Press "Enter" to skip to content

Баянхошууны “Х.а.р” Пагмаг гэх а.в.г.а.й.т.а.й х.э.р.э.л.д.с.э.н 10 гаруй а.р.х.и.ч.и.д ямар нэг б.а.й.д.л.а.а.р н.а.с б.а.р.ж.э.э УЧИР НЬ…

А.м.ь.д.р.а.л.д х.а.ч.и.н с.о.н.и.н ю.м б.и.ш.г.ү.й.д.э.э л т.о.х.и.о.д.о.г ш.ү.ү д.э.э. “Б.е.р.м.у.д.ы.н г.у.р.в.а.л.ж.и.н”-гийн х.э.м.ж.э.э.н.д о.ч.и.х.г.ү.й ч х.ү.н.и.й а.н.х.а.а.р.а.л х.а.м.г.и.й.н и.х.э.э.р т.а.т.д.а.г з.ү.й.л нь х.а.р.а.а.л ж.а.т.г.ы.н т.у.х.а.й б.о.л.с.о.н, б.о.л.о.о.г.ү.й я.р.и.а юм. Я.р.и.а ч г.э.ж б.о.л.с.о.н я.в.д.а.л ч б.у.й.

М.а.н.а.й.х.а.н я.р.ь.д.а.г д.а.а. “Хөвсгөлийн х.ү.н.т.э.й х.а.м.а.а.г.ү.й а.м м.у.р.и.й.ж б.о.л.о.х.г.ү.й. Х.а.р ц.а.р.а.й.т.а.й, х.а.р с.э.т.г.э.л.т.э.й, х.а.р э.н.е.р.г.и.т.э.й х.ү.н.э.э.с х.о.л я.в” гэж и.р.э.э.д л я.р.ь.ж, з.ө.в.л.ө.д.ө.г.г.ү.й юу. Я.г т.и.й.м н.э.г.э.н я.в.д.л.ы.н т.у.х.а.й о.д.о.о ө.г.ү.ү.л.ь.е. Баянхошууны “х.а.р” Пагма а.в.г.а.й.н т.у.х.а.й я.р.и.х гээд б.а.й.н.а л д.а.а.

М.э.д.э.э.ж н.э.р.и.й.г нь ө.ө.р.ч.и.л.с.ө.н г.э.д.г.э.э х.э.л.э.х нь з.ө.в б.а.й.х. Г.э.х.д.э.э Б.а.я.н.х.о.ш.у.у.н.ы гэх т.о.д.о.т.г.о.л.т.о.й и.р.г.э.д а.н.д.а.х.г.ү.й г.э.х.э.д н.а.й.д.н.а.м. Б.а.с л б.а.р.у.у.н а.й.м.г.и.й.н г.а.р.а.л.т.а.й а.в.г.а.й ю.м г.э.с.э.н. Г.э.р б.ү.л.э.э.р.э.э а.р.х.и у.у.д.а.г а.ж.и.л.т.а.й а.й.л гэнэ б.и.л.э.э.

Н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.э.э х.а.м.т а.р.х.и.д.д.а.г а.в.г.а.й н.а.р.ы.н н.э.г гэж о.й.л.г.о.ж б.о.л.н.о. Н.ө.х.ө.р нь гэж б.а.с н.э.г х.а.р ө.в.г.ө.н т.о.л.г.о.й т.а.т.н.а г.э.ж ё.с.т.о.й м.э.д.д.э.г.г.ү.й а.р.х.и.ч.и.н ю.м б.а.й.х. Х.а.р.и.н т.э.р х.о.ё.р а.р.х.и.н.ы м.ө.н.г.ө.ө.р т.а.с.а.р.д.а.г.г.ү.й б.о.л.о.х.о.о.р т.э.р х.а.в.и.й.н а.р.х.и.ч.и.д х.ү.с.с.э.н ч, э.с х.ү.с.с.э.н ч т.э.д.н.и.й.х.э.э.р о.р.ж н.и.й.л.ж а.р.х.и.д.д.а.г ю.м б.и.л.э.э.

А.р.х.и.ч.и.д а.р.х.и.н.а.а.с ц.э.р.в.э.х б.и.ш д.э.э. Х.а.р.и.н м.э.д.д.э.г з.а.р.и.м нь и.х л б.о.л.г.о.о.м.ж.и.л.д.о.г б.у.ю.у г.э.р б.ү.л.и.й.н х.о.ё.р “х.а.р” яаж ч а.а.ш.и.л.ж, а.я.г.л.а.ж б.а.й.с.а.н х.а.р.и.у.д нь ү.г с.ө.р.д.ө.г.г.ү.й “х.у.у.л.ь”-тай гэх ш.а.х.у.у ажээ. Т.э.д.э.н.т.э.й м.у.у.д.а.л.ц.в.а.л с.а.й.н ю.м б.о.л.д.о.г.г.ү.й.г т.э.д б.ү.р е.р.э.э.д о.н.ы д.у.н.д.а.а.с м.э.д.э.х болжээ.

Я.г л ө.н.ө.ө “г.э.з.э.г.т” б.а.р.и.а.ч.и.й.н ц.а.г ү.е.т.э.й х.о.л.б.о.о.т.о.й м.э.т д.а.в.х.а.ц.д.а.г нь ч х.а.ч.и.н. Т.э.д н.э.г г.у.д.а.м.ж.н.ы а.й.л.у.у.д байсан б.ө.л.г.ө.ө. Т.э.д.э.н.т.э.й о.д.о.о ч о.й.р д.о.т.н.о я.в.д.а.г а.р.х.и.ч.и.д б.и.й. Тэд а.р.г.ы.г нь о.л.о.о.д б.а.й.д.а.г б.о.л.о.х.о.о.р я.а.д.а.г ч ү.г.ү.й б.о.л.о.л.т.о.й юм.

Т.а.н.ь.ж м.э.д.д.э.г.г.ү.й у.л.с ю.м у.у “Ө.ө, т.э.р м.у.у х.о.ё.р я.а.г.а.а а.ж” гэсэн т.о.о.м.ж.и.р.г.ү.й н.ө.х.ө.д л х.о.х.и.р.д.о.г б.о.л.о.л.т.о.й. Б.а.г.ц.а.а.г.а.а.р т.о.о.л.б.о.л т.э.р х.о.ё.р.т.о.й м.у.у.д.а.л.ц.с.а.н а.р.в.а.а.д х.ү.н х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.ж.э.э. Г.э.х.д.э.э т.э.д.н.и.й.г т.а.н.ь.д.а.г х.ү.н.и.й я.р.и.а.г.а.а.р бол т.э.р х.о.ё.р м.у.у.д.а.л.ц.с.а.н х.ү.н.э.э х.а.р.а.а.ж б.а.р.и.а.д б.а.й.д.а.г.г.ү.й юм г.э.с.э.н ш.ү.ү.

Ё.с.т.о.й н.ө.г.ө.ө х.а.р, ц.а.г.а.а.н э.р.ч.и.м х.ү.ч, э.н.е.р.г.и э.н.э т.э.р нь н.ө.л.ө.ө.л.д.ө.г юм уу, б.ү.ү м.э.д т.и.й.м н.э.г з.ү.й.л т.о.х.и.о.г.о.о.д б.о.л.д.о.г.г.ү.й ажээ. М.а.р.т.с.а.н.а.а.с “х.а.р” а.в.г.а.й д.ө.ч.и.н н.э.г.э.н ч.у.л.у.у, х.ө.з.ө.р м.ө.з.р.ө.ө.р т.э.р.ү.ү.х.э.н.д.э.э б.у.з.г.а.й м.э.р.г.э.л.д.э.г т.у.л х.ү.н а.м.ь.т.а.н т.а.с.а.р.д.а.г.г.ү.й болохоор т.и.й.н.х.ү.ү а.р.х.и.н.ы м.ө.н.г.ө.ө.р г.а.ч.и.г.д.д.а.г.г.ү.й бололтой.

Т.э.г.э.х.д.э.э х.о.л о.й.р.о.о.с ц.у.в.ж у.в.а.а.д б.а.й.х.г.ү.й ч б.и.е б.и.е.н.э.э.с.э.э д.у.у.л.ж м.э.д.с.э.н х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н х.ө.л т.а.т.а.р.д.а.г.г.ү.й юм г.э.н.э билээ. Х.а.а.я.а х.а.м.т а.р.х.и.д.а.ж с.у.у.х.а.д ү.з.ү.ү.л.э.х.э.э.р и.р.с.э.н х.ү.н.и.й.г ч.у.л.у.у, х.ө.з.ө.р х.о.ё.р.о.о.р.о.о ү.з.э.э.д ё.с.т.о.й л у.у.л.г.а а.л.д.т.а.л нь х.э.л.д.э.г гэх.

Н.э.г х.ү.ү.х.э.н и.р.э.э.д а.л.т.а.н э.э.м.г.э.э о.л.о.х.г.ү.й б.а.й.г.а.а.г.а.а х.э.л.ж л дээ. “Х.а.р” а.в.г.а.й х.а.р.ж х.а.р.ж ч.у.л.у.у т.а.с.л.а.а.д “О.л.д.о.х.г.ү.й ээ. О.й.р.ы.н х.ү.н ч.и.нь а.в.ч.э.э. Б.о.р.л.о.ч.и.х.с.о.н байна. Ю.м.а.н.д.а.а с.э.р.э.м.ж.т.э.й б.а.й.х.а.д я.а.д.а.г юм? О.й.р.м.о.г.х.о.н б.а.с н.э.г з.ү.ү.л.т ю.м уу б.ө.г.ж.ө.ө а.л.д.с.а.н байна.

Т.э.р а.р.х.и у.у.д.а.г д.ү.ү ч.и.нь а.в.а.а.д б.а.й.н.а ш д.э.э” г.э.ж.э.э. Х.ү.ү.х.э.н у.у.л.г.а а.л.д.а.а.д “Т.и.й.м э.э, ө.н.г.ө.р.с.ө.н х.а.г.а.с с.а.й.н.д м.о.н.е.т.о.н з.ү.ү.л.т.э.э а.л.д.с.а.н. Д.ү.ү а.в.с.а.н байна лээ. Т.э.р х.о.г.и.й.г я.а.х.а.в?” г.э.ж.э.э. Х.а.р.и.у.д нь “Я.а.г.а.а.д ч н.э.м.э.р.г.ү.й. Ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө ю.м.а.н.д ө.ө.р.ө.ө э.з.э.н б.о.л” гэсэн байна.

Э.н.э м.э.т з.ү.й.л ө.д.ө.р ө.н.ж.и.л.г.ү.й т.о.х.и.о.д.г.о.о.с я.м.а.р ч б.а.й.с.а.н т.э.р х.о.ё.р х.о.о.с.о.н х.о.н.о.д.о.г.г.ү.й аж. Т.и.й.м.э.э.с т.э.р х.а.в.и.й.н а.р.х.и.ч.и.д ч о.р.ж, г.а.р.д.а.г н.э.г ё.с.н.ы а.р.х.и.н.ы г.а.з.а.р м.а.я.г.т.а.й а.й.л юм. Г.э.х.д.э.э а.р.х.и.ч.д.ы.г з.ү.г.э.э.р ч н.э.г а.р.х.и.д.у.у.л.а.а.д б.а.й.х.г.ү.й.

Х.э.н.т.э.й нь у.у.х.а.а ч м.э.д.д.э.г г.э.х. З.а.р.и.м ц.у.л.г.а.р ү.е.д.э.э с.э.т.г.э.л.э.э.р.э.э и.р.э.э.д х.о.н.у.у.т ө.н.ж.ү.ү.д, х.о.о.л у.н.д.т.а.й а.р.х.и.д.ч.и.х.д.а.г ц.ө.ө.н н.ө.х.д.и.й.г л о.р.у.у.л.д.а.г г.э.н.э б.и.л.э.э. “Г.о.з.г.о.р” Лууяа гэх г.о.з.о.й.с.о.н ш.а.р н.ө.х.р.ө.ө.с ү.ү.д.э.л.т.э.й г.а.н.ц х.о.ё.р б.о.л.с.о.н я.в.д.л.ы.г о.д.о.о ө.ч.ь.е.

Т.э.р х.а.в.ь.д.а.а “г.о.з.г.о.р” гэж а.л.д.а.р.ш.с.а.н Лууяа г.э.д.э.г д.ө.ч.ө.ө.д н.а.с.н.ы э.р байж.э.э. Г.о.з.о.й.с.о.н т.у.р.а.н.х.а.й, ө.н.д.ө.р.д.ү.ү ш.а.р н.ө.х.ө.р г.э.х.э.д болно. Т.э.р ү.е.и.й.н ж.и.ш.г.э.э.р х.о.ж.у.у.х.а.н а.р.х.и.н.д о.р.о.о.д ш.и.р.ү.ү.х.э.н д.а.й.р.ч б.а.й.с.а.н ю.м.д.а.г у.у д.а.а. Х.а.р.и.н н.э.г х.ө.г.и.й.н з.а.н.т.а.й э.р б.а.й.с.а.н б.о.л.о.л.т.о.й.

Х.ө.г.и.й.н ч ю.у б.а.й.х.а.в. Ж.а.а.х.а.н а.г.с.а.м.д.у.у н.ө.х.ө.р б.а.й.х.г.ү.й ю.у. Т.э.р нь ч г.а.й б.о.л.с.о.н ю.м б.а.й.л.г.ү.й. Ү.ү.н.и.й.г ө.г.ү.ү.л.э.г.ч Дашаатай и.х д.о.т.н.о б.а.й.с.а.н б.ө.г.ө.ө.д ү.р.г.э.л.ж х.а.м.т.д.а.а б.а.й.ж л дээ. Т.э.г.ж я.в.с.а.а.р “х.а.р”-ы.н.х.а.н.т.а.й н.и.й.л.ж а.р.х.и.д.д.а.г б.о.л.ж.э.э.

Лууяа т.э.р ү.е.д.э.э х.а.р.и.у.т.а.й а.р.х.и.ч.и.н б.а.й.с.а.н т.у.л т.э.р х.о.ё.р ч ц.а.а.р.г.а.л.д.а.г.г.ү.й байж л д.э.э. Т.э.г.э.э.д н.э.г н.а.м.а.р х.а.г.а.с с.а.й.н.д а.р.х.и.д.а.ц.г.а.а.ж.э.э. А.р.х.и.ч.и.д ю.у э.с я.р.и.х б.и.л.э.э. “Х.а.р” Пагма т.у.н с.а.н.а.м.с.а.р.г.ү.й.г.э.э.р “Н.э.г х.ү.ү.х.э.н н.ө.х.ө.р х.а.й.ж и.р.э.э.д ү.з.ү.ү.л.л.э.э. Ө.ө.р.ө.ө ч я.в.д.а.л.т.а.й х.ү.ү.х.э.н юм.

У.у.р х.ү.р.э.э.д “Ч.а.м.д з.а.я.а.н.ы х.а.нь т.о.г.т.о.х.о.о.р.г.ү.й ю.м. Н.а.а.д х.о.р.м.о.й х.о.т.о.о х.я.н.а.с.х.и.й.ж я.в.а.х.а.д я.а.д.а.г юм” г.э.ч.и.х.л.э.э” гэж л дээ. Я.г т.э.р ү.е.д н.э.л.э.э.д д.у.н.х.а.й.ч.и.х.с.а.н “г.о.з.г.о.р” “Т.э.р ч.а.м.д я.м.а.р х.а.м.а.а.т.а.й юм. Т.э.г.э.э.д ч х.ү.н.и.й х.у.в.ь з.а.я.а.г ч.и м.э.д.э.э.д б.а.й.х.д.а.а я.а.х.а.в.

А.м.а.а м.э.д.э.ж б.у.р.а.х.а.д я.а.д.а.г ю.м” гэж и.р.э.э.д л а.г.с.а.м.н.а.ж.э.э. “Х.ө.г.и.й.н “г.о.з.г.о.р” х.о.г о.д.о.о я.в. Ч.и.н.и.й а.р.х.и.т.а.й а.р.х.и.г.ү.й б.о.л.н.о. Ч.а.м.т.а.й х.э.р.э.л.д.э.н б.а.р.и.н х.а.р у.с у.у.х.д.а.а т.у.л.а.а.г.ү.й” гээд л х.ө.ө.ж.э.э. С.о.г.т.у.у г.о.з.г.о.р ю.у б.о.л.л.о.о г.э.ж т.э.д.н.и.й а.я.с.а.а.р г.а.р.а.х б.и.л.э.э.

Д.у.у нь у.л.а.м ч.а.н.г.а.р.а.а.д, ш.и.р.э.э ш.а.а.г.а.а.д э.х.л.э.х.г.ү.й ю.у. Т.э.р ү.е.д н.ө.х.ө.р нь э.х.н.э.р.т.э.э х.а.р.у.у.с.а.х м.а.я.г.т.а.й б.о.л.о.о.д “г.о.з.г.о.р”-ыг ч.и.р.э.э.д г.а.р.г.а.т.а.л г.а.р.т.а.а т.а.а.р.с.а.н ю.м.а.а.р.а.а х.о.й.м.р.ы.н.х нь т.о.м т.о.л.и.й.г х.а.г.а ц.о.х.и.о.д о.д.ж.э.э. “Ө.ө, х.ө.г.и.й.н “г.о.з.г.о.р”-оо ч.и с.а.й.н.а.а ү.з.э.х.г.ү.й э.э.

Д.а.х.и.ж м.а.н.а.й.х.а.а.р ш.а.г.а.й.х.ы.г ч.и.нь х.а.р.н.а а.а” гээд х.о.ц.о.р.ч.э.э. Т.э.р я.в.д.а.л т.э.г.э.э.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н байна. “Г.о.з.г.о.р” ч х.а.р.а.г.д.а.х.а.а байжээ. Т.э.р я.в.д.л.а.а.с х.о.й.ш а.р.в.а.а.д х.о.н.о.ж б.а.й.т.а.л г.э.н.э.т “Г.о.з.г.о.р” н.а.с б.а.р.с.а.н” г.э.х я.р.и.а г.а.р.ч.э.э. Н.а.й.з.у.у.д нь ч о.ч.с.о.н байна.

Х.о.й.т.о.х.ы.н а.ж.и.л ч я.а.х.а.в б.о.л.д.г.о.о.р.о.о б.о.л.ж.э.э. О.р.ш.у.у.л.г.ы.н д.а.р.а.а н.э.г.э.н я.р.и.а г.а.р.ч.э.э. “Х.ү.н.д ү.з.ү.ү.л.с.э.н ч.и.нь х.а.ч.и.н з.у.р.а.г б.у.у.ж.э.э. Б.о.л.о.х.г.ү.й х.ү.н.т.э.й х.э.р.э.л.д.с.э.н.э.э.с х.а.р.а.а.л х.ү.р.с.э.н байна. Х.а.р.и.у.л.а.х а.р.г.а.г.ү.й х.ү.н.д т.у.с.ч.э.э. “Х.а.р” ц.а.р.а.й.т.а.й х.ү.н х.а.ж.у.у о.й.р.о.о.с х.а.р.а.а.ж.э.э” гэсэн ю.м б.а.й.х.

И.н.г.э.э.д л т.э.р х.а.в.и.й.н.х.а.н б.о.л.с.о.н я.в.д.л.ы.г я.р.и.л.ц.а.н “х.а.р”-ынхнаас б.и.т.ү.ү.х.э.н.д.э.э ж.и.й.р.х.э.ж э.х.э.л.ц.г.э.э.ж.э.э. Г.э.х.д.э.э э.х.н.и.й г.а.н.ц т.о.х.и.о.л.д.о.л б.о.л.о.х.о.о.р т.э.г.т.э.л ч и.х.э.э.р и.т.г.э.с.э.н.г.ү.й г.э.н.э. М.э.д.э.э.ж л д.э.э. “Х.а.р” ц.а.р.а.й.т.а.й х.ү.н х.а.а м.у.н.д.а.х.а.в.

Т.э.г.с.х.и.й.г.э.э.д ш.у.у.г.и.а.н ч н.а.м.д.а.а.д и.р.ж.э.э. Б.а.р.а.г б.ү.г.д м.а.р.т.а.а б.а.й.л.г.ү.й дээ. Х.ү.н а.л.и.в.а.а.г а.м.а.р.х.а.н м.а.р.т.д.а.г ю.м ч.и.нь д.э.э. Т.э.г.э.э.д б.ү.х з.ү.й.л а.ж.и.н т.ү.ж.и.н б.а.й.т.а.л б.а.с н.э.г х.э.р.э.г м.а.н.д.с.а.н байна. 2000 о.н.ы э.х.э.э.р б.у.ю.у Ш.и.н.э ж.и.л.и.й.н д.а.р.а.а.х.а.н б.а.с н.э.г л.у.т а.р.х.и.д.а.л.т б.о.л.с.о.н ажээ.

Т.э.р х.а.в.и.й.н.х.а.н “х.а.р”-ынд ц.у.г.л.а.а.д а.в.ч ө.г.с.н.и.й.г ө.г.ү.ү.л.э.х ю.у.н. Х.а.л.у.у.р.а.л.т и.д ө.р.н.ө.ж б.а.й.т.а.л “х.а.в.и.р.г.а” Батаа г.э.д.э.г ц.о.о.х.о.р х.а.в.и.р.г.а.т.а.й н.ө.х.ө.р б.а.с а.г.с.а.м т.а.в.ь.ж.э.э. Ш.а.л.т.а.г нь м.а.ш х.ө.г.и.й.н. “Т.а н.а.р у.у.х г.э.ж б.а.й.г.а.а ю.м б.о.л о.л.и.г.т.о.й ю.м у.у.х.а.д я.а.д.а.г ю.м?

Б.и т.а н.а.р.т “Б.о.л.о.р”-т.о.й и.р.ж б.а.й.х.а.д “н.а.й.р.к.а” ө.м.н.ө.ө.с г.а.р.г.а.а.д б.а.й.х.д.а.а я.а.х.а.в. О.л.о.н н.а.й.р.к.а а.в.с.н.а.а.с о.л.и.г.т.о.й г.а.н.ц х.о.ё.р ю.м а.в.ч.и.х.г.ү.й” гэж и.р.э.э.д л т.э.р.ү.ү.х.э.н.д.э.э т.о.м.р.о.х.г.ү.й ю.у. “З.а, г.а.н.ц Б.о.л.о.р.т.о.й и.р.ч.и.х.э.э.д ю.у.н с.ү.р.т.э.й ю.м. О.л.у.у.л.а.а б.а.й.х.а.д о.л.н.ы.г а.в.а.л.г.ү.й я.а.д.а.г ю.м?

Ч.а.м.а.й.г д.а.й.л.а.х а.л.б.а.т.а.й ю.м у.у? Ч.и я.в.ж т.э.р “Б.о.л.о.р”-о.о у.у.д.а.г ю.м б.а.й.г.а.а б.и.з. Б.и.д х.ө.н.ж.л.и.й.н.х.ө.ө х.э.р.э.э.р х.ө.л.ө.ө ж.и.й.е” г.э.ц.г.э.э.ж.э.э. “Х.а.в.и.р.г.а” Батаа “Дашаа х.о.ё.у.л.а.а я.в.ъ.я. Ш.а.в.х.р.у.у г.о.р.ь.д.о.ж с.у.у.г.а.а.д я.а.д.а.г ю.м” г.э.с.э.н байна. Х.а.р.и.н а.з.а.а.р Дашаа т.а.т.г.а.л.з.ж.э.э.

Т.а.т.г.а.л.з.а.х ч г.э.ж д.э.э х.а.я.а.г.а.а м.а.н.а.х.г.ү.й ю.у. “Н.а.й.з нь х.а.а.ч.и.х б.и.л.э.э. Н.ө.х.ө.д.т.э.й.г.э.э б.а.й.я. Н.а.й.р.у.у.л.с.а.н х.э.д.и.й ч ч.а.н.г.а а.р.х.и б.а.й.н.а ш дээ. Б.о.л.о.о ю.м б.и.ш ү.ү?” г.э.э.д ү.л.д.ч.и.х.э.ж. “Х.а.в.и.р.г.а” ж.а.а.л д.ү.в.ч.и.г.н.э.ж б.а.й.г.а.а.д м.ө.н л б.а.г.а з.э.р.г.и.й.н н.у.д.р.а.л.ц.а.а.н х.и.й.ч.и.х.э.э.д я.в.а.а.д ө.г.ч.э.э.

“Х.а.р” Пагма а.р.а.а.с нь о.л.о.н д.о.л.о.о.н ю.м я.р.и.а.г.ү.й байна. “Х.а.а.я.а и.й.м х.ө.г.и.й.н ю.м.н.у.у.д б.а.й.д.а.г ю.м. Ү.р.г.э.л.ж “Б.о.л.о.р” у.у.ж я.в.а.х.ы.г нь х.а.р.н.а а.а. Н.а.й.р.к.а у.у.х гээд ө.л.ө.в д.о.л.о.в.х.и.й.г.э.э.д о.р.о.о.д и.р.д.э.г л б.а.й.х.г.ү.й юу. М.у.у.с.а.й.н ю.м.н.у.у.д а.м.ь.х.а.н.д.а.а б.а.я.р.х.а.ж б.а.й.г.а.а ю.м б.а.й.х д.а.а” г.э.х т.ө.д.и.й л з.ү.й.л я.р.ь.ж.э.э.

Н.э.г и.х т.о.м ю.м б.о.л.о.о.г.ү.й.д т.э.д ч т.э.г.с.х.и.й.г.э.э.д б.ү.х.н.и.й.г м.а.р.т.а.а.д а.р.х.и.д.ж.э.э. М.ө.н л х.э.д.х.э.н х.о.н.о.г.и.й.н д.а.р.а.а “х.а.в.и.р.г.а” Батаа о.р с.у.р.а.г.г.ү.й б.о.л.ж.э.э г.э.х я.р.и.а г.а.р.с.а.н байна. Т.э.р ч ү.н.э.н б.о.л.о.о.д я.в.ч.и.х.ж.э.э. Х.о.р.о.о.н.ы ц.а.г.д.а.а и.р.э.э.д

“Б.а.т.а.а о.й.р.д э.н.э х.а.в.и.а.р я.в.с.а.н у.у?” гээд л м.э.д.ү.ү.л.э.г э.н.э т.э.р а.в.с.а.н юм байх. Т.э.г.э.э.д л т.э.р х.а.в.и.а.р б.ө.ө.н х.э.р.э.г м.а.н.д.ж.э.э. А.р.х.и.ч.д.ы.г э.э.л.ж д.а.р.а.а.л.а.н д.у.у.д.а.а.д а.с.у.у.ж, б.а.й.ц.а.а.г.а.а.д л э.х.э.л.с.э.н аж. Е.р нь т.э.г.д.э.г з.а.н.ш.и.л.т.а.й.г х.ү.н б.ү.р м.э.д.э.х х.о.й.н.о д.о.о.

Н.э.г у.д.а.а х.а.м.т а.р.х.и.д.а.ц.г.а.а.с.а.н т.у.х.а.й.г.а.а н.у.у.ж х.а.а.л.г.ү.й я.р.ь.ц.г.а.а.ж.э.э. Т.э.г.э.х нь ч з.ө.в б.а.й.с.а.н б.и.з э.э. Т.э.г.ж б.а.й.т.а.л ё.с.т.о.й б.ө.ө.н ш.у.у.г.и.а.н д.э.г.д.ж.э.э. ““Х.а.в.и.р.г.а”-ыг о.л.ж.э.э” гэх я.р.и.а г.а.р.ч.э.э. “О.л.о.х о.л.о.х.д.о.о б.ү.р х.э.э.р.э.э.с о.л.с.о.н гэнэ. Б.а.я.н.х.о.ш.у.у.н.ы х.о.й.д ж.а.л.г.а.н.а.а.с о.л.с.о.н байна.

О.с.г.о.ж ү.х.с.э.н б.о.л.о.л.т.о.й. Д.ү.ү.г.и.й.н.х р.ү.ү.г.э.э я.в.а.х.а.а.р ж.а.л.г.а.а.р г.а.р.а.х гэж байгаад ө.е.ө.д.ч.и.х.с.ө.н х.э.р.э.г л д.э.э” гэх з.э.р.г.э.э.р ц.у.у.р.ц.г.а.а.ж.э.э. Т.э.р нь ч ү.н.э.н б.а.й.с.а.н а.г.а.а.д х.а.а о.ч.и.ж г.а.д.н.ы н.ө.л.ө.ө.г.ү.й г.э.с.н.э.э.р т.э.р х.а.в.и.й.н.х.а.н м.ө.н л н.э.г а.ю.у.л.а.а.с м.у.л.т.а.р.ч.э.э.

Х.а.м х.э.р.э.г.т о.р.ч.и.х.о.о.г.ү.й.г.э.э а.з г.э.л.г.ү.й я.а.х.а.в. “Х.а.в.и.р.г.а” т.э.р а.р.х.и.д.а.л.т.а.а.с х.о.й.ш т.э.р х.а.в.и.а.р х.а.р.а.г.д.а.л.г.ү.й х.у.в.и.а б.о.д.о.ж, д.о.в.о.о ш.а.р.л.у.у.л.ж я.в.с.а.н б.о.л.о.л.т.о.й юм. Т.э.г.ж я.в.а.а.д т.э.р ш.ө.н.ө т.э.р ж.а.л.г.а.а.р г.а.р.а.х г.э.ж я.в.а.а.д у.н.а.а.д б.о.с.ч ч.а.д.а.а.г.ү.й биз.

Х.э.р.э.г н.э.г и.й.м.э.р.х.ү.ү м.а.я.г.т.а.й ө.н.г.ө.р.ө.х гэж б.а.й.т.а.л Дашаа н.э.г ө.д.ө.р Батаагийн а.х.т.а.й т.а.а.р.ч.э.э. Х.у.в.ь.х.а.н.д.а.а э.м.г.э.н.э.л и.л.э.р.х.и.й.л.с.э.н д.ү.р.т.э.й б.э.л.э.н я.в.с.а.н г.а.н.ц “ю.м”-а.а х.у.в.а.а.н у.у.ж.э.э. Я.л.и.м.г.ү.й х.а.л.а.м.ц.с.а.н а.х нь я.р.и.а х.ө.ө.р.ө.ө б.о.л.о.о.д и.р.ж.э.э.

“Ү.г.ү.й э.э, х.ө. М.а.н.а.й д.ү.ү ц.а.г б.у.с.а.а.р ө.н.г.ө.р.с.ө.н гэнэ ш.ү.ү. М.и.н.и.й н.э.г с.а.й.н т.а.нь.д.а.г л.а.м байдаг юм. Х.о.й.т.о.х.ы.г нь х.и.й.л.г.э.с.э.н ч.и.нь х.а.ч.и.н ю.м я.р.и.л.а.а. Х.а.р.а.а.л х.ү.р.с.э.н г.э.н.э. Х.а.р.а.а.л х.а.р.а.а.л.д.а.а б.ү.р х.а.р.и.у.л.ж б.о.л.ш.г.ү.й х.ү.н.д х.а.р.а.а.л байжээ.

Х.а.в.ь о.й.р.ы.н х.а.р ц.а.р.а.й.т.а.й э.м х.а.р.а.а.с.а.н гэх юм. Т.и.й.м х.ү.н э.н.э х.а.в.ь.д х.э.н б.а.й.д.а.г б.и.л.э.э?” гэж и.р.э.э.д л х.ө.ө.р.ч.э.э. М.а.нь Дашаагийн н.у.р.у.у р.у.у х.ү.й.т д.а.а.г.а.а.д я.в.ч.и.х.ж.э.э. “Х.а.р” Пагмаас г.а.р.а.х.г.ү.й. А.ю.у.л.т.а.й а.в.г.а.й юм даа. “Г.о.з.г.о.р”-ыг х.а.р.а.а.г.а.а.д ү.х.ү.ү.л.ч.и.х.л.э.э.

О.д.о.о и.й.м ю.м б.о.л.о.о.д б.а.й.д.а.г” гэж б.о.д.с.о.н ч т.э.р т.а.л.а.а.р а.й.с.а.н.д.а.а б.о.л.о.о.д а.м.а.а х.а.м.х.и.а.д ө.н.г.ө.р.ч.э.э. Г.э.х.д.э.э о.й.р д.о.т.н.ы.х.о.н.д.о.о а.н.х.а.а.р.у.у.л.а.х ж.у.р.м.а.а.р я.р.ь.с.а.н байна. Г.э.х.д.э.э с.э.р.г.и.й.л.ж б.а.р.и.х ү.ү.д.н.э.э.с б.и.ш з.ө.в.х.ө.н с.о.н.и.р.х.у.у.л.а.х ү.ү.д.н.э.э.с я.р.ь.с.а.н нь тэр б.ө.л.г.ө.ө.

Ингээд Б.а.я.н.х.о.ш.у.у.г.а.а.р н.э.г я.р.и.а т.а.р.х.а.л.г.ү.й я.а.в гэж. З.а.р.и.м нь ч ү.н.э.н.д.э.э г.а.й.х.а.ж х.о.ц.о.р.ч.э.э. ““Х.а.р” Пагма н.э.г и.х с.ү.р.т.э.й х.а.р.а.а.ж б.а.р.ь.д.а.г.г.ү.й ш дээ. Х.э.н ч х.э.р.э.л.д.э.х.д.э.э х.э.л.ч.и.х.д.э.г л ү.г х.э.л.д.э.г билээ. Б.и.д ч б.и.е б.и.е.д.э.э х.а.а.я.а х.э.л.ж л б.а.й.д.а.г б.и.ш үү?

А.р.а.й ш.ө.н.ө г.а.н.ц.а.а.р.а.а т.у.с.д.а.а х.и.й.ч.и.х.э.э.д б.а.й.д.а.г ю.м б.и.ш б.а.й.г.а.а. У.г нь т.э.г.э.х х.ү.н ч б.и.ш. Т.э.г.э.э.д ч б.ө.ө, у.д.г.а.н г.э.ж с.о.н.с.о.о.г.ү.й л ю.м байна. Б.ө.ө, у.д.г.а.н.у.у.д л х.а.р.а.а.ж б.а.р.ь.д.а.г гэдэг б.и.з д.э.э. Т.э.г.э.э.д ч Хөвсгөлийн х.ү.н г.э.ж с.о.н.с.о.о.г.ү.й.

Г.э.х.д.э.э б.а.г.а з.э.р.г.и.й.н а.я.л.г.а.т.а.й ю.м б.и.л.э.э. У.в.с, Х.о.в.д.ы.н.х б.а.й.ж м.а.г.а.д.г.ү.й з.о.л.и.г” г.э.х з.э.р.г.э.э.р я.р.и.х б.о.л.ж.э.э. “Х.а.р” Пагма х.а.а.н.а.х.ы.н.х нь г.о.л б.и.ш ч х.а.р.а.а.л ж.а.т.г.а нь х.а.р.и.н х.ү.н х.а.р.д х.ү.р.э.э.д б.а.й.х ш.и.г с.а.н.а.г.д.д.а.г болжээ. Г.э.х.д.э.э х.а.р.а.а.я гэж х.а.р.а.а.д.а.г э.с.э.х.и.й.г нь м.э.д.э.х.г.ү.й юм.

Н.ү.д.э.э.р ү.з.с.э.н х.ү.н б.а.й.х б.и.ш д.э.э. Т.э.г.э.э.д ч б.а.р.и.м.т с.э.л.т.г.ү.й б.о.л.о.х.о.о.р х.э.р.э.г т.ү.в.э.г.т т.о.о.ц.о.г.д.д.о.г.г.ү.й б.о.л.о.л.т.о.й юм. Ц.а.г.д.а.а ц.у.у.х т.э.р т.а.л.а.а.р а.с.у.у.ж б.а.р.и.а.г.ү.й б.о.л.о.х.о.о.р т.э.г.с.э.н х.э.р.э.г юм. Б.у.с.а.д.т.а.й а.д.и.л л “Т.и.й.м х.ү.н х.а.р.а.в у.у? Т.а.н.а.й.х.а.а.р о.р.ж г.а.р.а.в у.у?” гээд л ө.н.г.ө.р.д.ө.г г.э.н.э б.и.л.э.э.

Ш.и.н.ж.л.э.х у.х.а.а.н.а.а.р б.а.т.л.а.г.д.с.а.н з.ү.й.л б.а.й.х.г.ү.й б.о.л.о.х.о.о.р х.и.л.с х.э.р.э.г.т т.а.т.а.л.т.а.й б.и.ш. Х.а.р.и.н ө.н.г.ө.р.с.ө.н з.у.у.н.ы д.у.н.д ү.е б.у.ю.у “И.х х.э.л.м.э.г.д.ү.ү.л.э.л.т-ийн о.н ц.а.г д.о.р б.о.л д.о.р х.а.я.ж “ч.у.л.у.у т.а.с.а.л.д.а.г”-аараа д.э.э.л.э.э “н.ө.м.ө.р.с.ө.н” б.а.й.х нь г.а.р.ц.а.а.г.ү.й.

Ө.н.ө.ө.г.и.й.н ө.н.ц.г.ө.ө.с ү.з.э.х.ү.л с.ү.ү.л.и.й.н ү.е.д х.ү.н.и.й.г а.л.н.а, т.а.л.н.а х.э.м.э.э.н а.й.л.г.а.х, д.а.р.а.м.т.л.а.х, м.ө.н.г.ө, т.ө.г.р.ө.г, э.д, х.ө.р.ө.н.г.ө н.э.х.э.х ү.з.э.г.д.э.л г.а.з.а.р а.в.а.х ш.и.н.ж.т.э.й. Х.ү.н.и.й с.э.т.г.э.л з.ү.й.д н.ө.л.ө.ө.л.ө.х г.э.с.э.н н.э.г.э.н з.ү.й.л з.а.а.л.т з.а.р.и.м о.р.н.ы х.у.у.л.ь ц.а.а.з.а.д б.а.й.д.а.г г.э.х.

Т.э.р нь м.а.н.а.й.х.а.а.р “х.а.р.а.а.х” байж м.э.д.э.х ю.м. Х.о.в.с.д.о.х м.а.я.г.а.а.р а.л.и.в.а.а.г ө.ө.р.т а.ш.и.г.т.а.й.г.а.а.р э.р.г.ү.ү.л.э.х.и.й.г х.у.у.л.ь б.у.с гэдэг х.э.р.э.г л д.э.э. Т.э.р х.о.в.с.д.о.х м.а.я.г г.э.д.э.г.т м.а.н.а.й х.а.р.а.а.л ж.а.т.г.а о.р.ж б.о.л.о.х юм. Х.а.р.а.а.л ш.у.у.д н.ө.л.ө.ө.л.ө.х.г.ү.й ч т.э.р а.ю.у.л.т.а.й х.а.р.а.а.д.а.г н.ө.х.ө.р гэсэн с.э.т.г.э.х.ү.й с.э.т.г.э.л.и.й.г нь э.з.э.м.д.с.э.н.э.э.р ө.ө.р.и.й.г.ө.ө х.я.н.а.х ч.а.д.в.а.р.г.ү.й б.о.л.ж,

б.и.е.э х.э.т б.а.р.и.х ю.м у.у ч.а.г.н.а.с.н.а.а.р я.м.а.р н.э.г т.а.а.г.ү.й з.ү.й.л.д ө.р.т.ө.х м.а.г.а.д.л.а.л ө.н.д.ө.р.с.д.ө.г т.у.х.а.й з.а.р.и.м н.э.г з.ө.в.л.ө.г.ө.ө б.и.й. Т.и.й.м б.а.й.х м.а.г.а.д.л.а.л х.а.р.и.н ө.н.д.ө.р г.э.д.э.г ю.м б.и.л.э.э. “Х.а.р” Пагма ө.ө.р.ө.ө х.а.р.а.а.ж с.ү.й.д б.о.л.д.о.г.г.ү.й ч т.ө.р.ө.л.х.и.й.н с.ө.р.ө.г э.н.е.р.г.и.т.э.й,

э.н.е.р.г.и.й.н в.а.м.п.и.р ч г.э.д.э.г ш.и.г н.ө.л.ө.ө.т.э.й а.х.у.л т.ү.ү.н.т.э.й м.у.у.д.а.л.ц.с.а.н х.ү.м.ү.ү.с.т м.у.у з.ү.й.л т.о.х.и.о.х.ы.г ү.г.ү.й.с.г.э.х.г.ү.й л д.э.э. Т.э.г.э.х.д.э.э “х.а.р” Пагма ө.ө.р.ө.ө х.а.р.а.а.ж б.а.р.и.а.г.ү.й у.ч.р.а.а.с х.э.р.э.г.т ш.у.у.д х.а.м.а.а.р.а.л б.а.й.х.г.ү.й нь о.й.л.г.о.м.ж.т.о.й.

Д.а.ш.и.й.н х.э.л.с.н.э.э.р о.й.р.ы.н 10 гаруй жилийн дотор т.э.р х.а.в.и.а.р а.р.х.и.д.д.а.г 10-аад/10 гаруй ч г.э.д.э.г/ н.ө.х.ө.р я.м.а.р н.э.г б.а.й.д.л.а.а.р н.а.с б.а.р.ж.э.э. А.р.х.и у.у.г.а.а.д о.с.г.о.ж ү.х.д.э.г ч ю.м у.у з.о.л.г.ү.й б.а.й.д.а.л т.о.х.и.о.х з.э.р.г.э.э.р ш.ү.ү д.э.э. Г.э.х.д.э.э б.ү.г.д “х.а.р” Пагматай я.м.а.р н.э.г б.а.й.д.л.а.а.р х.э.р.э.л.д.с.э.н б.а.й.д.а.г а.ж.э.э. Х.а.м.г.и.й.н х.а.ч.и.н нь т.ү.ү.н.д б.а.й.г.а.а юм…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно