Press "Enter" to skip to content

Нарантуяа охин с.э.х.э.э.н.д орсон ээжийнхээ с.ү.н.с.и.й.г б.у.ц.а.а.ж а.м.ь оруулжээ…

Нарантуяа н.э.г.э.н х.у.в.и.й.н с.у.р.г.у.у.л.ь.д с.у.р.а.х.а.а.р Завхан аймгаас х.о.т руу о.р.ж и.р.с.э.н ч с.у.р.с.а.н м.э.д.с.э.н ю.м.г.ү.й ц.а.г н.ө.х.ц.ө.ө.х м.а.я.г.т.а.й б.о.л.м.о.г.ц с.у.р.г.у.у.л.и.а.с.а.а г.а.р.ч Х.я.т.а.д.ы.н х.ө.р.ө.н.г.ө о.р.у.у.л.а.л.т.т.а.й о.ё.д.л.ы.н ү.й.л.д.в.э.р.т а.ж.и.л.д о.р.ж.э.э. Х.а.р.и.н т.ү.ү.н.д т.о.х.и.о.л.д.с.о.н я.в.д.л.ы.н т.а.л.а.а.р н.а.г.а.ц а.х н.ь я.р.ь.с.а.н.ы.г д.о.о.р с.и.й.р.ү.ү.л.e.

Нарантуяагийн ү.й.л.д.в.э.р т.о.г.т.с.о.н а.ж.л.ы.н ц.а.г б.а.й.х.г.ү.й у.ч.и.р и.х.э.н.х.д.э.э ш.ө.н.и.й.н н.о.й.л ц.а.г ө.н.г.ө.р.ө.ө.ж г.э.р.т.э.э и.р.д.э.г б.а.й.л.а.а. О.ё.д.л.ы.н ү.й.л.д.в.э.р.и.й.н.х.э.э а.ж.и.л.ч.д.ы.н б.а.й.р.а.н.д а.м.ь.д.а.р.ч болох б.а.й.с.а.н ч б.и.д н.а.р х.ү.н.и.й н.я.л.х о.х.и.н х.ү.ү.х.э.д я.а.ч.и.х ч юм б.и.л.э.э г.э.э.д э.р.с д.у.р.г.ү.й.ц.э.ж Ш.а.р х.а.д.а.н.д м.а.н.а.й х.а.ш.а.а.н.д ж.и.ж.и.г г.э.р б.а.р.ь.ж ө.г.с.ө.н юм.

У.г н.ь м.а.н.а.й.д б.а.й.ж б.о.л.о.х л д.о. Г.э.в.ч а.в.г.а.й.н д.ү.ү б.а.с х.а.д.а.м э.э.ж м.а.н.а.й.д б.а.й.д.а.г б.о.л.о.х.о.о.р Нараа э.в.г.ү.й.ц.э.э.д б.а.й.х ш.и.г б.а.й.с.а.н. Т.э.г.э.э.д ч м.а.н.а.й.х.н.а.а.с х.о.л х.ө.н.д.и.й ө.с.с.ө.н л.у.у ц.ө.ө.т.ө.й х.ү.ү.х.э.д б.о.л.о.х.о.о.р я.р.и.х ю.м ч о.л.д.о.х.г.ү.й и.х х.э.ц.ү.ү б.а.й.д.а.г юм.

Г.э.т.э.л н.э.г ш.ө.н.ө т.э.р м.а.н.а.й.д о.р.о.о.д и.р.л.э.э. Б.и д.ө.н.г.ө.ж о.р.ж и.р.э.э.д х.о.о.л.о.о и.д.э.ж с.у.у.с.а.н юм. Ц.а.р.а.й н.ь ц.о.н.х.и.й.г.о.о.д н.э.г л х.а.ч.и.н б.о.л.ч.и.х.с.о.н байсан б.о.л.о.х.о.о.р б.и Я.а.с.а.н б.э З.ү.г.э.э.р ү.ү г.э.т.э.л т.э.р д.у.у.г.у.й с.у.у.ж с.у.у.ж Б.и г.э.р.т.э.э о.р.о.х.о.о.с я.а.г.а.а.д ч ю.м х.а.л.ш.р.а.а.д б.а.й.н.а гэв.

Э.х.н.э.р б.и.д х.о.ё.р х.о.ё.у.у.л.а.а Я.а.с.а.н б.э г.э.т.э.л н.ө.г.ө.ө.н ч.и.н.ь х.у.р.у.у г.а.р.а.а о.р.о.л.д.о.н с.у.у.ж б.а.й.с.н.а.а Т.ү.р.ү.ү.н б.и г.э.р.т.э.э о.р.о.о.д ч.и.й.д.э.н.г.э.э а.с.а.а.х с.а.н.а.а.т.а.й у.н.т.р.а.а.л.г.а р.у.у.г.а.а д.ө.х.ө.ж я.а.в.т.а.л г.э.р.т о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н т.а.ч.и.г.н.а.н д.у.у.г.а.р.а.х ч.и.м.э.э с.о.н.с.о.г.д.с.о.н.

Д.о.т.о.р н.ь х.э.н ч б.а.й.г.а.а.г.ү.й ц.о.о.ж.т.о.й г.э.р.т х.э.н о.р.ж и.р.э.э.д о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н.а.а.р о.р.о.л.д.о.ж с.у.у.д.а.г билээ гэж б.о.д.о.о.д ч.и.м.э.э г.а.р.с.а.н з.ү.г р.ү.ү з.э.р.в.э.с х.а.р.в.а.л х.а.а б.а.й.с.а.н Завханд а.м.ь.д.а.р.д.а.г э.э.ж м.а.а.н.ь ц.а.а.ш.а.а х.а.р.а.а.д с.у.у.ч.и.х.с.а.н ю.у.г ч юм о.ё.ж б.а.й.г.а.а.н н.ь б.а.й.р б.а.й.д.л.а.а.р.а.а т.а.н.и.г.д.с.а.н.

Б.и э.э.ж х.ө.д.ө.ө.н.ө.ө.с и.р.ч.и.х.с.э.н юм байх д.а гэж б.о.д.с.о.н ч г.э.х.д.э.э н.а.м.а.й.г и.р.э.х.и.й.г х.ү.л.э.э.г.э.э.д с.у.у.ж б.а.й.х.г.ү.й я.а.х.а.а.р.а.а ц.о.о.ж.т.о.й байсан г.э.р.т о.р.ж и.р.э.э.д х.а.р.а.н.х.у.й.д юм о.ё.ж с.у.у.д.а.г билээ. Н.а.м.а.й.г о.р.ж и.р.э.н.г.ү.ү.т я.р.ь.ж х.ө.ө.р.м.ө.ө.р ю.м гэж б.о.д.о.о.д г.э.н.э.т а.й.д.а.с т.ө.р.ө.ө.д я.в.ч.и.х.с.а.н.

Б.у.ш.у.у.х.а.н ч.и.й.д.э.н.г.э.э а.с.а.а.г.а.а.д х.а.р.т.а.л о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н.ы г.а.р э.р.г.э.л.д.э.н д.у.у.г.а.р.ч байсан. Б.и я.а.х.а.а м.э.д.э.х.г.ү.й з.о.г.с.ч б.а.й.т.а.л г.э.р.э.э.р д.ү.ү.р.э.н э.э.ж.и.й.н ү.н.э.р ү.н.э.р.т.э.ж х.и.й.ж ө.г.д.ө.г х.о.о.л ц.а.й.н.ы.х н.ь а.м.т а.м.т.а.г.д.а.а.д я.в.ч.и.х.с.а.н. Т.э.г.э.х.э.э.р н.ь б.и e.р.ө.ө.с.ө.ө т.а.н.а.й.х р.у.у о.р.ъ.e гэж ш.и.й.д.э.э.д г.э.р.л.э.э ч

у.н.т.р.а.а.л.г.ү.й г.о.д.х.и.й.н х.а.р.а.й.ж г.а.д.а.а г.а.р.в.а.л э.э.ж х.а.а.л.г.а.н.ы ө.м.н.ө и.р.ж ү.н.с.ү.ү.л.э.х.и.й.г х.ү.л.э.э.х а.д.и.л з.о.г.с.о.ж байгаа х.а.р.а.г.д.с.а.н. Г.э.х.д.э.э б.и ө.м.н.ө.ө з.о.г.с.о.ж б.а.й.г.а.а э.э.ж.и.й.г т.о.о.л.г.ү.й ш.у.у.д т.а.н.а.й.д о.р.ж и.р.л.э.э г.э.в. Б.и б.ү.ү.р г.а.й.х.а.ж “Ч.и ч.и.н.ь ю.у.г.а.а я.р.и.а.д б.а.й.г.а.а х.ү.ү.х.э.д в.э А.р.а.й а.р.х.и д.а.р.с у.у.с.а.н юм б.и.ш б.и.з г.э.т.э.л у.й.л.а.а.д у.н.л.а.а.

Т.э.г.т.э.л ч м.а.н.а.й х.а.д.а.м э.э.ж Н.э.э.р.э.э т.ү.р.ү.ү.н э.д.н.и.й г.э.р д.о.т.о.р о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н д.у.у.г.а.р.а.а.д б.а.й.с.а.н шүү. Б.и Нарааг и.р.ч.и.х.э.э.д о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н.а.а т.ү.ж.и.г.н.ү.ү.л.ж б.а.й.г.а.а ю.м б.а.й.н.а г.э.ж б.о.д.о.о.д о.р.ж и.р.ж х.о.о.л ц.а.й и.д.э.ж у.у.х.г.ү.й я.а.с.а.н х.ү.ү.х.э.д в.э г.э.ж б.о.д.о.ж б.а.й.л.а.а г.э.в.

Т.э.г.т.э.л ч м.и.н.и.й у.т.а.с д.у.г.а.р.л.а.а. А.в.с.а.н ч.и.н.ь Нараагийн а.а.в Завханаас я.р.ь.ж байна. М.э.н.д у.с.а.а м.э.д.э.л.ц.э.э.д я.а.в и.й.в б.о.л.т.о.л т.э.р н.э.г ю.м х.э.л.э.х г.э.э.д х.э.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й б.а.й.г.а.а ю.м ш.и.г т.ү.г.д.э.р.ч б.а.й.с.а.н.а.а Нараагийн э.э.ж.и.й.н б.и.e и.х м.у.у байна. Ч.и ч.а.д.в.а.л х.э.д.э.н т.ө.г.р.ө.г а.р.г.а.л.а.а.д ц.а.а.д.а.х.а.а н.а.а.ш н.ь я.в.у.у.л.а.а.ч.

Б.и ө.д.ө.р ш.ө.н.ө.г.ү.й с.а.х.и.ж байгаа ч н.э.г л б.и.ш б.о.л.о.о.д б.а.й.н.а гэж х.э.л.л.э.э. М.и.н.и.й д.о.т.о.р п.а.л.х.и.й.г.э.э.д я.в.ч.и.х.с.а.н. Т.э.г.с.э.н Нараа а.л.ь х.э.д.и.й.н.э у.ч.р.ы.г о.й.л.г.о.с.о.н ш.и.н.ж.т.э.й “Я.а.с.а.н б.э Э.э.ж.и.й.н б.и.e м.у.у б.а.й.н.а г.э.в ү.ү гээд л ц.у.р.х.и.р.т.а.л у.й.л.ж с.у.у.т.а.л ц.о.н.х.ы.г м.а.а.н.ь х.ү.н т.о.г.ш.и.х с.о.н.с.о.г.д.с.о.н.

Нараа б.о.н.д.г.о.с.х.и.й.н ц.о.ч.с.о.н ч ц.о.н.х р.у.у ө.н.г.и.й.н х.а.р.а.а.д Я.а.н.а.а а.х.а.а э.э.ж н.а.м.а.й.г г.а.р.а.а.д и.р г.э.э.д б.а.й.н.а гэж ц.о.ч.и.р.д.о.н ө.г.ү.ү.л.с.э.н.э.э э.э.ж.э.э хэмээн о.р.и.л.о.о.д г.ү.й.н г.а.р.с.а.н. Б.и ч а.р.а.а.с н.ь х.ү.ү.e Нараа гэж д.у.у а.л.д.а.а.д г.а.р.ч х.а.р.в.а.л ү.н.э.х.э.э.р т.ү.ү.н.и.й э.э.ж о.х.и.н.о.о т.э.в.э.р.ч.и.х.с.э.н з.о.г.с.ч байлаа.

М.и.н.и.и х.ө.л г.а.р х.ө.ш.ч.и.х.с.ө.н юм шиг б.о.л.ж т.э.р.х.ү.ү ү.й.л я.в.д.л.ы.г н.ү.д с.а.л.г.а.л.г.ү.й ш.и.р.т.э.н з.о.г.с.с.о.н до. Т.э.г.т.э.л х.а.ш.а.а.н д.о.т.о.р.х.и х.ө.н.г.ө.н с.а.л.х.и.н.ы а.я.с.а.а.р м.у.у э.г.ч м.и.н.ь с.э.в.э.л.з.э.н х.ө.д.ө.л.ж Нараад Э.э.ж н.ь с.э.х.э.э.н.д х.э.в.т.э.ж байгаа м.у.у а.а.в ч.и.н.ь а.х э.г.ч х.о.ё.р.т.о.й ч.и.н.ь н.а.м.а.й.г с.а.х.и.ж с.у.у.г.а.а. О.х.и.н.о.о с.а.н.а.а.д х.ү.р.э.э.д и.р.л.э.э.

Ч.а.м.а.й.г о.л.о.х гэж и.х з.ү.д.э.р.л.э.э хэмээн у.й.л.а.н ө.г.ү.ү.л.э.х д.у.у с.о.н.с.о.г.д.с.о.н. Б.и а.й.х.а.а.с.а.а и.л.ү.ү э.г.ч.и.й.г.э.э ө.р.ө.в.д.ө.н Х.ө.ө.р.х.и.й с.ү.н.с н.ь о.х.и.н.д.о.о х.о.р.г.о.д.о.ж т.э.н.э.с.э.э.р я.в.а.а.д о.л.о.о.д и.р.ж. И.й.м ю.м гэж б.а.с б.а.й.д.а.г.а.а гэж б.о.д.о.ж и.х л х.я.м.а.р.с.а.н.

Ү.ү.н.и.й з.э.р.э.г.ц.э.э Ж.О.Д Л.Ү.Й.Ж.И.Н.Д с.ү.р.х.и.й м.э.р.г.э.ш.э.э.д байгаа Энхболд гэдэг н.а.й.з л.а.м.а.а г.э.н.э.т с.а.н.а.с.а.н. Т.э.г.э.э.д ч а.а.в м.и.н.ь н.о.м.т.о.й х.ү.н б.а.й.с.а.н болохоор с.а.й.х.а.н с.а.н.а.а.т.а.й с.а.й.н х.ү.н.и.й с.ү.н.с х.ү.н.д х.о.р.г.о.д.о.ж и.р.д.э.г юм. Х.э.р.э.в б.и.e н.ь м.у.у.д.а.ж ү.х.э.х с.э.х.э.х.и.й.н д.а.в.а.а.н дээр байгаа х.ү.н.и.й с.ү.н.с т.и.й.н.х.ү.ү д.о.т.н.ы х.ү.н.д.э.э х.а.р.а.г.д.а.ж м.э.д.э.г.д.в.э.л г.о.м.д.о.о.ж б.о.л.д.г.ү.й юм.

Т.э.р д.о.р н.ь с.а.й.н л.а.м.а.а.р з.о.х.и.х н.о.м.ы.г н.ь у.н.ш.у.у.л.б.а.л б.у.ц.а.ж а.м.ь.д.а.р.д.а.г юм г.э.ж н.э.г б.и.ш у.д.а.а х.э.л.ж байсан н.ь с.а.н.а.г.д.а.н ч.и.м.э.э.г.ү.й з.о.г.с.ч б.а.й.г.а.а.д Нарааг ж.а.а.х.а.н т.а.й.в.ш.и.р.ч э.г.ч.и.й.н д.ү.р.с ү.з.э.г.д.э.х.э.э б.о.л.и.м.о.г.ц г.э.р.т.э.э д.а.г.у.у.л.а.н о.р.ж э.х.н.э.р.т.э.э д.а.а.т.г.а.ж о.р.х.и.о.д б.у.ш.у.у.х.а.н н.а.й.з л.а.м р.у.у.г.а.а у.т.а.с.д.с.а.н.

Н.а.й.з м.а.а.н ч м.и.н.и.й я.р.и.а.г с.о.н.с.о.о.д З.а ч.и н.а.а.г.у.у.р.а.а д.у.у ш.у.у б.о.л.ж ү.й.м.э.л.г.ү.й т.а.й.в.а.н с.у.у.ж б.а.й. Б.и о.д.о.о о.ч.л.о.о г.э.с.э.н. И.н.г.э.э.д х.э.д.э.н м.и.н.у.т.ы.н д.а.р.а.а н.э.л.э.э.н с.а.н.д.а.р.с.а.н б.а.й.р.т.а.й и.р.ж з.о.о.с т.а.т.а.ж ү.з.э.э.д З.а а.л.и.в х.у.р.д.л.а.а.р.а.й.

О.д.о.о.х.о.н а.р.г.а ч.а.р.г.а х.и.й.в.э.л а.м.ь.д.р.а.х х.ү.н байна г.э.с.э.э.р у.й.л.ж у.н.ж.и.ж с.у.у.с.а.н Нарааг э.р.х.и.э.р.э.э о.р.о.о.л.г.о.н ц.о.ч.о.о.г.о.о.д Г.э.р.т.э.э о.р г.а.л х.ө.с.ө.ө т.ү.л гэж з.а.н.д.а.р.с.а.н. Б.и э.э.д.э.э ч.а.д.а.х б.о.л.о.в у.у г.э.в.э.л х.а.м.т о.р.ь.ё гэж б.а.й.н.а. Т.э.г.э.э.д б.и.д х.о.ё.р.ы.г д.а.г.у.у.л.а.н г.э.р.т о.р.о.х ү.e.д.э.э “Галаа с.а.й.х.а.н т.ү.л.э.э.р.э.й.

Г.э.р.э.л.э.э а.с.а.а.ж б.о.л.о.х.г.ү.й ш.ү.ү. Б.и о.д.о.о н.о.м у.н.ш.и.н.а. Х.э.р.э.в э.э.ж.и.й.н ч.и.н.ь с.ү.н.с ц.о.г.ц.о.с р.у.у.г.а.а б.у.ц.а.н я.в.ж ц.а.а.ш.и.д а.м.ь.д.р.а.х н.ь т.о.д.о.р.х.о.й б.о.л.б.о.л н.а.а.д г.э.р.э.л ч.и.н.ь ө.ө.р.ө.ө а.с.а.х б.о.л.н.о гээд т.э.р д.о.р.о.о с.у.у.н а.р.ц х.ү.ж а.с.а.а.ж г.а.л.ы.н б.ү.д.э.г.х.э.н г.э.г.э.э.н.д н.а.м.у.у.х.н.а.а.р н.о.м у.н.ш.и.ж э.х.э.л.с.э.н.

Т.э.г.с.э.н Нараагийн э.э.ж.и.й.н с.ү.н.с о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н.ы а.р.д с.у.у.ч.и.х.а.а.д г.а.р.ы.г н.ь э.р.г.э.л.д.ү.ү.л.э.н д.у.у г.а.р.г.а.ж Э.э.ж н.ь м.у.у о.х.и.н.д.о.о г.а.н.ц с.а.й.х.а.н д.э.э.л х.и.й.ж ө.г.ь.e гэж б.о.д.д.о.г б.а.й.г.а.а.д ч.а.д.а.л.г.ү.й ө.н.ө.ө.г х.ү.р.л.э.э. О.д.о.о о.ё.ж ө.г.ч.и.х.ө.ө.д я.в.н.а.а г.э.ж з.у.р.а.г.д.с.а.н к.а.с.e.т ш.и.г д.а.х.и.н д.а.х.и.н д.у.у.г.а.р.ч байсан.

Нараа ч л.а.м.ы.н х.э.л.с.э.н ё.с.о.о.р г.а.л.а.а с.а.й.н т.ү.л.ж з.у.у.х.н.ы.х.а.а ө.м.н.ө с.у.у.г.а.а.д о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н.ы г.а.р т.а.ч.и.г.н.у.у.л.а.н э.р.г.э.л.д.ү.ү.л.э.х э.э.ж.и.й.х.э.э с.ү.н.с р.ү.ү х.а.р.а.н с.у.у.ж байсан. Т.э.г.т.э.л ч у.д.а.л.г.ү.й э.г.ч.и.й.н м.и.н.ь с.ү.н.с о.ё.д.л.ы.н м.а.ш.и.н.ы а.р.а.а.с с.у.у.н.а.г.т.с.а.н ц.а.г.а.а.н у.т.а.а шиг д.ү.р.с.т.э.й б.о.л.о.н б.о.с.ч и.р.э.э.д Э.э.ж н.ь о.х.и.н.д.о.о д.а.р.а.а г.о.ё д.э.э.л х.и.й.ж ө.г.н.ө.ө.

О.д.о.о я.в.а.х.г.ү.й б.о.л ц.а.а.д х.э.д.и.й.н ч.и.н.ь с.а.н.а.а з.о.в.о.о.д х.э.ц.ү.ү байх шиг б.а.й.н.а г.э.н.г.ү.ү.т.э.э х.а.а.л.г.а с.э.в.х.и.й.н о.н.г.о.й.л.г.о.о.д г.а.р.м.а.г.ц ч.и.й.д.э.н ц.э.л.х.и.й.н а.с.с.а.н шүү. Н.а.й.з л.а.м м.а.а.н.ь н.о.м.о.о ү.р.г.э.л.ж.л.ү.ү.л.э.н у.н.ш.с.а.а.р ө.г.л.ө.ө болгоод я.в.с.а.н.

Нараа б.и.д х.о.ё.р х.а.р.и.н а.ж.и.л.д.а.а я.в.а.л.г.ү.й Завхан руу х.о.л.б.о.о б.а.р.и.в.а.л а.а.в н.ь М.и.н.и.й о.х.и.н о.д.о.о з.о.в.о.л.т.г.ү.й Э.э.ж н.ь у.х.а.а.н о.р.с.о.н гэж х.э.л.с.э.н. Ү.н.э.х.э.э.р с.о.н.и.н т.о.х.и.о.л.д.о.л байгаа биз? гэсэн б.и.л.э.э…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно