Press "Enter" to skip to content

Занданхүү Гэрлээг э.з.э.м.д.э.х.э.э.р ө.м.д х.у.в.ц.с.ы.г нь ш.у.в.т.а.л.ж байтал т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхрийнх нь с.ү.н.с Занданхүүгийн б.а.г.а.л.з.у.у.р.ы.г ш.а.х.а.х нь тэр…

З.а.н.д.а.н.х.ү.ү гэх н.э.г з.а.л.у.у Гэрлээ гэгч х.ү.ү.х.э.н.д д.у.р.л.а.а.д т.ү.ү.н.и.й а.р.а.а.с ө.д.ө.р ш.ө.н.ө.г.ү.й г.ү.й.х болжээ Гэрлээ т.ү.ү.н.д н.э.г и.х н.ү.ү.р ө.г.ө.х.г.ү.й б.а.й.с.н.а.а н.а.й.з н.а.р нь т.о.м т.о.м к.о.м.п.а.н.и.й з.а.х.и.р.а.л, ө.ө.р.ө.ө ч м.ө.н с.э.р.г.э.л.э.н, а.ж.и.л х.э.р.э.г.ч о.в.с.г.о.о.т.о.й н.э.г.э.н болохыг м.э.д.э.н.г.ү.ү.т а.ш.и.г.л.а.ж болох х.ү.н байна гэж т.о.о.ц.о.о.л.о.н н.э.л.э.э.д н.а.а.ш.т.а.й х.а.н.д.а.х болжээ.

Т.э.г.э.э.д т.э.р х.о.ё.р с.у.у.ж х.а.н.и.л.а.х т.у.х.а.й я.р.и.х б.о.л.ж.э.э. З.а.н.д.а.н.х.ү.ү Гэрлээгийн т.у.х.а.й б.а.р.а.г ю.у ч м.э.д.э.х.г.ү.й ч Г.э.р.л.э.э.г.и.й.н “М.и.н.и.й а.а.в н.э.г я.а.м.н.ы г.а.з.р.ы.н д.а.р.г.а, э.э.ж и.х э.м.ч” г.э.с.э.н я.р.и.а.г б.о.д.о.н б.а.с ч г.э.ж д.э.э.г.ү.ү.р а.л.б.а х.а.ш.д.а.г х.а.д.а.м.т.а.й б.о.л.о.х нь г.э.ж б.а.я.р.л.а.ж б.а.й.в.

Т.э.р х.о.ё.р у.у.л.з.а.х б.о.л.г.о.н.д.о.о б.а.а.р.д.а.н у.у.ж х.ө.л.ч.ү.ү.р.х.д.э.г аж. З.а.н.д.а.н.х.ү.ү и.й.м м.а.я.г.а.а.р о.л.с.о.н х.э.д.и.й.г.э.э ү.р.э.х нь х.э.ц.ү.ү байсан ч Гэрлээтэй с.у.у.в.а.л б.у.с.а.д нь х.а.м.а.а.г.ү.й гэсэн т.э.н.э.г б.о.д.л.о.о.р ө.ө.р.и.й.г.ө.ө з.о.г.о.о.ж байлаа. Гэрлээ э.х.н.и.й ү.е.д д.а.р.у.у.х.а.н б.ү.с.г.ү.й.н т.ө.л.ө.в.т.э.й н.э.г и.х у.у.ж с.о.г.т.у.у.р.а.х.г.ү.й б.а.й.д.а.г б.а.й.с.н.а.а х.о.ё.р г.у.р.в.а.н с.а.р.ы.н д.а.р.а.а.г.а.а.р о.г.ц.о.м х.у.в.и.р.ч

З.а.н.д.а.н.х.ү.ү.г байнга у.р.у.у т.а.т.а.н у.у.ж а.р.х.и.д.а.х с.а.н.а.л т.а.в.ь.д.а.г б.о.л.о.в. Тэгээд н.э.г ө.д.ө.р З.а.н.д.а.н.х.ү.ү.т.э.й у.у.л.з.а.ж б.а.а.р.д.а.ж т.а.н.с.а.г.л.а.х т.у.х.а.й с.а.н.а.л.а.а х.э.л.э.х.э.д м.ө.н.г.ө б.а.й.х.г.ү.й г.э.с.э.н.д Гэрлээ и.х.э.д у.у.р.л.а.ж “Т.э.г.в.э.л б.а.я.р.т.а.й. Э.р.ч.ү.ү.д т.а н.а.р ё.с.т.о.й х.а.я.а м.у.у.т.а.й х.ү.м.ү.ү.с дээ” гэж а.г.с.а.р.ч я.в.а.х г.э.х.э.д нь Занданхүү с.а.н.д.р.а.н ш.а.л.д.а.а б.у.у.ж х.ү.н.э.э.с м.ө.н.г.ө з.э.э.л.д.э.э.д д.а.г.у.у.л.а.н г.а.р.ч.э.э.

Т.э.р х.о.ё.р ш.ө.н.ө д.ө.л б.о.л.т.о.л б.а.а.р.а.н.д с.у.у.г.а.а.д г.а.р.а.х ү.е.д Гэрлээ и.х.э.д С.о.г.т.с.о.н байлаа. Т.э.г.э.э.д Гэрлээ “Х.о.ё.у.л.а.а н.э.г г.а.з.а.р о.ч.н.о. Н.э.г ш.и.л а.р.х.и а.в.ч.и.х” гэснээ З.а.н.д.а.н.х.ү.ү т.и.й.ш т.а.л.и.м.а.а.р.а.н ш.и.р.т.э.ж: “М.и.н.и.й н.ө.х.ө.р гэж х.а.ч.и.н х.а.р ю.м б.а.й.с.а.н юм.

Х.ү.м.ү.ү.с т.ү.ү.н.и.й.г и.х м.ө.н.г.ө.т.э.й г.э.д.э.г б.а.й.л.а.а. Б.и ч м.э.д.д.э.г б.а.й.с.а.н. Н.а.й.з н.а.р нь н.а.д.а.д т.а.н.а.й н.ө.х.ө.р.т 500 с.а.я т.ө.г.р.ө.г б.и.й гэж х.ү.р.т.э.л х.э.л.д.э.г байсан. Б.и т.ү.ү.н.э.э.с х.у.в.ц.а.с х.у.н.а.р а.в.ь.я, м.ө.н.г.ө ө.г.ө.ө.ч г.э.х.э.д т.э.р ө.г.ө.ө.г.ү.й. Б.ү.р ц.ө.х.ө.р.т.л.ө.ө г.у.й.с.а.н.

Ю.у ч ө.г.ө.ө.г.ү.й. Х.ү.н г.э.д.э.г а.й.м.а.а.р ю.м б.и.л.э.э. Ч.и т.и.й.м б.и.ш биз” гэж а.с.у.у.в. з.а.н.д.а.н.х.ү.ү г.а.й.х.а.с.х.и.й.ж, “Н.ө.х.ө.р ч.и.нь т.э.г.э.э.д х.а.а.н.а б.а.й.д.а.г юм бэ?” г.э.в.э.л Гэрлээ “Ү.х.ч.и.х.с.э.н, Г.э.х.д.э.э я.а.ж ү.х.с.э.н.и.й.г б.и ч.а.м.д х.э.л.э.х.г.ү.й” гээд т.а.к.с.и б.а.р.и.х.ы.г т.у.ш.а.а.в.

Гэрлээгийн з.а.а.с.н.а.а.р Д.э.н.ж.и.й.н м.я.н.г.ы.н з.а.х.ы.н т.э.н.д н.у.р.ж у.н.а.х ш.а.х.с.а.н б.а.й.ш.и.н б.ү.х.и.й х.а.ш.а.а.н.д о.ч.л.о.о Гэрлээ и.х с.о.г.т.с.о.н б.о.л.о.х.о.о.р н.у.у.ж х.а.а.х ю.м.г.ү.й а.м.ь.д.р.а.л.а.а я.р.ь.ж б.а.й.ш.и.н.г о.н.г.о.й.л.г.о.в. Т.э.д.н.и.й у.р.д.а.а.с ч.и.й.г ү.н.э.р.т.э.ж д.э.э.р нь б.а.с ш.и.в.т.э.р.и.й.н х.и.й х.а.н.х.и.й.л.э.э.

Х.э.з.э.э ч юм бэ, х.э.н н.э.г.э.н о.р.н.о.о.с.о.о с.у.г.а.р.с.а.н т.э.р ч.и.г.э.э.р.э.э х.ө.н.ж.и.л д.э.в.с.г.э.р нь у.н.д.у.й с.у.н.д.у.й. Гэрлээ З.а.н.д.а.н.х.ү.ү р.ү.ү ё.ж.т.о.й и.н.э.э.м.с.э.г.л.э.н х.а.р.ж: “З.а з.а.л.у.у м.и.нь. Т.э.р и.х м.ө.н.г.ө.т.э.й б.а.я.н з.а.л.у.у б.и.д х.о.ё.р э.н.д а.м.ь.д.а.р.ч б.а.й.с.а.н юм даа.

И.х м.ө.н.г.ө нь б.а.н.к.и.н.д б.а.й.х.г.ү.й. Х.э.н н.э.г.э.н.д ө.г.ө.ө.г.ү.й. Энэ л б.а.й.ш.и.н.д байгаа. Б.и э.р.э.э.д б.ү.р ц.ө.х.ө.р.с.ө.н. Ч.и м.а.г.а.д.г.ү.й ч.е.к.и.с.т м.э.к.и.с.т.и.й.н д.а.л.д а.в.ъ.я.а.с.т.а.й байж м.а.г.а.д.г.ү.й. М.а.р.г.а.а.ш.н.а.а.с х.о.ё.у.л.а.а э.р.э.л х.и.й.н.э д.э.э. О.л.б.о.л 500 сая т.ө.г.р.ө.г о.л.н.о.

М.э.д.э.в ү.ү, ч.и” гээд “Ч.а.м ш.и.г а.м.н.ы нь с.а.л.а.а а.р.и.л.а.а.г.ү.й з.а.л.у.у м.э.д.э.х.г.ү.й л дээ. О.д.о.о б.и ч.а.м.а.й.г з.а.х.и.р.н.а. Д.у.р.г.ү.й х.ү.р.в.э.л б.а.я.н з.а.л.у.у.г а.л.д.а.г ш.и.г.э.э а.л.ч.и.х.н.а шүү” гэж т.о.г.л.о.с.о.н ш.и.н.ж.г.ү.й х.э.л.э.э.д а.р.х.и ө.ө.р.т.ө.ө а.я.г.а.л.ж у.у.г.а.а.д ү.л.д.с.э.н.и.й.г нь д.а.л.д х.и.й.ж,

“Б.и ш.а.р.т.д.а.г юм. М.а.р.г.а.а.ш у.у.н.а. О.д.о.о у.н.т.а.я” гээд н.ө.г.ө.ө х.ө.н.ж.и.л г.у.д.с.а.н д.э.э.р х.э.в.т.с.э.н.э.э б.о.с.ч г.у.й.в.с.а.а.р т.о.м т.ө.м.ө.р х.у.в.и.н.д б.и.е з.а.с.л.а.а. Н.ү.д х.о.р.с.г.о.с.о.н н.ө.г.ө.ө ш.и.в.т.э.р э.н.д.э.э.с г.а.р.ч б.а.й.с.н.ы.г З.а.н.д.а.н.х.ү.ү с.а.я л о.й.л.г.о.в. Гэрлээ т.ө.д.х.ө.н у.н.т.л.а.а.

З.а.н.д.а.н.х.ү.ү а.р.г.а.а я.д.а.х.д.а.а х.а.а.л.г.ы.г нь о.н.г.о.й.л.г.о.ж Х.э.с.э.г с.у.у.г.а.а.д н.ө.г.ө.ө х.у.в.и.н.т.а.й.г г.а.р.г.а.ж а.с.г.а.а.д х.у.в.и.н.г нь г.а.д.а.а ч.у.л.у.у.д.а.в. У.д.а.л.г.ү.й б.а.й.ш.и.н-гийн д.о.т.о.р.х а.г.а.а.р ц.э.в.э.р.ш.и.в. Т.э.р Гэрлээгийн д.э.р.г.э.д х.э.в.т.э.х ч б.и.ш с.у.у.х ч б.и.ш х.о.ё.р.ы.н х.о.о.р.о.н.д б.а.й.с.н.а.а с.о.г.т.у.у.г.и.й.н э.р.х.э.н.д н.а.м у.н.т.ж.э.э.

Х.э.н н.э.г.э.н т.ү.ү.н.и.й.г з.а.а.м.д.а.х.а.д с.э.р.э.в. Т.ү.ү.н.и.й ө.м.н.ө с.э.г.с.и.й.с.э.н ү.с.т.э.й н.о.х.о.й г.э.х.э.д н.о.х.о.й б.и.ш, х.ү.н гэж х.э.л.э.х.и.й.н ч а.р.г.а.г.ү.й а.м.ь.т.а.н з.о.г.с.о.ж, у.р.т у.р.т х.у.м.с.т.а.й х.у.в.х.а.й я.с.а.н с.а.р.в.у.у.г.а.а.р.а.а з.а.а.м.д.ч.и.х.с.а.н байж байв. Т.э.р и.н.э.э.х ч б.и.ш, а.р.х.и.р.а.х ч б.и.ш С.О.Н.И.Н а.в.и.а г.а.р.г.а.н, г.а.д.а.а х.а.я.с.а.н х.у.в.и.н.г.и.й.н ү.н.э.р ш.и.г м.у.у.х.а.й ү.н.э.р х.а.н.х.л.у.у.л.н.а.

А.й.с.а.н.д.а.а ю.у болж байгааг у.х.а.а.р.ч а.м.ж.а.а.г.ү.й б.а.й.т.а.л т.э.р а.м.ь.т.н.ы х.у.м.с м.а.х.а.н.д нь ш.и.г.д.э.ж з.а.а.м.д.с.а.н.а.а ч.а.н.г.а.л.а.н б.о.о.ж а.л.а.х ш.и.н.ж.т.э.й б.о.л.о.о.д с.о.г.т.у.у г.а.р.ч.э.э. Тэрбээр х.а.ч.и.н д.ү.р.с.т а.м.ь.т.а.н р.у.у а.м.ь т.э.м.ц.э.н ө.ш.и.г.л.ө.ж д.а.й.р.с.а.н б.о.л.о.в.ч ө.ш.и.г.л.ө.с.ө.н х.ө.л.д нь ю.у ч о.н.о.г.д.о.х.г.ү.й байлаа.

Т.э.г.с.э.н а.т.л.а.а б.о.о.м.и.л.с.о.н с.а.р.в.у.у.н.ы нь э.р.ч ч.а.н.г.а.р.с.а.а.р байв. Б.а.й.ш.и.н.г.и.й.н д.о.т.о.р.х б.ү.д.э.г г.э.р.э.л.д б.ү.х ю.м ү.з.э.г.д.э.х б.ө.г.ө.ө.д м.у.у.х.а.й а.м.ь.т.н.ы у.с.и.й.г ч т.о.о.л.ж болохоор байлаа. Т.э.р а.м.ь.т.а.н З.а.н.д.а.н.х.ү.ү.г о.р.о.н д.э.э.р.э.э.с т.а.т.а.ж ш.а.л.а.н д.э.э.р у.н.а.г.а.х.а.д а.р.д нь х.э.в.т.с.э.н Гэрлээгийн б.и.е н.ү.в н.ү.ц.г.э.н х.а.р.а.г.д.л.а.а.

А.м.ь.с.г.а.л х.а.р.и.у.г.ү.й б.о.о.г.д.о.х.ы.н д.а.в.а.а.н д.э.э.р З.а.н.д.а.н.х.ү.ү а.р.х.и.н.ы ш.и.л ш.ү.ү.р.ч а.в.а.а.д н.ө.г.ө.ө а.м.ь.т.н.ы т.о.л.г.о.й руу нь б.у.у.л.г.а.а.д а.в.л.а.а. Ч.у.х.а.м.д.а.а т.э.р х.и.й ү.з.э.г.д.л.и.й.н т.о.л.г.о.й руу б.и.ш ш.и.р.э.э.н.и.й ө.н.ц.ө.г д.э.л.с.э.э.д а.в.ч.э.э. А.р.х.и.н.ы ш.и.л б.у.т ү.с.э.р.ч т.а.с.х.и.й.х ч.и.м.э.э.н.э.э.р с.о.г.т.у.у х.э.в.т.с.э.н Гэрлээ у.х.а.с.х.и.й.н б.о.с.ч г.э.р.э.л а.с.а.а.в.

Т.э.р ш.а.л.д.а.н б.а.й.г.а.а.г.а.а с.а.я м.э.д.э.р.ч “Ч.и м.и.н.и.й х.у.в.ц.с.ы.г т.а.й.л.ж х.ү.ч.и.н.д.с.э.н” гэж З.а.н.д.а.н.х.ү.ү р.ү.ү д.а.й.р.л.а.а. Ү.н.э.н.и.й.г х.э.л.э.х гэсэн б.о.л.о.в.ч т.э.р х.и.й ү.з.э.г.д.л.э.э.с я.л.г.а.а.г.ү.й а.а.ш.и.л.ж “Ц.а.г.д.а.а д.у.у.д.н.а” г.э.ж с.ү.р.д.ү.ү.л.ж с.а.н.д.а.р.г.а.в.

А.з б.о.л.о.х.о.д д.у.т.у.у у.у.г.а.а.д о.р.х.и.с.о.н а.я.г.а.т.а.й а.р.х.и нь х.а.р.а.г.д.а.ж т.ү.ү.н.и.й.г нь а.в.ч ө.г.в.ө.л з.а.л.г.и.л.а.а.д б.а.г.а з.э.р.э.г т.а.й.в.ш.и.р.ч:”Б.и.е з.а.с.а.х х.у.в.и.н а.в.а.а.д и.р” гэж з.а.р.л.и.г.д.а.в. З.а.н.д.а.н.х.ү.ү х.у.в.и.н а.в.а.х.а.а.р г.а.р.с.а.н б.о.л.о.в.ч х.у.в.и.н д.о.т.о.р ө.ө.р.и.й.г нь б.о.о.м.и.л.с.о.н х.а.ч.и.н а.м.ь.т.а.н байгааг х.а.р.а.а.д ү.х.т.л.э.э а.й.н т.э.р ч.и.г.э.э.р.э.э х.а.ш.а.а д.а.в.а.а.д з.у.г.а.т.а.н о.д.ж.э.э.

Т.э.г.э.э.д Гэрлээгээс з.у.г.а.т.а.н б.ү.ү.р х.ө.д.ө.ө о.р.о.н н.у.т.а.г.т Ш.и.л.ж.с.э.н а.ж.э.э. 500 сая т.ө.г.р.ө.г.н.ө.ө.с.ө.ө ю.у ч ө.г.ө.ө.г.ү.й г.э.ж э.р н.ө.х.р.ө.ө е.г.ү.ү.т.г.э.с.э.н Г.э.р.л.э.э т.э.р о.р.о.м.ж.и.н.д.о.о н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө с.ү.н.с.т.э.й о.д.о.о ч ц.у.г б.а.й.г.а.а б.e.г.e.e.д

н.ө.х.р.и.й.н.х н.ь с.ү.н.с г.э.р д.о.т.о.р.х ж.о.р.л.о.н б.о.л.с.о.н т.о.м т.ө.м.ө.р с.а.в.н.ы д.а.в.х.а.р ё.р.о.о.л х.о.о.р.о.н.д х.и.й.с.э.н и.х м.ө.н.г.ө.н-д.ө.ө х.о.р.г.о.д.о.н б.а.й.х.ы.н з.э.р.э.г.ц.э.э Г.э.р.л.э.э.г ш.ө.н.ө б.ү.р ш.а.л.д.л.а.н х.а.ж.у.у.г.а.а.р н.ь х.э.в.т.с.э.э.р Т.э.г.э.э.д Гэрлээг д.а.г.а.ж т.э.н.д о.ч.с.о.н х.ү.н б.о.л.г.о.н.ы.г а.й.л.г.а.с.а.а.р б.а.й.г.а.а а.ж.э.э…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно