Press "Enter" to skip to content

Цэлмэг гэх а.д.с.а.г.а шиг а.а.ш.т.а.й бэрийнхээ х.а.в.ч.л.а.г.а.д орсон хадам а.м.и.а х.о.р.л.о.ж, б.у.г болж УЛМААР…

Х.ү.н.и.й а.м.ь.д.р.а.л гэж х.ү.с.с.э.н.э.э.р б.а.й.х б.и.ш дээ. Н.а.с.н.ы б.ө.г.с.ө.н.д и.х з.о.в.л.о.н ү.з.с.э.н Намхайдорж х.ө.г.ш.и.н н.а.р.т х.о.р.в.о.о.г ц.а.г б.у.с.а.а.р о.р.х.и.с.о.н нь д.э.н.д.ү.ү х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й. Тэрбээр ө.в.ч.н.ө.ө.р т.а.а.л.а.л т.ө.г.с.ө.ө.г.ү.й, ө.ө.р.т нь х.э.т.э.р.х.и.й х.а.т.у.у х.а.н.д.д.а.г байсан б.э.р.и.й.н д.а.р.а.м.т, ш.а.х.а.л.т.ы.г т.э.с.э.н т.э.в.ч.и.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й д.э.э ө.н.д.р.ө.ө.с ү.с.э.р.ч а.м.и.а х.о.р.л.о.в.

Наймдугаар сар т.а.л.д.а.а о.р.ж, н.а.м.р.ы.н у.р.ь а.л.ь х.э.д.и.й.н.э о.р.с.о.н ц.а.г ү.е.д у.д.а.х.г.ү.й х.и.ч.э.э.л с.у.р.г.у.у.л.ь э.х.л.э.х гээд т.ү.м т.ү.ж.и.г.н.э.ж, б.у.м б.у.ж.и.г.н.а.ж б.а.й.с.а.н э.л ү.е.д Намхай ө.в.ө.ө н.а.р.т.а.а.с б.у.ц.ж.э.э. Т.а.л.и.й.г.а.а.ч б.а.г.а х.ү.ү.г.и.й.н.д.э.э а.м.ь.д.а.р.д.а.г б.а.й.с.а.н б.ө.г.ө.ө.д т.э.д.н.и.й.х 10 дугаар х.о.р.о.о.л.о.л.д а.ш.и.г.л.а.л.т.а.д о.р.о.о.д у.д.а.а.г.ү.й б.а.й.г.а.а н.э.г.э.н х.о.т.х.о.н.ы 9 д.а.в.х.а.р.т а.м.ь.д.р.а.а.д ж.и.л г.а.р.у.й л болж б.а.й.г.а.а а.ж.э.э.

Б.а.г.а х.ү.ү Мөнхөө нь б.а.р.и.л.г.а д.э.э.р а.ж.и.л.л.а.д.а.г б.ө.г.ө.ө.д ц.а.г, н.а.р.г.ү.й а.ж.и.л.л.а.д.а.г т.у.л а.р г.э.р.и.й.н.х.э.н нь я.м.а.р.х.у.у б.а.й.р б.а.й.д.а.л.т.а.й б.а.й.д.а.г.т т.э.р б.ү.р а.н.х.а.а.р.а.л т.а.в.и.а.д б.а.й.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й н.э.г.э.н. Х.а.а г.а.з.р.ы.н.х нь м.э.д.э.г.д.э.х.г.ү.й, у.д.а.м у.г.с.а.а м.у.у.т.а.й, д.э.э.р нь а.а.ш з.а.н гэж а.д.с.а.г.а ш.и.г н.э.г.э.н б.ү.с.г.ү.й.т.э.й д.э.р н.и.й.л.ү.ү.л.ж.э.э.

Т.э.д.н.и.й д.у.н.д.а.а.с н.э.г х.ү.ү г.а.р.с.а.н б.ө.г.ө.ө.д ө.д.г.ө.ө н.а.й.м.а.н с.а.р.т.а.й аж. Х.ү.ү.х.д.э.э х.а.р.а.а.д г.э.р.т.э.э с.у.у.д.а.г б.э.р Цэлмэг е.р нь д.у.р з.о.р.г.о.о.р.о.о н.э.г.э.н б.ө.г.ө.ө.д г.э.р.т.э.э у.д.а.а.н с.у.у.с.н.а.а.с б.о.л.ж и.х л у.у.р б.у.х.и.м.д.а.л.т.а.й, ю.м б.о.л.б.о.л н.ө.х.ө.р, х.а.д.а.м а.а.в, х.а.д.а.м д.ү.ү р.ү.ү.г.э.э х.а.р.а.а.ж з.а.г.н.а.д.а.г болжээ.

Н.ө.х.ө.р Мөнхөө нь “А.р.г.а.г.ү.й д.э.э, х.ү.ү.х.д.э.э а.с.р.а.х.ы.н х.а.ж.у.у.г.а.а.р н.а.с ө.н.д.ө.р г.а.р.с.а.н а.а.в.ы.г нь м.а.л.л.а.ж байна. Д.ү.ү б.и.д х.о.ё.р.ы.н х.о.о.л у.н.д.ы.г б.э.л.т.г.э.х.э.э.с ө.г.с.ү.ү.л.э.э.д х.и.й.х а.ж.и.л и.х.т.э.й х.ү.н.и.й.г б.у.р.у.у.т.г.а.а.д я.а.х в.э” гэж а.с.у.у.д.а.л ү.ү.с.д.э.г.и.й.г м.э.д.с.э.н ч м.э.д.э.э.г.ү.й ц.а.р.а.й.л.ж я.в.д.а.г болов.

Т.ү.ү.н.и.й х.у.в.ь.д м.а.х.а.р.т.л.а.а з.ү.т.г.э.ж б.а.й.ж а.в.с.а.н х.э.д.э.н т.ө.г.р.ө.г.ө.ө а.а.в, э.м.э.г.т.э.й д.ү.ү.г.э.э.с.э.э н.у.у.г.а.а.д э.х.н.э.р.т.э.э л ө.г.ч.и.х.д.ө.г байв. А.а.в нь ө.н.д.ө.р н.а.с.т.а.н у.ч.р.а.а.с т.э.т.г.э.в.р.и.й.н х.э.д.э.н т.ө.г.р.ө.г.ө.ө а.в.ч, о.х.и.н.д.о.о б.о.л.о.н ө.ө.р.т.ө.ө, н.я.л.х б.а.л.ч.и.р з.э.э.д.э.э з.а.р.ц.у.у.л.д.а.г байв.

Мөнхөө а.а.в.ы.г.а.а б.а.й.р.а.н.д о.р.с.н.ы д.а.р.а.а л Дорнод аймгаас а.в.ч.и.р.ч, н.и.й.с.л.э.л.д с.у.у.р.и.н с.у.у.л.г.а.ж.э.э. Б.э.р.и.й.н г.а.р х.а.р.д.а.г б.о.л.с.о.н х.ө.г.ш.и.н.д э.н.э а.м.ь.д.р.а.л ү.н.э.н.д.э.э т.а.м м.э.т с.а.н.а.г.д.а.ж э.х.э.л.ж.э.э. Ө.г.л.ө.ө.д х.ү.ү нь а.ж.и.л.д.а.а, о.х.и.н нь х.и.ч.э.э.л.д.э.э я.в.н.а.

Ө.д.ө.р.ж.и.н б.э.р.и.й.н ц.а.р.а.й х.а.р.ж, а.я.г.а ц.а.й г.о.р.ь.д.д.о.г х.ө.г.ш.и.н х.ү.н о.р.о.й б.о.л.о.х.ы.г т.э.с.э.н я.д.а.н х.ү.л.э.э.н.э. Х.ө.ө.р.х.и.й д.э.э, х.о.ё.р х.ү.ү.г.э.э х.а.р.у.у.л.д.а.ж, ц.о.н.х ш.и.р.т.с.э.э.р л ч.и.м.э.э.г.ү.й с.у.у.д.а.г байж. У.г нь Намхай ө.в.ө.ө г.а.р у.т.а.с.т.а.й ч б.э.р нь а.в.а.а.д у.н.т.р.а.а.г.а.а.д н.у.у.ч.и.х.д.а.г гэнэ.

Т.э.г.э.х.г.ү.й бол х.ү.ү.г.э.э ч а.ж.и.л х.и.й.л.г.ү.ү.л.д.э.г.г.ү.й, х.о.в з.ө.ө.д.ө.г хэмээн б.э.р нь у.ц.а.а.р.л.а.д.а.г г.э.н.э. Х.ө.г.ш.и.н х.ү.н х.о.в з.ө.ө.н.ө гэж ю.у б.а.й.х в.э, б.э.р нь х.у.д.л.а.а х.э.л.ж б.а.й.х.г.ү.й юу. Н.э.г у.д.а.а б.ү.р г.а.р х.ү.р.ч, х.ө.л р.ү.ү ө.ш.и.г.л.ө.ж б.а.й.с.н.ы.г Намхай о.х.и.н.д.о.о л с.э.м.х.э.н я.р.ь.ж.э.э.

Х.э.д.и.й Мөнхөө ө.ө.р.и.й.н м.ө.н.г.ө.ө х.у.р.а.а.ж а.в.с.а.н б.а.й.р ч г.э.л.э.э а.й.л.д б.а.й.г.а.а г.э.д.э.г у.т.г.а.а.р.а.а о.х.и.н д.ү.ү нь б.э.р.т.э.й.г.э.э а.р.с.а.л.д.а.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й байж. Мөнхөөгийнх гэх ө.р.х а.й.л ч ү.н.э.н х.э.р.э.г.т.э.э б.ү.г.д.и.й.г г.а.р.т.а.а о.р.у.у.л.ж, э.з.э.р.х.и.й.л.с.э.н б.э.р.и.й.н м.э.д.э.л.д о.р.с.о.н а.й.л б.а.й.ж.э.э.

Тиймээс б.э.р.и.й.н ц.а.р.а.й х.а.р.ж, а.а.ш а.я.ы.г нь о.л.н.о г.э.д.э.г ү.н.э.н.д.э.э б.э.р.х б.а.й.с.а.н т.у.л Намхай “Б.и э.н.д у.д.а.а.н б.а.й.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й э.э. А.а.в нь н.у.т.г.а.а б.а.р.а.а.д.ъ.я. С.ү.ү.л.и.й.н ү.е.д н.у.т.г.а.а и.х с.а.н.а.а.д б.а.й.х б.о.л.о.в. Т.э.г.э.э.д ч т.о.м х.ү.ү.г.и.й.н.д.э.э х.э.д х.о.н.о.ж б.а.й.г.а.а.д ө.в.л.и.й.н х.ү.н.с.э.э н.э.г.м.ө.с.ө.н т.ө.х.ө.ө.р.ч и.р.ь.е” г.э.ж у.ч.и.р.л.а.ж.э.э.

Г.э.т.э.л х.ү.ү нь х.ү.с.э.л.т.и.й.г нь х.ү.л.э.э.ж а.в.а.л.г.ү.й у.ц.а.а.р.л.а.ж, “Т.а.н.ы.г я.в.у.у.л.а.х м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г м.у.у.т.а.й б.а.й.н.а. Т.а х.э.д х.о.н.о.г б.а.й.ж б.а.й.л д.а.а. Б.и ц.а.л.и.н.г.а.а а.в.а.а.д а.х.ы.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.э.д ч.и.х.э.р, б.о.о.в я.в.у.у.л.н.а” гэж я.р.и.х.ы.г нь а.в.г.а.й нь с.э.м.х.э.н с.о.н.с.ч.и.х.о.о.д ж.и.ж.и.г ө.р.ө.ө.н.д о.р.ж и.р.э.э.д у.ч.и.р.г.ү.й ц.а.м.н.а.ж, з.а.г.н.а.ж э.х.л.э.в.

Т.э.р.б.э.э.р “А.а.в.ы.г.а.а я.в.у.у.л. Э.с.в.э.л б.и х.ү.ү.г.э.э а.в.а.а.д э.н.э г.э.р.э.э.с ч.и.нь з.а.й.л.а.х у.у?” г.э.ж х.а.ш.г.и.р.а.н о.р.и.л.ж.э.э. Г.э.т.э.л х.о.ё.р х.ү.н.и.й д.у.н.д а.а.в а.а гэх үү, а.м.р.а.г х.а.н.и.а г.э.х ү.ү, Мөнхөө я.а.х.а.а м.э.д.э.х.г.ү.й м.э.г.д.э.ж, ч.а.д.д.а.г.а.а.р.а.а а.а.в.д.а.а л у.у.р.а.а г.а.р.г.а.ж

“Т.а.н.и.а.с л б.о.л.ж д.а.н.д.а.а э.н.э г.э.р.т х.э.р.ү.ү.л г.а.р.ч б.а.й.х ю.м. Т.а э.н.э ө.р.ө.ө.н.д ч.и.м.э.э.г.ү.й.х.э.н ш.и.г б.а.й.ж б.о.л.д.о.г.г.ү.й ю.м у.у?” гэж ч.а.н.г.а.х.а.н х.э.л.э.х.э.д а.а.в нь с.а.н.д.а.р.ч “М.и.н.и.й т.ү.м.э.н б.у.р.у.у. Х.о.ё.р х.ү.ү.х.д.э.э х.о.о.р.о.н.д нь э.в.д.р.э.л.ц.ү.ү.л.ж б.а.й.х.а.а.р б.и э.р.г.э.ж и.р.э.х.г.ү.й.г.э.э.р я.в.н.а а.а.

Тэгээд ч т.а.н.а.й х.ү.н н.а.д.а.д х.о.о.л у.н.д ө.г.д.ө.г.г.ү.й. Г.а.л т.о.г.о.о.н.д х.ү.ү.т.э.й.г.э.э л х.о.ё.у.л.а.х.н.а.а х.о.о.л.о.о х.и.й.г.э.э.д и.д.ч.и.х.д.э.г юм ш дээ. А.я.г.а ц.а.й х.и.й.г.э.э.д у.у.х.а.а.р х.ү.р.т.э.л х.я.л.а.л.з.а.ж, ц.э.х.э.л.з.э.э.д а.а.в.д нь х.э.ц.ү.ү б.а.й.д.а.г ю.м ш.ү.ү” гэж ч.и.ч.и.р.х.и.й.л.с.э.н х.о.о.л.о.й.г.о.о.р н.у.л.и.м.с.а.а а.р.ч.и.ж ө.г.ү.ү.л.э.в.

И.й.н.х.ү.ү х.э.р.ү.ү.л у.р.у.у.л б.о.л.с.н.ы д.а.р.а.а т.э.д у.н.т.а.х.а.а.р х.э.в.т.э.ж, х.о.р.в.о.о.г.и.й.н н.э.г ө.д.р.и.й.г ж.а.р.г.а.а.в. М.а.р.г.а.а.ш нь Намхай ө.в.ө.ө.г.и.й.н т.э.т.г.э.в.э.р ч б.у.у.ж, х.э.д.э.н т.ө.г.р.ө.г ө.в.ө.р.т.ө.л.с.ө.н ө.в.ө.ө с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а.н.ы х.я.м.р.а.л.д о.р.ж с.э.т.г.э.л.э.э з.а.с.а.х.а.а.р г.а.н.ц ш.и.л а.р.х.и а.в.а.а.д г.э.р.т.э.э о.р.ж.э.э.

А.з.а.а.р б.э.р нь х.ү.ү.т.э.й.г.э.э б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Т.и.й.м.э.э.с ж.и.ж.и.г ө.р.ө.ө.н.д.ө.ө о.р.ж байгаад ө.ө.р.и.й.н т.а.а.в.а.а.р.а.а т.у.х.а.л.ж б.а.й.г.а.а.д ш.и.л а.р.х.и.а х.ө.н.т.ө.р.ч.э.э. С.о.г.т.с.о.н Намхай ө.в.ө.ө.д а.м.ь.д.р.а.х и.т.г.э.л, у.р.а.м з.о.р.и.г, с.о.н.и.р.х.о.л т.ө.р.с.ө.н.г.ү.й. Т.и.й.м.э.э.с т.э.р.б.э.э.р а.м.и.а х.о.р.л.о.х.о.о.р ш.и.й.д.ж.э.э.

Х.а.м.г.и.й.н с.ү.ү.л.ч.и.й.н у.д.а.а х.ү.ү.х.д.ү.ү.д р.ү.ү.г.э.э у.т.с.а.а.р я.р.и.х г.э.с.э.н б.о.л.о.в.ч у.т.а.с.н.ы.х нь ц.э.н.э.г д.у.у.с.а.а.д у.н.т.а.р.с.а.н байв. И.н.г.э.э.д з.о.р.и.г, з.ү.р.х о.р.с.о.н т.э.р.б.э.э.р ө.ө.р.и.й.г.ө.ө б.о.о.м.и.л.о.х г.э.ж о.р.о.л.д.с.о.н ч б.о.л.с.о.н.г.ү.й. Т.и.й.м.э.э.с ц.о.н.х.о.о.р.о.о ү.с.р.э.х.э.э.р ш.и.й.д.э.н б.ү.х х.у.в.ц.с.а.а т.а.й.л.ж о.р.х.и.ч.и.х.о.о.д ү.с.э.р.ч.и.х.ж.э.э.

И.н.г.э.э.д ш.а.л.д.а.н б.и.е.э.р а.р.з.г.а.р ү.з.ү.ү.р.т.э.й т.ө.м.ө.р.н.ү.ү.д д.э.э.р у.н.а.с.а.н Намхай ө.в.ө.ө “Ё.о ё.о, я.м.а.р а.й.м.а.р ю.м б.э, ү.х.л.э.э” гэж о.р.и.л.с.о.о.р а.м.ь.с.г.а.л х.у.р.а.а.ж.э.э. И.й.н.х.ү.ү ү.д.ш.и.й.н 19 цагийн ү.е.д х.ү.н ө.н.д.р.ө.ө.с у.н.а.ж н.а.с б.а.р.с.н.ы.г г.у.д.а.м.ж.н.ы б.ө.б.ө.ч.и.н н.а.р х.а.р.а.а.д х.ү.н а.м.ь.т.а.н.д м.э.д.э.г.д.э.ж, д.у.у.д.л.а.г.а ө.г.ч.э.э.

Э.л я.в.д.л.а.а.с х.о.й.ш Намхай ө.в.ө.ө б.у.г б.о.л.ж, с.ү.н.с с.ү.ү.д.э.р нь э.р.г.э.л.д.д.э.г болжээ. Т.у.х.а.й.л.б.а.л, т.э.р б.а.й.р.н.ы д.о.о.г.у.у.р я.в.с.а.н х.ү.м.ү.ү.с.т “с.ө.ө.н.г.ө х.о.о.л.о.й.т.о.й ө.в.ө.ө “Ү.х.л.э.э, ё.о ё.о” гэх ч.и.м.э.э с.о.н.с.о.г.д.д.о.г б.о.л.ж.э.э. Н.э.г.э.н у.д.а.а х.и.ч.э.э.л.э.э т.а.р.а.а.д ү.д.э.ш г.э.р.т.э.э и.р.с.э.н о.ю.у.т.а.н о.х.и.н.т.о.й д.э.э.р.х я.в.д.а.л т.а.а.р.ч

“Х.ү.ү.х.э.э, н.а.д.а.д т.у.с.л.а.а.р.а.й. Ү.х.л.э.э, ү.х.л.э.э” гэх я.р.и.а с.о.н.с.о.г.д.ж.э.э. А.й.с.а.н о.х.и.н г.а.л.з.у.у м.э.т х.а.р х.у.р.д.а.а.р.а.а г.ү.й.ж, я.а.ж г.э.р.т.э.э о.р.с.о.н.о.о ч с.а.н.а.х с.ө.х.ө.ө.г.ү.й о.р.ж и.р.ж.э.э. Т.ү.ү.н.э.э.с г.а.д.н.а т.э.р б.а.й.р.н.ы д.о.о.д т.а.л.д н.а.й.м.а.н н.э.р.и.й.н д.э.л.г.ү.ү.р а.ж.и.л.л.а.д.а.г

б.ө.г.ө.ө.д н.э.г о.р.о.й д.э.л.г.ү.ү.р.э.э к.а.с.с.ч.и.н х.о.ё.р о.х.и.н х.а.а.г.а.а.д г.а.р.т.а.л ү.ү.д.э.н.д нь а.р.х.и.н.ы ш.и.л б.а.р.ь.ч.и.х.с.а.н ө.в.г.ө.н.и.й с.ү.н.с х.а.р.а.г.д.ж.э.э. А.й.с.а.н ө.н.ө.ө.х х.о.ё.р х.а.ш.г.и.р.а.а.д д.э.л.г.ү.ү.р р.ү.ү.г.э.э г.ү.й.г.э.э.д о.р.ж.э.э. Э.р.г.э.э.д х.а.р.т.а.л ц.о.н.х.о.н д.э.э.р нь я.м.а.р н.э.г ю.м г.у.й.ж, ц.а.р.а.й.ч.и.л.с.а.н а.й.м.ш.г.и.й.н д.ү.р.с.т.э.й ө.в.г.ө.н.и.й с.ү.н.с х.а.р.а.г.д.с.а.н ч.и.г.э.э.р.э.э б.а.й.в.

Тэд 102-т д.у.у.д.л.а.г.а ө.г.с.н.ө.ө.р э.л а.й.м.ш.и.г.т г.а.з.р.а.а.с а.в.р.а.г.д.а.ж, м.а.р.г.а.а.ш.н.а.а.с э.х.л.э.н д.э.л.г.ү.ү.р а.ж.и.л.л.а.х.а.а б.о.л.ь.ж.э.э. Х.э.д.и.й г.э.м.г.ү.й ч г.э.л.э.э б.у.с.д.а.д а.й.м.ш.г.и.й.н д.ү.р т.ө.р.х.т.э.й х.а.р.а.г.д.д.а.г Намхай ө.в.ө.ө б.у.г ч.ө.т.г.ө.р б.о.л.ж, х.а.р.а.г.д.а.х н.э.г.э.н.д х.а.р.а.г.д.а.ж, х.а.р.а.г.д.а.х.г.ү.й н.э.г.э.н.д о.г.т.о.о.с х.а.р.а.г.д.д.а.г.г.ү.й а.ж.э.э.

Э.л б.а.й.д.л.а.а.с х.о.й.ш б.э.р.д.э.э г.о.м.д.о.ж, т.у.н.и.р.х.а.н х.о.р.с.о.ж, а.м.и.а х.о.р.л.о.х б.о.л.с.о.н т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н с.ү.н.с б.э.р Цэлмэгийг з.ү.г.э.э.р б.а.й.л.г.а.х.а.а б.о.л.ь.ж.э.э. Унтлагынх нь өрөөнд бүх бие нь ц.у.с н.ө.ж б.о.л.ч.и.х.с.о.н хадам аавынх нь с.ү.н.с н.э.г б.у.с у.д.а.а х.а.р.а.г.д.а.ж, зарим ш.ө.н.ө х.а.р д.а.р.а.н з.ү.ү.д.э.л.д.э.г болов.

Ж.и.х.ү.ү.ц.э.м х.о.о.л.о.й.т.о.й өвгөн Цэлмэгийн толгой дээр “Нэг жилийн хугацаанд н.а.м.а.й.г я.а.ж з.о.в.о.о.ж, т.а.м.л.а.д.а.г байлаа. Ц.э.э.ж.н.и.й минь м.а.х.а.а з.у.л.г.а.а.с.а.н х.ү.н ш.ү.ү би. Намайг з.о.в.о.о.ж байсан шиг миний х.ү.ү.г з.о.в.о.о.х.ы.г чинь би харж ч.а.д.а.х.г.ү.й шүү” хэмээн их з.э.в.ү.ү.н.э.э.р хэлэх нь сонсогдож, д.а.в.х.и.й.н ц.о.ч.и.н с.э.р.т.э.л өмнө нь ш.а.л.д.а.н өвгөн зогсож б.а.й.х ж.и.ш.э.э.т.э.й. Ийнхүү г.а.л.з.у.у.р.а.х ш.а.х.с.а.н Цэлмэг а.р.г.а.а б.а.р.а.в.

У.ги.й.н ш.ү.т.л.э.г.г.ү.й, Гандан х.и.й.д.э.э.р б.а.р.а.г г.а.р.ч ү.з.э.э.г.ү.й тэрбээр а.р.г.а м.у.х.а.р.д.а.ж, сайн г.э.с.э.н л.а.м.ы.н х.а.я.г аваад л.а.м дээр очиж х.и.й ю.м хардаг болсноо хэлтэл м.ө.н.ө.ө.х л.а.м х.ү.ү.х.н.и.й х.а.р.ц.ы.г х.а.р.а.а.д л “Н.ү.г.э.л н.ү.д.э.э.р.э.э г.а.р.н.а гэж байдаг юм.

Н.а.с.т.а.й х.ү.н.д ямар х.а.й.р г.а.м.г.ү.й, х.ү.н.д.э.т.г.э.л.г.ү.й х.а.н.д.д.а.г б.а.й.с.а.н юм бэ? Я.д.а.ж байхад з.у.р.г.а.н.д нь чи нэг ч у.д.а.а з.у.л х.и.й.ж ө.р.г.ө.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й юм байна шүү дээ. Тэгэхээр а.р.г.а.г.ү.й ш дээ. Г.э.м.э.э у.х.а.а.р.ч, н.ү.г.л.э.э ц.а.й.р.у.у.л.ж, н.о.м у.н.ш.у.у.л. Б.у.р.х.а.н ш.ү.т.э.э.н.и.й.г нь д.э.э.д.э.л.ж яв.

Ч.а.м.д х.э.р.э.г.г.ү.й мэт с.а.н.а.г.д.с.а.н ч ү.л.д.с.э.н үр хүүхэд, а.ч з.э.э.д нь х.э.р.э.г.т.э.й шүү” гэж ш.и.р.ү.ү.х.э.н хэлжээ. Н.ө.х.ө.р.т.ө.ө өөрт т.о.х.и.о.л.д.о.о.д байгаа бүхнээ хэлтэл Мөнхөө ч бас а.й.ж ж.и.й.р.х.э.н, г.а.н.ц.а.а.р.а.а гэртээ байхаас а.й.д.а.г б.о.л.о.в. Хүүгийнхээ з.ү.ү.д.э.н.д о.л.о.н.т.а.а х.а.р.а.г.д.а.х болсон аав нь хүүгээ б.у.я.н х.и.й.х.и.й.г л ц.а.р.а.й.ч.и.л.ж г.у.й.д.а.г байж.

Харин х.а.р.г.и.с х.э.р.ц.г.и.й б.э.р.э.э бол а.й.л.г.а.ж, х.а.т.у.у ш.и.р.ү.ү.н.и.й.г а.м.с.у.у.л.а.х.а.а.р ийнхүү ө.ө.р.т нь м.у.у м.у.у.х.а.й.г.а.а.р х.о.р.г.о.д.о.ж, ү.з.э.г.д.д.э.г х.а.р.а.г.д.д.а.г болов. Ц.а.г.и.й.н а.я.с.а.а.р Н.а.м.х.а.й өвөөгийн с.ү.н.с х.а.р.а.г.д.а.х.а.а б.о.л.ь.ж, бэр Ц.э.л.м.э.г ч а.а.ш з.а.н нь з.а.с.а.р.ч,

Мөнхөөгийнх гэх а.й.л д.а.х.и.а.д нэг х.ү.ү.г.э.э.р б.ү.л н.э.м.ж, э.в.и.й.н д.ө.р.в.ө.н ш.а.г.а.й шиг э.в.т.э.й н.а.й.р.т.а.й а.м.ь.д.р.а.х болж, х.а.р.и.н т.э.д.н.и.й.д д.ө.р.в.ө.н жил х.э.л а.м, д.а.р.а.м.т ш.а.х.а.л.т.а.н.д б.а.й.с.а.н охин дүү нь их сургуулиа д.ү.ү.р.г.э.э.д т.ө.р.с.ө.н н.у.т.а.г.т.а.а о.ч.и.ж а.ж.и.л.л.а.ж а.м.ь.д.р.а.х.а.а.р Дорнод нутгийг з.о.р.ь.с.н.о.о.р э.л г.у.н.и.г.т а.м.ь.д.р.а.л гэрэл г.э.г.э.э.т.э.й.г.э.э.р д.у.у.с.ч.э.э…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно