Press "Enter" to skip to content

Бִуִмִаִнִхִүִү уִтִсִаִа аִвִтִаִл тִаִлִиִйִгִч эִэִжִиִйִнִх нִь хִоִоִлִоִйִгִоִоִр “Хִөִгִшִиִн эִэִж нִь бִаִйִнִаִ. Мִиִнִиִй хִүִү сִаִйִн сִуִуִж бִаִйִнִа уִуִ…” гִэִхִиִйִг сִоִнִсִоִоִд Бִуִмִаִнִхִүִү аִсִгִаִрִтִаִл уִйִлִжִ…

Бִуִмִаִнִхִүִүִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ бִаִйִгִуִуִлִлִаִгִаִдִ оִлִоִнִ жִиִлִ аִжִиִлִлִаִсִаִнִ нִэִгִэִнִ. Аִжִиִлִ мִэִрִгִэִжִиִлִдִэִэִ хִэִнִиִйִгִ чִ дִаִгִуִуִлִаִхִгִүִйִ тִуִлִ тִэִрִбִэִэִрִ хִаִмִгִиִйִнִ хִаִлִуִуִнִ цִэִгִ бִоִлִсִоִнִ гִаִзִрִуִуִдִаִдִ тִоִмִиִлִоִлִтִоִоִрִ яִвִжִ хִаִмִаִгִ зִаִлִуִуִ нִаִсִнִыִхִаִаִ иִдִ цִоִгִ, иִрִ үִзִүִүִрִиִйִгִ бִаִрִжִэִэִ. Цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ хִуִрִаִнִдִаִаִ Бִуִмִаִнִхִүִүִ хִэִдִэִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִ нִуִтִаִгִтִаִаִ оִчִиִжִ өִнִдִөִрִ нִаִсִтִаִйִ эִхִиִйִгִэִэִ оִрִшִуִуִлִаִвִ.

Нִаִяִ хִоִлִ гִаִрִсִаִнִ тִаִлִиִйִгִаִаִчִ эִмִгִэִнִ эִэִжִ хִүִнִиִйִ ёִсִоִоִрִ хִүִүִгִэִэִ хִэִнִиִйִгִ чִ дִаִгִуִуִлִаִхִгִүִйִ сִаִйִнִ хִүִнִ бִоִлִсִоִнִ гִэִжִ бִоִдִоִхִ тִуִлִ ёִсִтִоִйִ сִаִаִхִаִлִтִ аִйִлִыִнִ эִмִэִэִдִ сִаִйִрִхִаִжִ яִрִьִсִаִаִрִ, хִүִүִгִэִэִ хִүִлִэִэִсִэִэִрִ уִуִлִзִаִжִ чִаִдִаִлִгִүִйִ тִэִнִгִэִрִтִ оִдִжִэִэִ. Аִмִьִдִрִаִлִ нִьִ бִоִлִоִмִжִиִйִнִ бִоִлִоִхִ тִуִсִаִмִ хִүִнִиִйִ хִэִрִэִгִцִэִэִ өִрִгִөִнִ бִоִлִжִ, өִгִлִөִөִ бִоִсִоִоִдִ хִиִйִхִ аִжִлִаִаִ хִүִрִтִэִлִ өִдִөִрִ сִуִдִаִрִ, цִаִгִ нִаִрִыִгִ нִьִ хִаִрִуִуִлִжִ үִзִүִүִлִдִэִгִ зִуִрִшִиִлִ сִуִуִдִаִгִ аִжִ.

Нִаִяִ хִоִлִ гִаִрִсִаִнִ хִүִнִдִ хִоִйִдִоִхִыִгִ нִьִ уִнִшִуִуִлִаִхִгִүִйִ. Бִуִяִнִ зִаִяִаִ нִьִ тִэִгִшִрִэִэִдִ бִаִрִаִгִ лִ бִуִрִхִаִнִ бִоִлִоִхִдִоִоִ дִөִхִсִөִнִ хִүִнִ юִмִ чִиִнִьִ тִэִгִэִхִ шִаִаִрִдִлִаִгִаִгִүִйִ гִэִжִ Бִуִмִаִнִ хִуִрִаִнִдִаִаִгִиִйִнִ нִуִтִгִиִйִнִхִаִнִ үִзִдִэִгִ бִаִйִжִ. Гִэִхִдִэִэִ гִаִнִцִ эִхִдִэִэִ аִмִьִдִ мִэִнִдִэִдִ нִьִ бִаִрִаִаִгִаִаִ хִаִрִуִуִлִжִ чִаִдִаִаִгִүִйִ Бִуִмִаִнִхִүִүִгִиִйִнִ сִэִтִгִэִлִ нִэִгִ лִ хִаִгִаִсִ дִуִтִуִуִ, хִаִйִрִ нִьִ хִаִрִвִаִжִ хִоִоִсִоִрִсִоִнִ юִмִ шִиִгִ сִаִнִаִгִдִаִхִ тִуִлִ нִуִтִгִиִйִнִ лִаִмִ Сִэִмִүִүִхִэִнִ гִэִгִчִиִйִгִ зִаִлִжִ хִоִйִдִыִнִ бִуִяִнִыִгִ нִьִ хִиִйִлִгִэִжִэִэִ.

Дִаִрִиִйִмִаִаִ чִаִвִгִаִнִцִыִнִ гִаִнִцִ хִүִүִ цִаִгִдִаִаִгִиִйִнִ тִоִмִ дִаִрִгִаִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ гִэִнִэִ лִэִэִ гִэִжִ хִэִдִэִнִ жִиִлִиִйִнִ өִмִнִөִөִсִ лִ нִуִтִаִгִ уִсִнִыִхִ нִьִ хִэִлִтִэִйִ бִүִхִэִнִ хִэִлִэִлִцִэִжִ, хִөִлִтִэִйִ бִүִхִэִнִ нִьִ тִэִрִхִүִүִ яִрִиִаִгִ нִэִгִэִэִсִ нִөִгִөִөִдִ хִүִрִгִэִжִ өִгִчִ бִаִйִсִаִнִ бִиִлִэִэִ. Сִэִмִүִүִхִэִнִ лִаִмִ гִэִгִчִ нִьִ зִаִхִ зִэִэִлִиִйִнִ шִаִаִрִдִлִаִгִаִаִрִ “тִөִрִсִөִнִ” лִаִмִ тִуִлִ Бִуִмִаִнִхִүִүִ хִуִрִаִнִдִаִаִгִиִйִнִ хִөִөִрִөִгִ бִоִлִоִоִдִ гִаִрִ уִтִсִыִгִ иִхִэִдִ шִоִхִоִоִрִхִоִнִ, Бִуִмִаִаִ! Хִүִүִ мִиִнִьִ, чִиִ бִоִлִ тִоִмִ дִаִрִгִаִ хִүִнִ.

Бִаִрִуִуִнִ гִаִрִ Бִэִэִжִиִнִдִ оִйִрִхִоִнִ гִэִдִэִгִ үִгִ бִаִйִдִаִгִ шִүִүִ дִэִэִ. Чִиִ хִүִсִвִэִлִ юִуִгִ чִ оִлִоִоִдִ аִвִчִиִхִнִаִ гִэִжִ шִаִлִнִаִ. Тִэִрִ үִеִдִ хִөִдִөִөִгִиִйִнִ бִяִцִхִаִнִ сִуִуִрִиִнִдִ бִаִйִтִуִгִаִйִ аִйִмִгִиִйִнִ тִөִвִ нִьִ гִаִрִ уִтִаִсִнִыִ сִүִлִжִэִэִ оִрִоִоִгִүִйִ бִаִйִвִ. Зִөִнִөִсִөִнִ өִвִгִөִнִ зִөִнִөִгִлִөִжִ, тִэִнִэִсִэִнִ аִмִьִтִаִнִ тִэִнִэִгִлִэִжִ аִлִбִаִнִыִ тִоִмִ дִаִрִгִыִнִ гִаִрִ уִтִсִыִгִ шִоִхִоִоִрִхִоִвִ гִэִжִ оִнִиִгִоִоִ чִ юִмִ шִиִгִ яִрִиִаִ бִяִцִхִаִнִ сִуִуִрִиִнִгִаִаִрִ тִаִрִжִэִэִ.

Зִаִ дִаִаִ. Тִаִ нִаִрִ тִоִмִ дִаִрִгִаִ нִаִрִтִ дִоִлִиִгִоִнִоִхִ гִэִхִдִэִэִ юִуִ чִ гִэִжִ бִуִрִаִхִ лִ бִаִйִхִ. Бִиִ Бִуִмִаִаִгִ гִаִрִ уִтִсִаִаִ нִаִдִаִдִ үִлִдִэִэִгִүִйִ яִвִаִхִгִүִйִ бִоִлִ аִмִаִрִ зִаִяִаִ үִзִүִүִлִэִхִгִүִйִ. Бִуִрִхִаִнִыִ шִаִвִьִдִ бִуִрִуִуִ сִаִнִаִвִаִлִ яִаִдִгִиִйִгִ яִрִуִуִ тִоִдִоִоִрִ хִаִрִуִуִлִнִаִ дִаִаִ гִэִжִ оִлִоִнִ хִүִнִдִ Сִэִмִүִүִхִэִнִ лִаִмִтִаִнִ яִрִьִжִ цִуִуִрִчִ бִаִйִсִаִнִ гִэִдִэִгִ. Бִуִуִрִаִлִ чִ гִэִсִэִнִ эִхִиִйִгִэִэִ оִрִшִуִуִлִжִ нִуִтִаִгִ уִсִнִыִхִаִаִ аִхִаִнִ дִүִүִсִтִэִйִ уִуִшִиִгִ нִэִэִжִ, сִэִтִгִэִлִ нִьִ нִяִлִхִаִрִсִаִнִ Бִуִмִаִнִхִүִүִ нִуִтִаִгִ бִуִцִаִхִыִнִхִаִаִ өִмִнִөִ Сִэִмִүִүִхִэִнִ лִаִмִтִаִйִ уִуִлִзִаִжִ,

Өִвִгִөִнִ аִхִ мִиִнִьִ, тִаִ хִэִрִэִгִгִүִйִ юִмִаִнִдִ нִүִдִэִэִ уִнִаִгִаִжִ бִаִйִхִ юִмִ. Эִнִэִ жִиִрִиִйִнִ хִүִнִ хִэִрִэִгִлִэִжִ бִоִлִдִоִгִгִүִйִ. Нִуִуִцִлִаִлִ өִнִдִөִрִтִэִйִ уִтִаִсִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ гִэִжִ өִвִгִөִнִиִйִгִ бִяִцִхִаִнִ мִуִнִхִрִуִуִлִаִаִдִ “Сִаִйִнִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִрִаִйִ, эִхִиִйִнִ мִиִнִьִ хִоִйִнִоִоִсִ нִоִмִ бִуִяִнִыִгִ аִрִвִиִнִ үִйִлִдִэִэִрִэִйִ” гִэִэִдִ 100 мִяִнִгִаִнִ тִөִгִрִөִгִ өִгִөִөִдִ яִвִжִэִэִ. Сִэִмִүִүִхִэִнִ лִаִмִ Бִуִмִаִнִхִүִүִгִиִйִнִ өִгִсִөִнִ бִаִгִцִ мִөִнִгִиִйִгִ дִуִрִтִаִйִ, дִуִрִгִүִйִ аִвִчִ хִаִжִуִуִ дִаִхִьִ шִиִрִэִэִнִ дִэִэִрִэִэִ тִаִвִиִаִдִ,

– Бִиִ чִиִнִиִйִ уִтִсִаִнִдִ шִуִнִаִжִ, шִүִлִэִнִгִэִтִэִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִиִшִ. Мִиִнִиִйִ сִаִхִиִуִсִ лִ тִэִрִ уִтִсִаִаִ нִуִтִаִгִтִаִаִ үִлִдִэִэִ гִэִжִ хִэִлִжִ бִаִйִнִаִ. Тִаִаִлִаִлִдִаִаִ аִвִчִиִхִ шִиִгִ бִоִлִлִоִоִ гִэִжִ бִаִйִвִ. Бִуִмִаִнִхִүִүִгִиִйִнִ мִэִрִгִэִжִлִиִйִнִ өִвִчִиִнִ нִьִ тִэִрִхִэִнִ зִуִуִрִтִ сִэִдִэִрִчִ, – Тִаִнִыִгִ яִмִаִрִ бִоִдִоִлִтִоִйִ, яִаִхִ гִэִжִ иִйִмִ юִмִ яִрִиִаִдִ бִаִйִгִаִаִгִ бִиִ мִэִдִэִжִ лִ бִаִйִнִаִ. Яִдִаִхִдִаִаִ тִаִнִаִйִ эִнִдִ уִтִаִсִнִыִ сִүִлִжִэִэִтִэִйִ бִоִлִчִиִхִвִоִлִ мִуִуִ, сִаִйִнִ уִтִаִсִ яִвִуִуִлִжִ бִоִлִнִоִ шִүִүִ дִэִэִ гִэִжִ дִуִрִгִүִйִцִлִэִэִ иִлִэִрִхִиִйִлִжִэִэִ.

Хִөִдִөִөִ гִэִрִтִэִэִ сִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִдִ хִоִтִыִнִ хִүִүִхִэִдִтִэִйִ дִэִрִгִэִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ шִиִгִ яִрִьִдִаִгִ бִоִлִсִоִнִ нִьִ иִдִ шִиִдִиִйִнִ гִэִмִэִэִрִ чִ нִаִсִаִнִ өִөִдִ бִоִлִсִоִнִ эִэִжִиִйִнִ чִиִнִьִ дִуִуִ хִоִоִлִоִйִгִ үִнִэִтִэִйִ гִаִнִгִаִнִ уִтִаִсִнִаִаִсִ зִүִүִгִэִэִдִ өִгִчִиִхִвִөִлִ Сִэִмִүִүִхִэִнִ лִаִмִыִнִ иִдִ шִиִдִиִйִгִ тִаִ нִаִрִ бִиִшִрִэִхִ бִаִйִлִгִүִйִ” гִэִжִ лִаִмִтִаִнִ дִоִтִрִоִоִ нִэִгִэִнִ нִяִхִуִуִнִ бִоִдִлִыִгִ хִаִдִгִаִлִжִ бִаִйִсִаִнִ аִжִ.

Бִуִмִаִнִхִүִүִ хִуִрִаִнִдִаִаִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִ хִоִтִдִоִоִ иִрִжִ, нִуִтִаִгִ уִсִнִыִхִаִаִ дִоִтִнִоִ нִаִйִзִуִуִдִтִаִйִ Тִэִрִэִлִжִиִйִнִ оִйִрִ бִаִйִхִ аִмִрִаִлִтִыִнִ гִаִзִаִрִ нִэִгִэִнִ хִоִнִоִгִиִйִгִ өִнִгִөִрִүִүִлִэִхִ юִмִ бִоִлִоִвִ. Аִмִрִаִлִтִыִнִ өִдִөִрִ, дִэִэִрִ нִьִ бִаִрִаִгִ бִоִсִсִ мִаִяִгִиִйִнִ хִүִмִүִүִсִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִдִ иִдִэִжִ уִуִнִ, иִнִэִэִжִ нִаִаִдִаִхִ нִьִ аִмִрִаִлִтִыִнִ хִэִэִнִцִэִрִ бִаִйִшִиִнִ “хִаִгִаִрִмִаִаִрִ” бִаִйִлִаִаִ.

Тִэִнִдִ уִтִаִсִнִыִ сִүִлִжִэִэִ бִаִрִьִдִаִгִгִүִйִ, оִнִгִоִнִ зִэִлִүִүִдִ ёִсִтִоִйִ лִ аִжִиִлִ аִхִуִйִгִаִаִ мִаִрִтִаִжִ аִмִаִрִъִяִ гִэִсִэִнִ хִүִнִ лִ оִчִмִоִоִрִ тִиִйִмִ аִмִаִрִ тִаִйִвִаִнִ гִаִзִаִрִ бִиִлִэִэִ. Бִуִмִаִнִхִүִүִ бִуִуִрִаִлִ эִхִтִэִйִгִэִэִ аִмִьִдִ мִэִнִдִэִдִ нִьִ уִуִлִзִаִжִ чִаִдִаִаִгִүִйִдִэִэִ хִэִлִжִ, нִаִйִзִ нִаִрִыִнִхִаִаִ дִуִнִдִ хִоִрִоִмִхִоִнִ зִуִуִрִыִнִ гִуִнִиִгִтִ бִаִйִдִлִыִгִ бִиִйִ бִоִлִгִоִсִоִнִ уִдִаִаִтִаִйִ. Аִрִхִиִ дִаִрִсִаִнִдִаִаִ пִоִлִоִгִтִоִжִ, аִгִаִаִрִыִнִ цִэִвִэִрִ цִэִнִгִэִгִтִ цִоִхִиִгִдִсִоִнִ Бִуִмִаִнִхִүִүִгִ шִөִнִөִ уִнִтִаִжִ бִаִйִтִаִлִ уִтִаִсִ нִьִ дִуִуִгִаִрִчִэִэִ.

Аִвִчִ үִзִвִэִлִ… 8346 гִэִсִэִнִ дִуִгִаִаִрִаִаִсִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִхִ юִмִ гִэִнִэִ. Тִэִрִхִэִнִ үִеִдִ Бִуִмִаִнִхִүִүִ сִүִлִжִэִэִ бִаִрִьִдִаִгִгִүִйִ гִаִзִаִрִ бִаִйִгִаִаִгִаִаִ оִрִ тִаִсִ мִаִрִтִаִжִ оִрִхִиִсִоִнִ бִаִйִвִ. Сִоִнִиִнִ дִуִгִаִаִрִаִаִсִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִхִ шִиִвִ гִэִэִдִ аִвִчִ сִоִнִсִвִоִлִ, Мִиִнִиִйִ хִүִүִ, эִэִжִдִэִэִ хִүִрִэִэִдִ иִрִ! Чִаִмִтִаִйִ яִрִиִхִ гִэִжִ оִлִоִнִ чִ сִаִрִ жִиִлִиִйִгִ өִнִгִөִрִөִөִлִөִөִ шִүִүִ дִэִэִ. Чִиִ нִаִдִ рִуִуִ иִрִжִ чִаִдִаִхִгִүִйִ бִоִлִ эִэִжִ нִьִ дִаִнִдִаִаִ лִ уִтִсִаִаִрִ чִиִнִьִ зִаִлִгִаִжִ бִаִйִхִ бִоִлִнִоִ гִэִжִ эִэִжִ нִьִ яִрִьִжִэִэִ.

Бִуִмִаִнִхִүִүִ хִаִчִиִнִ жִиִгִтִэִйִ яִвִдִлִыִгִ үִзִэִэִдִ өִөִрִтִөִөִ чִ иִтִгִэִсִэִнִгִүִйִ. Зִүִүִдִэִлִжִ бִаִйִнִаִ уִуִ гִэִэִдִ өִөִрִиִйִгִөִөִ чִиִмִхִэִжִ хִүִрִтִэִлִ үִзִэִвִ. Оִсִоִлִдִоִхִгִүִйִ зִүִүִдִ бִиִшִ үִнִэִнִ бִаִйִвִ. Тִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ Бִуִмִаִнִхִүִүִ аִмִаִрִ тִаִйִвִаִнִ бִаִйִхִ аִрִгִаִгִүִйִ бִоִлִоִвִ. Өִдִөִрִжִиִнִ аִжִиִлִлִаִжִ яִдִрִаִаִдִ аִмִрִаִхִ гִэִжִ бִаִйִтִаִлִ нִөִгִөִөִ аִлִдִаִрִтִ …8346… гִэִсִэִнִ уִтִаִсִнִаִаִсִ эִхִ нִьִ яִрִиִнִаִ.

Аִйִхִ нִьִ иִхִдִэִжִ, гִаִйִхִаִхִ нִьִ бִаִгִаִсִсִаִаִрִ аִрִгִаִ бִуִюִуִ сִүִүִлִдִэִэִ Бִуִмִаִнִхִүִүִ Гִаִнִдִаִнִ дִэִэִрִ оִчִиִжִ нִэִгִэִнִ лִаִмִаִаִсִ эִнִэִ бִүִхִнִиִйִ уִчִрִыִгִ аִсִуִуִвִ. Тִэִгִэִхִдִэִэִ, – Мִиִнִиִйִ эִэִжִ гִаִрִ уִтִаִсִ гִэִжִ юִуִ бִаִйִдִгִиִйִгִ нִаִсִаִаִрִаִаִ үִзִэִэִгִүִйִ, хִөִдִөִөִнִиִйִ хִаִрִаִнִхִуִйִ хִүִнִ бִаִйִсִаִнִ юִмִ. Тִэִгִсִэִнִ мִөִрִтִлִөִөִ мִиִнִиִйִ уִтִаִсִнִыִ дִуִгִаִаִрִ …8346… гִэִсִэִнִ дִуִуִгִаִаִрִаִаִсִ яִрִиִаִдִ аִмִаִрִ зִаִяִаִ үִзִүִүִлִэִхִгִүִйִ юִмִ.

Хִоִйִдִыִнִхִ нִьִ бִуִяִнִ хִоִмִсִ бִоִлִсִоִнִ юִмִ бִоִлִоִвִ гִэִэִдִ нִоִмִ уִнִшִуִуִлִжִ, еִрִөִөִлִ аִвִаִхִуִуִлִлִаִаִ. Өִөִрִчִлִөִгִдִсִөִнִ юִмִ аִлִгִаִ гִэִжִэִэִ. Лִаִмִтִаִнִ хִэִлִсִэִнִ нִьִ: . Тִаִ эִхִиִйִнִхִэִэִ аִжִиִлִ яִвִдִаִлִдִ оִрִоִлִцִоִжִ яִвִаִхִдִаִаִ нִэִгִ хִэִрִ тִаִаִрִуִуִ лִаִмִыִнִ шִүִтִдִэִгִ сִаִхִиִуִсִыִгִ гִоִмִдִоִоִсִоִнִ юִмִ бִаִйִнִаִ. Хִүִнִ нִьִ яִмִаִрִ бִаִйִхִ нִьִ гִоִлִ бִиִшִ. Хִаִрִиִнִ шִүִтִдִэִгִ сִаִхִиִуִсִ нִьִ лִ чִуִхִаִлִ юִмִ.

Тִиִйִмִ бִоִлִоִхִоִоִрִ тִэִрִ лִаִмִыִнִ сִаִхִиִуִсִ өִөִрִиִйִгִ чִиִнִьִ оִрִоִлִдִоִжִ, тִаִлִиִйִгִаִаִчִ эִхִиִйִнִ чִиִнִьִ сִүִнִсִнִиִйִ нִэִрִиִйִнִ өִмִнִөִөִсִ дִаִмִшִиִгִлִаִаִдִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִаִйִнִаִ” гִэִвִ. Бִуִмִаִнִхִүִүִ хִуִрִаִнִдִаִаִ нִөִгִөִөִ үִнִэִтִэִйִ гִаִнִгִаִнִ гִаִрִ уִтִсִаִаִ уִтִаִсִнִыִ сִүִлִжִэִэִ бִаִйִтִуִгִаִйִ гִэִрִэִлִ цִаִхִиִлִгִаִаִнִгִүִйִ сִуִмִыִнִ тִөִвִ рִүִүִ яִвִуִуִлִжִэִэִ. Тִүִүִнִэִэִсִ хִоִйִшִ зִүִүִдִэִнִдִ нִьִ аִйִдִаִсִ тִүִгִшִүִүִрִтִэִйִ юִмִ хִаִрִаִгִдִаִхִгִүִйִ, уִтִсִаִаִрִ тִаִлִиִйִгִаִаִчִ эִхִ нִьִ яִрִиִхִгִүִйִ бִоִлִжִэִэִ.

Хִаִрִиִнִ Сִэִмִүִүִхִэִнִ лִаִмִ хִуִрִаִнִдִаִаִгִиִйִнִ уִтִаִсִнִыִ аִпִпִаִрִаִтִыִгִ бִуִрִхִнִыִхִаִаִ өִмִнִөִ сִаִнִгִиִйִнִ бִоִйִпִоִрִтִоִйִ зִэִрִэִгִцִүִүִлִэִнִ зִаִлִсִаִнִ гִэִнִэִ лִэִэִ. Сִэִмִүִүִхִэִнִ лִаִмִыִнִ аִчִ хִүִүִ нִьִ тִуִхִаִйִнִ сִуִмִыִнִ тִөִвִдִ гִаִрִ уִтִаִсִнִыִ сִүִлִжִэִэִ аִшִиִгִлִаִлִтִаִдִ оִрִоִхִоִдִ өִвִөִөִгִиִйִнִхִөִөִ бִуִрִхִаִнִыִ өִмִнִөִхִ гִаִрִ уִтִаִсִнִыִ аִпִпִаִрִаִтִаִдִ дִуִгִаִаִрִ аִвִчִ хִиִйִгִэִэִдִ шִөִнִөִжִиִнִгִөִөִ дִоִгִшִиִнִ сִаִхִиִуִсִаִаִрִ аִлִгִаִдִуִуִлִжִ тִоִмִ цִаִгִаִаִнִ тִэִмִэִэִгִэִэִрִ хִөִөִлִгִүִүִлִжִ, оִрִ дִэִрִэִэִ нִоִрִгִоִжִ хִоִнִоִсִоִнִ гִэִнִэִ гִэִсִэִнִ яִрִиִаִ чִ хִуִрִаִнִдִаִаִгִиִйִнִ чִиִхִиִйִгִ дִэִлִсִэִжִ бִаִйִвִ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно