִаִжִ мִэִдִэִхִ вִэִ шִаִтִаִхִуִуִнִаִаִ нִэִмִэִэִдִ дִүִүִрִгִэִжִ аִвִъִяִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ бִиִ мִөִнִгִөִ тִөִгִрִөִгִөִөִ тִоִоִлִоִнִ шִаִтִаִхִуִуִнִ аִвִаִхִ өִгִөִхִ

дִэִэִрִэִэִ тִуִлִаִнִ зִоִгִсִчִ бִаִйִтִаִлִ үִлִгִэִрִиִйִнִ юִмִ шִиִгִ хִөִөִрִхִөִнִ оִхִиִнִ мִаִшִиִнִыִ мִиִнִьִ хִаִжִуִуִдִ иִрִчִиִхִсִэִнִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִгִаִаִ. Тִүִүִнִиִйִгִ хִаִрִаִнִгִуִуִтִаִаִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִдִ цִоִхִиִуִлִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ цִоִчִлִоִоִ. Хִаִаִнִаִаִсִ гִаִрִаִаִдִ иִрִсִэִнִ юִмִ бִүִүִ мִэִдִ. Зִаִлִуִуִ зִаִнִдִаִнִ яִвִаִхִдִаִаִ оִлִоִнִ сִаִйִхִаִнִ оִхִиִдִыִнִ цִаִрִаִйִ зִүִсִиִйִгִ хִаִрִжִ, кִиִнִоִ сִүִүִдִэִрִ шִиִйִнִ дִэִэִрִэִэִсִ оִдִ бִоִлִсִоִнִ оִлִоִнִ хִүִүִхִнִиִйִ цִаִрִаִйִгִ хִаִрִжִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִоִвִчִ иִйִмִ тִуִрִьִхִаִнִ,

иִйִмִ яִлִдִаִмִ хִаִмִаִгִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ гִэִрִэִлִтִсִэִнִ, зִоִлִбִоִоִлִоִгִ аִгִаִаִдִ зִаִлִьִжִиִнִ үִзִэִсִгִэִлִэִнִгִ хִаִрִаִаִгִүִйִ тִуִлִ бִаִрִаִгִ аִмִаִаִ аִнִгִаִйִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִлִаִаִ. Нִуִрִуִуִнִдִаִаִ цִэִцִгִэִнִ чִиִмִэִгִтִэִйִ жִиִжִиִгִ үִүִрִгִэִвִчִ үִүִрִсִэִнִ цִаִгִаִаִнִ жִиִнִсִэִнִ хִүִрִэִмִтִэִйִ тִэִрִ оִхִиִнִ дִөִнִгִөִжִ лִ аִрִвִаִнִ нִаִйִмִ, еִсִ лִ хִүִрִчִ яִвִаִаִ бִоִлִоִвִ уִуִ гִэִмִэִэִрִ. Бִуִлִбִаִрִаִйִхִаִнִ хִаִцִрִаִаִ хִоִнִхִоִйִлִгִоִнִ иִнִэִэִмִсִэִгִлִэִхִиִйִгִ нִьִ хִаִрִаִаִдִ сִаִяִ лִ нִэִгִ сִэִхִэִэִ оִрִжִ

“Мִиִнִиִйִ дִуִуִ яִаִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ бִэִ?” гִэִвִэִлִ тִэִрִ эִгִцִ уִрִдִаִаִсִ мִиִнִьִ хִаִрִжִ зִоִгִсִоִоִдִ мִаִшִиִнִыִгִ мִиִнִьִ зִөִөִлִхִөִнִ иִлִсִэִнִ юִмִ. Тִэִрִхִэִнִ зִуִуִрִ хִаִмִаִгִ бִиִеִэִрִ үִлִ мִэִдִэִгִдִэִхִ рִаִдִиִоִ дִоִлִгִиִоִнִ цִаִцִрִаִаִдִ яִвִчִиִхִ шִиִгִ, яִмִаִрִ нִэִгִ аִнִхִиִлִаִмִ цִэִцִгִиִйִнִ үִнִэִрִ хִаִвִиִаִрִ нִэִгִ хִаִнִхִ тִаִвִиִхִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִжִ бִиִлִэִэִ. Мִаִнִсִуִуִрִчִ уִнִаִмִаִаִрִ бִаִйִдִаִлִдִ аִлִмִаִйִрִчִ зִоִгִсִсִоִнִ нִаִдִаִдִ оִхִиִнִ

“Бִиִ Сִоִлִоִнִгִоִтִыִнִ дִаִвִаִаִнִ дִэִэִрִ оִчִиִхִ гִэִсִэִнִ юִмִ тִаִ нִаִмִаִйִгִ аִвִаִаִдִ яִвִаִаִчִ. Хִөִлִсִ мִөִнִгִиִйִгִ нִьִ өִгִнִөִ шִүִүִ” гִэִжִ хִэִлִэִхִ нִьִ бִүִдִэִгִ бִаִдִаִгִхִаִнִ сִоִнִсִоִгִдִсִоִнִыִгִ яִаִнִаִ. Яִгִ лִ зִүִүִдִэִлִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ. Иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ оִхִиִнִ хִаִаִ бִаִйִсִаִнִ Сִоִлִоִнִгִоִтִыִнִ дִаִвִаִаִ хִүִрִэִхִ уִнִаִаִ оִлִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ зִаִмִ тִоִсִоִоִдִ зִоִгִсִчִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ үִүִ гִэִжִ бִоִдִсִоִнִ бִиִ эִхִлִэִэִдִ чִиִхִэִнִдִэִэִ иִтִгִэִсִэִнִгִүִйִ.

Гִэִвִчִ уִдִаִлִгִүִйִ хִэִрִвִэִэִ зִөִвִшִөִөִрִвִөִлִ Сִоִлִоִнִгִоִтִыִнִ дִаִвִаִаִ хִүִрִтִэִлִ иִйִмִ сִаִйִхִаִнִ оִхִиִнִтִоִйִ хִаִмִтִ зִаִмִ хִоִрִоִоִхִ нִьִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ хִаִрִвִаִнִ оִрִжִ иִрִмִэִгִцִ зִоִлִтִоִйִ лִ сִуִуִгִаִаִдִ яִвִ гִэִжִ хִэִлִчִиִхִсִэִнִгִүִйִ. Гִэִхִдִэִэִ бִаִсִ чִ гִэִжִ хִоִлִ зִаִмִдִ яִвִаִаִ хִүִнִ гִэִсִэִнִдִэִэִ бִиִеִэִ бִаִрִиִаִдִ хִөִмִсִөִгִөִөִ зִаִнִгִиִдִаִнִ бִаִйִжִ “Сִоִлִоִнִгִоִтִыִнִ дִаִвִаִаִнִ дִэִэִрִ яִмִаִрִ гִаִзִаִрִ тִоִоִчִиִхִ гִэִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ?” гִэִжִ аִсִуִуִвִаִлִ тִэִрִ хִөִөִрִхִөִнִ нִүִдִэִэִ тִоִрִмִоִлִзִуִуִлִаִнִ

“Зִаִмִ зִаִсִчִ бִаִйִгִаִаִ “Мִөִнִгִөִнִ мִоִдִ” кִоִмִпִаִнִиִ рִуִуִ оִчִиִхִ гִэִжִ яִвִаִаִ юִмִ. Мִаִнִаִйִ эִгִчִ тִэִнִдִ аִжִиִлִлִаִдִаִгִ” гִэִхִ нִьִ тִэִрִ. Нִэִэִрִэִэִ тִэִрִ хִаִвִиִйִнִ зִаִмִыִгִ “Мִяִнִгִаִнִыִ зִаִмִ” тִөִсִлִиִйִнִ дִаִгִуִуִ зִаִсִчִ яִнִзִаִлִжִ бִаִйִгִаִаִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִсִэִнִ бִоִдִоִлִ сִаִнִаִаִнִдִ уִрִгִаִлִаִаִ. Иִнִгִэִэִдִ нִэִгִ лִ мִэִдִэִхִэִдִ тִэִрִхִүִүִ хִөִөִрִхִөִнִ оִхִиִнִыִгִ мִаִшִиִнִдִаִаִ сִуִуִхִыִгִ зִөִвִшִөִөִрִчִиִхִсִөִнִ бִаִйִвִ.

Тִэִрִ чִ “Бִаִяִрִлִаִлִаִаִ аִхִаִаִ” гִэִжִ хִэִлִэִэִдִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ хִуִрִдִаִнִаִаִрִ мִаִшִиִнִ тִоִйִрִоִнִ иִрִжִ хִаִаִлִгִаִ оִнִгִоִйִлִгִоִоִдִ хִаִжִуִуִ тִаִлִдִ оִрִжִ иִрִэִэִдִ сִуִуִчִиִхִаִвִ. Тִэִрִ үִеִдִ нִаִдִаִаִсִ өִөִрִ юִмִаִнִдִ нִуִхִаִцִтִаִйִ хִаִнִдִдִаִгִ хִүִнִ бִаִйִсִаִнִ бִоִлִ бִоִдִоִлִ сִаִнִаִаִ аִгִшִиִнִ зִуִуִрִ өִөִрִчִлִөִгִдִсִөִнִ яִвִдִлִыִгִ гִаִйִхִаִнִ эִрִгִэִцִүִүִлִэִхִ бִаִйִсִаִнִ бִиִзִ. Хִэִрִвִэִэִ тִэִгִсִэִнִ бִоִлִ өִдִиִйִдִ иִнִгִэִжִ сִуִуִхִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ. бִаִгִлִаִаִ тִаִвִьִчִиִхִсִаִнִ юִмִ шִиִгִ тִоִлִгִоִйִ эִрִгִэִжִ

Хִаִжִуִуִдִ аִнִхִиִлִаִмִ үִнִэִрִэִэִрִ сִоִгִтִоִоִгִчִ цִэִцִгִиִйִнִ мִаִнִсִуִуִрִаִмִ үִнִэִрִтִ нִэִгִ хִэִсִэִгִ бִаִлִаִрִтִсִаִнִ бִиִ тִаִгִ дִуִуִгִүִйִ яִвִсִаִнִыִ эִцִэִсִтִ аִмִ нִэִэִжִ  “Мִиִнִиִйִ дִүִүִ оִюִуִтִаִнִ уִуִ?” гִэִжִ аִсִуִуִвִаִлִ мִаִшִиִнִдִ оִрִжִ гִэִмִэִэִрִ иִрִжִ сִуִуִхִаִаִсִ өִмִнִөִ бִүִрִэִгִ иִчִиִмִхִиִйִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִсִаִнִ нִөִгִөִөִ оִхִиִнִ жִиִгִтִэִйִхִэִнִ нִүִүִрִэִмִгִиִйִ тִүִрִэִмִгִиִйִ мִаִяִгִтִаִйִ бִоִлִжִ хִөִгִжִмִиִйִнִ аִяִаִрִ хִөִлִ гִаִрִаִаִ сִаִвִлִаִнִ зִаִрִиִмִ дִуִуִгִ аִмִаִнִдִаִаִ дִаִгִаִнִ дִуִуִлִжִ бִаִйִсִаִнִаִаִ

“Яִаִгִаִаִдִ оִюִуִтִаִнִ гִэִжִ. Бִиִ бִиִеִэִ үִнִэִлִдִэִгִ юִмִ бִаִйִхִгִүִйִ юִуִ” гִэִжִ  пִаִлִхִиִйִтִэִлִ хִэִлִэִхִ нִьִ тִэִрִ. Бִиִ тִүִүִнִиִйִ нִүִдִ аִлִдִаִмִ цִаִрִаִйִ зִүִсִ, бִиִеִ хִаִаִгִ аִхִиִнִ хִаִлִьִтִ шִиִрִвִэִжִ хִаִрִаִхִ зִуִуִрִ “Аִрִаִйִ үִгִүִйִ бִаִйִлִгִүִйִ дִэִэִ. Аִхִаִаִрִаִаִ тִоִгִлִоִоִдִ бִаִйִнִаִ уִуִ” гִэִжִ аִсִуִуִвִаִлִ оִхִиִнִ бִяִцִхִаִнִ цִүִнִхִнִэִэִсִэִэִ нִаִрִиִйִхִаִнִ уִрִтִ цִаִгִаִаִнִ тִаִмִхִиִ гִаִрִгִаִнִ иִрִжִ аִсִаִаִнִ шִиִвִшִэִэִдִ

“Аִрִвִаִнִ хִоִёִрִ нִаִсִтִаִйִгִаִаִсִаִаִ хִоִйִшִ лִ бִиִеִэִ үִнִэִлִжִ бִаִйִнִаִ” гִэִжִ тִоִоִмִжִиִрִгִүִйִ хִэִлִэִэִдִ мִаִшִиִнִыִ цִоִнִхִоִоִрִ шִүִлִсִэִэִ сִуִрִаִмִгִаִйִ нִьִ аִрִгִаִгִүִйִ нִуִлִиִмִжִ оִрִхִиִлִоִоִ. Эִнִэִ бִаִйִдִлִаִаִсִ нִьִ хִаִрִвִаִлִ үִнִэִнִ хִэִлִсִэִнִ чִ юִмִ шִиִгִ. Тִэִгִтִэִлִ чִ яִвִаִаִнִдִаִаִ тִэִрִ оִхִиִнִыִ яִрִиִаִ оִлִшִиִрִчִ яִаִгִаִаִдִ бִиִеִэִ үִнִэִлִэִхִ бִоִлִсִоִнִ тִуִхִаִйִгִаִаִ бִоִлִоִнִ яִаִжִшִуִуִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִаִаִ яִрִьִжִ эִхִэִлִсִэִнִ юִмִ.

Еִрִ нִьִ аִмִ хִуִуִрִаִйִгִүִйִ яִвִсִаִнִ дִаִаִ. Хִоִёִрִ цִаִгִ оִрִчִиִмִ яִвִаִаִдִ аִлִдִаִрִтִ Эִлִсִэִнִ тִаִсִаִрִхִаִйִ рִуִуִ оִрִжִ иִрִэִхִ үִеִдִ зִаִмִыִнִ гִуִаִнִзִнִаִаִсִ хִоִрִхִоִгִнִыִ мִаִхִ аִвִаִнִ хִуִвִаִаִнִ иִдִэִжִ бִаִйִхִ зִуִуִрִаִаִ бִиִ яִлִиִмִгִүִйִ СִЭִЭִТִЭִгִнִэִвִэִлִ оִхִиִнִ нִаִдִаִдִ нִаִаִлִдִаִжִ иִрִэִэִдִ лִ иִнִэִэִжִ хִаִнִиִаִнִ сִүִйִдִ бִоִлִоִвִ. Эִнִдִэִэִсִ бִиִ эִнִэִ оִхִиִнִтִоִйִ уִчִиִрִ уִрִгִуִуִлִаִхִаִдִ тִаִтִгִаִлִзִаִхִгִүִйִ юִмִ бִаִйִнִаִ гִэִсִэִнִ оִйִлִгִоִлִтִ аִвִаִлִгִүִйִ хִаִаִчִиִхִаִвִ.

Гִэִхִдִэִэִ нִэִгִ зִүִйִлִиִйִгִ аִнִзִаִаִрִчִ яִлִиִмִгִүִйִ гִаִйִхִсִаִнִ. Аִнִхִ хִаִрִаִхִаִдִ иִхִ лִ зִаִлִуִуִхִаִнִ аִрִвִаִнִ нִаִйִмִ еִсִтִэִйִ юִмִ шִиִгִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִсִаִнִ оִхִиִнִ оִдִоִоִ хִаִрִаִхִаִдִ яִлִьִгִүִйִ оִвִоִрִтִоִйִ чִ юִмִ шִиִгִ хִоִрִьִ нִэִлִэִэִнִ гִаִрִчִиִхִсִаִнִ хִүִүִхִэִнִ шִиִгִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִлִаִаִ. Гִэִвִчִ эִнִэִ сִэִтִгִэִгִдִэִлִ бִүִүִрִ тִүִүִрִхִэִнִ тִөִрִсִөִнִ гִэִхִ үִүִ дִэִэִ. Цִаִрִаִйִлִаִгִ оִхִиִнִыִ гִаִрִыִгִ аִтִгִаִнִ сִуִуִгִаִаִ яִмִаִрִ чִ эִрִ гִаִнִцִ лִ зִүִйִлִиִйִгִ хִүִсִдִэִгִ шִүִүִ дִэִэִ.

Тִэִрִ жִиִшִиִгִэִэִрִ бִиִ “Еִрִ нִьִ хִоִёִуִлִаִаִ Хִаִрִхִоִрִиִнִыִ нִаִаִхִаִнִ бִаִйִдִаִгִ Шִаִнִхִыִнִ хִиִйִдִиִйִгִ үִзִэִэִдִ хִаִмִтִ хִэִэִрִ тִаִлִдִ хִоִнִоִвִоִлִ яִаִсִаִнִ юִмִ бִэִ” гִэִхִэִдִ бִүִсִгִүִйִ жִуִуִмִаִлִзִаִнִ иִнִэִэִжִ “Дִуִрִгִүִйִцִэִхִ юִмִ аִлִгִаִ ” гִэִсִнִэִэִ мִөִрִиִйִгִ мִиִнִьִ тִүִшִиִнִ нִяִлִуִуִрִчִ “Гִэִхִдִэִэִ бִиִ сִүִмִ хִиִйִдִиִйִнִ оִйִрִ хִоִнִоִхִ дִуִрִгִүִйִ. Яִнִзִ бִүִрִиִйִнִ хִиִйִ юִмִнִаִаִсִ аִйִгִаִаִдִ бִаִйִдִаִгִ юִмִ” гִэִжִ хִэִлִлִэִэִ.

Иִнִгִэִэִдִ сִаִнִаִаִ оִнִоִоִгִоִоִ оִйִлִгִоִлִцִсִоִнִ хִоִёִуִлִ Хִаִрִхִоִрִиִнִ оִрִоִхִоִоִсִ өִмִнִөִ нִаִаִдִ тִаִлִдִ нִьִ хִэִэִрִ хִоִнִоִхִоִоִрִ шִиִйִдִэִжִ зִаִмִдִаִаִ тִаִаִрִсִаִнִ жִуִуִлִчִнִыִ бִаִаִзִыִнִ дִэִлִгִүִүִрִэִэִсִ оִйִрִ зִуִуִрִыִнִ иִдִэִжִ уִуִжִ, нִаִрִгִиִхִ зִүִйִлִ аִвִаִаִдִ мִаִшִиִнִаִаִ зִаִмִаִаִсִ гִаִрִгִаִнִ эִзִгִүִйִ тִаִлִ рִуִуִ эִрִгִэִлִэִэִ. Тִэִрִ бִоִлִ Хִаִрִхִоִрִиִнִыִ хִаִрִъִяִаִнִдִ бִаִгִтִдִаִгִ Эִлִсִтִэִйִ гִэִдִэִгִ гִаִзִаִрִ бִаִйִвִ.

Эִлִсִтִэִйִнִ оִйִрִоִлִцִоִоִ Хִаִрִхִоִрִиִнִыִ зִаִрִиִмִ аִйִлִ гִүִүִ бִаִрִьִчִиִхִсִаִнִ хִаִрִаִгִдִсִаִнִ тִуִлִ хִоִёִуִлִаִаִ зִаִмִ гִаִжִиִнִ оִчִиִжִ аִйִрִаִгִ хִүִрִтִэִлִ аִвִсִаִнִ юִмִ. Иִнִгִэִэִдִ хִүִнִ аִмִьִтִаִнִыִ хִөִлִ бִаִгִаִтִаִйִ нִэִгִэִнִ дִэִнִжִиִйִгִ сִоִнִгִоִнִ аִвִчִ зִоִгִсִоִоִдִ нִаִрִгִиִжִ эִхִэִлִсִэִнִ дִэִэִ. Хִаִмִгִиִйִнִ иִнִэִэִдִтִэִйִ нִьִ хִаִмִтִ яִвִжִ яִвִжִ эִнִдִ вִзִоִгִсִсִоִнִ хִоִйִнִоִоִ нִэִрִиִйִгִ нִьִ аִсִуִуִтִаִлִ оִхִиִнִ Сִаִйִхִнִаִаִ гִэִэִдִ иִнִэִэִжִ бִаִйִвִ.

Мִөִнִ гִаִйִхִаִлִтִаִйִ нִьִ оִхִиִнִ аִрִхִиִйִгִ яִгִ лִ эִрִ хִүִнִ шִиִгִ уִуִжִ бִаִйִлִаִаִ. Бִиִ эִхִлִэִэִдִ гִаִйִхִсִаִнִ чִ яִнִхִаִнִ юִмִ чִиִнִьִ аִрִгִаִгִуִйִ бִаִйִтִаִлִ чִ уִдִшִиִйִнִ бִүִрִиִйִ нִөִмִрִөִөִдִ аִвִлִаִаִ. Эִнִэִ үִеִдִ бִиִдִ хִоִёִрִ нִэִлִэִэִнִ хִаִлִсִаִнִ бִаִйִвִ. Эִнִэִ үִеִдִ бִиִ нִөִгִөִөִ хִөִөִрִхִөִнִ оִхִиִнִыִ цִаִрִаִйִ бִүִрִ оִвִоִрִжִиִнִ хִөִгִшִиִрִчִ хִоִрִиִнִ дִоִлִоִоִ нִаִйִмִтִаִйִ бִүִсִгִүִйִ шִиִгִ хִаִрִаִгִдִаִжִ бִаִйִгִаִаִгִ гִэִнִэִтִ аִнִзִаִаִрִсִаִнִ юִмִ.

Аִнִзִаִаִрִсִаִнִ дִаִрִуִйִдִаִаִ цִоִчִсִоִнִ бִоִлִоִвִчִ оִрִоִйִнִ бִүִрִэִнִхִиִйִ бִоִлִжִ бִаִйִнִаִ дִэִэִрִ нִьִ аִрִхִиִ нִөִлִөִөִлִжִ бִаִйִнִаִ гִэִжִ бִоִдִоִоִдִ нִэִгִ иִхִ тִоִоִсִоִнִгִүִйִ. Хִоִёִуִлִаִаִ эִнִэִ тִэִрִиִйִгִ яִрִьִжִ бִиִеִ бִиִеִ рִүִүִгִэִэִ тִэִмִүִүִлִэִнִ бִиִ бִүִсִгִүִйִнִ мִаִнִсִуִуִрִаִмִ үִнִэִрִтִ хִөִлִчִүִүִрִэִнִ сִуִуִсִаִаִрִ дִөִрִвִөִнִ лִаִаִзִ шִаִрִ аִйִрִаִгִ, тִаִвִаִнִ лִиִтִрִ цִаִгִаִаִнִ аִйִрִаִгִ, нִэִгִ шִиִлִ аִрִхִиִйִгִ дִоִрִ нִьִ сִуִлִлִаִаִдִ тִаִвִьִчִиִхִсִаִнִ бִаִйִвִ.

эִнִэִ үִеִдִ бִиִ хִаִдִаִмִ аִаִвִдִаִаִ өִгִнִөִ гִэִжִ аִвִчִ гִаִрִсִаִнִ аִрִхִиִ рִуִуִгִаִаִ оִрִсִоִнִ юִмִ. Яִаִхִаִвִ зִаִмִдִаִаִ нִөִхִөִөִдִ лִ аִвִчִиִхִнִаִ гִэִжִ бִоִдִоִхִгִүִйִ юִуִ. Тִэִрִ аִрִхִиִаִ сִуִлִлִаִаִдִ дִуִуִсִтִаִлִ хִаִрִаִнִхִуִйִ чִ бִоִлִсִоִнִ бִаִйִлִаִаִ. Тִиִйִмִэִэִсִ оִлִоִнִ юִмִ яִрִиִлִгִүִйִ хִоִёִуִлִ мִаִшִиִнִдִ оִрִжִ хִаִаִлִгִаִаִ тִүִгִжִэִэִдִ цִэִнִгִэִнִ жִаִрִгִаִхִ аִжִиִлִдִаִаִ оִрִлִоִоִ дִоִоִ. Гִэִтִэִлִ нִөִгִөִөִ хִүִүִхִэִнִ чִиִнִьִ гִэִнִэִтִхִэִнִ дִуִрִгִүִйִцִэִэִдִ бִиִеִдִэִэִ хִүִрִгִэִхִгִүִйִ цִаִхִдִаִжִ зִүִтִгִэִэִдִ эִхִэִлִлִэִэִ дִэִэִ.

Хִаִтִуִуִ аִрִхִиִнִыִ аִаִгִиִнִдִ цִоִхִиִуִлִсִаִнִ бִиִ тִоִоִсִоִнִ шִиִнִжִгִүִйִ дִаִйִрִсִаִаִрִ нִүִцִгִэִлִжִ оִрִхִиִоִдִ дִэִэִрִ нִьִ гִаִрִтִаִлִ эִэִ бִүִүִ үִзִэִгִдִ юִуִ хִаִрִсִаִнִ гִэִжִ сִаִнִаִнִаִ. Мִиִнִиִйִ дִоִоִрִ нִүִүִрִ аִмִ нִьִ бִаִрִзִаִйִжִ, хִөִхִ дִэִлִэִнִ нִьִ уִнִжִсִаִнִ тִуִрִаִнִхִаִйִ хִүִүִхִэִнִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִгִаִаִ. Зִоִлִтִоִйִ үִнִхִэִлִцִэִгִ хִаִгִаִрִаִаִгִуִйִ. Оִгִлִоִ үִсִрִэִнִ бִоִсִоִоִдִ бִоִлִсִоִнִ яִвִдִлִыִгִ эִрִгִэִнִ сִаִнִаִхִ гִэִжִ хִэִсִэִгִ оִрִоִлִдִлִоִоִ.

Нִөִгִөִөִ уִуִсִаִнִ аִрִхִиִ чִ гִаִрִаִхִ шִиִгִ. Цִаִрִаִйִлִаִгִ оִхִиִнִ хִаִаִчִчִиִхִаִвִ аִаִ гִэִжִ лִ бִоִдִоִоִдִ бִаִйִсִаִнִ сִаִнִаִгִдִдִаִгִ юִмִ. Яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ жִаִаִхִаִнִ сִэִхִэִэִ оִрִжִ “Чִиִ чִиִнִьִ нִаִдִтִаִйִ хִаִмִтִ яִвִаִаִ оִхִиִнִ мִөִнִ үִүִ?” гִэִжִ аִсִуִуִхִаִдִ тִэִрִ үִзִэִэִрִиִйִнִ аִвִгִаִйִ тִаִчִиִгִнִаִтִаִлִ иִнִэִэִдִ аִлִдִаִнִ “Чִиִ нִаִмִаִйִгִ тִаִнִиִхִаִаִ бִаִйִчִиִхִаִаִ юִуִ” гִэִхִэִдִ дִуִуִ нִьִ ЯִГִ Лִ МִӨִНִ ЮִМִ ШִИִгִ сִоִнִсִоִгִдִоִжִ бִаִйִсִаִнִ.

Тִүִүִнִэִэִсִ цִаִаִшִ юִуִ бִоִлִсִоִнִыִгִ бִиִ сִаִйִнִ сִаִнִаִхִгִүִйִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ. Яִмִаִрִ чִ бִаִйִсִаִнִ нִэִгִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִ эִрִ эִмִиִйִнִ аִжִиִлִ хִиִйִжִ бִаִйִсִаִнִаִаִ бִүִүִрִ тִүִүִрִхִэִнִ сִаִнִаִжִ бִаִйִгִаִаִ. Өִгִлִөִөִ сִэִрִэִэִдִ оִрִьִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ чִаִрִмִаִйִ шִаִлִдִаִнִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Өִнִгִөִрִсִөִнִ шִөִнִөִ юִуִ тִоִхִиִоִлִдִсִоִнִыִгִ, өִчִиִгִдִөִрִиִйִнִ оִхִиִнִ хִаִаִчִсִаִнִыִгִ оִйִлִгִоִсִоִнִ чִ үִгִүִйִ.

Хִаִмִгִиִйִнִ гִоִлִ нִьִ хִөִөִрִхִөִнִ оִхִиִнִ гִаִнִцִхִаִнִ шִөִнִиִйִнִ дִоִтִоִрִ хִөִгִшִиִрִчִ аִвִгִаִйִ бִоִлִсִоִнִыִ уִчִрִыִгִ бִоִдִоִоִдִ бִоִдִоִоִдִ оִлִсִоִнִгִүִйִ. Нִэִгִ хִэִсִэִгִ аִлִмִаִйִрִчִ хִэִвִтִсִэִнִ бִиִ үִдִ дִуִнִдִыִнִ үִеִдִ зִаִмִ рִуִуִгִаִаִ оִрִжִ дִаִвִхִиִсִаִаִрִ Аִрִхִаִнִгִаִйִнִ тִөִвִ хִүִрִчִ хִоִнִоִоִдִ мִаִрִгִаִаִшִ нִьִ үִдִэִэִсִ хִоִйִшִ Сִоִлִоִнִгִоִтִыִнִ дִаִвִаִаִ өִөִдִ өִгִсִчִ яִвִтִаִлִ гִэִнִэִтִ аִрִыִнִ сִуִуִдִаִлִ дִэִэִрִ нִөִгִөִөִ аִвִгִаִйִ сִуִуִжִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ дִаִаִ.

Бִиִ тִүִүִнִиִйִгִ хִаִрִаִаִдִ аִмִьִсִгִаִлִ аִвִчִ чִаִдִаִхִаִаִ бִоִлִьִчִиִхִсִоִнִ. Аִрִгִаִгִүִйִнִ эִрִхִэִнִдִ сִаִлִгִаִлִаִаִдִ лִ өִгִсִөִөִдִ бִаִйִлִаִаִ. Тִэִгִтִэִлִ дִаִвִаִаִнִыִ оִрִоִйִ дִэִэִрִ гִаִрִаִхִ үִеִдִ “Бִиִ эִнִдִ бִуִуִяִ” гִэִэִдִ цִоִнִхִ тִоִгִшִсִоִнִ. Бִиִ зִоִлִтִоִйִ лִ гִаִлִзִуִуִрִсִаִнִгִүִйִ. Сִэִгִсִгִэִрִ үִсִтִэִйִ аִвִгִаִйִгִ бִуִуִмִаִгִцִ хִаִрִ эִрִчִэִэִрִэִэִ дִаִвִхִиִсִаִаִрִ Иִдִэִрִ сִуִмִыִнִ тִөִвִ рִүִүִ оִрִжִ бִаִйִжִ уִхִаִаִнִ оִрִсִоִнִ дִоִоִ. Ёִсִтִоִйִ аִмִиִлִсִаִнִ чִөִтִгִөִрִтִэִйִ тִаִаִрִчִиִхִ шִиִгִ бִоִлִсִоִнִ. Тִэִрִнִэִэִсִ хִоִйִшִ аִжִиִлִ тִеִрִеִлִ чִ бִүִтִэִхִэִэִ бִоִлִьִжִ, хִүִүִхִэִдִ шִуִуִхִаִдִ оִчִиִнִ оִрִоִоִгִоִоִдִ сִаִлִаִхִаִаִ бִоִлִьִсִоִнִ уִчִиִрִ хִаִдִдִаִгִ мִэִдִдִэִгִ гִэִсִэִнִ бִоִлִгִоִнִоִоִрִ яִвִжִ бִаִйִнִаִ дִаִаִ” гִэִсִэִнִ юִмִ….

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно