Press "Enter" to skip to content

Хүрлээ а.н.г.и.р.ы.н х.а.р.а.а.л.ы.г хүртэж арван хүүхдийнх ес нь а.м.ь н.а.с.а.а а.л.д.а.в УЧИР НЬ…

Э.р.т.н.и.й б.о.л.о.в.ч с.у.р.г.а.м.ж.т.а.й э.н.э т.ү.ү.х.и.й.г х.э.з.э.э н.э.г.э.н ц.а.г.т х.ү.м.ү.ү.с.т х.ү.р.г.э.х нь з.ү.й.т.э.й гэж б.о.д.с.о.о.р я.в.а.а.д х.э.д.э.н ж.и.л б.о.л.ч.и.х.о.ж. У.г нь б.и а.а.в.а.а.с.а.а а.н.х с.о.н.с.с.о.н юм л даа. Д.а.а.н.ч т.э.р ү.е.д т.э.м.д.э.г.л.э.ж а.в.а.х у.х.а.а.н б.а.й.с.а.н.г.ү.й.

Т.э.г.э.э.д ч м.и.н.и.й а.ж.и.л.л.а.ж б.а.й.с.а.н ө.д.ө.р т.у.т.м.ы.н с.о.н.и.н.д т.а.а.р.а.х с.э.д.э.в б.и.ш т.у.л т.э.г.с.х.и.й.г.э.э.д о.р.х.и.с.о.н х.э.р.э.г. Х.а.р.и.н о.д.о.о э.н.э с.э.д.в.э.э.р ч.ө.л.ө.ө.т.э.й б.и.ч.д.э.г, с.о.н.и.р.х.о.л.т.о.й н.и.й.т.л.э.л.т.э.й с.о.н.и.н о.л.ш.и.р.с.о.н б.о.л.о.х.о.о.р и.й.н.х.ү.ү б.и.ч.и.в.

Т.э.г.э.х.д.э.э т.у.н с.а.н.а.м.с.а.р.г.ү.й х.э.р.э.г т.о.х.и.о.с.н.ы.г д.у.р.д.а.х х.э.р.э.г.т.э.й. Э.н.д ө.г.ү.ү.л.э.г.д.э.х а.й.л.ы.н х.о.л.ы.н х.а.м.а.а.т.а.н Г.ө.л.г.ө.н.и.й Гэрэлээ гуай Б.а.я.н-Ө.л.г.и.й.н А.л.т.а.н.ц.ө.г.ц.ө.ө.с и.р.э.э.д н.у.т.г.и.й.н н.э.г.э.н а.й.л.д б.у.у.с.а.н.т.а.й с.а.я.ы.н Ш.и.н.э ж.и.л.э.э.р т.а.а.р.с.а.н ю.м л даа.

Н.у.т.г.и.й.н с.о.н.и.н х.а.ч.и.н х.ө.ө.р.ө.л.д.ө.х.и.й.н я.л.д.а.м.д с.а.н.а.а.н.д.г.ү.й а.с.у.у.ч.и.х.т.а.л, т.и.й.м юм болох нь ч б.о.л.с.о.н шүү. Б.и 10 орчим настай байлаа. Т.э.д.н.и.й.х Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й гэдэг г.а.з.а.р г.а.н.ц г.э.р.э.э.р, м.а.н.а.й.х.а.н н.э.л.э.э.д з.а.й.т.а.й х.а.в.а.р.ж.и.ж б.а.й.л.а.а. Т.э.г.э.э.г.ү.й б.о.л б.и ю.у.н.д х.о.ц.р.о.х в.э, х.а.м.т л о.р.ч.и.х.г.ү.й ю.у.

А.з г.э.х.э.д ч х.а.а.ш.а.а ю.м. Н.э.г т.и.й.м.э.р.х.ү.ү з.ү.й.л б.о.л.с.о.н д.о.о. Б.а.г.ы.н ю.м б.о.л.о.х.о.о.р с.а.н.а.а.н.д т.о.д ү.л.д.э.ж д.э.э. Х.э.д.э.н ж.и.л н.у.т.а.г х.о.ш.у.у.г.а.а.р.а.а ш.у.у.г.и.с.а.н д.а.а гээд д.о.о.р.х.и.й.г я.р.и.в. 1960 оны т.ө.м.ө.р х.у.л.г.а.н.а ж.и.л.и.й.н х.а.в.а.р А.л.т.а.й н.у.т.а.г.т э.р.т а.й.л.ч.и.л.ж, м.а.л а.м.ь.т.н.ы з.о.о д.ө.н.г.ө.ж т.э.н.и.й.ж б.а.й.с.а.н ц.а.г.

С.у.м.ы.н т.ө.в.д ө.в.ө.л.ж.с.ө.н а.й.л.у.у.д х.э.д.э.н м.а.л.ы.н.х.а.а д.о.т.р.ы.г “н.о.г.о.о.р.у.у.л.а.х”-а.а.р х.а.в.а.р.ж.а.а.н.д.а.а н.э.л.э.э.д э.р.т г.а.р.ц.г.а.а.с.а.н юм. М.а.н.а.й.х Х.ү.р.л.э.э а.х.ы.н.х.т.а.й х.а.м.т ө.в.ө.л.ж.ө.ө.д х.а.р.и.н х.а.в.а.р.ж.и.х.д.а.а я.а.г.а.а.д ч ю.м с.а.л.а.а.д н.ү.ү.ч.и.х.э.ж б.и.л.э.э.

М.а.н.а.й.х З.у.с.л.а.н гэдэг г.а.з.р.ы.г б.а.р.а.а.д.с.а.н. Х.а.р.и.н Х.ү.р.л.э.э а.х.ы.н.х Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й руу н.ү.ү.с.э.н. Х.ү.р.л.э.э а.х болсон я.в.д.л.ы.н д.а.р.а.а м.а.н.а.й.д и.р.ж х.о.н.о.ж, ө.н.ж.ө.ө.д я.в.а.х.д.а.а э.н.э.х.ү.ү э.л.э.г э.м.т.р.э.м я.в.д.л.ы.г э.э.ж, а.а.в.д я.р.и.х.ы.г с.о.н.с.о.о.д б.и х.ү.ү.х.э.д б.а.й.с.а.н болохоор а.м.т.а.р.х.а.н ч.а.г.н.а.с.а.н х.э.р.э.г л д.э.э.

Ц.а.с.т Ц.а.м.б.а.г.а.р.а.в.ы.н ө.в.р.ө.ө.с т.а.с.а.р.ч т.о.г.т.с.о.н м.э.т ц.а.г.л.а.ш.г.ү.й с.о.н.и.н т.о.г.т.о.ц.т.о.й ө.ө.д, ө.ө.д.ө.ө.с.ө.ө х.а.р.с.а.н х.о.ё.р и.х.э.р, и.ж.и.л.х.э.н б.о.р у.у.л.ы.г Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й гэдэг. Т.э.р х.о.ё.р.ы.н х.о.о.р.о.н.д.у.у.р Х.ө.х с.а.й.р.ы.н г.о.л у.р.с.а.х б.ө.г.ө.ө.д х.а.в.а.р.т.а.а ж.и.н.х.э.н.э ш.у.в.у.у.н.ы д.и.в.а.а.ж.и.н б.о.л.д.о.г г.а.з.а.р д.а.а.

Б.и.д.н.и.й м.э.д.э.х а.н.г.и.р, г.а.л.у.у, н.у.г.а.с, д.э.г.л.и.й, т.о.г.о.р.у.у б.ү.г.д и.р.н.э ш.ү.ү д.э.э. Я.г э.н.э н.у.т.а.г.т Хүрлээ а.х.ы.н.х б.у.у.с.а.н б.а.й.д.а.г. Т.э.д.н.и.й.х 10 х.ү.ү.х.э.д.т.э.й, з.у.р.г.а.а нь и.х т.э.р.с.х.э.н, д.ө.р.ө.в нь и.х.э.р. Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й.н х.а.в.а.р з.ү.й.р.л.э.х а.р.г.а.г.ү.й с.а.й.х.а.н. З.э.р.э.г.л.э.э.н д.у.н.д.а.а ц.а.м.н.а.а.д, з.а.в.с.а.р х.о.о.р.о.н.д.о.о н.и.й.л.ж с.а.л.а.а.д, ө.н.г.ө а.л.а.г.л.а.а.д и.р.э.х.и.й.г нь ө.г.ү.ү.л.ж х.э.л.э.х.и.й.н а.р.г.а.г.ү.й г.о.ё.с.о.н.

У.с.н.ы ш.у.в.у.у.д нь и.р.ч.и.х.с.э.н болохоор ё.с.т.о.й л б.а.й.г.а.л.и.й.н “д.у.у х.ө.г.ж.и.м” д.у.н.д у.м.б.а.ж б.а.й.ж. Я.л.а.н.г.у.я.а “л.а.м ш.у.в.у.у” гэдэг у.л.а.а.н ш.а.р.г.а.л а.н.г.и.р у.л.и.р.л.ы.н.х.а.а ч.и.м.э.г б.о.л.о.н Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й.г б.ү.р.х.э.н г.а.н.г.а.н.а.х т.у.л б.ү.х.э.л.д.э.э у.л.а.й.р.ч, ш.а.р.г.а.л.т.а.н х.а.р.а.г.д.д.а.г.с.а.н.

М.а.л с.ү.р.э.г ч т.э.н.э.г.э.р, н.о.г.о.о.н.ы х.о.р.г.ү.й, т.а.р.г.а т.э.в.э.э.р.э.г ч с.а.й.х.а.н а.в.м.а.а.р.а.а.с Х.ү.р.л.э.э.г.и.й.н.х.э.н с.э.т.г.э.л ө.е.г, с.а.н.а.а у.у.ж.у.у с.а.й.х.а.н х.а.в.а.р.ж.и.ж э.х.э.л.ж.э.э. Г.э.р.и.й.н э.р, э.м х.о.ё.р д.ө.н.г.ө.ж о.й х.ү.р.ч б.у.й о.т.г.о.н х.ү.ү.г.э.э н.а.р, с.а.л.х.и.н.д г.а.р.г.а.н.г.а.а м.а.л х.у.й.г.а.а х.а.р.у.у.л.д.а.н г.э.р з.у.у.р.а.а э.р.г.э.л.д.д.э.г б.а.й.ж.

Х.а.р.и.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д нь х.у.р.г.а, и.ш.и.г г.э.х.э.э.с.э.э и.л.ү.ү г.о.л б.а.р.а.а.д.а.н, у.с.а.н.д о.р.о.х н.э.р.и.й.д.л.э.э.р ө.г.л.ө.ө г.а.р.ч о.р.о.й и.р.ц.г.э.э.д.э.г болж. А.ж.и.л.т.а.й ю.м ш.и.г а.а.р.у.у.л э.э.з.г.и.й, б.о.о.в ш.о.о.в.х.о.н б.о.о.ж а.в.а.а.д а.м.и.н.и.й н.э.г, н.э.г б.у.р.г.а.с.а.н с.а.в.а.а б.а.р.и.н о.д.д.о.г.и.й.г э.х.э.н.д.э.э э.ц.э.г, э.х нь н.э.г и.х а.н.з.а.а.р.с.а.н.г.ү.й.

Т.э.г.э.э.д ч х.ө.д.ө.ө.г.и.й.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д б.у.р.г.а.с.а.н с.а.в.а.а б.а.й.т.у.г.а.й б.у.у ш.и.й.д.э.м б.а.р.ь.ж, у.у.р.г.а, ш.и.л.б.ү.ү.р ч.и.р.ч т.о.г.л.о.д.о.г б.о.л.о.х.о.о.р с.а.н.а.а.н.д о.р.о.г.ү.й х.э.р.э.г л дээ. Т.э.д э.х.л.э.э.д г.о.л д.э.э.р о.ч.и.н т.о.г.л.о.ж н.а.а.д.а.н, у.с.а.н.д ж.а.а.л у.м.б.а.ж ш.у.м.б.а.ч.и.х.а.а.д е.р б.и.ш.и.й.н а.й.м.ш.и.г.т.а.й, ё.с.о.н б.у.с, ё.р.ы.н а.н.г.у.у.ч.л.а.л.д.а.а г.а.р.д.а.г байлаа.

Э.х.л.э.э.д З.ү.ү.н т.о.л.г.о.й руу о.д.о.х б.ө.г.ө.ө.д, э.н.д а.н.г.и.р б.а.р.а.г х.ө.л г.и.ш.г.э.х з.а.й.г.ү.й, э.р.г.э.ж х.о.л.х.и.х б.о.л.о.м.ж.г.ү.й ш.а.х.а.м ө.н.д.ө.г.л.ө.с.ө.н байжээ. А.н.г.и.р и.х.э.в.ч.л.э.н х.о.ё.р ө.н.д.ө.г г.а.р.г.а.д.а.г б.ө.г.ө.ө.д а.н.г.а.а.х.а.й б.о.л.о.х.о.о.о.р нь а.л.ь т.у.н.и.а м.у.у.т.а.й.г нь ө.ө.р.ө.ө н.я.д.л.а.а.д г.а.н.ц.т.а.й ү.л.д.д.э.г б.а.с ч гэж х.а.ч.и.н а.р.а.н.ш.и.н.т.а.й ө.д.т.ө.н аж.

А.х д.ү.ү е.с.ү.ү.л.э.э а.н.г.у.у.ч.л.а.х б.ө.г.ө.ө.д а.н.г.и.р.ы.н ө.н.д.ө.г.и.й.г ё.с.т.о.й н.э.г н.я.д.л.а.х, н.я.ц.л.а.х ш.и.г б.о.л.д.о.г байж. И.л.х.э.н з.а.р.и.м.ы.г нь “и.д”-тэй с.а.в.а.а.г.а.а.р.а.а и.ч.и.ж, а.й.х.ы.г у.м.а.р.т.а.н х.а.г.а, б.я.ц ш.а.в.х.у.у.р.д.а.н.а. И.н.г.э.х б.о.л.о.м.ж.г.ү.й.г нь и.т.э.г ү.ү.р.н.э.э.с нь а.в.а.а.д и.р.т.э.й ч.у.л.у.у.г.а.а.р ц.о.х.и.х, х.а.г.а.л.а.х, х.а.д, а.н.г.а.л руу ш.и.д.э.х ю.м у.у “х.а.р” г.а.р.а.а.р.а.а б.я.ц а.т.г.а.н.а.

Г.а.р.ы.н с.а.л.а.а.г.а.а.р г.о.о.ж.и.х ш.и.н.г.э.н.и.й.г нь д.о.л.о.о.ц.г.о.о.ж б.а.й.с.а.н г.э.д.э.г. Э.н.э ү.е.д Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й.н а.н.г.и.р т.э.р ч.и.г.э.э.р.э.э ү.р.г.э.н т.э.н.г.э.р.т э.р.г.э.ж, г.а.з.а.р с.ү.ү.д.э.р.т.э.н г.а.н.г.а.н.а.л.д.а.н, н.я.ц.а.л.ж, н.я.д.а.л.ж б.у.й ө.н.д.ө.г.н.и.й э.х ш.у.в.у.у э.р.в.э.г.э.р д.а.л.а.в.ч.а.а.р.а.а а.л.г.а.д.а.х, ц.о.х.и.х а.я.д.а.в.ч ц.у.с.а.н я.р.г.а.л.а.л, у.с.а.н ү.й.л.д.э.л.д.э.э у.л.а.й.р.с.а.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д я.а.х.и.н т.о.о.х билээ.

О.ю.у.н с.а.н.а.а.г.ү.й, ө.ө.р.и.й.г.ө.ө х.а.м.г.а.а.л.а.х г.а.р х.ө.л, э.в.э.р т.у.р.у.у.г.ү.й ж.и.г.ү.ү.р.т.н.и.й з.о.в.л.о.н.г э.д.г.э.э.р я.р.г.а.ч.и.д э.р.г.э.ц.ү.ү.л.э.х нь б.а.й.т.у.г.а.й х.а.р.и.н ч и.д б.а.х б.о.л.г.о.н и.н.э.э.ж х.а.н.и.а.н, и.х.э.д д.о.г.ш.р.о.н, у.л.а.н.г.а.с.а.н у.л.а.й.р.а.н ү.й.л.д.д.э.г байжээ.

А.н.г.и.р.т.а.й д.а.й.н з.а.р.л.а.с.а.н а.й.м.ш.и.г.т ө.д.р.ү.ү.д а.р.в.а.н ө.д.ө.р ү.р.г.э.л.ж.и.л.с.э.н байна. Т.э.р о.р.о.й х.ү.ү.х.д.ү.ү.д т.у.й.л.д.а.х.ы.н д.э.э.д.э.э.р т.у.й.л.д.а.н и.р.с.э.н б.ө.г.ө.ө.д х.о.о.л.о.о и.д.э.х з.у.у.р.а.а х.о.о.р.о.н.д.о.о “З.ү.ү.н т.о.л.г.о.й.н ө.н.д.ө.г д.у.у.с.л.а.а. М.а.р.г.а.а.ш б.а.р.у.у.н т.о.л.г.о.й руу я.в.н.а” г.э.ж я.р.и.л.ц.а.х.ы.г э.х нь с.о.н.с.о.о.д о.р.х.и.ж.

Э.ц.э.г.т нь э.н.э т.у.х.а.й х.э.л.с.н.э.э.р б.ө.ө.н х.э.р.э.г м.а.н.д.а.х нь т.э.р. Ө.н.д.ө.г н.я.ц.а.л.д.а.г с.а.в.а.а.г.а.а.р ө.ө.р.с.д.и.й.г нь с.а.в.а.а.д.а.н з.а.л.х.а.а.ж б.а.й.х.а.д ө.р.х.ө.н д.э.э.г.ү.ү.р нь ө.ш с.а.н.а.с.а.н а.н.г.и.р.ы.н с.ү.р.э.г г.а.ш.у.у.д.а.н, г.а.н.г.а.н.а.л.д.а.н э.р.г.э.л.д.э.ж э.х.э.л.ж.э.э. Х.и.ч.н.э.э.н з.а.л.х.а.а.н ц.э.э.р.л.ү.ү.л.э.в.ч х.э.р.э.г я.в.д.а.л н.э.г.э.н.т х.о.ж.и.м.д.с.о.н байлаа.

Т.э.р о.р.о.й т.о.м х.ү.ү нь х.а.л.у.у.р.ч с.о.л.и.о.р.о.н, “А.н.г.и.р а.н.г.и.р, ө.н.д.ө.г ө.н.д.ө.г” хэмээн о.р.и.л.ж я.м.а.р н.э.г ю.м ү.р.г.э.э.н а.я.д.а.ж, х.а.м.а.г б.и.е.э.р нь у.л.а.а.н т.о.л.б.о т.у.у.р.ч, а.м нь а.н.г.а.н т.э.л.ч.и.л.с.э.э.р а.т.а.н ш.а.р.г.а.л ү.ү.р.э.э.р г.э.н.э.т т.а.т.в.а.с.х.и.й.н а.м.ь.с.г.а.л т.а.с.р.а.н б.у.р.х.н.ы о.р.н.о.о о.д.ж.э.э.

Т.ү.ү.н.и.й у.й г.а.ш.у.у д.ө.н.г.ө.ж э.х.э.л.ж б.а.й.т.а.л у.д.а.а.х х.ү.ү нь о.р.о.н г.а.р.а.н б.о.л.ч.и.х.с.о.н, с.а.в.а.а.г.а.а.р.а.а х.и.й с.а.в.ч.и.н “М.а.й ч.и, м.а.й ч.и” х.э.м.э.э.н х.а.ш.г.и.ч.и.н г.а.д.н.а.а г.ү.й.ж я.в.с.а.н аж. Э.н.э х.ү.ү.х.д.э.д ө.в.ч.и.н э.т.г.э.э.д э.х.э.л.ж.э.э. Х.а.р.ц нь с.о.л.и.о.р.л.ы.н б.а.й.д.а.л.т.а.й, х.а.м.а.р д.э.э.г.ү.ү.р.э.э с.о.л.б.и.ч.и.х.с.о.н,

н.ү.д нь г.ө.л.и.й.г.ө.ө.д у.л.а.а.н.а.а.р э.р.г.э.ч.и.х.с.э.н, э.ц.э.ж ц.у.ц.а.х.ы.г м.э.д.э.л.г.ү.й ү.с.ч.и.н х.а.р.а.й.ж, д.э.в.х.ц.э.н ц.о.в.х.о.ц.ж.э.э. И.л.ү.ү г.э.р ч ү.г.ү.й, у.р.и.н д.у.л.а.а.н.ы ц.а.г т.у.л н.а.с н.ө.г.ч.и.г.ч.и.й.г г.э.р.э.э.с х.о.л.х.о.н х.а.д.н.ы с.ү.ү.д.э.р.т т.а.в.ь.ж.э.э. Д.э.э.г.ү.ү.р нь м.ө.н л а.н.г.и.р э.р.г.э.л.д.э.н.э.

Е.р нь т.э.д.н.и.й.х а.н.г.и.р.ы.н д.а.л.л.а.г.а а.в.с.а.н а.д.и.л ж.и.г.ү.ү.р.т.н.и.й с.ү.ү.д.э.р.т д.а.р.а.г.д.а.н, д.у.у.н.д нь ж.и.х.ү.ү.ц.э.н х.э.р.х.э.х.э.э о.л.ж я.д.а.н б.а.й.ц.г.а.а.т.а.л ү.д д.у.н.д.ы.н х.я.р.д ө.н.ө.ө с.о.л.и.о.т нь д.у.г.д.а.й.г.а.а.д ө.г.ч. Т.ү.ү.н.и.й.г м.ө.н л а.х.ы.н.х нь д.э.р.г.э.д т.а.в.и.а.д б.а.й.т.а.л б.ү.р ч х.а.ч.и.н ю.м б.о.л.о.х нь тэр.

Х.о.ё.р и.х.э.р нь т.а.г д.у.у.г.ү.й, г.э.р.и.й.н.х.э.э с.ү.ү.д.э.р.т х.я.р.а.н с.у.у.ц.г.а.а.х ю.м г.э.н.э. Х.а.л.у.у.н х.а.в.а.р а.т.а.л х.а.м.а.г б.и.е нь ч.и.ч.р.э.э.д, е.р б.у.с.ы.н и.х а.й.д.а.с.т.а.й нь и.л.т я.м.а.р н.э.г ю.м.н.а.а.с ц.о.ч.и.н, с.о.р.т.о.л.з.о.н с.у.у.ц.г.а.а.х аж. Ю.м а.с.у.у.г.а.а.д ч н.э.м.э.р а.л.г.а. М.у.у.х.а.й х.а.р.ж, ч.и.ч.р.э.х.э.э.с ө.ө.р ү.й.л.д.э.л.г.ү.й болжээ.

Х.о.ё.р и.х.э.р ү.е, ү.е Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й руу з.а.а.х а.г.а.а.д, х.о.о.л.о.й нь т.а.г с.ө.ө.н.г.ө, х.э.л.э.х, я.р.и.х б.о.л.о.м.ж.г.ү.й б.о.л.ч.и.х.о.ж. Х.о.о.л.о.й б.о.о.д.о.г х.а.н.и.а.д т.у.с.с.а.н м.э.т байж. Т.ө.д.ө.л.г.ү.й г.э.н.э.т ө.н.д.ө.р х.а.л.у.у.р.а.н, с.о.л.и.о.р.ч б.а.л.а.й.р.ч байгаад а.х н.а.р.ы.н.х.а.а а.р.а.а.с о.д.ж.э.э.

Т.э.д.н.и.й.г м.ө.н а.д.и.л х.а.д б.а.р.а.а.д.у.у.л.а.х ү.е.д у.д.а.а.х х.о.с и.х.э.р нь Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й р.у.у с.а.в.а.а.г.а.а.р.а.а д.а.л.л.а.н г.ү.й.г.э.э.д я.в.ч.и.х.а.ж. З.о.г.с.о.о ч.ө.л.ө.ө.г.ү.й ү.с.э.э ү.г.т.э.э.н о.р.и.л.ж, ч.а.р.л.а.х у.х.а.а.н с.а.н.а.а нь э.л.и.й.р.с.э.н э.х.н.э.р.э.э з.ө.н.д нь о.р.х.и.о.д, м.о.р.и.н.д.о.о з.а.й.д.а.н м.о.р.д.о.н т.э.д.н.и.й.х.э.э а.р.а.а.с д.а.в.х.и.ж.э.э.

А.р.а.й.х.и.й.н г.ү.й.ц.в.э.л ө.н.ө.ө х.о.ё.р нь “ө.н.д.ө.г, ө.н.д.ө.г” х.э.м.э.э.л.д.э.н а.л.ь т.а.а.р.а.л.д.с.а.н б.ө.ө.р.ө.н.х.и.й.д.ү.ү ч.у.л.у.у.г “х.а.г.а.р.т.а.л” с.а.в.а.а.д.а.ж я.в.н.а гэнэ. Х.о.ё.р с.о.л.и.о.т.о.о х.о.нь м.а.л а.д.и.л т.а.с ш.и.л.б.ү.ү.р.д.э.н т.у.у.ж х.а.р.ь.ж.э.э. Тавдахь х.ү.ү нь х.у.р.а.а.л.т.т.а.й а.р.г.а.л д.э.э.р.э.э т.а.с г.э.д.э.р.г.э.э х.а.р.а.н, т.э.р.и.й.н х.э.в.т.э.х б.ө.г.ө.ө.д а.м.а.н.д.а.а а.а.н.а.а л “А.н.г.и.р, а.н.г.и.р” хэмээн ү.г.л.э.х нь ч.и.х.э.н.д ч.и.й.р.т.э.й.

Т.э.р нь т.э.г.с.х.и.й.г.э.э.д н.ө.г.ө.ө.д.ү.ү.л.э.э б.о.д.в.о.л а.р.а.й з.о.в.л.о.н б.а.г.а.т.а.й.х.а.н т.э.н.г.э.р.и.й.н о.р.н.о.о м.о.р.и.л.с.о.н ажгуу. Б.а.с л а.м.ь.с.г.а.л б.о.о.г.д.с.о.н б.а.й.д.а.л.т.а.й х.а.м.а.р, а.м.н.а.а.с нь х.ө.ө.с с.а.х.а.р.с.а.н х.а.р.а.г.д.а.ж. С.о.л.и.о.р.с.о.н х.о.ё.р и.х.э.р м.ө.н л х.а.л.у.у.р.ч х.а.м.а.г б.и.е.э.р нь ө.н.д.ө.г.н.и.й.х шиг б.о.р ц.о.о.х.о.р т.у.у.р.а.л.т г.а.р.ч а.й г.э.х.и.й.н з.а.в.г.ү.й а.м.ь.с.г.а.л о.г.т.о.л.ц.г.о.о.ж.э.э.

Э.н.э г.у.р.в.ы.г.а.а э.м.х.э.л.ж я.д.а.н б.а.й.т.а.л э.х.н.э.р нь у.х.а.а.н а.л.д.а.х.ы.н з.э.р.э.г.ц.э.э д.а.р.а.а.г.и.й.н х.ө.в.г.ү.ү.д д.а.г.ж.и.ж ч.и.ч.р.э.э.д э.х.э.л.ж. Т.а.м.х.и.а ч т.а.т.а.х з.а.в.г.ү.й т.а.р.ч.и.л.ж, т.а.в.а.р.г.а.ж б.а.й.т.а.л х.ү.ү.х.д.ү.ү.д нь н.э.г х.о.н.о.г.и.й.н д.о.т.о.р н.и.р.г.ү.ү.л.с.э.н а.д.и.л н.а.с.н.ы д.а.р.а.а.л.л.а.а.р.а.а н.а.р.т.ы.г о.р.х.и.с.о.н байна.

Г.а.н.ц.х.а.н о.й ш.ү.р.г.э.ж я.в.а.а г.э.м х.о.р.г.ү.й б.а.л.ч.и.р.х.а.н ү.р нь ү.л.д.э.ж. А.р.а.й.х.и.й.н у.х.а.а.н о.р.ж “А.й, у.у” г.э.х.т.э.й.г.э.э б.о.л.с.о.н э.х.н.э.р.т.э.э з.а.а.в.а.р, з.ө.в.л.ө.г.ө.ө ө.г.ө.н с.у.м.ы.н т.ө.в р.ү.ү д.а.в.х.и.н б.а.г.а э.м.ч д.у.у.д.а.ж и.р.ж.э.э. Э.т.г.э.э.д х.а.ч.и.н я.в.д.а.л.т.а.й у.ч.и.р.с.а.н э.м.ч ч э.н.г.и.й.н б.у.с б.о.л.о.о.д я.в.ч.и.х.а.ж.

Н.ү.д нь г.у.р.в.а.л.ж.л.а.н, н.у.р.у.у нь б.ө.г.т.и.й.н х.э.н н.э.г.н.и.й.г х.а.й.х а.д.и.л х.я.р.ж, м.я.р.а.а.н х.и.й д.э.м.и.й л ч.а.г.н.у.у.р.а.а д.а.л.л.а.н, х.ү.ү.р.н.ү.ү.д.и.й.н х.а.ж.у.у.г.а.а.р х.о.л.х.и.х а.г.а.а.д ү.з.л.э.г ч х.и.й.л.г.ү.й, Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й.г ш.и.р.т.э.э.д з.о.г.с.ч.и.х.о.ж. Т.э.г.ж, т.э.г.ж а.м.н.а.а.с нь “Х.у.р.ц х.а.л.д.в.а.р.т ө.в.ч.и.н. Т.а.х.а.л…т.а.х.а.л…” гэсэн т.а.с.а.л.д.с.а.н ү.г г.а.р.ч.э.э.

Т.э.г.э.э.д г.э.н.э.т у.х.а.а.н нь о.р.с.о.н уу, я.а.с.а.н “С.о.н.и.н ю.м а.а, т.а г.у.р.а.в з.ү.г.э.э.р б.а.й.д.а.г” гээд ү.л.д.с.э.н г.у.р.в.ы.г ү.з.э.э.д м.э.л г.а.й.х.ж.э.э. Т.э.д э.в э.р.ү.ү.л, с.а.в с.а.р.у.у.л б.а.й.с.а.н б.а.й.н.а. Х.а.л.д.в.а.р, т.а.х.а.л б.а.й.с.а.н бол х.а.а.н.а.а.с и.н.г.э.х.э.в. Ингээд а.й.м.г.а.а.с э.м.ч у.т.с.а.а.р д.у.у.д.с.а.н б.ө.г.ө.ө.д т.э.д ч о.н.ц.г.о.й о.н.о.ш т.а.в.ь.ж э.с ч.а.д.ж.э.э.

/Э.м.ч х.ү.н.и.й з.ү.г.э.э.с х.а.р.а.х.а.д х.у.р.ц, х.о.р.у.у, х.о.р.д.л.о.г.о.т,х.а.л.д.в.а.р.т у.л.а.а.н б.у.р.х.н.ы ш.и.н.ж с.а.н.а.г.д.д.а.г юм. Г.э.х.д.э.э н.э.г х.ү.ү.х.э.д э.р.ү.ү.л ү.л.д.с.э.н нь ү.ү.н.и.й.г ү.г.ү.й.с.г.э.д.э.г. Тэр э.м.н.э.л.э.г.т т.ө.р.ө.ө.д в.а.к.ц.и.н х.и.й.л.г.э.с.э.н байх м.а.г.а.д.л.а.л.т.а.й ч т.э.р ц.а.г.т т.у.н х.о.в.о.р т.о.х.и.о.л.д.о.л б.о.л.о.х ё.с.т.о.й/

О.р.ш.у.у.л.г.а, ё.с.л.о.л.ы.г э.м.ч н.а.р.т.а.й х.а.м.т.р.а.н х.и.й.г.э.э.д н.у.т.г.и.й.н н.о.м.т.о.й х.ө.г.ш.н.и.й.г з.а.л.ж а.в.ч.и.р.ч.э.э. Х.ө.г.ш.и.н а.м.а.н.д.а.а “А.й х.а.л.а.г, а.й х.а.л.а.г. А.н.г.и.р.ы.н х.а.р.а.а.л. Д.ө.р.ө.ө.н с.э.н.ж.и.й.г т.а.с.а.р.т.а.л х.а.р.а.а.н.а гэж ү.ү.н.и.й.г л х.э.л.д.э.г ю.м шүү дээ. Ч.и а.ш.г.ү.й э.р.т м.э.д.э.ж.

Т.э.г.э.э.г.ү.й б.о.л г.э.р о.р.н.о.р.о.о х.ү.й.с т.э.м.т.р.э.г.д.э.х байж. Б.а.р.у.у.н т.о.л.г.о.й.н ө.н.д.ө.г б.ү.р.э.н б.ү.т.э.н ү.л.д.с.э.н т.у.л Х.о.ё.р т.о.л.г.о.й.н с.а.в.д.а.г у.у.ч.и.л.ж, ө.н.д.ө.г н.я.д.а.л.ж, н.я.ц.л.а.х.а.д г.а.р х.ү.р.э.э.г.ү.й т.а г.у.р.в.ы.г ө.р.ш.ө.ө.ж.э.э.

Н.у.т.г.а.а с.о.л.ь д.о.о” гэсэн юм г.э.д.э.г. И.й.н.х.ү.ү а.н.г.и.р.ы.н ө.н.д.ө.г н.я.ц.а.л.с.а.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н б.а.л.г.а.а.р а.р.в.а.н х.ү.ү.х.э.д.т.э.й а.й.л.а.а.с г.а.н.ц нь ү.л.д.с.э.н т.ү.ү.х.т.э.й. Н.э.р.и.й.г нь д.у.р.с.а.а.д я.а.х в.э. Ү.л.д.с.э.н г.а.н.ц х.ү.ү ө.д.г.ө.ө ө.в.г.ө.н б.о.л.ч.и.х.с.о.н, н.у.т.а.г.т.а.а а.ч, з.э.э.г.э.э т.о.й.р.у.у.л.с.а.н ш.и.г а.м.а.р ж.и.м.э.р а.ж т.ө.р.ж с.у.у.г.а.а гэнэ лээ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно