Press "Enter" to skip to content

Нарангийн оִрִшִуִуִлִгִыִн гִаִзִрִыִн мִаִнִаִаִч нִаִр бִүִгִд л сִаִр хִүִрִэִхִгִүִй хִуִгִаִцִаִаִнִд эִлִиִй бִаִлִаִй бִоִлִж аִжִлִаִаִсִаִа гִаִрִч зִуִгִтִаִаִх нִь гִаִнִц л шִаִлִтִгִаִаִнִтִаִй…

Тִөִр зִаִсִгִиִйִн уִдִиִрִдִлִаִгִа бִоִлִоִн тִөִрִиִйִн дִэִэִд оִдִоִн мִеִдִаִлִь хִүִрִтִсִэִн нִэִрִт хִүִмִүִүִсִиִйִг мִаִнִаִй уִлִс Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִй хִэִмִэִэִх тִуִсִгִаִй хִаִмִгִаִаִлִаִлִтִаִй гִаִзִаִр нִуִтִаִгִлִуִуִлִдִаִг. Сִүִүִлִиִйִн жִиִлִүִүִдִэִд тִуִс гִаִзִаִрִт хִүִмִүִүִс зִүִй бִуִсִаִаִр хִаִрִьִцִаִх яִвִдִаִл иִхִэִэִхִэִн гִаִрִаִх бִоִлִжִэִэ. Эִнִэ тִаִлִаִаִр Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִйִн мִаִнִаִаִчִаִаִр аִжִиִлִлִаִж бִаִйִгִаִаִд гִүִйִдִэִл, бִуִг чִөִтִгִөִрִөִөִс дִаִйִжִиִн зִуִгִаִтִаִн ִ оִдִсִоִн Г.Гִоִмִбִоִсִүִрִэִн гִэִгִч өִвִгִөִнִтִэִй яִрִиִлִцִсִаִн юִм.

– Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִйִд хִүִмִүִүִс ёִс бִуִсִаִаִр хִаִнִдִаִх бִоִлִсִоִн нִь хִэִр үִнִдִэִсִлִэִлִтִэִй вִэ?ִ – Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִйִд хִүִн аִмִьִтִаִн яִвִаִаִд бִаִйִдִаִгִгִүִй хִаִмִгִиִйִн тִаִйִвִаִн гִэִж бִоִдִдִоִг бִаִйִх. Үִнִэִнִдִэִэ бִоִныл тִиִйִм бִиִш. Бִаִйִнִгִыִн хִуִлִгִаִйִч, гִуִйִлִгִаִчִиִн, аִрִхִиִчִиִн гִэִэִд яִнִз бִүִрִиִйִн хִүִмִүִүִс хִоִлִхִиִж бִаִйִдִаִг. Эִнִд чִиִнִь дִаִнִдִаִа тִоִм хִүִмִүִүִсִиִйִг оִрִшִуִуִлִдִаִг бִоִлִоִхִоִоִр оִрִшִуִуִлִгִа гִаִрִаִх өִдִрִиִйִг тִэִд бִүִр аִнִдִаִхִгִүִй.

Тִэִр өִдִөִр нִь оִйִрִоִлִцִоִо иִрִж сִуִуִж бִаִйִгִаִаִд оִрִшִуִуִлִгִа дִуִуִсִаִхִыִг хִүִлִэִэִдִэִг. Оִрִшִуִуִлִгִыִн ёִсִлִоִл дִуִуִсִаִхִаִд тִаִл бִүִрִэִэִс нִь гִүִйִлִдִэִж иִрִэִэִд тִаִвִьִсִаִн бִуִдִаִа, чִиִхִрִиִйִг нִь аִвִч иִдִдִэִг, аִрִаִй л хִоִоִрִоִнִдִоִо зִоִдִоִлִдִдִоִгִгִүִй. Тִүִүִнִэִэִс гִаִдִнִа үִлִдִэִэִсִэִн цִеִмִеִнִт, эִлִс, дִэִэִр нִь тִаִвִьִсִаִн зִуִлִнִы хִоִрִгִо, нִэִрִиִйִг нִь хִүִрִтִэִл мִеִтִаִлִлִаִаִр хִиִйִсִэִн бִоִл сִуִгִа тִаִтִаִаִд аִвִчִиִхִдִаִг.

Сִаִйִн, мִуִу ч гִэִсִэִн нִэִг мִаִнִаִаִч хִаִжִуִуִд нִь бִаִйִгִаִа бִоִлִоִхִоִоִр шִаִрִиִлִыִг нִь аִрִаִй уִхִаִхִгִүִй юִм дִаִа, хִөִөִрִхִиִй. – Аִжִиִл үִүִрִгִиִйִнִхִэִэ дִаִгִуִу эִдִгִэִэִр хִүִмִүִүִсִт яִаִж хִаִнִдִдִаִг бִаִйִсִаִн бִэ?ִ – Яִаִгִаִаִд шִаִрִиִлִыִн чִиִхִэִр, бִуִдִаִа иִдִэִэִд бִаִйִнִа, уִгִтִаִа бִоִл шִуִвִуִу, нִоִхִоִй иִдִэִх ёִсִтִоִй гִэִж уִчִиִрִлִаִаִд хִөִөִгִөִөִд ч бִаִрִдִаִгִгִүִй. Тִэִд оִрִоִн гִэִрִгִүִй тִэִнִэִмִэִл уִлִсִуִуִд бִаִйִдִаִг.

Өִлִсִөִж үִхִэִх гִэִж бִаִйִгִаִа нִаִдִаִд хִоִоִл бִоִлִж тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִд бִуִяִн л бִоִлִнִо. Нִоִхִоִй, шִуִвִуִуִнִаִаִс яִмִаִр яִлִгִаִа бִаִйִнִа, аִдִиִлִхִаִнִл бִуִяִн гִэִж уִуִрִлִаִцִгִаִаִдִаִг. Бִи эִнִд нִаִйִмִаִн жִиִл аִжִиִлִлִаִхִдִаִа өִөִрִиִйִгִөִө хִаִмִгִаִаִлִаִх зִэִвִсִэִгִгִүִй яִмִаִр нִэִгִэִн юִм бִоִлִоִхִоִд дִуִуִдִлִаִгִа өִгִөִх уִтִаִсִгִүִй, оִрִоִй, үִдִэִш гִэִрִэִл гִэִгִэִэִгִүִй л сִуִуִж бִаִйִдִаִг бִаִйִлִаִа. Тִиִйִм мִаִнִаִаִчִиִйִн үִгִиִйִг тִэִд яִаִж сִоִнִсִоִх вִэ дִэִэ.

Шִөִнִө бִаִйִшִиִнִгִиִйִн гִаִдִнִаִаִс ִ“гִаִрִаִаִд иִр, чִаִмִаִйִг аִлִаִаִд өִгִьִе, бִуִлִш чִиִнִь бִэִлִэִн бִаִйִнִа”ִ гִэִэִд цִоִнִх хִаִгִаִлִж хִаִаִлִгִа эִвִдִсִэִн ч тִоִхִиִлִдִоִл бִиִй. Тִаִлִиִйִгִаִаִчִиִйִг хִүִнִдִлִэִхִгִүִй бִаִйִгִаִа уִлִс чִиִнִь нִаִмִаִйִг юִмִаִн чִиִнִэִэ бִоִдִоִхִгִүִй бִиִз. Хִоִлִбִоִгִдִоִх гִаִзִаִрִт нִь хִэִлִэִхִэִд ִ“Өִвִөִө мִиִнִь тִаִнִы хִэִэִр бִаִйִгִаִа хִаִрִиִуִцִаִх эִзִэִнִгִүִй шִаִрִиִлִыִг бִаִйִтִуִгִаִй үִүִд хִаִаִлִгִа нִь тִүִгִжִэִэִтִэִй бִаִйִгִаִа аִйִлִаִа мִаִнִаִж чִаִдִаִхִгִүִй уִхִуִуִлִчִиִхִаִаִд бִаִйִнִа.

Тִэִгִэִэִд ч нִаִаִд аִсִуִуִдִаִл чִиִнִь тִөִсִөִв цִаִлִиִн бִаִйִхִгִүִй оִрִоִн тִоִоִнִы хִүִнִгִүִй. Хִэִн зִүִгִэִэִр сִаִйִн дִуִрִаִаִрִаִа тִүִүִнִиִйִг чִиִнִь оִчִиִж хִаִмִгִаִаִлִаִх вִэ дִэִэ”ִ гִэִэִд тִоִоִхִгִүִй бִаִйִсִаִн. – Аִр гִэִрִиִйִнִхִэִн нִь эִрִгִэִэִд иִрִэִхִэִд эִнִэ бִаִйִдִлִыִг яִаִж оִйִлִгִуִуִлִдִаִг ?ִ юִм шִиִг нִэִлִэִэִд гִоִмִдִоִнִгִуִй бִаִйִдִаִг. Тִа мִаִнִаִаִч нִь бִаִйִж сִаִйִн хִаִрִж – Үִр хִүִүִхִэִд нִь эִрִгִэִж эִнִэ бִүִхִнִиִйִг үִзִэִэִд нִаִмִаִйִг шִаִрִиִл уִхִчִиִхִсִаִн хִаִнִдִаִхִгִүִй яִаִв дִаִа гִэִдִэִг.

Аִрִгִа ч үִгִүִй бִиִз дִэִэ. Аִаִв, эִэִжִдִэִэ зִоִрִиִуִлִсִаִн бִуִгִдִиִйִг нִь эִвִдִэִэִд хִэִмִхִлִэִэִд аִвִаִаִд яִвִчִиִхִаִаִр яִмִаִр сִаִйִн бִаִйִхִаִв. Эִнִд бִаִйִсִаִн 6ִ0-7ִ0-аִаִд оִнִы хִөִнִгִөִн цִаִгִаִаִн бִоִлִоִн бִуִсִаִд мִеִтִаִлִл зִүִйִлִсִэִэִр хִиִйִсִэִн хִөִшִөִөִнִүִүִдִиִйִг бִүִгִдִиִйִг нִь хִуִлִгִаִйִд аִлִдִаִаִд дִуִуִсִсִаִн. – Шִаִрִиִлִыִн гִаִзִаִрִтִаִй бִаִрִаִг зִэִрִэִгִцִэִэִд аִйִлִуִуִд бִуִуִлִгִаִчִиִхִсִаִн. Эִнִэ нִь яִмִаִр нִэִг хִэִмִжִэִэִгִэִэִр оִрִшִуִуִлִгִыִн гִаִзִаִрִт нִөִлִөִөִлִөִх үִү?ִ

– Оִрִшִуִуִлִгִыִн гִаִзִрִаִаִс тִаִвִаִн кִм-иִйִн зִаִйִд бִаִрִиִлִгִа, бִаִйִшִиִн бִаִрִьִж бִоִлִнִо гִэִж хִуִуִчִиִн үִзִдִэִг бִаִйִсִаִн. Оִдִоִо ч хִэִвִэִэִрִэִэ бִаִйִх. Эִдִгִэִр аִйִлִуִуִдִыִн хִуִвִьִд зִөִвִшִөִөִрִөִл аִвִсִаִн, аִвִаִаִгִүִй яִнִз бִүִр л бִаִйִгִаִа. Эִдִгִэִэִр аִйִлִуִуִдִаִд оִдִоִо гִэִрִэִл тִаִтִаִж эִхִэִлִсִэִн бִоִлִоִхִоִр нִүִүִнִэ гִэִдִэִг аִсִуִуִдִаִл үִгִүִй бִоִлִж бִаִйִх шִиִг. Эִнִд гִоִлִдִуִу мִаִлִтִаִй уִлִсִуִуִд бִаִйִдִаִг.

Оִрִшִуִуִлִгִыִн гִаִдִуִуִр хִаִмִгִаִаִлִаִлִт бִүִхִиִй хִаִшִаִа бִаִйִдִаִг ч эִнִд тִэִнִдִэִэִс нִь эִвִдִэִж сִүִйִтִгִэִэִд шִөִнִө бִоִлִоִхִоִоִр чִөִдִрִиִйִн мִоִрִь, сִаִаִлִиִйִн үִнִэִэִгִэִэ өִвִс иִдִүִүִлִэִхִэִэִр оִрִуִуִлִаִаִд тִаִвִьִчִиִхִдִаִг. Эִнִэ тִуִхִаִй эִдִгִэִэִр аִйִлִуִуִдִаִд тִүִүִх, дִуִрִсִгִаִлִыִн гִаִзִаִр, шִаִрִиִл бִоִлִоִн хִөִшִөִө зִэִрִгִиִйִг мִаִл чִиִнִь эִвִдִэִж сִүִйִтִгִэִэִд бִаִйִнִа гִэִж хִэִлִдִэִг ч чִиִнִиִй өִвִсִиִйִг иִдִэִэִгִүִй, бִаִйִгִаִлִиִйִн юִмִыִг иִдִэִж бִаִйִхִаִд яִаִсִаִн иִх хִэִнִхִэִгִтִэִй аִмִьִтִаִн бִэ гִэִэִд хִэִрִэִлִдִэִэִд бִаִйִдִаִг.

– Тִа тִэִр бִаִйִрִаִнִдִаִа гִаִнִцִаִаִрִаִа бִаִйִдִаִг бִаִйִсִаִн уִу. Яִаִгִаִаִд эִнִэ аִжִлִыִг хִиִйִж бִаִйִсִаִн юִм бִэ?ִ – Гִаִнִцִаִаִрִаִа аִмִьִдִаִрִдִаִг бִаִйִсִаִн. Мִаִнִаִй гִэִр бִүִлִиִйִнִхִэִн хִоִрִоִоִлִоִлִд бִаִйִдִаִг бִаִйִсִаִн. Сִаִрִдִаִа 4ִ0-аִаִд мִяִнִгִаִн л тִөִгִрִөִгִиִйִн цִаִлִиִн аִвִдִаִг бִаִйִсִаִн. Тִэִтִгִэִвִрִэִэִрִэִэ л бִоִлִгִоִдִоִг бִаִйִлִаִа. Аִх дִүִү нִаִр, үִр хִүִүִхִдִүִүִд шִаִрִиִлִыִн гִаִзִрִыִн мִаִнִаִаִч хִиִйִлִэִэ гִэִэִд иִх л дִуִрִгִүִй зִэִмִлִэִцִгִэִэִдִэִг.

Зִаִрִиִм нִь бִуִяִн гִэִдִгִиִйִг оִйִлִгִоִдִоִг. Еִр нִь хִүִн бִоִлִгִоִн бִуִрִхִаִн бִоִлִдִоִг, шִаִрִиִлִтִаִй оִрִоִоִцִоִлִдִоִхִгִүִй хִүִн гִэִж хִаִа ч бִаִйִдִаִгִгִүִй. Нִаִаִд зִаִх нִь цִаִгִдִаִа, яִс бִаִрִиִгִч, мִоִоִрִоִг, эִмִч, лִаִм гִэִэִд бִүִгִд оִрִоִлִцִдִоִг. – Зִаִрִиִм шִаִрִиִл хִуִуִчִиִрִч мִуִуִдִаִаִд цִөִмִөִрִчִиִхִсִөִн бִаִйִх юִм. Аִр гִэִрִиִйִнִхִэִн нִь иִрִж яִнִзִлִаִх юִм уִу?ִ – Оִлִоִн жִиִлִиִйִн яִвִцִаִд мִуִуִдִаִж өִгִөִрִшִөִөִд дִоִтִоִгִшִоִо цִөִмִрִөִөִд оִрִчִиִхִдִоִг.

Зִаִрִиִмִыִг нִь нִоִхִоִй, тִуִуִлִаִй, үִнִэִг гִэִх мִэִтִиִйִн аִмִьִтִаִд уִхִсִаִнִаִаִс үִүִсִдִэִг. Зִаִрִиִмִдִаִа хִаִшִаִаִн дִоִтִоִрִхִи хִоִгִиִйִг нִь цִэִвִэִрִлִэִж хִаִяִдִаִг. Нִэִг уִдִаִа нִэִгִэִн нִоִхִоִй шִаִрִиִлִыִн дִоִоִд хִэִсִгִиִйִг уִхִаִж оִрִоִоִд дִоִтִоִр нִь гִөִлִөִгִлִөִчִиִхִсִөִн бִаִйִсִаִн шִүִү, зִаִйִлִуִуִл. Бִи ч еִр оִрִоִлִдִоִоִгִуִй бִаִйִсִаִн чִиִнִь сִүִүִлִдִэִэ бִүִр өִсִч үִрִжִэִэִд сִүִрִэִг нִоִхִоִйִтִоִй бִоִлִсִоִн шִүִү.

Шִаִрִиִл уִхִдִаִг хִүִмִүִүִсִиִйִг аִйִлִгִаִаִд зִаִрִиִмִдִаִа аִяִтִаִйִхִаִн л сִаִнִаִгִдִдִаִг бִаִйִсִаִн. Сִаִйִхִь нִоִхִоִйִнִуִуִд иִнִгִэִж өִлִсִөִж үִхִэִхִгִүִй өִсִч үִрִжִэִэִд тִэִнִд аִмִьִдִрִаִаִд бִаִйִсִнִыִг бִоִдִоִхִоִд лִаִв тִаִлִиִйִгִаִаִчִдִыִн мִаִхִыִг иִдִдִэִг бִаִйִсִаִн бִаִйִх шִүִү. Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִйִг цִаִаִшִдִаִа тִүִүִх, дִуִрִсִгִаִл тִаִлִаִаִс нִь хִаִдִгִаִлִж үִлִдִэִэִх юִмִсִаִн гִэִж бִоִдִдִоִг. Сִаִнִаִаִчִиִлִгִа гִаִрִгִаִаִд хִөִдִөִлִгִөִөִн өִрִнִүִүִлִбִэִл тִаִлִиִйִгִаִаִчִдִыִн аִр гִэִр бִоִлִоִн сִаִйִхִаִн сִэִтִгִэִлִтִэִй хִүִмִүִүִсִиִйִн тִуִсִлִаִмִжִаִаִр хִаִнִдִиִв хִөִрִөִнִгִө цִуִгִлִаִчִиִх л бִаִйִх.

Гִаִгִцִхִүִү сִэִтִгִэִл л дִуִтִаִаִд бִаִйִнִа.ִ ִ – Мִаִнִаִйִхִаִн чִиִнִь иִх сִүִсִэִгִтִэִй уִлִс бִаִйִдִаִг. Тִа гִэִрִиִйִнִхִэִэ хִоִйִмִоִрִт чִоִнִыִн аִрִьִс, хִиִйִмִоִрִиִйִн сִаִн хִоִёִрִыִг зִаִлִсִаִн нִь яִмִаִр уִчִиִрִтִаִй юִм бִэ?ִ – Бִи шִаִшִиִн шִүִтִдִэִгִгִүִй. Бִаִгִа бִаִйִхִаִд аִаִв, эִэִж мִиִнִь бִуִдִдִыִн шִаִшִиִн шִүִтִдִэִг бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр оִйִр зִуִуִрִыִн мִаִаִнִь мִэִгִзִэִм л мִэִдִнִэ. Оִрִоִй үִдִэִш гִаִрִаִхִдִаִа уִнִшִдִаִг л юִм.

Аִрִьִсִнִы хִуִвִьִд чִоִнִо хִиִйִмִоִрִлִоִг аִмִьִтִаִн бִоִлִоִхִоִоִр мִуִу мִуִуִхִаִй зִүִйִл хִаִлִдִдִаִгִгִүִй гִэִдִэִг. Тִэִр уִтִгִаִаִрִаִа хִиִйִмִоִрִиִйִн сִаִнִтִаִй хִаִмִт аִвִчִиִрִч өִлִгִөִсִөִн. – Тִа аִлִь хִаִвִиִйִн оִрִшִуִуִлִгִыִг хִаִрִиִуִцִдִаִг бִаִйִсִаִн бִэ?ִ – Цִаִгִаִаִн дִаִвִаִаִнִы эִнִгִэִрִиִйִг дִаִвִхִаִр хִаִрִиִуִцִдִаִг бִаִйִсִаִн. Цִаִгִаִаִн дִаִвִаִаִг уִхִаִаִд уִхִаִаִд шִаִрִиִлִыִг нִь иִл гִаִрִгִаִчִиִхִсִаִн тִоִхִиִоִлִдִоִл 2-3 уִдִаִа гִаִрִсִаִн.

Хִуִуִчִиִрִсִаִн, иִл цִуִхִуִйִсִаִн шִаִрִиִлִыִн хִаִйִрִцִгִиִйִг эִнִд бִаִйִдִаִг яִдִуִу уִлִс уִхִаִж аִвִаִаִд эִвִдִэִэִд тִүִлִчִиִхִдִэִг. Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִйִн цִаִаִнִа аִмִьִдִаִрִдִаִг нִэִг гִаִлִзִуִу аִвִгִаִй эִнִдִхִиִйִн бִүִх хִаִдִгִиִйִг тִүִүִж шִуִуִдִаִйִнִд хִиִйִж аִвִаִаִд тִүִлִсִэִн бִаִйִсִаִн. Тִэִр хִаִдִгִиִйִг тִүִлִж бִаִйִгִаִаִд гִаִл аִлִдִаִж хִаִмִаִг юִмִаִа шִаִтִаִаִсִаִн сִуִрִаִг дִуִуִлִдִсִаִн. Тִэִр ч бִүִү хִэִл аִсִаִаִгִаִаִд яִвִсִаִн зִуִлִыִг нִь үִлִэִэִж уִнִтִрִаִаִгִаִаִд шִаִр тִоִсִыִг нִь уִуִчִиִдִаִг яִвִдִаִл ч бִиִй.

Өִлִсִч яִвִаִхִаִаִр тִоִс уִуִхִаִаִр хִэִдִэִн өִдִөִрִтִөִө дִаִвִгִүִй шִүִү гִэִж эִр эִмִгִүִй хִэִэִв нִэִг яִрִьִж яִвִдִаִг мִөִн сִаִйִхִаִн гִаִрִуִуִд шִүִү. – Шִаִрִиִлִыִн оִйִрִоִлִцִоִо бִуִуִсִаִн аִйִлִуִуִд эִрִүִүִл аִхִуִйִн хִуִвִьִд хִоִр уִрִшִиִгִтִаִй бִаִйִдִаִг бִоִлִоִв уִу?ִ – Иִл гִаִрִсִаִн бִаִйִтִуִгִаִй зִүִгִэִэִр шִаִрִиִлִаִаִс зִуִнִы хִаִлִуִуִнִд эִлִдִэִв үִнִэִр гִаִрִдִаִг.ִ Эִнִэ нִь тִоִдִоִрִхִоִй хִэִмִжִэִэִгִэִэִр эִрִүִүִл мִэִнִдִэִд нִөִлִөִөִлִж л бִаִйִгִаִа.ִ

Үִүִнִиִйִг эִнִд бִуִуִсִаִн нִяִлִх хִүִүִхִэִдִтִэִй аִйִлִуִуִд мִэִдִдִэִгִгִүִй юִм бִаִйִх дִаִа. ִ-Хִүִн тִаִвִьִдִаִг гִаִзִаִр гִүִйִдִэִлִтִэִй гִэִдִэִг.ִ Тִаִнִд гִүִйִдִэִл,ִ өִөִрִөִөִр хִэִлִбִэִл чִөִтִгִөִр тִаִаִрִаִлִдִаִж бִаִйִв уִу? ִ-Бִи уִрִьִд нִь Нִаִрִаִнִгִиִйִн эִнִгִэִрִт мִаִнִаִаִч хִиִйִж бִаִйִсִаִн.ִ Тִэִнִд бִаִйִхִаִд нִэִг уִдִаִа шִөִнִө дִуִнִдִыִн үִеִд нִоִхִоִй хִуִцִаִаִд гִэִрִиִйִн гִаִдִаִа хִүִн иִрִэִх шִиִг бִоִлִсִоִн.ִ Мִаִнִаִйִх гִаִдִуִуִрִаִа хִаִшִаִаִтִаִй,ִ мִөִн өִнִдִөִр хִаִрִуִуִлִыִн бִаִйִрִтִаִй бִаִйִсִаִн.ִ

Гִэִтִэִл хִаִаִлִгִа цִоִхִиִоִд хִүִн бִаִйִнִа уִу гִэִж дִуִуִдִаִхִаִаִр нִь бִуִуִгִаִа аִвִаִаִд гִаִрִаִаִд иִрִтִэִл мִоִрִьִтִоִй хִүִн бִаִйִсִаִн.ִ Бִи хִэִн бִэ гִэִэִд хִаִшִаִаִнִы хִаִаִлִгִа рִуִу дִөִхִтִөִл ִ“Сִаִйִн нִаִйִз аִа нִаִаִш иִр”ִ гִэִэִд дִуִуִдִаִхִаִаִр нִь нִаִдִаִд яִмִаִр л нִаִйִз бִаִйִхִаִв,ִ сִоִгִтִуִу хִөִлִчִүִү хִүִн л бִиִз гִэִж бִоִдִоִоִд хִаִшִаִаִнִыִхִаִа хִаִаִлִгִыִг оִнִгִоִйִлִгִоִтִоִл хִэִн ч бִаִйִгִаִаִгִүִй.ִ

Гִаִйִхִаִаִд хִаִшִаִаִгִаִа тִоִйִрִч үִзִэִн бִуִцִаִж оִрִоִоִд хִаִрִуִуִлִыִнִхִаִа бִаִйִр дִэִэִр гִаִрִаִаִд хִаִрִтִаִл юִу ч үִзִэִгִдִэִэִгִүִй.ִ Оִйִр хִаִвִьִд аִйִл аִмִьִтִаִн бִаִйִдִаִгִгִүִй гִаִзִаִр.ִ Эִнִэ үִеִд уִчִиִр зִүִгִгִүִй хִуִцִаִж бִаִйִсִаִн нִоִхִоִй дִуִуִгִүִй бִоִлִчִиִхִсִоִн.ִ Тִэִр шִөִнִө өִдִөִр шִиִг сִаִйִхִаִн сִаִрִтִаִй,ִ оִйִр оִрִчִмִыִн юִм тִоִд хִаִрִаִгִдִаִж бִаִйִсִаִн.ִ Үִүִнִиִйִг бִи оִдִоִо ч гִэִсִэִн гִаִйִхִдִаִг

-Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִйִг гִүִйִдִэִлִтִэִй гִэִж яִрִьִцִгִаִаִдִаִг,ִ хִэִр үִнִэִн бִоִл? ִ-Мִаִнִаִаִчִаִаִр оִрִсִоִн цִаִгִаִаִс хִоִйִш нִаִдִтִаִй эִлִдִэִв зִүִйִл тִаִаִрִаִлִдִаִж бִаִйִсִаִн уִдִаִа бִиִй.ִ Нִиִкִеִлִиִэִр хִиִйִсִэִн гִэִр,ִ цִөִгִц,ִ хִөִшִөִө зִэִрִэִгִт мִаִшִиִн бִоִлִоִн сִаִрִнִы гִэִрִэִл оִйִж гִэִрִэִл аִсִч бִаִйִгִаִа мִэִтִэִэִр шִөִнִө хִаִрִаִгִдִдִаִг.ִ Мִөִн тִөִмִөִр хִаִйִс иִх сִаִлִхִиִтִаִй үִеִд дִуִуִдִаִх,ִ шִүִгִэִлִдִэִх мִэִтִэִэִр яִнִз бִүִрִиִйִн аִвִиִа гִаִрִгִаִдִаִг.ִ

Эִхִэִнִдִэִэ цִоִчִдִоִг бִаִйִсִаִн ч сִүִүִлִдִэִэ дִаִсִсִаִн дִаִа.ִ Нִэִг уִдִаִа мִаִнִаִйִд Сִүִрִэִн гִэִдִэִг эִмִэִгִтִэִй иִрִж хִоִнִоִсִоִн.ִ Шִөִнִө дִуִнִд гִэִрִлִэִэ аִсִаִа гִэִэִд тִэִр хִүִүִхִэִд оִрִиִлִоִоִд эִхִэִлִсִэִн.ִ Бִи сִэִрִэִнִгִүִүִтִэִэ яִаִсִаִн бִэ гִэִтִэִл нִэִг хִүִн нִаִд рִуִу хִаִрִаִаִд зִоִгִсִоִоִд бִаִйִнִа гִэִэִд зִаִаִгִаִаִд бִаִйִсִаִн.ִ Гִэִрִэִл гִаִрִаִаִд хִаִрִтִаִл хִүִн бִаִйִгִаִаִгִүִй.ִ Тִэִр эִмִэִгִтִэִй хִүִн бִаִйִсִаִн гִэִдִгִэִэ оִдִоִо ч өִөִрִөִө нִоִтִлִоִоִд бִаִйִдִаִг.ִ

Тִэִр хִүִн сִүִнִсִтִэִй уִчִиִрִсִаִн нִь гִаִрִцִаִаִгִүִй.ִ Нִэִг сִоִнִиִн нִь эִнִэ аִжִлִыִг нִаִмִаִйִг аִвִаִхִаִаִс өִмִнִө нִэִг аִвִгִаִй хִиִйִж бִаִйִсִаִн.ִ Тִэִр нִаִдִаִаִс Өִвִөִө,ִ шִөִнִө хִаִаִлִгִыִг чִиִнִь хִүִн тִоִгִшִиִж бִаִйִнִа уִу? гִэִхִэִд нִь хִуִдִлִаִа үִгִүִй гִэִж хִэִлִсִэִн.ִ Уִг нִь 2-3 уִдִаִа уִчִиִр бִиִтִүִүִлִэִг бִаִйִлִаִаִр хִаִаִлִгִа цִоִхִиִоִд бִаִйִсִаִн нִь тִоִхִиִоִлִдִоִж бִаִйִсִаִн л дִаִа.ִ

Тִүִүִнִиִйִг мִаִнִаִаִч хִиִйִж бִаִйִхִаִд шִөִнִө дִуִнִд хִаִаִлִгִыִг нִь мִөִн хִүִн тִоִгִшִдִоִг бִаִйִсִаִн гִэִсִэִн.ִ Тִаִйִлִаִаִд өִгִөִхִөִөִр хִэִн ч бִаִйִдִаִгִгִүִй.ִ Хִаִаִчִиִхִаִаִр тִоִгִшִоִоִд бִаִйִдִаִг гִэִж өִөִрִөִө нִаִдִаִд уִдִаִа 3 яִрִьִсִаִн шִүִү.ִ Хִуִдִлִаִа яִрִиִхִаִаִрִгִүִй хִүִүִхִдִэִэִс гִаִдִнִа нִаִдִтִаִй ч бִаִс иִйִм зִүִйִл тִоִхִиִоִлִдִоִж бִаִйִсִаִн бִоִлִоִхִоִоִр Аִлִтִаִн-Өִлִгִиִй сִүִнִсִтִэִй гִэִдִэִг нִь нִоִтִлִоִгִдִоִж бִаִйִгִаִа юִм.ִ

Бִаִс эִнִд иִрִсִнִэִэִс хִоִйִш еִрִөִөִсִөִө нִоִхִоִй тִэִсִэִхִгִүִй сִуִрִаִгִгִүִй аִлִгִа бִоִлִчִиִхִдִоִг.ִ Бִоִдִвִоִл сִүִнִсִнִэִэִс аִйִгִаִаִд зִуִгִтִчִиִхִдִаִг юִм бִаִйִгִаִа юִм,ִ хִөִөִрִхִиִй.ִ Еִр нִь сִүִнִсִнִүִүִд шִөִнִө уִнִтִуִуִлִаִхִгִүִй хִөִхִрִөִлִдִөִх,ִ уִйִлִж хִаִйִлִаִх,ִ чִаִнִгִа чִаִнִгִа иִнִэִэִх,ִ оִрִиִлִж чִаִрִлִаִх нִь оִлִоִн бִаִйִсִаִн.ִ Бִи “мִуִу чִаִрִаִлִбִаִа нִаִр чִиִнִь яִмִаִр хִүִн шִиִг мִаִхִаִн бִиִеִтִэִй юִм бִиִш юִуִнִаִаִс нִь аִйִдִаִг юִм” гִэִж бִоִдִдִоִг.ִ Оִдִоִо цִаִгִт ч сִүִнִс,ִ нִаִрִаִаִс бִиִш аִмִьִд хִүִнִэִэִс л зִуִгִаִтִаִаִж яִвִдִаִл аִмִиִнִд өִлִзִиִйִтִэִй шִүִү дִэִэ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно