Press "Enter" to skip to content

Пагма н.а.с б.а.р.с.а.н х.ү.н.и.й гутал аваад ө.н.ө.ө.х гутал нь Ш.Ө.Н.Ө Ө.Ө.Р.Ө.Ө А.Л.Х.А.А.Д ЯВАХ НЬ ТЭР…

Н.э.г а.л.х.а.а.д м.ө.р.ө.ө х.а.р гэдэг з.ү.й.р ү.г ч ю.м ш.и.г, м.у.у с.а.н.а.а.т.а.й х.ү.н.и.й с.а.н.у.у.л.г.а ч ю.м шиг а.ф.о.р.и.з.м б.а.й.д.а.г б.и.л.э.э. Т.ү.ү.н л.ү.г.э.э я.в.д.а.л Пагма а.в.г.а.й.д т.о.х.и.о.л.д.ж.э.э. О.й.р.о.л.ц.о.о.х.ь х.а.р.з.н.а.а.с у.с а.в.а.а.д я.в.ж б.а.й.т.а.л ц.а.с ч.и.х.р.а.х ч.и.м.э.э с.о.н.с.о.г.д.о.х.о.д э.х.э.н.д.э.э ч.и.х.э.н.д.э.э и.т.г.э.э.г.ү.й юмсанж.

Ө.м.н.ө нь я.в.а.а.д б.а.й.г.а.а м.о.р.и.н.ы м.ө.р г.а.р.а.а.д байв. Б.о.л.о.о.г.ү.й ч гэж а.д.у.у.н.ы н.о.й.т.о.н б.а.а.с, х.о.м.о.о.л у.н.а.а.д у.у.р с.а.в.с.ч б.а.й.х.ы.г ү.з.э.в гэнэ. А.м.ь.д.р.а.л.ы.н.х.а.а 61 жилийн х.у.г.а.ц.а.а.н.д и.й.м х.а.ч.и.н ж.и.г.т.э.й ю.м х.а.р.а.а.г.ү.й т.у.л и.х.э.д г.а.й.х.а.н н.ү.д.э.н.д.э.э ү.л и.т.г.э.ж,

“Б.и ч.и.нь г.э.г.э.э.н ц.а.г.а.а.н ө.д.ө.р с.о.л.и.о.р.о.о.г.ү.й б.а.й.г.а.а даа” гэж с.а.м.г.а.р.д.а.н з.о.г.т.у.с.а.в. Т.э.г.э.э.д н.ү.д.э.э а.р.ч.и.н х.а.р.т.а.л ю.у ч х.а.р.а.г.д.с.а.н.г.ү.й. Х.а.р.и.н м.о.р.ь х.ө.т.л.ө.с.ө.н э.с.г.и.й г.у.т.а.л.т.а.й х.ү.н.и.й м.ө.р ө.м.н.ө нь ш.и.н.э.х.э.н о.р.с.о.н ц.а.с.а.н д.э.э.р д.у.р.а.й.н х.а.р.а.г.д.а.х ажээ.

Г.э.р.т.э.э х.а.р.ь.ж, ц.а.й ч.а.н.а.х з.у.у.р.а.а э.н.э т.у.х.а.й б.о.д.о.о.д у.ч.р.ы.г э.с о.л.о.в. Х.э.н.д ч, ю.у ч д.у.р.с.с.а.н.г.ү.й т.а.г ч.и.г ө.н.г.ө.р.ө.в. М.а.р.г.а.а.ш нь х.а.р.з.а.н д.э.э.р и.р.ж ө.н.ө.ө.х м.ө.р.ө.ө н.я.г.т.а.л.ж ш.а.л.г.а.с.а.н.д ө.ө.д.т.э.й юм ү.з.с.э.н.г.ү.й. Х.а.р.и.н Т.ү.й.н г.о.л.ы.н м.ө.с.ө.н д.э.э.г.ү.ү.р я.м.а.р н.э.г.э.н х.у.р.ц х.о.ё.р х.у.м.с.т.а.й а.м.ь.т.а.н я.в.а.а.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н м.ө.р д.у.р.а.й.ж ү.з.э.г.д.э.в.

Ө.ч.и.г.д.ө.р м.о.р.ь х.ө.т.ө.л.с.ө.н х.ү.н.и.й м.ө.р байсан, ө.н.ө.ө.д.ө.р у.р.т х.у.м.с.т.а.й а.м.ь.т.н.ы м.ө.р байх юм. Э.н.д л н.э.г у.ч.и.р б.а.й.н.а гэж б.о.д.о.о.д ө.в.г.ө.н.д.ө.ө и.л.э.н д.а.л.а.н.г.у.й х.э.л.э.в. “Ч.и ч.и.нь х.э.д.э.н х.ү.ү.х.э.д г.э.с.э.э.р б.а.й.г.а.а.д б.а.р.а.г с.о.л.и.о.р.о.х нь э.э. Ө.ч.и.г.д.ө.р Т.ү.й.н голын м.ө.с.ө.н д.э.э.г.ү.ү.р ц.а.н.а, т.э.ш.ү.ү.р.и.й.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д а.я.л.ж, г.у.л.г.а.ж я.в.а.а.д с.у.м.ы.н т.ө.в р.ү.ү м.ө.с.ө.н з.а.м.а.а.р б.у.ц.а.х ч.и.нь б.и.л.э.э”

гэж Пагма а.в.г.а.й.г з.а.г.н.а.а.д ө.н.г.ө.р.ч.э.э. Пагма г.у.а.й о.р.о.й б.о.л.с.о.н х.о.й.н.о м.а.х.н.ы.х.а.а п.ү.н.з.э.н.д о.р.ж, о.р.о.й.н х.о.о.л.о.н.д х.ө.ш.и.г.л.ө.х м.а.х а.в.а.а.д э.р.г.э.т.э.л ө.л.м.и.й д.э.э.р нь я.м.а.р н.э.г х.а.т.у.у х.ө.л.т.э.й а.м.ь.т.а.н ө.в.д.т.ө.л нь г.и.ш.г.э.ж.э.э. Я.м.а.р н.э.г.э.н н.у.у.ц.л.а.г я.в.д.а.л болоод б.а.й.г.а.а.г

Пагма х.ө.г.ш.и.н м.э.д.э.р.ч, ө.в.г.ө.н.д.ө.ө х.э.л.ь.е гэхээр ө.м.н.ө.ө.с нь з.а.г.н.а.а.д б.а.й.с.а.н.д б.я.ц.х.а.н г.о.м.о.р.х.о.н н.э.г ү.е.и.й.н ч.а.ц.у.у.т.а.н б.о.л.о.х м.э.р.г.э.н Сундуйжав д.э.э.р о.ч.ж.э.э. “Ч.и ч.и.нь я.м.а.р а.м.ь.т.н.ы.х.а.а г.у.т.л.ы.г ө.м.с.ч м.у.н.г.и.н.а.а.д я.в.а.а а.м.ь.т.а.н б.э? Н.а.а.д.а.х.ь г.у.т.а.л.д ч.и.нь я.м.а.р н.э.г з.о.в.ж, з.ү.д.э.р.с.э.н а.м.ь.т.н.ы с.ү.н.с с.ү.ү.д.э.р х.о.р.г.о.д.о.о.д б.а.й.г.а.а ю.м ш.и.г байна.

Э.с.в.э.л н.а.а.д г.у.т.л.а.а э.з.э.н.д нь б.у.ц.а.а.ж ө.г. Ү.г.ү.й бол ш.а.т.а.а” гэв. Ү.н.э.х.э.э.р х.э.д х.о.н.о.г.и.й.н ө.м.н.ө х.ү.р.г.э.н д.ү.ү нь м.о.р.и.н.д.о.о ч.и.р.э.г.д.э.ж, у.х.а.а.н а.л.д.а.а.д Х.ө.ш.ө.ө.т.и.й.н д.а.в.а.а.н д.э.э.р х.ө.л.д.ө.ж ү.х.с.э.н нь ү.н.э.н б.и.л.э.э. Т.э.г.э.э.д т.ө.р.с.ө.н д.ү.ү б.о.л.о.х Ү.р.ж.и.н нь

“Ө.в.г.ө.н.и.й м.и.нь г.у.т.а.л б.а.й.г.а.а ю.м. Ш.и.н.э.х.э.н, з.а.х.и.а.л.г.а.а.р х.и.й.л.г.э.с.э.н э.д ю.м. Х.ө.л.д э.в.с.э.э.р.х.э.н ю.м б.и.л.э.э. Т.а ц.а.с, м.ө.с.ө.н.д я.в.а.х.д.а.а ө.м.с.ч э.л.э.э.г.э.э.д х.а.я.н.а б.и.з” гэсэн ю.м.с.а.н.ж.э.э. Ш.и.н.э.х.э.н ю.м б.о.л.о.х.о.о.р х.ө.л.д х.ө.н.г.ө.н, д.у.л.а.а.н б.а.й.с.а.н.д Пагма а.в.г.а.й д.у.р.л.а.ж, о.й.р.д.о.о б.а.а.х.а.н б.а.л.б.а.ж ө.м.с.с.ө.н.ө.ө.с б.о.л.ж и.й.м х.а.ч.и.н ю.м.т.а.й у.ч.р.а.а.д б.а.й.г.а.а.г.а.а у.х.а.а.р.а.в.

Г.э.т.э.л т.а.л.и.й.г.а.а.ч х.ү.р.г.э.н Дашийнх нь с.ү.н.с т.э.р ш.и.н.э.х.э.н г.у.т.а.л.д.а.а х.о.р.г.о.д.о.о.д ш.а.н.а.л.ж я.в.с.а.н ю.м.с.а.н.ж.э.э. Б.а.с ө.в.л.и.й.н х.у.р.д.а.н м.о.р.и.н.ы у.р.а.л.д.а.а.н.д т.ү.р.ү.ү.л.с.э.н х.а.р ү.р.э.э.н.д.э.э с.э.т.г.э.л нь х.о.р.г.о.д.о.ж, т.ү.ү.н.и.й.г б.а.й.н.г.а х.ө.т.ө.л.ж я.в.а.х.ы.г Пагма а.в.г.а.й.н х.а.р.с.а.н м.ө.р.ө.ө.р б.а.т.л.а.г.д.а.ж б.а.й.г.а.а ю.м.

И.н.г.э.э.д Пагма а.в.г.а.й м.э.р.г.э.н Сундуйжавт х.а.н.д.а.н х.а.л.з.а.н ц.а.г.а.а.н х.о.нь а.м.л.а.ж, г.а.й т.о.т.г.о.р.о.о.с з.а.й.л.у.у.л.ж ө.г.ө.х.и.й.г х.ү.с.ч.э.э. “З.а, Х.а.н.ч.и.н н.а.г.в.ы.н т.а.р.н.и у.н.ш.у.у.л. 14 хоног з.у.л б.а.р.ь.ж б.у.я.н ү.й.л.д. Н.ө.г.ө.ө г.у.т.л.а.а м.а.н.а.й с.а.д.а.н.г.и.й.н х.ү.н Уртнасанд ө.г. Т.а.н.и.н.а б.и.з д.э.э?” г.э.л.э.э.

“Т.а.н.и.х нь ч т.а.н.и.н.а. Т.а.н.а.й.х.а.н.д г.а.й нь ү.с.р.э.х ю.м б.и.ш б.и.з?” гэж х.а.ш.и.р.л.а.н б.о.л.г.о.о.м.ж.и.л.ж.э.э. “У.р.т.н.а.с.а.н т.а.н.а.й т.а.л.и.й.г.а.а.ч х.ү.р.г.э.н Даш х.о.ё.р и.в.э.э.л ж.и.л.т.э.й х.ү.м.ү.ү.с у.ч.и.р б.и.е б.и.е.д.э.э д.а.й.с.а.н б.о.л.о.х.г.ү.й. Ө.г, ө.г. А.р.а.й ч.и т.э.р г.у.т.л.а.н.д.а.а х.а.р.м.ы.н с.э.т.г.э.л т.ө.р.ө.ө.д б.а.й.г.а.а юм б.и.ш б.и.з?”

г.э.с.э.н.д Пагма а.в.г.а.й у.у.л.г.а а.л.д.а.н “А.а, д.а.ц.а.н м.и.нь. Х.а.а.н.а.а.с д.а.а” г.э.ж.э.э. М.а.р.г.а.а.ш нь У.р.т.н.а.с.а.н.д н.ө.г.ө.ө г.у.т.л.а.а 20 м.я.н.г.а.н т.ө.г.р.ө.г, з.у.л.ы.н ш.а.р т.о.с.т.о.й ө.р.г.ө.н б.а.р.и.в. Г.э.н.э.т.и.й.н х.а.ч.и.н ө.г.л.ө.г.т г.а.й.х.с.а.н Уртнасан ү.г д.у.у.г.ү.й а.в.ч.э.э. Н.ө.г.ө.ө б.и.е.г.ү.й г.у.т.л.ы.н м.ө.р ч г.а.р.а.х.а.а б.о.л.ь.с.о.н гэнэ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно