Press "Enter" to skip to content

Жамбал өдөр болгон ш.а.х.у.у эхнэртээ х.у.д.а.л х.э.л.ж баруун нутаг луу явж л.у.с.ы.н с.а.в.д.а.г б.ү.с.г.ү.й.г э.з.э.м.д.д.э.г…

У.у.л у.с б.ү.х.э.н ө.ө.р.и.й.н э.з.э.н с.а.в.д.а.г.т.а.й байдаг гэдэг. Э.з.э.н с.а.в.д.а.г.и.й.н “с.э.т.г.э.л” ө.н.ө.ө.г.и.й.н и.р.г.э.н.и.й б.ү.р.т.г.э.л, м.э.д.э.э.л.л.и.й.н с.и.с.т.е.м.э.э.с и.л.ү.ү н.у.т.а.г н.у.г.ы.н.х.н.а.а б.ү.р.т.г.э.ж, “Т.э.р х.э.н м.а.а.нь х.а.а.н.а я.в.а.а б.о.л, н.ө.г.ө.ө х.э.н м.а.а.нь ж.а.а.х.а.н т.а.а.р.у.у.х.а.н б.а.й.г.а.а с.у.р.а.г.т.а.й, н.у.т.а.г о.р.о.н.д.о.о и.р.э.э.с.э.й д.э.э” гэж ш.а.н.а.л.ж б.э.т.г.э.р.ч я.в.д.а.г ч байж м.э.д.э.х ю.м.

Х.ү.н а.м.ы.н.х.а.а т.о.о.г т.о.д.о.р.х.о.й г.а.р.г.а.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й т.ө.р, з.а.с.а.г б.а.р.а.г н.у.т.а.г н.у.т.г.и.й.н с.а.в.д.г.а.а.с х.э.д.э.н х.ү.н а.м.т.а.й, х.э.д нь х.а.а.н.а я.в.а.а.г “а.с.у.у.г.а.а.д” а.в.ч.и.х.в.а.л с.о.н.г.у.у.л.и.й.н б.у.д.л.и.а.н г.а.р.а.х.г.ү.й байж ч м.э.д.э.х ш.ү.ү д.э.э. З.а, т.э.р ч я.а.х.а.в.

М.о.н.г.о.л.ы.н а.л.т.а.н э.л.с.н.и.й д.у.н.д з.ө.ө.л.ө.н с.ү.м.б.э.р.л.э.г.ч Өгөөмөр гэгч д.а.р.у.у.х.а.н х.ү.р.э.н у.л.с б.и.й. Т.э.р у.у.л.ы.н с.а.в.д.а.г н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т.э.й, ш.а.р.г.а м.о.р.ь.т.о.й б.ү.с.г.ү.й х.ү.н б.а.й.д.а.г гэдэг. Н.у.т.г.и.й.н.х.а.а а.р.д з.о.н.д э.э.н.э.г х.а.л.у.у.н, э.л.э.г д.о.т.н.о.о.с х.а.н.д.д.а.г т.э.р с.а.в.д.а.г.т.а.й х.о.т.о.о.с я.в.ж байсан нэг ж.о.л.о.о.ч т.а.а.р.а.л.д.с.а.н.а.а х.у.у.ч б.о.л.г.о.н я.р.ь.с.а.н юм.

Ш.а.а.р.и.г Жамбал гэгч т.э.р э.р с.о.ц.и.а.л.и.з.м.ы.н ү.е.д ё.с.т.о.й л “Д.у.с.л.ы.г х.у.р.а.а.в.а.л т.о.н.н.ы.г х.э.м.н.э.н.э” гэдэг л.о.о.з.о.н.г.и.й.н т.а.л.ы.г б.а.р.и.м.т.л.а.г.ч байж. Я.л.ь.г.ү.й л ө.н.д.ө.р.л.ө.г д.э.э.р г.а.р.м.а.г.ц у.р.у.у.д.а.х.д.а.а м.а.ш.и.н.а.а у.н.т.р.а.а.ж, “И.н.е.р.ц.и.й.н х.ү.ч”-ийг а.ш.и.г.л.а.д.а.г н.э.г.э.н гэнэ.

Ш.а.а.р.и.г Жамбал н.э.г у.д.а.а Ө.г.ө.ө.м.ө.р.и.й.н у.р.д т.а.л.ы.н х.э.э.р т.а.л.а.а.р с.ү.н.г.э.н.ү.ү.л.ж б.а.й.т.а.л м.а.ш.и.н нь г.э.в г.э.н.э.т у.н.т.а.р.ч.э.э. З.а.в л г.а.р.в.а.л м.а.ш.и.н.д.а.а з.а.с.в.а.р х.и.й.ж, э.р.э.г б.о.о.л.т.ы.г ч.а.н.г.а.л.ж, х.а.р.ж х.я.н.а.ж б.а.й.д.а.г, т.ү.ү.н.д.э.э “Б.и х.э.з.э.э ч х.э.э.р х.о.н.о.ж х.э.ц д.э.р.л.э.х.г.ү.й.

Т.е.х.н.и.к.и.й.н б.о.о.л б.о.л.о.х.г.ү.й” гэдэг б.а.й.с.а.н Жамбал ч г.а.й.х.а.ж ю.у б.о.л.ч.и.х.о.в о.о э.н.э ч.и.нь г.э.ж б.о.д.о.о.д б.у.у.ж.э.э. М.а.ш.и.н нь з.ү.в з.ү.г.э.э.р л б.а.й.х ш.и.г с.а.н.а.г.д.ж.э.э. О.й.р х.а.в.ь.д 3.0 км-ээс о.й.р я.м.а.р ч а.й.л а.м.ь.т.а.н.г.ү.й э.з.г.ү.й х.э.э.р, я.а.х.а.а м.э.д.э.х.г.ү.й,

я.м.а.р с.а.а.т.а.л г.а.р.с.н.ы.г ч о.н.о.ш.и.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й т.а.м.х.и т.а.т.а.н с.у.у.с.а.н Жамбалд Ө.г.ө.ө.м.ө.р.и.й.н х.ү.р.э.н у.у.л.ы.н з.ү.г.э.э.с н.э.г м.о.р.ь.т.о.н и.р.ж я.в.а.а х.а.р.а.г.д.а.в. Н.о.г.о.о.н т.о.р.г.о.н д.э.э.л.т.э.й, ш.а.р.г.а м.о.р.ь у.н.а.с.а.н з.а.л.у.у.х.а.н б.ү.с.г.ү.й б.а.й.н.а гэнэ. Я.в.г.а.р.ч я.д.а.р.ч я.в.с.а.н ч э.р х.ү.н г.э.д.э.г х.э.з.э.э ч э.р х.ү.н л б.а.й.д.а.г х.о.й.н.о д.о.о.

Д.ү.ү.р.э.н х.о.о.л з.у.у.ш.т.а.й з.о.ч.н.ы ш.и.р.э.э и.р.ж байгаа ю.м ш.и.г ш.ү.л.с.э.э г.ү.д-г.ү.д х.и.й.л.г.э.н з.а.л.г.и.а.д н.о.г.о.о.н т.о.р.г.о.н д.э.э.л.э.э.р.э.э ё.с.т.о.й л х.и.ч.н.э.э.н ж.и.л г.о.ё.с.н.ы.г нь м.э.д.э.х.г.ү.й, г.о.о б.ү.с.г.ү.й.г я.а.ж т.э.н.г.э.р х.а.р.у.у.л.а.х.а.а д.ү.р.с.л.э.н б.о.д.о.ж.

Тэгээд с.а.й.х.а.н г.э.г.ч у.я.р.а.а.г.а.а.д с.у.н.д.а.л.д.а.ж г.э.р.т нь о.ч.и.ж б.а.с ч.и.г т.у.л.х.а.н х.о.н.о.г т.ө.ө.р.ү.ү.л.н.э г.э.э.д ц.а.х.и.л.г.а.а.н м.э.т г.я.л.с.х.и.й.н с.э.т.г.э.ж.э.э. Тэр с.а.ц.у.у н.ө.г.ө.ө н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т, ш.а.р.г.а м.о.р.ь.т ч я.в.а.а.д и.р.ж. Н.ө.г.ө.ө б.ү.с.г.ү.й ч.и.н.ь ү.н.э.х.э.э.р э.л.с.э.н г.о.в.и.й.н х.ү.р.э.н у.у.л, д.о.в с.о.н.д.у.у.л.т.а.й г.а.з.а.р б.а.й.т.у.г.а.й

У.л.а.а.н.б.а.а.т.а.р.ы.н т.о.м т.у.ш.а.а.л.т.н.у.у.д.ы.н ш.а.в.а.а.р.а.л.д.д.а.г д.ө.ч.и.н м.я.н.г.а.т.а.д ч н.ү.д.н.и.й г.э.м, н.ү.г.л.и.й.н ж.и.м б.о.л.м.о.о.р ү.з.э.с.г.э.л.э.н г.о.о.г.и.й.н м.а.н.л.а.й а.ж. Жамбал т.о.с.т.о.й х.ү.р.м.э.э т.а.й.л.ж х.а.а х.а.м.а.а.г.ү.й ч.у.л.у.у.д.а.а.д б.ү.с.г.ү.й.д м.о.р.и.н.о.о.с.о.о б.у.у.х.а.д нь т.у.с.л.а.в.

Н.э.р.э.л.х.э.х и.ч.и.н.г.ү.й.р.э.х ю.м.г.ү.й. Б.а.с ч ц.а.г.а.а.ш.и.р.ч ц.а.й.р.с.а.н н.э.г.э.н б.о.л.о.л.т.о.й ю.м. Ц.а.г а.г.а.а.р, н.а.м.а.р.ж.а.а, я.м.а.р.х.у.у ө.в.ө.л б.о.л.о.х т.а.л.а.а.р х.э.д г.у.р.в.а.н ү.г с.о.л.и.л.ц.о.в. Т.э.г.с.э.н ч.и.нь, – Э.н.э ж.и.л м.и.н.и.й у.у.л Т.а.г.н.а.т.а.й с.а.й.н ү.з.э.л.ц.э.н.э.

Н.о.д.н.и.н а.н.з.а.а.р.г.а.г.ү.й байж б.а.й.г.а.а.д Т.а.г.н.ы.н х.ө.х с.а.л.х.и, х.ө.р ц.а.с х.о.ё.р.ы.г б.и.е.д.э.э т.а.т.ч.и.х.с.а.н. Х.а.р.и.у.г нь б.а.р.и.н.а д.а.а г.э.ж б.а.й.н.а г.э.н.э. Э.н.э я.р.и.а.н.а.а.с Жамбал с.э.ж.и.г а.в.ч.э.э. Э.н.э ч.и.н.ь а.р.а.й г.а.з.а.р у.с.н.ы э.з.э.н л.у.с с.а.в.д.а.г нь б.и.ш б.а.й.г.а.а д.а.а гэж с.э.ж.и.г т.ө.р.с.ө.н х.э.р.э.г.

Х.а.р.и.н н.ө.г.ө.ө б.ү.с.г.ү.й,-. М.а.н.а.й Ч.о.й.ж.а.в.ы.н.х с.а.й.н уу? Б.и.т.г.и.й ө.ө.р н.у.т.а.г.т о.ч. У.д.а.м с.у.д.а.р ч.и.нь м.и.н.и.й у.у.л.ы.г л т.ү.ш.и.ж о.л.о.н з.у.у.н ж.и.л э.н.х т.у.н.х а.м.ь.д.а.р.ч ө.н.ө.р ө.т.г.ө.н б.о.л.ц.г.о.о.с.о.н ю.м гэж з.ү.ү.д.э.н.д х.ү.р.т.э.л о.ч.и.ж х.э.л.э.э.д ү.г а.в.а.а.г.ү.й юм.

Т.э.р х.ү.ү.г.и.й.н т.а.л.а.а.р н.а.д.а.д м.у.у с.о.в.и.н т.а.т.а.а.д я.а.ж с.у.р.г.и.й.г нь с.о.н.с.ъ.ё д.о.о г.э.ж б.а.й.т.а.л т.ү.ү.н.и.й.г т.а.нь.д.а.г х.ү.н о.й.р.х.о.н я.в.ж б.а.й.г.а.а ю.м б.а.й.н.а г.э.ж с.а.н.а.г.д.с.а.н. Т.э.г.э.э.д л ч.а.м.а.й.г з.о.г.с.о.о.г.о.о.д и.р.л.э.э г.э.ж.э.э. Жамбалын б.а.а.з.а.д ү.н.э.х.э.э.р х.э.д.э.н ж.и.л.и.й.н ө.м.н.ө Чойжав гэдэг ж.о.л.о.о.ч ш.и.л.ж.и.ж о.ч.с.о.н б.а.й.ж.э.э.

Т.ү.ү.н.и.й.г с.а.н.а.х.ы.н с.а.ц.у.у а.й.ж ж.и.й.р.х.с.э.н б.а.й.д.а.л.т.а.й б.о.л.с.о.н Жамбал, – Т.и.й.м, т.и.й.м. Чойжав гэж г.о.в.ь н.у.т.г.и.й.н н.э.г ж.о.л.о.о.ч м.а.н.а.й б.а.а.з.а.д а.ж.и.л.л.а.д.а.г юм. О.д.о.о т.э.д.н.и.й б.р.и.г.а.д з.ү.ү.н а.й.м.г.у.у.д.а.д т.э.э.в.э.р х.и.й.ж я.в.а.а болов уу? Э.х.н.э.р.и.й.н.х нь б.и.е б.а.р.а.г.т.а.й б.а.й.д.а.г б.о.л.о.л.т.о.й д.у.у.л.д.с.а.н гэжээ.

Б.ү.с.г.ү.й и.н.э.э.м.с.э.г.л.э.э.д ө.ө.р ю.у ч х.э.л.с.э.н.г.ү.й я.в.а.а.д ө.г.ч.э.э. Жамбал ё.с.т.о.й м.о.н.г.о.л.ч.л.о.х у.х.а.а.н.а.а ш.а.в.х.а.а.д ш.а.в.х.а.а.д м.а.ш.и.н.а.а х.ө.д.ө.л.г.ө.ж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. А.р.г.а.а б.а.р.а.а.д м.а.ш.и.н.ы.х.а.а д.у.г.у.й.г т.ү.ш.э.э.д х.э.в.т.э.ж б.а.й.с.н.а.а у.н.т.а.а.д ө.г.ч.э.э.

Х.ү.н д.у.у.д.а.х шиг болоход н.ө.г.ө.ө н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т.э.й б.ү.с.г.ү.й у.р.д нь с.у.у.г.а.а.д у.р.т х.а.р г.э.з.г.э.э з.а.д.л.а.н, и.ч.и.н.г.ү.й.р.с.э.н б.а.й.д.а.л.т.а.й о.р.о.л.д.о.ж с.у.у.ж.э.э. Жамбал г.э.р.и.й.г нь з.а.а.л.г.а.а.д, б.о.д.о.ж б.а.й.с.н.а.а.р.а.а с.у.н.д.а.л.д.а.а.д я.в.а.х м.и.н.ь я.а.в. Я.м.а.р ч ү.г х.э.л.ж, ү.й.л х.ө.д.л.ө.л ү.з.ү.ү.л.э.х з.а.в.д.а.л ө.г.ө.л.г.ү.й я.в.а.а.д ө.г.с.ө.н юм г.э.ж х.а.р.а.м.с.а.ж байжээ.

Х.а.р.и.н т.ү.ү.н.и.й.г э.р.г.э.э.д и.р.с.н.и.й.г х.а.р.а.а.д о.л.о.н х.о.н.о.г.о.о.р х.о.л.ы.н з.а.м.д а.л.ж.а.а.ж, э.х.н.э.р х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.э.э.с э.н.г.э.р х.о.л.т.г.о.ж я.в.с.а.н б.о.л.о.х.о.о.р ө.ө.р.ө.ө г.ү.й.г.э.э.д, г.э.з.г.э.э з.а.д.л.а.а.д ө.г.ч б.а.й.г.а.а а.м.ь.т.н.ы.г ч.и.нь я.а.л.т.а.й ч б.и.л.э.э. Ш.ө.н.ө.ж.и.н.г.ө.ө ж.а.р.г.а.ж х.о.н.о.о.д ө.г.л.ө.ө н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т б.ү.с.г.ү.й б.о.о.д.о.л.т.о.й б.я.с.л.а.г ө.р.ө.м Жамбалд ө.г.ч.э.э.

Т.э.г.с.н.э.э “Чойжавыг н.у.т.а.г у.с.а.а и.н.г.э.ж м.а.р.т.а.х юм гэж б.о.д.с.о.н.г.ү.й. Н.э.г.э.н.т т.и.й.м х.ү.н.и.й.г х.ү.л.э.э.г.э.э.д я.а.х.а.в. Ү.ү.н.и.й.г х.ү.р.г.э.э.д ө.г.ч.и.х.ө.ө.р.э.й” гэж юу б.о.л.о.х.ы.г нь м.э.д.э.х а.р.г.а.г.ү.й х.а.р.л.а.ж х.а.т.с.а.н н.а.в.ч ш.и.г, а.р.ь.с х.а.л.ь.с.н.ы ө.ө.д.ө.с ч ш.и.г ю.м ө.г.ө.в.

Б.ү.с.г.ү.й н.э.р.э.э ч х.э.л.с.э.н.г.ү.й, г.э.р.э.э ч з.а.а.ж ө.г.с.ө.н.г.ү.й я.в.ч.и.х.ж.э.э. Жамбал б.ү.с.г.ү.й.г я.в.с.н.ы д.а.р.а.а с.а.н.а.м.с.а.р.г.ү.й т.ү.л.х.ү.ү.р.э.э м.у.ш.г.и.ж ү.з.с.э.н.д м.а.ш.и.н нь а.с.ч.э.э. Т.ү.ү.н.э.э.с х.о.й.ш я.м.а.р ч с.а.а.д.г.ү.й я.в.с.а.а.р х.о.т.о.д и.р.э.в. Чойжавтай у.у.л.з.а.ж н.ө.г.ө.ө с.о.н.и.н ю.м.ы.г ө.г.ө.х.ө.д и.х б.а.я.р.л.а.ж.э.э.

Жамбал с.о.н.и.у.ч з.а.н.д.а.а х.ө.т.л.ө.г.д.ө.ө.д я.а.г.а.а.д х.э.н.д ч х.э.р.э.г.г.ү.й ю.м а.в.ч.и.р.ч ө.г.с.н.и.й т.ө.л.ө.ө х.а.г.а.р.ч я.з.а.р.т.л.а.а б.а.я.р.л.а.ж б.а.я.с.а.а.д б.а.й.г.а.а ю.м б.э гэж а.с.у.у.ж.э.э. Чойжав х.э.л.э.х ү.ү, б.о.л.и.х у.у г.э.с.э.н б.а.й.д.а.л.т.а.й т.э.э.н.э.г.э.л.з.э.ж б.а.й.с.н.а.а х.о.о.л.о.й.г.о.о з.а.с.а.а.д я.р.ь.с.а.н нь,

– Э.х.н.э.р.и.й.н б.и.е ө.ө.д.ө.л.д.ө.г.г.ү.й э.э. М.и.н.и.й ч з.ү.ү.д з.ө.н т.э.н.э.э.д, ю.м б.о.л х.а.а.л.г.а.а.р н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т.э.й б.ү.с.г.ү.й о.р.ж и.р.ж н.а.м.а.й.г а.в.ч я.в.а.х гэж э.л.д.в.э.э.р о.р.о.л.д.о.н.о. А.р.г.а б.а.р.а.х.д.а.а н.э.г ө.в.г.ө.н л.а.м д.э.э.р о.ч.с.о.н ю.м. Т.э.г.с.э.н ч.и.нь “Н.у.т.г.и.й.н ч.и.нь с.а.в.д.а.г ч.а.м.а.й.г д.у.у.д.а.а.д б.а.й.г.а.а ю.м байна.

З.ү.г.э.э.р ч н.э.г н.у.т.а.г у.с.н.ы “э.з.э.н” б.и.ш б.а.й.н.а. Х.ү.ү.х.э.н с.а.в.д.а.г ю.м. Т.э.г.э.э.д л ч.а.м.а.й.г д.у.у.д.а.ж, э.х.н.э.р.т ч.и.нь х.о.р.л.о.л б.о.л.с.о.н х.э.р.э.г г.э.э.д б.а.а.х.а.н н.о.м у.н.ш.и.ж м.э.р.г.э т.ө.л.г.ө т.а.в.ь.ж б.а.й.г.а.а.д я.в.ж.э.э. Т.э.г.э.х.д.э.э, – У.д.а.х.г.ү.й ч.и.н.и.й х.ү.й.г ч.и.нь т.э.р с.а.в.д.а.г я.в.у.у.л.н.а.

Т.э.г.э.э.д ч.и с.а.в.д.а.г.и.й.н а.р.г.а.м.ж.а.а.с с.а.л.а.х ю.м г.э.с.э.н.с.э.н. Ч.и.н.и.й э.н.э а.в.ч.и.р.с.а.н х.э.р.э.г.г.ү.й з.ү.й.л ч.и.нь Х.ө.х х.о.н.д.ы.н ө.в.ө.л.ж.ө.ө.н.д х.ө.х ч.у.л.у.у.д.ы.н з.а.в.с.а.р д.а.р.ж о.р.х.и.с.о.н м.и.н.и.й х.ү.й б.а.й.г.а.а ю.м гэжээ. Т.ү.ү.н.э.э.с х.о.й.ш Чойжавын э.х.н.э.р.и.й.н б.и.е г.э.н.э.т с.а.й.ж.и.р.ч г.э.н.э.

Х.а.р.и.н Ш.а.а.р.и.г Жамбал ю.м л б.о.л.б.о.л Б.а.р.у.у.н а.й.м.а.г я.в.а.х з.а.м.а.а н.а.д.т.а.й с.о.л.ь.ч.и.х, х.ө.г.ш.и.н ч.и.нь х.ү.н.г.э.н.ү.ү.л.ж я.в.а.а.д и.р.ь.е г.э.д.э.г болжээ. Е.р нь ж.о.л.о.о.ч н.а.р.ы.н з.ү.р.х.и.й.г з.ү.с.ч, з.о.р.и.г.и.й.г м.о.х.о.о.д.о.г ч.и.г.л.э.л б.о.л б.а.р.у.у.н з.а.м шүү дээ. А.л.т.а.й Х.а.н.г.а.й.н ө.н.д.ө.р ө.н.д.ө.р у.у.л д.а.в.а.а з.а.м.ы.н и.х б.а.р.т.а.а

с.а.а.д р.у.у Жамбалын и.н.г.э.ж з.ү.т.г.э.х б.о.л.с.о.н н.ь н.ө.г.ө.ө н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т.э.й б.ү.с.г.ү.й.г.э.э.с б.о.л.с.о.н гэдэг. Э.х.э.н.д.э.э Жамбал т.ү.ү.н.и.й.г Ө.г.ө.ө.м.ө.р у.у.л.ы.н х.ү.ү.х.э.н с.а.в.д.а.г гэж м.э.д.э.х.г.ү.й б.а.й.в. Т.э.р у.у.л.ы.н о.в.о.о т.а.х.и.л.г.а.д ө.р.г.ө.с.ө.н з.о.н о.л.н.ы и.д.э.э у.н.д.а.а.г х.а.д.г.а.л.ж б.а.й.г.а.а.д Жамбалыг о.ч.и.х.о.д ө.г.д.ө.г а.ж.

Х.ү.ү.х.э.н с.а.в.д.а.г ү.е ү.е.х.э.н ж.и.н.г.э.н.ү.ү.л.э.н б.э.с.р.э.г у.р.т д.у.у д.у.у.л.н.а. Н.у.т.г.а.а.с н.ь г.а.р.а.н г.а.р.т.а.л Жамбалын к.а.б.и.н.д с.у.у.г.а.а.д“ Н.а.р.и.й.н б.а.а.х.а.н х.э.э.р.и.й.г. А.р.х.л.а.н с.о.й.ж у.н.а.д.а.г. Н.а.с.т.а.й б.у.у.р.а.л э.э.ж.д.э.э. Н.а.р.н.а.а.с у.р.ь.д з.о.л.г.о.н.о д.о.о. Х.а.н.г.а.л б.а.а.х.а.н х.э.э.р.и.й.г.Х.а.н.т.р.а.н с.о.й.ж у.н.а.д.а.г.

Х.а.а.н б.у.у.р.а.л а.а.в.д.а.а. Х.а.м.г.а.а.с э.р.т з.о.л.г.о.н.о д.о.о” гэж б.а.я.д з.о.н.ы д.у.у.л.д.а.г э.н.э.х.э.н н.а.с.н.ы э.н.э.р.э.л ж.у.р.а.м, с.а.н.а.ж с.а.р.в.а.й.х с.э.т.г.э.л.и.й.н д.у.у.г з.ү.р.х с.э.т.г.э.л.д с.ү.в.л.э.н д.у.у.л.н.а. Н.э.г у.д.а.а Жамбал н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т х.ү.ү.х.э.н с.а.в.д.г.и.й.г я.т.г.а.ж б.а.й.г.а.а.д х.о.т.о.д б.а.й.г.а.а г.э.р.т.э.э а.в.ч.и.р.с.а.н б.а.й.н.а.

Т.э.р ү.е.д Жамбал э.х.н.э.р.э.э.с.э.э с.а.л.с.а.н байж. А.р.г.а.г.ү.й ш.ү.ү д.э.э. А.л.с б.а.р.у.у.н а.й.м.г.и.й.н з.а.м.д я.в.ж и.р.ч.и.х.э.э.д г.э.р.т.э.э о.р.о.в у.у, ү.г.ү.й ю.у э.х.н.э.р.т.э.й.г.э.э д.у.у.г.а.р.ч ц.ө.х.ө.ө.д л. О.р.о.й б.о.л.ж о.р д.э.р.э.э з.а.с.а.х б.о.л.о.х.о.д т.о.л.г.о.й ө.в.д.ө.в гэж х.э.д.э.н д.а.в.х.а.р а.н.а.л.ь.г.и.н у.у.г.а.а.д н.а.м у.н.т.ч.и.х.н.а.

Ийм х.ү.н.т.э.й тийм х.ү.ү.х.э.н я.а.ж т.э.с.э.х.э.в. Эхнэр нь Ж.а.м.б.а.л.ы.г б.а.р.у.у.н а.й.м.а.г.т н.у.у.ц а.м.р.а.г.т.а.й болсноос з.а.й.л.а.х.г.ү.й г.э.ж бодох боловч а.р.а.й у.у.л у.с.н.ы э.з.э.н с.а.в.д.а.г.т.а.й и.ж.и.л.д.э.н д.а.с.с.а.н г.э.ж з.ү.ү.д.л.э.х ч ү.г.ү.й байжээ. Н.о.г.о.о.н д.э.э.л.т х.ү.ү.х.э.н с.а.в.д.а.г Ж.а.м.б.а.л.ы.н.д ирээд нэг х.о.н.о.г ч б.а.й.ж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й.

Нутагт с.ү.й.д б.о.л.л.о.о. А.р.ы.н у.у.л.ы.н с.а.л.х.и м.а.н.а.й у.у.л.ы.г д.а.р.а.а.д а.в.ч.и.х.а.ж гээд с.ү.н.х.и.й.х шиг болж г.а.р.ч о.д.ж.э.э. Тэр хойгуур Ж.а.м.б.а.л их л боджээ. Тэгээд х.ү.н б.о.л х.ү.н.и.й л а.м.ь.д.р.а.л.а.а.р а.м.ь.д.р.а.х у.ч.и.р.т.а.й гэж бодоод т.а.н.и.л л.а.м д.э.э.р.э.э очиж бас л н.ө.г.ө.ө х.ү.ү.х.э.н с.а.в.д.а.г.и.й.н ц.а.л.м.ы.г т.а.с х.э.р.ч.ү.ү.л.с.э.н гэдэг юм…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно