Press "Enter" to skip to content

Б.я.ц.х.а.н ү.р ч.и.н.ь чамайг о.р.х.и.ж явж ч.а.д.а.х.г.ү.й байна. Хэрвээ чи энэ б.я.ц.х.а.н ч.ө.т.г.ө.р.и.й.г д.а.р.а.х.г.ү.й бол ч.а.м.а.й.г а.л.ж м.э.д.н.э. Ч.и т.ү.ү.н.и.й.г я.в.у.у.л ингэхийн т.у.л.д…

Г.а.д.а.а б.о.р.о.о ш.а.а.г.и.ж а.я.н.г.а ц.а.х.и.л.а.х а.ж. Х.а.в х.а.р.а.н.х.у.й б.а.й.ш.и.н.д ц.о.н.х.о.о.р о.р.ж и.р.э.х г.у.д.а.м.ж.н.ы г.э.р.э.л б.ү.д.э.г.х.э.н ё.о.л.т.о.й.ж х.а.р.а.г.д.а.н.а. Х.а.р.и.н Цэвэлмаа о.р.о.н д.о.т.р.о.о э.л.д.в.и.й.н ю.м б.о.д.о.н а.й.д.а.с.т а.в.т.а.н з.ү.р.х нь т.ү.р.г.э.н т.ү.р.г.э.н ц.о.х.и.л.о.н.о.

Х.ө.р.г.ө.г.ч.н.и.й т.а.р.х.и.й.н д.у.г.а.р.а.х д.у.у х.а.а.я.а н.э.г с.о.н.с.о.г.д.о.х ажээ. Г.а.л т.ү.л.э.э.г.ү.й х.о.н.о.с.о.н т.у.л б.а.й.ш.и.н ц.э.в х.ү.й.т.э.н. Ш.ө.н.и.й.н 3:31 минут болж байна. Н.о.х.о.д г.а.д.а.а х.э.н р.ү.ү ч ю.м б.ү.ү м.э.д б.а.р.х.и.р.а.н х.у.ц.а.л.д.а.н.а. Г.э.т.э.л ц.а.а.д ө.р.ө.ө.н.д х.э.н н.э.г.э.н а.м.а.н.д.а.а.

С.а.й.х.а.н а.м.р.а.а.р.а.й э.э.ж.э.э. Т.а.нь.д.а.а з.ө.н.д.ө.ө х.а.й.р.т.а.й шүү хэмээн а.я.н.д о.р.у.у.л.а.н д.у.у.л.а.х с.о.н.с.о.г.д.о.х нь тэр. Ц.а.а.н.а.а л ж.и.х.ү.ү.д.э.с т.ө.р.ү.ү.л.э.м т.э.р а.я н.э.г л т.а.н.и.л с.о.н.с.о.г.д.о.х.ы.г Цэвэлмаа а.н.з.а.а.р.а.а.д а.м.ж.с.а.н аж. У.д.а.л.г.ү.й өнөөх д.у.у у.л.а.м о.й.р.т.с.о.о.р байх ба ц.а.а.д ө.р.ө.ө.н.ө.ө.с х.ө.л.и.й.н ч.и.м.э.э д.у.у.л.д.л.а.а.

Цэвэлмаагийн а.й.д.а.с д.э.э.д ц.э.г.т.э.э т.у.л.а.н з.ү.р.х нь у.р.ь.д у.р.ь.д.и.й.н.х.а.а.с.а.а и.л.ү.ү т.ү.р.г.э.н ц.о.х.и.л.с.о.о.р х.а.р х.ө.л.с нь а.я.н.д.а.а ц.у.в.а.а.д и.р.э.в. Ц.э.в.э.л.м.а.а м.а.г.а.д.г.ү.й б.и х.и.й юм с.о.н.с.о.о.д байна уу? хэмээн б.о.д.с.о.н ч ү.н.э.х.э.э.р т.ү.ү.н.и.й ч.и.х.э.н.д т.о.в т.о.д.х.о.н с.о.н.с.о.г.д.о.х нь и.л.т.

Я.д.а.ж байхад г.а.д.а.а б.о.р.о.о о.р.о.х нь т.ү.г.ш.и.х а.й.д.с.ы.г у.л.а.м и.х.э.с.г.э.н.э. Т.ө.д у.д.а.л.г.ү.й т.ү.ү.н.и.й д.у.х.а.н дээр н.э.г.э.н з.ү.й.л д.у.с.а.а.д я.в.ч.и.х нь т.э.р. Тэрбээр х.а.р.ц.а.а д.э.э.ш.э.э ч.и.г.л.ү.ү.л.э.н х.а.р.в.а.л э.э т.э.н.г.э.р м.и.нь гэж у.у.л.г.а а.л.д.л.а.а. Д.ү.ү.ж.л.э.г.д.с.э.н ц.о.г.ц.о.с байх нь ц.а.х.и.л.г.а.а.н ц.а.х.и.х г.э.р.л.э.н.д х.а.л.ь.т х.а.р.а.г.д.с.а.н юм.

А.ш.г.ү.й э.н.э б.ү.х.э.н з.ү.ү.д байж хэмээн х.а.р д.а.р.с.а.н з.ү.ү.д.н.э.э.с.э.э с.э.р.с.э.н Цэвэлмаа д.о.т.р.о.о х.э.с.э.г.х.э.н з.у.у.р б.а.я.р.л.а.а.д а.в.а.в. Т.э.р.х.ү.ү з.ү.ү.д ү.н.э.н юм шиг н.э.э.р.э.э д.у.х нь н.о.й.т.о.н о.р.г.и.о.д я.в.ч.и.х.а.в. Цэвэлмаагийн б.и.е а.р.з.а.й.н а.р.а.й.х.и.й.н г.э.р.л.э.э а.с.а.а.ж ү.з.в.э.л тэрбээр с.а.я л а.м.ь.г.а.а а.в.л.а.а.

Н.ө.г.ө.ө н.о.й.т.о.н о.р.г.и.о.д байсан з.ү.й.л б.о.р.о.о.н.ы у.с байжээ. Т.а.а.з.н.а.а.с д.у.с.л.а.х т.э.р у.с я.г Цэвэлмаагийн о.р.о.н д.э.э.р д.у.с.а.х аж. О.р.н.о.о.с.о.о ө.н.д.и.й.н г.а.л т.о.г.о.о л.у.у.г.а.а о.р.о.н у.с з.а.л.г.и.л.а.х я.в.ц.д.а.а м.у.у н.ө.х.ө.р м.и.н.ь а.м.ь.д с.э.р.ү.ү.н байсан бол я.д.а.ж д.у.л.а.а.н х.о.н.о.х байсан даа хэмээн г.а.ш.у.у.д.н.а. 2 хоногийн өмнө т.ү.ү.н.и.й н.ө.х.ө.р а.в.т.о о.с.л.ы.н у.л.м.а.а.с а.м.и.а а.л.д.ж.э.э.

Цэвэлмаа ч гэсэн т.ү.ү.н.т.э.й х.а.м.т я.в.ж байсан ч гэсэн с.о.х.о.р а.з.а.а.р т.а.р.х.и нь х.ө.д.л.ө.ө.д а.м.ь.д ү.л.д.ж.э.э. Г.э.с.э.н х.э.д.и.й ч о.д.о.о б.о.л.т.о.л т.о.л.г.о.й нь я.н.г.и.н.а.н ө.в.д.ө.н.ө. Г.э.т.э.л х.э.н н.э.г.э.н х.ү.ү.х.д.и.й.г м.ө.р г.э.л.т.э.й б.я.ц.х.а.н м.ө.р г.а.л т.о.г.о.о.н.ы ө.р.ө.ө.г.ө.ө.р н.э.г г.а.р.ч.э.э.

Цэвэлмаа ү.ү.н.и.й.г т.о.о.с.о.н ч ү.г.ү.й г.э.р.л.э.э у.н.т.р.а.а.н о.р.о.н.д.о.о ш.у.р.г.а.л.а.а. Т.и т.и хэмээн ч.и.ч.и.р.с.э.э.р н.э.г м.э.д.э.х.э.д н.а.м у.н.т.а.а.д ө.г.ч. Цагний с.э.р.ү.ү.л.э.г х.а.н.г.и.н.а.х д.у.г.а.р.ч Цэвэлмаа ч с.э.р.э.н ц.а.й.г.а.а ч.а.н.а.н ө.г.л.ө.ө.н.и.й ц.а.й.г.а.а т.у.х.т.а.й нь а.р.г.а.г.ү.й у.у.ч.и.х.а.а.д х.а.ж.у.у ө.р.ө.ө.н.д.ө.ө о.р.в.о.л ө.ч.и.г.д.ө.р а.с.а.а.с.а.н з.у.л нь а.р.а.й л у.н.т.р.а.а.г.ү.й б.а.д.а.м.л.а.н.а.

Түүний ц.а.а.х.а.н н.ө.х.р.и.й.н.х нь з.у.р.а.г байх аж. Г.э.т.э.л тэрхүү ө.р.ө.ө.н.и.й х.а.н.а.н д.э.э.р с.а.й.х.а.н а.м.а.р.с.а.н уу э.э.ж.э.э хэмээн б.у.д.г.и.й.н х.а.р.а.н.д.а.а.г.а.а.р с.а.р.а.а.ч.ж.э.э. Цэвэлмаагийн д.о.т.о.р п.а.л.х.и.й.г.э.э.д я.в.а.х нь тэр. Я.м.а.р ю.м нь н.а.д.а.а.р т.о.г.л.о.о.д байна а.а?хэмээн б.о.д.с.о.н.о.о х.у.в.ц.с.а.а ө.м.с.ө.с.ө.ө.р ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө т.ү.р.э.э.с.л.э.д.э.г л.а.н.г.у.у руу т.ү.р.г.э.н г.э.г.ч нь с.а.ж.и.л.л.а.а.

Ө.н.ө.ө.д.ө.р н.э.г л х.а.ч.и.н б.а.р.а.г х.ү.н ю.м х.у.д.а.л.д.а.ж а.в.с.а.н.г.ү.й ө.д.р.и.й.г ө.н.г.ө.ө.р.ө.ө.л.ө.ө. О.р.о.й б.о.л.о.х.о.д г.у.т.а.р.с.а.н Цэвэлмаа г.э.р.и.й.н.х.э.э г.а.д.а.а байх б.а.а.р.а.н.д х.э.с.э.г с.у.у.ж х.э.д.э.н ш.и.л х.о.о.с.л.о.н.г.о.о г.ү.н б.о.д.о.л.д а.в.т.а.н.а. Ш.ө.н.и.й.н 12 цаг х.э.р.т.э.й болж байхад у.н.а.ж т.у.с.а.ж я.в.с.а.а.р г.э.р.и.й.н.х.э.э х.а.а.л.г.а.н.д и.р.э.н т.ү.л.х.ү.ү.р.э.э х.а.й.н о.л.о.о.д д.о.т.о.г.ш.о.о о.р.л.о.о.

Т.ү.н.э.р х.а.р.а.н.х.у.й б.а.й.ш.и.н д.о.т.о.р х.э.н н.э.г.э.н т.о.г.л.о.ж буй я.н.з.т.а.й х.ө.г.ж.и.м д.у.г.а.р.н.а. Цэвэлмаа ч н.а.й.г.с.а.а.р ш.ү.д.э.н.з а.в.а.н з.у.л.н.ы д.э.р.г.э.д о.ч.и.н а.с.а.а.в. Б.а.д.а.м.л.а.н а.с.а.ж б.у.й з.у.л н.ү.д.н.и.й.х нь ө.м.н.ө я.а.г.а.а.д ч ю.м б.э у.н.т.а.р.а.х нь т.э.р. Т.э.г.т.э.л н.э.г.э.н з.ү.й.л ө.ч.и.г.д.р.и.й.н ж.и.х.ү.ү.д.э.с т.ө.р.ү.ү.л.э.м д.у.у я.г х.а.ж.у.у.х.а.н.д нь с.о.н.с.о.г.д.о.х а.ж.э.э

-С.а.й.х.а.н а.м.р.а.а.р.а.й э.э.ж.э.э -Т.а.нь.д.а.а з.ө.н.д.ө.ө х.а.й.р.т.а.й ш.ү.ү -Маргааш т.а.н.ь.т.а.й.г.а.а у.л.з.а.а.д -Ү.ү.р.д х.а.м.т б.а.й.х болно оо хэмээн ж.о.о.х.о.н х.ү.ү.х.э.д гэмээр х.о.о.л.о.й.г.о.о.р а.я.л.а.н д.у.у.л.н.а. Э.н.и.й.г с.о.н.с.с.о.н Цэвэлмаа у.х.а.а.н а.л.д.а.н у.н.а.с.а.н юм даа.

Түүнийг с.э.р.э.х.э.д ү.ү.р ц.а.й.ж б.а.й.с.а.н т.у.л т.э.р х.у.в.ц.с.а.а ө.м.с.ө.н с.а.й.х.а.л.т а.й.л.д.а.а н.э.р.т.э.й ү.з.м.э.р.ч д.э.э.р о.ч.и.ж ү.з.ү.ү.л.э.х с.а.н.а.а.т.а.й г.э.р.э.э.с.э.э г.а.р.а.н о.д.о.в. Ө.н.ө.ө.х х.ү.н т.ү.ү.н.и.й.г х.а.р.с.н.а.а.р: З.а д.ү.ү м.и.н.ь ч.и х.ү.ү.х.э.д.т.э.й ю.у? -Ү.г.ү.й. Т.э.г.в.э.л ж.и.р.э.м.с.э.н б.а.й.с.а.н у.у?

– Ү.г.ү.й б.и ж.и.р.э.м.с.э.н болж б.а.й.г.а.а.г.ү.й х.э.м.э.э.н ү.г.ү.й.с.г.э.н.э -О.й.л.г.о.м.ж.т.о.й ө.н.ө.ө.д.р.ө.ө.с 3 хоногийн ө.м.н.ө т.а.н.а.й н.ө.х.ө.р ө.ө.д б.о.л.ж д.э.э. Т.и.й.м.э.э т.и.й.м -Т.э.р ү.е.д ч.и ж.и.р.э.м.с.э.н байж д.ө.н.г.ө.ж 1 с.а.р.т.а.й. И.в.и.й д.э.э о.с.л.ы.н у.л.м.а.а.с з.у.л.б.а.ч.и.х.а.ж.

Б.я.ц.х.а.н ү.р ч.и.нь ч.а.м.а.й.г о.р.х.и.ж я.в.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й б.а.й.н.а. Х.э.р.в.э.э ч.и э.н.э б.я.ц.х.а.н ч.ө.т.г.ө.р.и.й.г д.а.р.а.х.г.ү.й бол ч.а.м.а.й.г а.л.ж м.э.д.н.э. Ч.и т.ү.ү.н.и.й.г я.в.у.у.л.а.х х.э.р.э.г.т.э.й. Ингэхийн т.у.л.д Ч.и м.и.н.и.й ү.р б.и.ш! гээд х.э.л.ч.и.х. Т.э.г.в.э.л ч.а.м.а.й.г а.я.н.д.а.а о.р.х.и.н.о хэмээн х.э.л.э.н.г.э.э х.а.р.а.н т.ү.ү.н.и.й.г х.а.р.ж б.о.л.о.х.г.ү.й н.ү.д.э.э а.н.и.а.р.а.й хэмээн з.а.х.и.ж.э.э.

Цэвэлмаа х.э.л.с.э.н ё.с.о.о.р нь г.э.р.т.э.э о.р.т.о.л ү.н.э.х.э.э.р х.а.ж.у.у ө.р.ө.ө.н.д нь х.э.н н.э.г.э.н ө.н.ө.ө.х д.у.у.г д.у.у.л.ж байжээ. Цэвэлмаа н.ү.д.э.э а.н.и.с.а.а.р н.ө.г.ө.ө ө.р.ө.ө.н.д о.р.в.о.л х.ү.ү.х.д.и.й.н ш.и.н.г.э.н х.о.о.л.о.й.г.о.о.р э.э.ж.э.э т.а н.ү.д.э.э н.э.э.г.э.э.д н.а.м.а.й.г х.а.р.а.а.ч д.э.э хэмээн х.э.л.э.х.э.э.р нь

Цэвэлмаа н.ү.д.э.э н.э.э.в.э.л ү.х.э.э.р.и.й.н м.у.у.х.а.й ц.а.р.а.й.т.а.й з.ү.й.л х.о.о.л.о.й.г.о.о б.ү.д.ү.ү.с.г.э.н – О.д.о.о т.а.н.ь.т.а.а.г.а.а у.у.л.з.а.а.д – Ү.ү.р.д х.а.м.т байх б.о.л.н.о о.о х.э.м.э.э.н х.э.л.л.э.э. Ү.ү.н.и.й.г х.а.р.с.а.н Цэвэлмаа г.а.з.а.р ү.х.э.д.х.и.й.н у.н.а.а.д ө.г.ө.х нь т.э.р. Э.э.ж.э.э с.а.й.х.а.н а.м.р.а.а.р.а.й…

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно