Press "Enter" to skip to content

Алтайн өвөр говьд с.у.р.а.г.г.ү.й а.л.г.а болсон Батболдынд х.ү.м.ү.ү.с гэрт орж н.э.г.ж.в.э.л нэг хүүгийнх нь г.э.д.с.и.й.г нь х.а.г.а.л.а.н о.р.о.н д.о.о.г.у.у.р нь х.и.й.ж, нөгөөг нь т.о.л.г.о.й.г нь т.а.с.л.а.н хоолны шүүгээнд нь х.и.й.с.э.н байхыг олох нь тэр…

Баруун хязгаар нутаг болох Алтайн өвөр говьд г.а.н.ц г.э.р.э.э.р ө.в.ө.л.ж.и.х Батболдынх с.у.м.ы.н.х.а.а т.ө.в.ө.ө.с н.и.л.э.э.д.г.ү.й з.а.й.т.а.й х.э.д.э.н м.а.л.а.а д.а.г.а.н а.м.ь.д.р.а.л.а.а з.а.л.г.у.у.л.д.а.г байлаа. Х.э.д.э.н хоногийн өмнөөс т.э.н.г.э.р о.в.о.о у.я.с.ч байгаль с.э.р.г.э.х.т.э.й.г.э.э боллоо.

Х.а.в.а.р.ж.а.а.л.а.х.а.а.с.а.а у.р.ь.т.а.ж о.й.р.ч.л.о.н с.у.м.ы.н т.ө.в.ө.ө.с.ө.ө х.э.р.э.г.ц.э.э.т б.а.р.а.а.г.а.а т.а.т.а.ж а.в.а.х т.у.х.а.й.г.а.а я.р.и.л.ц.а.а.д өглөө э.р.т.л.э.н х.о.м.т.о.й т.э.м.э.э х.ө.т.л.ө.н с.у.м.ы.н төв рүүгээ х.ө.т.л.ө.н м.о.р.д.с.о.н н.ө.х.ө.р.т.ө.ө Цэцэгээ н.э.г л д.а.г.а.н.г.у.й м.а.я.г.т.а.й х.о.ё.р х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г.э.э г.э.р.и.й.н г.а.д.а.а.н.а.а.с б.а.р.а.а т.а.с.а.р.т.а.л с.а.р.а.в.ч.л.а.н з.о.г.с.с.о.н юм.

Г.э.т.э.л о.р.о.й болоход н.ө.х.ө.р нь и.р.с.э.н.г.ү.й. Уг нь з.а.м ш.у.л.у.у.н б.ү.т.э.н ө.д.р.и.й.н г.а.з.а.р д.а.а хэмээн с.э.т.г.э.с.э.э.р ү.д.ш.и.й.н б.ү.р.и.й.т.э.й з.о.л.г.о.с.о.н ажээ. Х.а.р.у.й б.ү.р.и.й б.о.л.о.х.т.о.й з.э.р.э.г.ц.э.н д.ө.р.в.ө.н н.ү.д.т.э.й у.л.а.а.н х.а.л.т.а.р х.ө.г.ш.и.н б.а.н.х.а.р нь г.э.р т.о.й.р.о.н я.м.а.р нэгэн з.ү.й.л.т.э.й н.о.ц.о.л.д.о.н х.э.м.х.э.л.д.э.х,

т.э.г.с.н.э.э а.л.с.р.а.н х.о.л.д.о.х з.э.р.г.э.э.р н.о.ц.о.л.д.о.х нь у.л.а.м ш.и.р.ү.ү.с.э.э.д и.р.э.х.э.д а.й.ж г.а.й.х.с.а.н б.ү.с.г.ү.й х.ү.н х.о.ё.р хүүхдээ х.о.й.м.р.ы.н.х.о.о о.р.о.н д.э.э.р с.у.у.л.г.а.ж х.у.ч.а.а.д ө.ө.р.ө.ө ү.с.э.э з.ө.р.ү.ү.л.э.н а.м.а.н.д.а.а х.у.т.г.а.т.а.й х.а.м.т з.у.у.г.а.а.д г.а.р.а.х.а.д т.а.с х.а.р.а.н.х.у.й ш.ө.н.и.й.н т.э.н.г.э.р.т г.я.л.т.а.й.х о.д ч ү.г.ү.й,

х.а.р.и.н х.и.й х.о.о.с.о.н н.э.г.э.н.т.э.й т.э.м.ц.э.х х.ө.г.ш.и.н б.а.н.х.а.р.ы.н у.у.р.т.а.й ш.и.р.ү.ү.н х.а.р.ц л түүнийг у.г.т.с.а.н аж. Г.э.р.э.э э.р.г.э.э.д б.у.ц.а.н о.р.ж ирэхэд ү.с.и.й.г нь я.м.а.р н.э.г.э.н ю.м.а.а.р м.э.т ж.и.г.д.х.э.н т.а.й.р.с.а.н байлаа. И.й.н.х.ү.ү а.й.ж б.ү.л.т.г.э.н.э.с.э.э.р ө.г.л.ө.ө.н.и.й н.а.р.т.а.й з.о.л.г.о.с.о.н т.э.д.н.и.й

ү.ү.д.э.н.д х.ө.г.ш.и.н б.а.н.х.а.р нь г.э.д.с.э.э я.р.у.у.л.а.н г.э.р.и.й.н.х.э.э б.о.с.г.ы.г д.э.р.л.э.н ү.х.с.э.н, х.о.т.о.н.д байсан х.о.н.и.д.ы.г нь н.ү.д х.а.л.ь.т.а.р.м.а.а.р х.я.р.г.а.с.а.н д.ү.р з.у.р.а.г у.г.т.ж.э.э. Цэцэгээ х.о.ё.р х.ү.ү.х.д.э.э г.э.р.т.э.э х.а.м.а.г х.у.в.ц.а.с.а.а.а.р.а.а д.а.р.ж, н.у.у.ж ү.л.д.э.э.г.э.э.д у.р.ь.д о.р.о.й и.р.э.х байсан н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө а.р.а.а.с г.а.н.ц ү.л.д.с.э.н а.т.н.ы.х.а.а ч.и.н.э.э.г.э.э.р г.а.л.ь.г.у.у.л.ж.э.э.

Г.э.т.э.л з.а.м.д нь н.ө.х.р.и.й.н.х нь ө.р.ө.ө.с.ө.н х.ө.л.т.э.й г.у.т.а.л э.х.л.э.э.д т.а.а.р.с.а.н аж. Ү.ү.н.э.э.с ц.а.а.ш н.э.г.э.н.т.э.э ү.з.э.г.д.э.х з.ү.й.л.г.ү.й я.в.с.а.а.р с.у.м.д.а.а и.р.э.н х.э.л.т.с.и.й.н т.ө.л.ө.ө.л.ө.г.ч, н.у.т.г.и.й.н и.р.г.э.д.э.э д.а.г.у.у.л.а.н б.у.ц.а.ж г.э.р.т.э.э и.р.с.э.н юмсанж.

Г.э.р.и.й.н г.а.д.а.а.х байдал э.л х.у.л.ь.х.а.н б.а.й.д.а.л н.э.г л с.э.ж.и.г.т.э.й байсанд с.э.м.х.э.н г.э.р.и.й.н.х.э.э т.о.т.г.о.о.р ш.а.г.а.й.х.а.д г.а.л.ы.н.х нь д.э.р.г.э.д с.ү.ү.т.и.й.с.э.н ц.а.г.а.а.н з.ү.й.л э.в.х.р.э.н х.э.в.т.э.ж байх нь тэр. Х.а.р.и.н о.р.о.н д.э.э.р ү.л.д.э.э.с.э.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н.х нь б.а.р.а.а х.а.р.а.г.д.с.а.н.г.ү.й.

А.й.ж т.ү.г.ш.с.э.н т.э.д.н.и.й.г я.а.х у.ч.р.а.а о.л.о.х.г.ү.й э.р.г.э.л.з.э.ж т.э.э.н.э.г.э.л.з.с.э.н х.а.р.ц.а.а.р н.э.г.н.э.э ш.и.р.т.э.ж х.ү.л.э.э.с.э.э.р… Г.э.т.э.л х.э.с.э.г х.у.г.а.ц.а.а.н.ы д.а.р.а.а г.э.р.и.й.н.х нь баруун х.а.т.а.в.ч.а.а.р у.н.и.а.р.т.с.а.н ц.а.г.а.а.н з.ү.й.л г.а.р.ч з.а.м.х.р.а.н а.л.г.а болсон ажээ.

Ингээд х.ү.м.ү.ү.с г.э.р.т о.р.ж н.э.г.ж.в.э.л н.э.г х.ү.ү.г.и.й.н.х нь г.э.д.с.и.й.г нь х.а.г.а.л.а.н о.р.о.н д.о.о.г.у.у.р нь х.и.й.ж, нөгөөг нь т.о.л.г.о.й.г нь т.а.с.л.а.н х.о.о.л.н.ы ш.ү.ү.г.э.э.н.д нь х.и.й.с.э.н байхыг о.л.ж.э.э.

Х.а.р.и.н энэ я.в.д.л.ы.н д.а.р.а.а х.ө.ө.р.х.и.й Цэцэгээ б.ү.с.г.ү.й г.а.л.з.у.у.р.с.а.н ажээ. Ингэж н.э.г.э.н г.э.р б.ү.л.и.й.н а.м.ь.д.р.а.л.ы.г ү.г.ү.й х.и.й.с.э.н с.ү.ү.т.и.й.с.э.н ц.а.г.а.а.н ю.м ч.у.х.а.м ю.у байсныг ө.н.ө.ө х.ү.р.т.э.л н.у.т.г.и.й.н.х.а.н г.а.й.х.а.ж х.а.ч.и.р.х.а.н я.р.ь.с.а.а.р б.а.й.д.а.г ажээ…

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно