Press "Enter" to skip to content

1992 онд Төв аймагт Базар ш.а.ш.и.н.д о.г.т.х.о.н ч и.т.г.э.д.э.г.г.ү.й.н х.а.р.г.а.й.г.а.а.р л.а.м х.у.в.р.а.г.и.й.н ү.г.н.э.э.с з.ө.р.ө.л.д.ө.н байж эцгийнхэн с.ү.н.с х.о.р.г.о.д.с.о.н х.а.р м.о.р.и.й.г…

У.я.а.ч э.р.и.й.н с.ү.н.с х.и.л.э.н х.а.р м.о.р.и.н.д.о.о х.о.р.г.о.д.с.о.о.р а.в.ч о.д.ж.э.э .

А.л.т.а.н х.а.й.р.ц.а.г.н.ы а.ч т.у.с о.р.ш.в.о.й . М.о.н.г.о.л.ч.у.у.д н.э.г н.э.г.н.и.й.г т.а.л.и.й.г.а.а.ч болоход А.л.т.а.н х.а.й.р.ц.а.г н.э.э.л.г.э.н.э гээд л.а.м х.у.в.р.а.г.у.у.д д.э.э.р о.ч.д.о.г. У.г а.л.т.а.н х.а.й.р.ц.а.г.т б.ү.х.и.й л з.ү.й.л н.ь г.а.р.д.а.г б.ө.г.ө.ө.д т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н с.ү.н.с ч.у.х.а.м ю.у.н.д х.о.р.г.о.д.о.ж б.а.й.г.а.а.г н.ь х.ү.р.т.э.л г.а.р.г.а.д.а.г.

Үүний д.а.г.у.у н.о.м у.н.ш.и.ж, г.ү.р.э.м х.и.й.с.н.э.э.р х.о.й.д.о.х.ы.г н.ь а.р.и.у.с.г.а.д.а.г у.ч.и.р.т.а.й. Д.о.о.р ө.г.ү.ү.л.э.х з.ү.й.л.и.й.н е.р.ө.н.х.и.й у.т.г.а н.ь ү.ү.н.т.э.й т.ө.с.т.э.й бөгөөд ш.а.ш.и.н.д о.г.т.х.о.н ч и.т.г.э.д.э.г.г.ү.й.н х.а.р.г.а.й.г.а.а.р л.а.м х.у.в.р.а.г.и.й.н ү.г.н.э.э.с з.ө.р.ө.л.д.с.н.ө.ө.с ү.ү.д.с.э.н х.э.р.э.г гэж о.й.л.г.о.ж болно.

Сатай гэгч м.о.р.и.н.д д.э.н.д.ү.ү х.о.р.х.о.й.т.о.й н.э.г.э.н э.р б.а.й.с.н.ы.г Төв аймгийн у.я.а.ч.и.д а.н.д.а.х.г.ү.й. Х.э.д.и.й.г.э.э.р у.я.с.а.н м.о.р.ь н.ь о.л.и.г.т.о.й д.а.в.х.и.д.а.г.г.ү.й байсан ч г.э.л.э.э м.о.р.ь т.а.н.и.х.д.а.а х.о.с.г.ү.й н.э.г.э.н б.а.й.с.н.ы.г ө.н.ө.ө.д.ө.р ц.ө.ө.н.г.ү.й х.ү.н д.у.р.с.а.н я.р.ь.д.а.г.

Тэрбээр 1992 онд х.у.р.д.н.ы у.г.ш.и.л.т.а.й а.з.а.р.г.а.н ү.р.э.э о.л.ж и.р.э.х.э.э.р з.ү.ү.н а.й.м.г.у.у.д р.у.у я.в.ж.э.э. Сатай Хэнтийн Г.а.л.ш.а.р.а.а.с нэгэн х.э.э.р ү.р.э.э ү.н.э ц.о.х.ь.ж а.в.а.а.д э.р.г.э.х з.а.м.д.а.а б.э.л.ч.э.э.р.т т.а.а.р.а.л.д.с.а.н а.д.у.у.н д.о.т.о.р я.в.с.а.н х.и.л.э.н х.а.р м.о.р.и.й.г х.а.р.а.а.д ш.у.у.д л н.ү.д у.н.а.г.а.с.а.н аж.

Тэрбээр у.г х.а.р м.о.р.и.й.г х.а.р.а.а.д -Э.н.э б.о.л х.у.р.д.а.н м.о.р.ь б.и.ш. З.ү.г.э.э.р л э.р х.ү.н у.н.а.ж я.в.а.х.а.д х.и.й.м.о.р.ь с.э.р.г.э.х.э.э.р д.ү.ү.х.э.л.з.с.э.н с.а.й.х.а.н а.м.ь.т.а.н юм. А.м.ь.д я.в.с.а.н.ы.х и.й.м м.о.р.ь у.н.а.х.а.д я.а.д.а.г ю.м гэсээр э.з.н.и.й.г н.ь о.л.ж у.у.л.з.ж.э.э. Э.з.э.н нь -Э.н.э м.о.р.ь с.а.й.н м.о.р.ь б.и.ш ээ.

З.ү.г.э.э.р л х.а.а н.э.г.т.э.й у.н.а.ж я.в.а.х.а.д с.э.т.г.э.л с.э.р.г.э.м.э.э.р с.а.й.х.а.н байдаг юм гэж х.э.л.э.э.д з.ө.в.ш.ө.ө.р.с.ө.н.г.ү.й. Г.э.в.ч н.э.г.э.н.т н.ү.д н.ь у.н.а.с.а.н Сатай г.у.р.в.а.н з.а.л.у.у с.а.й.н м.о.р.ь.н.ы ү.н.э х.а.я.ж байж ө.ө.р.и.й.н б.о.л.г.о.ж.э.э. Г.э.р.т.э.э и.р.э.э.д т.э.р -Э.н.э с.а.й.х.а.н а.м.ь.т.н.ы.г з.у.н н.а.а.д.м.а.а.р у.н.а.н.а.

Х.ү.ү.х.д.ү.ү.д м.и.н.ь н.у.т.а.г г.ү.й.ж м.а.г.а.д.г.ү.й. С.а.й.н х.а.р.ж б.а.й.г.а.а.р.а.й гэж х.э.л.э.э.д а.д.у.у.н.д.а.а т.а.в.ь.ж.э.э. Х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й н.ь с.а.й.х.ь м.о.р.ь н.у.т.а.г г.ү.й.с.э.н.г.ү.й. Үүнд нь Сатай и.х.э.д о.л.з.у.у.р.х.а.ж -З.а д.а.а. Х.ү.н.и.й у.н.а.а г.э.д.э.г энэ дээ. Х.ү.л.э.г м.о.р.ь н.ь э.з.н.э.э о.л.ж д.э.э гэж б.а.х.д.а.л.т.а.й нь а.р.г.а.г.ү.й х.э.л.э.э.д н.а.г н.а.г х.ө.х.ө.р.ч байжээ.

Сатай н.э.г.э.н ө.д.ө.р с.у.м.ы.н төв о.р.о.х.о.о.р м.о.т.о.ц.и.к.л.и.о а.с.а.а.ж х.ө.д.ө.л.ж.э.э. Тэрбээр ө.д.ө.р.ж.и.н с.у.м.ы.н т.ө.в.ө.ө.р а.р.х.и.д.с.а.а.р ш.ө.н.ө д.ү.л болсон х.о.й.н.о г.э.р.и.й.н.х.э.э з.ү.г х.ө.д.л.ө.в. Х.ү.м.ү.ү.с с.о.г.т.у.у.г.а.а.р я.в.ж х.э.р.э.г.г.ү.й гэж х.о.р.и.г.л.о.с.о.н а.в.ч т.э.р з.ө.р.ү.ү.д.л.э.с.э.э.р байгаад я.в.ж.э.э.

Х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й н.ь з.а.м.д.а.а ж.а.л.г.а.н.д о.н.х.о.л.д.о.ж х.ү.з.ү.ү.г.э.э х.у.г.а.л.ж н.а.с б.а.р.с.н.ы.г ө.г.л.ө.ө н.ь я.в.у.у.л.ы.н х.ү.м.ү.ү.с о.л.с.о.н гэдэг. Ингээд т.ү.ү.н.и.й.г о.р.ш.у.у.л.а.х болов. М.э.д.э.э.ж х.э.р.э.г у.л.а.м.ж.л.а.л ё.с.о.о.р А.л.т.а.н х.а.й.р.ц.г.и.й.г н.ь н.э.э.л.г.э.т.э.л б.а.р.а.а.н з.ү.с.м.и.й.н м.о.р.и.н.д.о.о с.ү.н.с н.ь м.а.ш и.х.э.э.р х.о.р.г.о.д.с.о.н байна гэж г.а.р.с.а.н т.ө.д.и.й.г.ү.й.

М.о.р.и.й.г н.ь н.я.д.л.а.а.д б.у.л.ш.н.ы.х н.ь о.й.р.о.л.ц.о.о о.р.х.и.в.о.л я.а.с.а.н юм гэсэн у.т.г.а.т.а.й з.ү.й.л.и.й.г л.а.м х.э.л.ж.э.э. Г.э.в.ч я.м.а.р ч с.ү.с.э.г б.и.ш.р.э.л.г.ү.й х.ү.ү н.ь -Энэ м.у.у.с.а.й.н ш.у.н.а.х.а.й л.а.м н.а.р б.а.с з.ү.г.э.э.р б.а.й.с.а.н а.д.г.у.у.с х.о.р.о.о.л.г.о.х с.а.н.а.а.т.а.й.

А.а.в м.и.н.ь а.м.ь.д байхдаа энэ м.о.р.и.й.г ө.н.д.ө.р ү.н.э.э.р а.в.с.а.н юм гэж х.э.л.э.э.д т.о.о.с.о.н.г.ү.й. Т.у.н ч у.д.а.л.г.ү.й н.а.а.д.а.м б.о.л.с.о.н у.ч.р.а.а.с х.а.р м.о.р.и.й.г т.о.м х.ү.ү н.ь у.н.а.х.а.а.р б.а.р.ь.ж.э.э. О.р.о.й н.ь ч.ө.д.ө.р.л.ө.ө.д т.а.в.ь.ч.и.х.с.а.н м.о.р.ь нь г.э.н.э.т.х.э.н у.н.г.а.л.д.а.ж я.н.ц.г.а.а.с.а.а.р г.э.р.э.э.д.э.э и.р.ж.э.э.

Ч.ө.д.ө.р нь т.а.й.л.а.г.д.ч.и.х.с.а.н б.а.й.х.ы.г х.а.р.с.а.н з.а.л.у.у.с х.э.н н.э.г нь т.а.в.ь.ч.и.х.а.ж гэж б.о.д.о.о.д д.а.х.и.н б.а.р.ь.ж ч.ө.д.ө.р.л.ө.ж.э.э. Г.э.т.э.л х.а.р.с.а.а.р б.а.й.т.а.л ч.ө.д.р.и.й.г н.ь т.а.й.л.а.а.д х.а.я.ч.и.х юм гэнэ. Х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й н.ь я.м.а.р ч х.ү.н б.а.й.х.г.ү.й.д шүү. Ингээд у.я.ж х.о.н.о.х.о.о.р ш.и.й.д.э.н х.а.з.а.а.р.л.а.ж а.в.ч и.р.ж.э.э.

Ю.м.ы.г я.а.ж м.э.д.э.х.э.в гээд х.ү.ү Базар н.ь г.а.р.т.а.л с.а.р.н.ы г.э.р.э.л.д х.э.н н.э.г.э.н м.о.р.и.н д.э.э.р н.ь м.о.р.д.о.х гэж т.э.м.ү.ү.л.э.н х.а.р м.о.р.ь ү.р.г.э.н байгаа н.ь х.а.р.а.г.д.ж.э.э. Тэр г.а.й.х.а.н г.ү.й.ж о.ч.т.о.л г.э.д.э.с н.ь х.ө.ө.ж т.о.м.о.р.с.о.н ч.а.р.м.а.й ш.а.л.д.а.н х.ү.н байх н.ь тэр.

-Х.ү.ү.е г.э.ж х.а.ш.г.и.р.т.а.л м.ө.н.ө.ө.х.ө.н н.ү.ц.г.э.н э.р э.р.г.э.э.д х.а.р.ж.э.э. Ю.у б.о.л.с.о.н г.э.ж с.а.н.а.н.а.а. Ү.л я.л.и.г х.ө.х г.э.р.э.л с.ү.ү.м.э.л.з.с.э.н ш.а.л.д.а.н э.р х.э.д.х.э.н х.о.н.о.г.и.й.н өмнө ө.ө.д б.о.л.с.о.н э.ц.э.г н.ь б.а.й.х н.ь тэр. Э.ц.г.и.й.н.х н.ь с.ү.н.с т.ү.ү.н р.ү.ү х.и.л.э.н б.а.д.а.р.с.а.н х.а.р.ц.т.а.й.г.а.а.р д.ө.х.т.ө.л м.а.н.ь э.р о.р.и.л.ж ч а.м.ж.и.л.г.ү.й у.х.а.а.н а.л.д.а.н у.н.а.ж.э.э.

Тэрбээр б.ү.р ө.г.л.ө.ө б.о.л.с.о.н х.о.й.н.о с.э.р.г.э.с.э.н бөгөөд х.а.р м.о.р.ь у.я.а.н д.э.э.р.э.э т.у.р.у.у х.а.л.з х.ө.л.ө.р.ч.и.х.с.ө.н байсан н.ь г.а.й.х.а.л.т.а.й. Базар т.э.р ө.д.ө.р.т.ө.ө и.х.э.э.х.э.н ш.о.к.о.н.д о.р.с.о.н б.а.й.д.а.л.т.а.й.г.а.а.р -Х.а.р м.о.р.ь, а.а.в гэхээс о.л.и.г.т.о.й ю.м х.э.л.ж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й.

О.р.о.й д.ү.ү н.ь -Н.ү.ц.г.э.н х.ү.н х.а.р м.о.р.и.н дээр м.о.р.д.ч.и.х.с.о.н б.а.й.н.а гэж а.м.ь.с.г.а.а.д.с.а.а.р о.р.ж и.р.ж.э.э. Ингээд а.р.г.а б.у.ю.у х.а.р м.о.р.и.й.г с.у.л.л.а.н т.а.в.ь.ж.э.э. Х.а.р м.о.р.ь ч х.э.н н.э.г.э.н.д х.ө.ө.г.д.с.ө.н м.э.т ү.р.г.э.н д.а.в.х.и.ж о.д.ж.э.э. Хэдэн х.о.н.о.г.т.о.й д.а.р.а.а о.р.ш.у.у.л.г.ы.н г.а.з.р.ы.н о.й.р.о.л.ц.о.о х.а.р м.о.р.ь ү.х.ч.и.х.с.э.н, я.л.а.а б.а.т.г.а.н.а ш.а.в.у.у.л.ж б.у.й с.у.р.а.г с.о.н.с.о.г.д.о.в.

Базар ч а.л.т.а.н х.а.й.р.ц.а.г н.э.э.с.э.н л.а.м.а.а.с у.у.ч.л.а.л.т г.у.й.ж г.э.р.т.э.э з.а.л.с.н.а.а.р з.а.с.а.л энэ т.э.р.э.э х.и.й.л.г.э.ж.э.э. Х.а.р.и.н э.ц.г.и.й.н.х н.ь с.ү.н.с д.а.х.и.н з.о.в.о.о.с.о.н.г.ү.й. Энэ б.о.л ү.н.э.х.э.э.р б.о.д.и.т я.в.д.а.л б.ө.г.ө.ө.д ё.с с.у.р.т.а.х.у.у.н.ы ү.ү.д.н.э.э.с х.ү.м.ү.ү.с и.й.н н.э.р.и.й.г ө.ө.р.ч.и.л.с.ө.н болно. Х.а.р.и.н я.м.а.р ч з.ү.й.л н.э.м.ж х.а.с.а.л.г.ү.й х.э.в.э.э.р н.ь б.и.ч.с.э.н юм. Үүнээс х.а.р.а.х.а.д с.ү.с.э.г б.и.ш.р.э.л гээч з.ү.й.л б.а.й.х ё.с.т.о.й г.э.д.г.и.й.г х.а.р.у.у.л.ж б.а.й.г.а.а б.у.с уу?

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно