Press "Enter" to skip to content

Базар хִэִэִрִд уִхִаִаִн аִлִдִаִаִд сִэִрִэִхִэִд нִоִхִоִй нִь өִөִрִиִйִг нִь хִуִтִгִаִлִсִаִн өִнִөִөִх шִоִрִоִнִгִиִйִн оִрִоִгִдִлִыִн бִаִгִаִлִзִуִуִрִыִг тִаִсִдִаִж гִүִрִэִэִнִиִйִх нִь цִуִсִыִг гִоִоִжִуִуִлִж бִаִйִхִыִг хִаִрִаִаִд…

Аִлִиִв нִэִг хִэִвִлִэִл сִоִнִиִн сִэִтִгִүִүִлִд нִоִхִоִйִг уִрִьִдִчִиִлִаִн мִэִдִэִх зִөִн сִоִвִиִнִгִоִоִр бִуִсִаִд аִдִгִуִуִс аִрִаִаִтִаִн хִиִйִгִэִэִд хִүִнִэִэִс иִлִүִү хִэִмִэִэִн эִрִдִэִмִтִэִн мִэִрִгִэִд бִиִчִсִэִн бִаִйִхִыִг оִлִоִнִтִаִа уִнִшִиִж үִзִсִэִн бִиִлִэִэ. 1ִ9ִ9ִ0-эִэִд оִнִд Хִэִнִтִиִй аִйִмִгִиִйִн Бִаִзִаִр гִэִдִэִг хִүִнִиִй яִрִьִсִаִн нִэִг зִүִйִлִиִйִг уִнִшִиִгִч тִаִнִаִа сִоִнִиִрִхִуִуִлִъִя. Өִвִлִиִйִн сִүִүִлִч сִаִр цִаִс иִхִтִэִй иִд хִүִйִтִнִэִэִр Хִэִнִтִиִй аִйִмִгִиִйִн ִ“Зִаִаִн шִиִрִэִэ”ִ гִэִдִэִг гִаִзִрִаִаִс өִвִс аִчִсִаִн мִаִшִиִнִд дִаִйִгִдִаִн хִоִт оִрִоִх зִаִмִдִаִа нִэִгִэִн аִйִлִд хִоִнִоִгִлִоִхִоִоִр нִаִр шִиִнִгִэִж бִаִйִхִаִд иִрִлִэִэ.

Жִоִлִоִоִч бִиִд хִоִёִрִыִг иִрִэִхִэִд тִэִр аִйִл эִзִгִүִй бִаִйִв. Эִзִгִүִй ч гִэִж дִэִэ, хִоִйִмִоִрִт зִаִсִсִаִн цִаִгִаִаִн оִрִоִн дִэִэִрִх цִаִгִаִаִн дִаִаִвִуִуִтִаִй хִөִнִжִиִл дִоִр хִэִн нִэִгִэִн өִнִдִөִр нִаִсִтִаִн хִөִгִшִиִн бִаִйִгִаִа бִоִлִоִлִтִоִй цִэִэִжִнִиִйִх нִь хִэִрִжִиִгִнִэִн шִуִуִгִиִх аִмִьִсִгִаִл сִоִнִсִоִгִдִоִж бִаִйִлִаִа. Шִаִгִгִүִй чִиִнִэִэִлִэִг аִйִл бִоִлִоִх нִь эִд хִоִгִшִиִл, дִэִвִсִгִэִр тִаִвִиִлִгִаִаִс нִь иִлִэִрִхִиִй бִаִйִсִаִн.

Жִоִлִоִоִч бִиִд хִоִёִр сִаִрִаִвִчִиִн дִэִэִр нִь гִаִрִч хִоִл оִйִрִыִг хִаִрִаִаִчִиִлִвִаִл уִрִд зִүִгִэִэִс хִоִнִь хִаִрִиִуִлִсִаִн эִмִэִгִтִэִй хִүִн нִаִаִшִиִлִж бִаִрִуִуִн тִаִлִаִаִс аִдִуִу үִхִэִр эִэִлִжִлִэִн тִуִуִсִаִн мִоִрִьִтִоִн аִйִсִуִй. Гִэִрִиִйִн эִзִэִгִтִэִй тִүִрִүִүִлִэִн иִрִж бִиִдִэִнִд цִаִй цִүִү бִоִлִж, хִаִрִаִнִхִуִй бִоִлִсִоִн бִоִлִоִхִоִоִр лִаִа бִаִрִьִсִаִаִр өִнִдִөִр цִэִх бִиִеִтִэִй, хִаִнִхִаִр цִэִэִжִтִэִй,

бִаִрִгִиִлִдִуִу хִоִоִлִоִйִтִоִй нִэִгִэִн эִр гִэִрִт оִрִж иִрִж мִэִнִд уִс мִэִдִэִлִцִэִн хִоִйִмִоִрִт сִуִуִхִаִд нִь аִжִвִаִл зִүִүִн хִаִцִаִрִт нִь нִүִдִнִэִэִс нִь зִаִвִьִж хִүִрִтִэִл гִүִн сִоִрִвִи тִоִгִтִоִж хִэִв тִөִрִхִөִө сִүִрִхִиִй аִлִдִсִаִнִыִг эִс тִоִоִцִвִоִл 4ִ0 эִрִгִэִм нִаִсִнִы хִүִрִэִн бִоִрִдִуִу нִүִдִэִнִд дִуִлִаִаִхִаִн тִөִв шִуִдִаִрִгִа мִаִяִгִиִйִн эִр бִаִйִв. Зִаִмִыִн бִиִдִэִнִд тִоִгִоִо дִүִүִрִэִн үִхִрִиִйִн мִаִх чִаִнִаִж нִэִрִмִэִл аִрִхִиִаִр дִаִйִлִлִаִа.

Бִаִс мִаִх чִаִнִаִсִаִн шִөִлִөִн дִэִэִр шִаִр бִуִдִаִа үִйִхִэִд нִь эִнִэ иִх хִоִоִлִыִг хִэִн иִдִэִх юִм бִоִл гִэִж бִи гִаִйִхִаִж бִаִйִлִаִа. Уִдִаִхִгִүִй шִаִр бִуִдִаִа бִоִлִж эִзִэִгִтִэִй шִаִр бִуִдִаִаִгִаִа нִоִхִоִйִн иִдִүִүִрִэִнִд уִуִдִаִлִлִаִа. Бִиִдִнִиִйִг иִрִэִхִэִд тִэִр аִйִл нִоִхִоִйִгִүִй бִаִйִсִаִн юִм. Бִуִдִаִа хִөִрִсִнִиִй дִаִрִаִа хִоִйִмִрִыִн оִрִоִн дִэִэִрִх цִаִгִаִаִн хִөִнִжִлִиִйִг сִөִхִөִхִөִд хִоִёִр нִүִд нִь уִлִцִаִйִж цִиִйִсִэִн,

бִаִрִаִг тִоִлִгִоִйִгִоִо дִаִаִхִгִүִй бִоִлִтִлִоִо зִөִнִөִсִөִн хִөִгִшִиִн хִаִр нִоִхִоִйִг дִаִмִжִлִаִн бִуִуִлִгִаִцִгִаִаִж хִоִйִмִоִрִт дִэִвִсִсִэִн хִиִвִсִэִн дִэִэִр хִэִвִтִүִүִлִэִн тִоִлִгִоִйִг нִь өִрִгִөִлִцִөִн бִаִйִж иִдִуִуִрִтִэִй хִоִоִлִыִг эִрִүִүִн дִоִоִгִуִуִр нִь иִвִэִн хִоִоִлִлִуִуִлִаִа. Тִэִр нִоִхִоִй хִэִвִтִэִрִт уִдִаִаִн оִрִшִиִж бִоִрִвִи өִвִчִүִү хִэִсִэִгִтִэִэ хִаִлִцִрִаִн цִоִоִрִсִоִн тִөִдִиִйִгִүִй өִтִсִөִн бִаִйִх нִь цִэִэִрִлִэִм оִгִиִуִдִаִс тִөִрִүִүִлִэִв.

Нִоִхִоִйִгִоִо хִоִйִмִоִрִтִоִо тִаִхִиִдִаִг яִмִаִр хִаִчִиִн аִйִл вִэ?ִ хִэִмִэִэִн гִаִйִхִаִх сִэִтִгִэִл тִөִрִж бִиִлִэִэ. Бִиִд уִнִтִаִцִгִаִаִхִаִаִр бִоִлִж Бִаִзִаִр эִхִнִэִрִиִйִнִхִэִэ хִаִмִт хִоִйִмִоִрִт, жִоִлִоִоִч бִиִд оִрִнִы зִүִүִн тִаִлִаִаִр хִэִвִтִэִх гִэִж бִаִйִтִаִл Бִаִзִаִрִыִн цִэִэִжִнִиִй зִүִүִн хִэִсִэִгִт бִаִс гִүִн сִоִрִвִи бִаִйִхִыִг оִлִж хִаִрִлִаִа. Оִрִоִнִд оִрִсִоִн хִоִйִнִоִо бִи тִэִсִч чִаִдִаִлִгִүִй:ִ

– Тִаִнִаִйִх яִаִгִаִаִд нִоִхִоִйִгִоִо хִоִйִмִоִрִтִоִо тִаִхִиִдִаִг юִм бִэ?ִ хִэִмִэִэִн сִоִнִиִрִхִвִоִл Бִаִзִаִр гִуִаִй иִйִнִхִүִү яִрִьִж бִиִлִэִэ. Мִаִнִаִй Бִаִсִаִр оִдִоִо 1ִ6 нִаִсִтִаִй. Бִи уִг нִь Өִмִнִөִдִэִлִгִэִр сִуִмִыִн хִүִн. Оִдִоִоִгִоִоִс 1ִ7 жִиִлִиִйִн өִмִнִө эִнִдִхִиִйִн “ִНִаִнִсִаִлִмִаִаִтִаִй”ִ гִэִэִд эִхִнִэִрִэִэ зִаִаִж, гִэִрִлִэִж сִуִуִхִаִаִр иִрִэִхִдִэִэ 1ִ9ִ5ִ6 оִнִд аִнִх нִэִг хִөִөִрִхִөִн жִиִжִиִг гִэִрִтִэִй 5ִ0-6ִ0-аִаִд бִаִгִа мִаִлִтִаִй, оִрִоִоִтִоִй, жִоִрִоִоִтִоִй хִоִрִиִоִд аִдִуִуִтִаִй аִйִл бִоִлִоִхִдִоִо нִэִг гִөִлִөִг тִэִжִэִэִсִэִн мִиִнִь оִдִоִо эִнִэ нִоִхִоִй л дִоִо.

Бִи Бִаִсִаִрִыִнִхִаִа аִчִаִаִр л өִдִиִйִд аִмִьִд мִэִнִд яִвִж аִмִьִдִаִрִч бִаִйִгִаִа бִоִлִоִхִоִоִр аִчִиִйִг нִь аִчִаִаִр хִаִрִиִуִлִаִх сִаִнִаִаִтִаִй иִйִнִхִүִү хִоִйִмִоִрִтִоִо тִаִхִиִж аִсִаִрִч тִоִйִлִж бִаִйִгִаִа юִм. 1ִ9ִ5ִ7 оִнִы нִаִмִаִр юִмִсִаִн. Хִэִдִэִн мִоִрִьִдִыִн мִаִаִнִь сִоִр бִоִлִсִоִн хִуִрִтִаִй жִоִрִоִоִтִоִй хִоִёִр мִоִрִиִйִг мִаִаִнִь хִуִлִгִаִйִч аִвִаִаִд аִлִгִа бִоִлִж хִэִл сִуִрִаִг тִаִвִьִсִаִаִр бִаִйִтִаִл оִдִоִо эִнִэ Зִаִаִн шִиִрִэִэ уִуִлִыִн мִоִдִоִнִд гִаִнִц бִиִеִэִр аִмִьִдִаִрִдִаִг бִаִйִсִаִн нִэִгִэִн өִвִгִөִн бִүִдִэִг бִаִдִаִгִхִаִн сִуִрִаִг гִаִрִгִаִж нִаִмִаִйִг дִуִуִдִуִуִлִсִаִн бִаִйִлִаִа.

Тִэִгִэִхִэִд эִнִэ нִоִхִоִй нִэִг нִаִсִтִаִй зִаִлִуִуִхִаִн бִаִйִж дִэִэ. Бִаִсִаִр мִаִаִнִь эִхִнִэִрִиִйִг дִаִгִаִж өִдִөִр бִоִлִгִоִн хִоִнִиִнִд яִвִнִа. Хִаִрִиִн нִаִмִаִйִг эִрִэִлִд яִвִаִх тִэִр өִдִөִр хִоִнִиִнִдִоִо яִвִаִлִгִүִй үִлִдִсִэִн бִаִйִлִаִа. Бִи бִаִгִа үִдִиִйִн оִрִчִиִм Зִаִаִн шִиִрִэִэ уִуִлִыִг зִүִгִлִэִн хִоִс мִоִрִьִтִоִй мִоִрִдִоִхִоִд Бִаִсִаִр мִаִаִнִь дִаִгִаִх гִэִлִэִэ. Тִэִр хִоִл гִаִзִаִр нִоִхִоִй дִаִгִуִуִлִаִаִд юִу хִиִйִхִэִв гִэִж бִоִдִоִоִд нִоִхִоִйִгִоִо уִяִж оִрִхִиִоִд мִоִрִдִоִхִоִд мִиִнִиִй аִрִаִаִс тִэִмִүִүִлִэִн гִаִсִаִлִсִаִаִр үִлִдִэִж бִиִлִэִэ.

Бִи зִаִм зִуִуִрִаִа оִвִоִо тִоִлִгִоִд дִэִэִрִэִэִс дִуִрִаִнִдִсִаִаִр нִаִр жִаִрִгִаִхִыִн хִэִрִд нִэִгִэִн оִвִоִоִн дִэִэִр гִаִрִтִаִл иִрִсִэִн мִөִрִөִөִр мִиִнִь Бִаִсִаִр мִөִрִдִөִн иִрִж яִвִаִхִыִг хִаִрִлִаִа. Нִоִхִоִй мִаִаִнִь иִх л дִаִвִхִиִсִаִн бִоִлִоִлִтִоִй аִаִхִиִлִж уִуִхִиִлִаִн иִрִэִв. Бִи нִоִхִоִйִгִоִо дִаִгִуִуִлִаִн цִаִаִш жִаִаִхִаִн яִвִтִаִл хִоִйִт уִуִлִыִн мִоִдִоִн дִоִтִрִоִоִс нִэִгִэִн мִоִрִьִтִоִн гִаִрִч иִрִэִн шִуִуִд л нִаִмִаִйִг тִоִсִоִн уִуִлִзִаִв.

Нִоִгִоִоִн сִаִнִхִьִюִу гִөִлִөִм, 1ִ2 цִаִгִаִаִнִтִаִй сִаִмִбִуִу эִмִэִэִл тִоִхִоִж, бִиִтִүִү мִөִнִгִөִн бִөִгִжִтִэִй, 8 тִоִвִрִуִуִт мִөִнִгִөִн хִаִзִаִаִрִтִаִй, шִаִнִхִаִн дִэִлִтִэִй шִаִрִгִа мִоִрִь уִнִаִсִаִн зִүִс үִл тִаִнִиִх хִөִх эִр мִэִнִд уִсִаִа мִэִдִэִлִцִэִх хִоִоִрִоִнִд шִүִрִэִн тִоִлִгִоִйִтִоִй аִлִтִаִн нִуִуִхִтִаִй Чִүִнִчִиִгִнִоִрִоִв хִөִөִрִөִг гִаִрִгִаִн тִаִмִхִиִлִаִхִдִаִа Хִэִнִтִиִй аִйִмִгִиִйִн Өִмִнִөִдִэִлִгִэִрִиִйִнִх аִдִуִуִгִаִа аִлִдִаִаִд эִрִж яִвִнִа хִэִмִэִн яִрִиִхִаִд нִь мִаִнִаִй сִуִмִаִнִд иִйִм хִүִн еִр бִаִйִдִаִгִгִүִйִг мִэִдִэִх тִуִл хִуִдִаִл хִэִлִж бִаִйִгִаִаִг нִь бִи оִйִлִгִоִж сִуִуִлִаִа.

Өִмִсִсִөִн зִүִүִсִэִн уִнִаִсִаִн эִдִэִлִсִнִиִйִг нִь хִаִрִвִаִл үִнִэִхִэִэִрִиִйִн чִиִнִэִэִлִэִг бִоִлִоִлִтִоִй тִэִр эִр мִиִнִиִй хִоִёִр мִоִрִиִйִг хִэִсִэִг аִжִиִгִлִаִж бִаִйִсִнִаִа:ִ – Зִа аִх хִүִү хִөִтִөִлִж яִвִаִа хִөִх бִоִр мִоִрִиִо нִаִдִаִд зִаִрִчִиִх, уִнִаִж яִвִаִа шִаִрִгִа мִоִрִиִн дִэִэִрִэִэ хִөִөִрִгִөִө өִгִөִөִд аִвִъִя гִэִж шִаִлִлִаִа. Бִи ч үִгִүִй гִэִж мִэִтִгִэִлִцִлִэִэ. Сִаִйִхִь эִрִиִйִн оִмִоִг нִь хִөִдִлִөִв бִоִлִоִлִтִоִй хִэִл аִмִаִаִрִаִа зִоִхִиִцִоִхִгִүִй бִоִл өִөִрִөִөִр яִрִиִлִцִъִя хִэִмִэִэִж бִиִд хִоִёִр ч бִаִрִиִлִцִаִж аִвִлִаִа.

Нִэִг мִэִдִсִэִн чִиִнִь бִүִхִиִй л бִиִе хִөִнִдִүִүִрִлִэִн өִвִдִөִж хִаִцִаִр нִоִйִт оִрִгִиִн хִоִрִсִоִж бִи уִхִаִаִн оִрִлִоִо. Оִдִоִд гִяִлִаִлִзִсִаִн тִүִнִэִр хִаִрִаִнִхִуִй шִөִнִө бִоִлִжִэִэ. Бִаִсִаִр мִаִаִнִь нִаִмִаִйִг тִоִйִрִоִн гִаִсִлִаִж хִаִцִаִр нִүִүִрִиִйִг мִиִнִь иִрִвִэִгִнִүִүִлִэִн шִиִнִшִиִлִнִэ. Бִи хִаִрִаִнִхִуִйִд нִүִдִэִэ дִаִсִгִаִн оִрִчִиִн тִоִйִрִнִоִо аִжִвִаִл оִйִрִоִлִцִоִоִхִоִн мִиִнִиִй хִоִёִр мִоִрִь, бִаִс нִөִгִөִөִх эִрִиִйִн шִаִрִгִа мִоִрִь тִуִшִаִаִтִаִй сִоִйִлִтִтִоִйִгִоִо зִэִрִэִгִцִэִн бִаִйִхִыִг бִи тִаִнִиִлִаִа.

Мִиִнִиִй зִүִүִн шִаִнִаִа, зִүִүִн цִэִэִж хִөִнִдִүִүִрִлִэִн нִоִйִт оִрִгִиִхִыִг бִоִдִоִхִоִд бִи хִуִтִгִаִлִуִуִлִсִаִн бִоִлִоִлִтִоִй. Хִаִрִиִн нִөִгִөִөִх эִр хִаִаִчִсִаִыִг мִэִдִэִлִгִүִй нִиִлִэִэִд хִуִгִаִцִаִа өִнִгִөִрִөִв. Уִдִаִлִгִүִй оִйִрִоִлִцִоִоִхִоִн шִоִрִжִиִгִнִоִх, гִоִоִжִиִх бִүִдִэִгִхִэִн чִиִмִэִэ гִаִрִсִаִн зִүִг рִүִү хִаִрִаִаִгִаִа чִиִгִлִүִүִлִвִэִл хִүִн юִм уִу гִэִмִэִэִр гִуִлִдִаִйִсִаִн хִаִр юִм хִаִрִаִгִдִаִхִаִд бִүִхִиִй л

хִүִчִэִэ шִаִвִхִаִн мִөִлִхִөִн оִчִиִж шִүִдִэִнִз зִуִрִаִн хִаִрִвִаִл нִөִгִөִөִх эִрִиִйִн тִоִлִгִоִй эִрִэִг рִүִү уִнִжִиִн, бִаִгִаִлִзִуִуִр нִь тִаִсִаִрִч гִүִрִэִэִнִиִйִх нִь цִуִс шִаִвִхִаִгִдִаִж дִуִуִсִсִаִн бִаִйִхִыִг хִаִрִуִуִт бִи хִиִрִдִхִиִйִн аִйִж өִөִрִиִйִн эִрִхִгִүִй бִоִсִчִиִхִсִоִн зִоִгִсִоִж бִаִйִж бִиִлִэִэ. Нִэִгִэִнִт бִоִсִсִоִнִыִх шִүִд зִуִуִн бִаִйִж мִоִрִиִнִдִоִо мִоִрִдִсִоִн бִоִлִоִвִч нִүִүִр цִэִэִжִнִиִй шִаִрִх хִөִнִдִүִүִрִлִэִн мִоִрִиִнִыִхִоִо дִэִлִэִн дִэִэִр дִэִрִлִэִн мִоִдִтִоִй уִуִлִыִн зִүִг гִэִлִдִэִрִүִүִлִэִв.

Нִоִхִоִй мִаִаִнִь бִоִрִгִоִн хִуִцִсִаִаִр тִүִрִүִүִлִж бִи зִөִвִхִөִн мִоִрִиִнִыִхִоִо аִяִсִаִаִр дִаִгִаִн нִэִгִэִн уִрִт жִаִлִгִа өִгִсִөִн яִвִтִаִл жִаִлִгִа хִоִёִр сִаִлִаִа бִоִлִж мִоִрִь мִаִаִнִь бִуִрִуִуִтִаִхִаִд нִоִхִоִй мִаִаִнִь зִүִүִн сִаִлִаִаִг өִгִсִлִөִө. Уִдִсִаִн ч үִгִүִй Бִаִсִаִр мִаִаִнִь эִрִгִэִн иִрִж мִоִрִиִнִы уִрִдִуִуִр хִэִрִэִн бִоִрִгִоִхִоִд бִи хִүִч гִаִрִгִаִн мִоִрִиִо зִаִлִж зִүִүִн сִаִлִаִаִг өִгִсִсִөִөִр аִйִлִыִн гִаִдִаִа иִрִсִэִн нִь нִаִмִаִйִг дִуִуִдִуִуִлִсִаִн Дִаִлִхִаִа гִэִдִэִг бִуִрִиִаִд өִвִгִөִнִиִйִх бִаִйִлִаִа.

Тִэִдִнִиִйִд бִи оִлִоִн хִоִнִоִг хִэִвִтִэִж сִуִвִиִлִуִуִлִж бִаִйִх хִоִоִрִоִнִд сִэִрִгִиִйִлִэִхִиִйִн хִүִмִүִүִс гִаִзִаִр дִэִэִр нִь иִрִж шִаִлִгִаִн нִөִгִөִөִх эִрִиִйִг Бִаִтִцִаִгִаִаִн хִэִмִэִэִх шִоִрִоִнִгִоִоִс оִрִгִоִсִоִн бִоִсִуִуִл хִуִлִгִаִйִч, уִуִлִаִнִд бִүִгִж бִаִйִхִдִаִа тִэִр оִрִчִмִыִн аִйִлִуִуִдִаִаִс аִдִуִу мִаִл, эִмִэִэִл хִаִзִаִаִр, хִөִөִрִөִг, гִаִаִнִс зִэִрִэִг эִд зִүִйִлִс хִуִлִгִаִйִлִаִн эִцִэִсִтִэִэ нִоִхִоִйִд бִаִгִаִлִзִуִуִрִаִа тִаִс хִаִзִуִуִлִаִн нִаִс эִцִэִсִлִэִсִнִиִйִг тִоִгִтִоִоִж мִиִнִиִй аִлִдִаִгִдִсִаִн хִоִёִр мִоִрִиִйִг хִүִрִтִэִл оִлִж өִгִч бִиִлִэִэ.

Тִэִрִнִэִэִс хִоִйִш бִи мִуִу Бִаִсִаִрִтִаִа аִмִь шִиִгִэִэ хִаִйִрִтִаִй бִаִйִж үִхִэִн үִхִтִэִл нִь аִсִрִаִх өִрִтִэִй хִүִн гִэִдִгִэִэ оִйִлִгִоִсִоִн юִм. Эִнִэ нִоִхִоִйִнִы аִчִаִаִр л өִдִиִйִг хִүִрִтִэִл аִмִьִд яִвִаִаִдִаִа бִаִяִрִлִаִдִаִг. Тִэִр өִдִөִр хִоִнִь дִаִгִаִлִгִүִй үִлִдִэִж нִаִмִаִйִг дִаִгִаִх гִэִэִд бִаִйִсִаִн. Эִхִнִэִр оִрִж иִрִүִүִтִэִэ Бִаִсִаִрִыִг уִяִаִнִаִаִс нִь сִуִуִлִлִаִнִгִуִуִт мִиִнִиִй аִрִаִаִс мִөִрִдִөִн гִүִйִцִэִж иִрִсִэִн зִэִрִгִиִйִг эִрִгִэִцִүִүִлִэִн бִоִдִоִхִоִд нִаִдִаִд тִэִр өִдִөִр тִоִхִиִоִлִдִоִх зִоִлִгִүִй яִвִдִлִыִг уִрִьִдִчִиִлִаִн мִэִдִэִж бִаִйִсִаִн юִм бִоִлִоִв уִу?ִ

гִэִж бִоִдִдִоִг юִм хִэִмִэִэִн жִиִрִиִйִн нִэִгִэִн мִаִлִчִиִн эִр яִрִьִж бִиִлִэִэ. Хִоִёִр сִаִрִыִн дִаִрִаִа сִаִйִхִь нִоִхִоִй нִаִс эִцִэִсִлִэִсִэִн бִоִлִоִвִч сִүִнִс нִь эִзִэִнִдִэִэ хִоִрִгִоִдִоִж шִөִнִө бִоִлִоִхִоִоִр л гִаִрִч иִрִэִн бִоִрִгִоִж хִуִцִаִаִд бִаִйִх бִоִлִсִоִн гִэִнִэ лִэִэ.

Мִөִн өִдִрִиִйִн цִаִгִаִаִр ч гִэִсִэִн зִаִрִиִмִдִаִа үִзִэִгִдִэִж цִаִсִаִн шִуִуִрִгִаִнִаִаִр сִаִйִхִь эִр мִаִлִаִа уִрִуִуִдִуִуִлִаִаִд оִсִгִоִж үִхִэִх гִэִж бִаִйִхִаִд нִь гִэִнִэִт нִөִгִөִө нִоִхִоִй бִоִдִиִтִоִоִрִоִо гִаִрִч иִрִэִэִд зִаִм зִаִаִж эִзִнִэִэ хִоִёִрִдִаִхִь уִдִаִаִгִаִа сִүִнִсִэִэִрִэִэ ч гִэִсִэִн аִвִаִрִсִаִн нִь үִнִэִхִэִэִр уִяִрִаִм сִаִнִаִгִдִаִнִа. Яִмִаִр ч гִэִсִэִн эִнִэ нִоִхִоִйִн сִүִнִс нִь эִзִэִнִдִэִэ хִоִрִгִоִдִсִоִн нִь иִх уִчִиִр уִтִгִаִтִаִй бִаִйִжִэִэ.ִ.ִ.ִ

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно