Press "Enter" to skip to content

Х.а.р х.э.л а.м.т.а.й Солонго У.Н.Т.С.А.Н ЗАЛУУ Б.О.Л.Г.О.Н.Ы.Х.О.О З.У.Р.А.Г Б.И.Ч.Л.Э.Г.И.Й.Г Х.И.Й.Г.Э.Э.Д ДАРАА НЬ Т.Ү.Ү.Г.Э.Э.Р.Э.Э С.Ү.Р.Д.Ү.Ү.Л.Ж…

Д.у.л.а.а.р.ч ц.э.ц.э.г н.о.г.о.о д.э.л.г.э.р.э.э.д з.у.н.ы э.х.э.н с.а.р.ы.н н.э.г ө.д.ө.р т.у.н с.а.й.х.а.н байжээ. Ц.а.г.и.й.н а.я.с.ы.г д.а.г.а.а.д х.ү.н.и.й с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а х.ү.р.т.э.л т.а.в.и.р.д.а.г б.о.л.о.х.о.о.р Батцэнгэл т.о.л.г.о.й.г нь д.а.р.с.а.н и.х а.ж.и.л, у.н.т.с.а.н ч н.ү.д.э.н.д нь о.р.о.х и.х т.о.о, м.ө.н.г.ө.н.и.й т.у.х.а.й б.о.д.л.о.о.с.о.о т.ү.р ч гэсэн с.а.л.ъ.я хэмээн

б.о.д.о.о.д с.а.н.а.а н.и.й.л.д.э.г х.э.д.э.н н.ө.х.ө.д.т.э.й.г.э.э с.а.л.х.и.н.д г.а.р.ч х.и.й.м.о.р.и.о с.э.р.г.э.э.х.э.э.р ш.и.й.д.ж.э.э. У.р.ь.д.ы.н а.д.и.л х.а.л.у.у.н д.у.л.а.а.н б.и.ш х.ө.р.х.и.й.ж х.ү.й.т д.а.а.с.а.н г.э.р о.р.о.н.д.о.о о.ч.и.х.о.о.с д.у.р.г.ү.й нь х.ү.р.э.х б.о.л.с.о.н ш.а.л.т.г.а.а.н.а.а о.л.о.х.ы.г х.и.ч.э.э.с.э.н б.о.л.о.в.ч ө.н.ө.ө.г х.ү.р.т.э.л з.ө.в х.а.р.и.у.л.т о.л.о.о.г.ү.й яваа аж. Т.и.й.м б.о.л.о.х.о.о.р Батцэнгэл энэ с.о.н.г.о.л.т.ы.г х.и.й.с.э.н б.а.й.ж болох.

Э.с.в.э.л ө.д.р.и.й.н ц.а.й.н.ы ц.а.г.а.а.р у.у.л.з.с.а.н н.э.г н.а.й.з нь: – З.а, Цэнгэл м.и.нь. Ч.и.н.и.й с.ү.л.д, с.ү.р ч.и.нь б.ү.р а.л.г.а б.о.л.ч.и.х.о.ж. Л.а.м, х.а.р г.э.э.д а.р.г.а.л.ж, я.н.з.а.л.д.а.г х.ү.н д.э.э.р о.ч.с.о.н ю.м уу? А.л.ь э.с.в.э.л а.г.а.а.р с.а.л.х.и.н.д г.а.р. А.р.а.й ч и.н.г.э.ж я.в.а.х х.ү.н б.и.ш ю.м.с.а.н г.э.ж з.э.м.л.э.х, з.ө.в.л.ө.х.и.й.г х.о.с.л.у.у.л.с.а.н нь н.ө.л.ө.ө.л.с.ө.н ч байж болох ю.м.

– Д.ү.н.с.и.й.ж, б.а.й.н.г.а у.у.р.л.а.ж, ү.г ч с.о.л.и.х.о.о б.о.л.ь.с.о.н. А.р.г.а.д.а.ж, ю.у б.о.л.о.о.д, я.а.г.а.а.д б.а.й.г.а.а.г нь а.с.у.у.х.а.а.р: – Ч.а.м.д х.а.м.а.а.г.ү.й г.э.х.э.э.с ө.ө.р ю.м х.э.л.э.х.г.ү.й. О.л.о.н с.а.р и.й.м б.а.й.д.а.л.т.а.й б.а.й.х.ы.г нь х.а.р.ж я.в.с.а.н. Э.ц.э.с.т нь б.и э.н.э х.ү.н.и.й х.а.й.р.ы.г б.и.ш у.у.р.ы.г х.ү.р.г.э.д.э.г “б.а.й” нь б.о.л.ж я.в.а.а.д.а.а м.а.ш и.х г.о.м.д.с.о.н. Т.э.г.э.э.д Т.ү.ү.н.и.й э.х.н.э.р Хоролсүрэн и.н.г.э.ж я.р.ь.ж.э.э.

Батцэнгэл “С.а.л.х.и.н.д г.а.р.ч, с.э.т.г.э.л.э.э с.э.р.г.э.э.х” гэж б.а.й.г.а.а.г.а.а э.х.н.э.р.т.э.э х.э.л.э.э.г.ү.й байна. – Б.и т.о.м.и.л.о.л.т.о.о.р х.ө.д.ө.ө я.в.н.а. О.й.р з.у.у.р.ы.н ю.м б.э.л.т.г.э.ч.и.х.э.э.р.э.й. Н.ө.х.р.и.й.г.ө.ө х.а.л.а.м.ж, б.ө.ө.ц.и.й.л.ө.л.т.ө.ө.р д.у.т.а.а.ж ү.з.э.э.г.ү.й а.ж.и.л.с.а.г з.а.н.г.а.а.р.а.а Хоралмаа “Х.ө.д.ө.ө я.в.а.х” б.э.л.т.г.э.л.и.й.г б.а.з.а.а.ж, “И.й.м х.ү.н б.и.ш ю.м.с.а.н.

Я.м.а.р м.у.у ё.р ш.ү.г.л.э.э.д х.э.л.ж я.р.и.х.г.ү.й, х.и.й нь г.а.р.с.а.н д.у.г.у.й ш.и.г ингэж х.а.ч.и.н ц.а.р.а.й.л.а.х б.о.л.о.в оо” гэж б.а.й.н.г.а ш.а.н.а.л.г.а.х б.о.д.л.о.о.с.о.о с.а.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й с.у.у.ж б.а.й.с.н.а.а ш.ү.ү.г.э.э.н.и.й а.р.д н.у.у.ж х.и.й.с.э.н х.а.р х.а.в.т.а.с.т.а.й б.и.ч.и.г, ц.а.а.с.ы.г г.а.р.г.а.ж ү.з.с.э.н байна.

Х.а.а.ш.а.а, х.э.д х.о.н.о.г.о.о.р я.в.ж б.а.й.г.а.а.г.а.а ч х.э.л.э.л.г.ү.й, э.х.н.э.р.и.й.н.х.э.э б.э.л.т.г.э.ж т.а.в.ь.с.а.н ц.ү.н.х.т.э.й з.ү.й.л.и.й.г ш.ү.ү.р.ч а.в.а.а.д г.а.р.а.х.а.д нь Хоролмаа “Б.о.л.г.о.о.м.ж.т.о.й л я.в.а.а.р.а.й д.а.а. Э.р.г.э.н т.о.й.р.о.н.д чинь ч.а.м.д д.э.н.д.ү.ү о.й.р.х.о.н б.а.й.г.а.а х.ү.м.ү.ү.с ч.а.м.а.й.г и.й.м б.о.л.г.о.ж б.а.й.г.а.а шүү” гэж х.а.ш.г.и.р.ч.э.э. Тэрбээр я.а.г.а.а.д и.н.г.э.ж х.э.л.с.н.э.э б.о.д.о.о.д б.о.д.о.о.д о.л.о.о.г.ү.й а.т.л.а.а я.м.а.р ч б.а.й.с.а.н а.м.н.а.а.с нь и.й.м ү.г у.н.а.ж.

Н.ө.х.ө.р Батцэнгэлийгээ и.н.г.э.ж г.а.р.ч я.в.с.н.ы д.а.р.а.а Х.о.р.о.л.м.а.а н.ө.г.ө.ө х.а.р х.а.в.т.а.с.н.а.а.с г.а.р.ч и.р.с.э.н х.о.ё.р, г.у.р.в.а.н х.у.у.д.а.с ц.а.а.с.а.н д.э.э.р.х г.э.р.э.э б.о.л.о.н т.о.о.ц.о.о.г д.а.х.и.н ү.з.э.ж, н.я.г.т.а.л.ж.э.э. Хоролмаа г.а.й.х.а.ж, а.й.ж б.а.й.с.н.а.а б.о.л.ь.ж, ө.ө.р.и.й.н з.ө.н с.о.в.и.н.д.о.о и.т.г.э.ж, болоод, з.ү.ү.д.л.э.э.д б.а.й.г.а.а ю.м.н.ы.х.а.а т.у.х.а.й д.а.х.и.н т.у.н.г.а.а.х.а.д х.ү.р.ч.э.э.

Батцэнгэл я.г л н.о.х.о.й.д б.а.р.и.у.л.ж, и.д.ү.ү.л.э.х гэж б.а.й.г.а.а м.э.т г.а.н.ц ч ү.г х.э.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й с.у.у.х аж. – Г.э.р о.р.н.ы.г ч.и.нь т.ү.й.в.э.э.н.э – Ш.и.р.э.н н.ү.ү.р.л.э.с.э.н л.у.й.в.а.р.ч.и.н минь, ч.и м.ө.н.г.и.й.г нь а.в.с.а.н ш.и.г.э.э ө.г л д.ө.ө – Ч.и я.а.ж г.у.й.с.а.н ч н.э.р ц.э.в.э.р х.о.ц.р.о.х.г.ү.й, м.э.д.э.в үү.

Т.э.р х.ү.ү.х.н.и.й.г а.ш.и.г.л.а.ж, л.у.й.в.а.р.д.ч.и.х.л.а.а гэж б.о.д.о.ж б.а.й.г.а.а б.о.л ч.и а.н.д.у.у.р.с.а.н м.э.д.э.в ү.ү? И.й.м у.л.а.а.н х.э.р.ү.ү.л.э.н д.у.н.д х.ө.л.с.ө.ө а.р.ч.и.н ү.г д.у.у.г.ү.й с.у.у.х н.ө.х.р.и.й.г.ө.ө х.а.р.ж з.о.г.с.с.о.н э.х.н.э.р нь “Ю.у б.о.л.о.о.д б.а.й.г.а.а ю.м бол? М.и.н.и.й х.а.нь а.р.а.й ч д.э.э” гээд о.ч.и.х г.э.т.э.л а.р.а.а.с нь н.э.г х.ү.н у.г.з т.а.т.а.н з.о.г.с.о.о.с.о.н байна.

Т.э.г.с.н.э.э: – Ч.и о.ч.и.ж б.о.л.о.х.г.ү.й. Ч.и ю.у б.о.л.с.н.ы.г м.э.д.с.э.н.и.й.х.э.э д.а.р.а.а о.ч. Би ч.а.м.д ю.у б.о.л.с.о.н б.ү.г.д.и.й.г х.э.л.ж ө.г.ө.х б.и.ч.г.и.й.г о.л.ж ө.г.ө.х б.о.л.н.о гэжээ. Х.э.д х.о.н.о.г.и.й.н ө.м.н.ө и.н.г.э.ж з.ү.ү.д.э.л.с.э.н Хоролмаа “Ө.ө.р.и.й.н ч.а.д.л.а.а.р а.ж.и.л.л.а.ж, б.у.с.д.ы.н ж.и.ш.г.э.э.р с.а.й.н я.в.а.а х.ү.н.и.й.г “Ө.р.ө.н.д о.р.л.о.о” гэж з.ү.ү.д.л.э.э.д ё.с.т.о.й м.у.у ё.р б.а.й.г.а.а даа” хэмээн ө.ө.р.ө.ө.с.ө.ө, з.ү.ү.д.н.э.э.с.э.э ц.э.р.в.э.э.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н байна.

Г.э.т.э.л т.э.р з.ү.ү.д нь ө.д.ө.р а.л.г.а.с.а.х.г.ү.й ш.а.х.а.м н.ү.д.э.н д.э.э.р нь б.и.е.л.л.э.э о.л.с.о.н у.ч.р.а.а.с Хоролмаа “Н.э.г ю.м б.о.л.о.о.д байна” хэмээн т.у.н.г.а.а.х.а.д х.ү.р.ч.э.э. Н.э.л.э.э.д н.я.м.б.а.й, б.у.у.р.ь.т.а.й, у.х.а.а.л.а.г.т т.о.о.ц.о.г.д.о.ж, н.а.й.з н.ө.х.д.ө.д.ө.ө ч, х.а.м.т о.л.о.н.д.о.о ч м.а.г.т.а.г.д.а.н х.ү.н.д.л.э.г.д.э.ж я.в.д.а.г.

Хоролмаа а.я.г.а.т.а.й ц.а.й.г.а.а х.ө.р.ч б.а.й.г.а.а.г ч а.н.з.а.а.р.а.х с.ө.х.ө.ө.г.ү.й т.о.о.н.ы м.а.ш.и.н б.а.р.ь.ж с.у.у.с.н.а.а н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө “Н.у.у.ц” х.а.в.т.а.с.н.а.а.с о.л.о.н б.и.ч.и.г б.а.р.и.м.т.ы.г а.в.ч г.а.р.ч, х.у.в.и.л.у.у.л.ж а.в.ч.э.э. Энэ б.и.ч.и.г, г.э.р.э.э.н.и.й т.у.х.а.й б.о.д.о.ж, “Э.н.д л м.а.ш и.х “н.о” байна” х.э.м.э.э.н т.о.л.г.о.й.г.о.о г.а.ш.и.л.г.а.ж я.в.т.а.л н.а.й.з Дариймаа нь т.а.а.р.а.л.д.ж.э.э.

Тэр хоёр к.о.ф.е у.у.ж, э.л.д.в.и.й.г я.р.и.н н.э.л.э.э.д у.д.а.а.н с.у.у.с.а.н байна. “Батцэнгэл н.э.г х.ү.ү.х.э.н.д т.о.л.г.о.й.г.о.о м.э.д.ү.ү.л.ч.и.х.э.э.д и.х у.д.а.ж байна. Чамд э.н.э т.у.х.а.й я.р.и.х х.а.л.у.у.н б.а.й.л.а.а. Я.а.г.а.а.д г.э.в.э.л, Батцэнгэл х.ү.н.и.й х.у.в.ь.д и.х с.а.й.н, т.э.г.э.э.д т.а х.о.ё.р.ы.н а.м.ь.д.р.а.л.ы.г х.а.р.с.а.а.р, м.э.д.с.э.э.р б.а.й.ж х.а.ч.и.н м.у.у.х.а.й ю.м я.р.ь.ж с.э.в с.у.у.л.г.а.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й.

Хоролоо ө.ө.р.ө.ө м.э.д.э.э.д, ц.а.а.д.а.х.и.й.г.а.а т.а.т.а.а.д а.в.ч.и.х б.о.л.о.в у.у гэж б.о.д.о.ж я.в.с.а.н. Т.э.р х.ү.ү.х.н.и.й.г нь б.и с.а.й.н т.а.н.и.х юм б.и.л.э.э. М.и.н.и.й н.э.г т.а.н.и.л з.а.л.у.у.т.а.й н.э.г г.э.р.т о.р.ж, х.э.д.х.э.н с.а.р а.м.ь.д.р.а.а.д с.а.л.с.а.н юм. Т.э.р.н.э.э.с х.о.й.ш х.э.д х.э.д.э.н э.р.т.э.й л н.э.р х.о.л.б.о.г.д.о.о.д а.в.с.а.н.

Тэр ю.у ч х.и.й.ж ч.а.д.н.а. Н.а.а.д г.э.р.э.э чинь я.м.а.р у.ч.и.р.т.а.й ю.м б.о.л? Чи ц.а.а.д.а.х.ы.г.а.а х.а.а.ш.а.а я.в.с.н.ы.г м.э.д. Би ч г.э.с.э.н тэр С.о.л.о.н.г.о.о.г а.с.у.у.ж с.у.р.а.г.л.а.я” Дариймаа, Хоролсүрэн х.о.ё.р и.н.г.э.ж я.р.и.л.ц.а.а.д с.а.л.ж.э.э. Төдий л у.д.а.л.г.ү.й “Солонгоо, Батцэнгэл хоёр х.а.м.т а.м.р.а.л.т.а.н.д я.в.с.а.н байна” гэж Дариймаа у.т.а.с.д.ж.э.э.

Хоролсүрэн н.ө.х.ө.р.т.ө.ө г.о.м.д.с.о.н.г.ү.й. Х.а.в.т.с.а.н д.о.т.р.о.о.с о.л.с.о.н г.э.р.э.э, бас б.у.с.д.а.д т.ө.л.ө.х.и.й.г ш.а.а.р.д.с.а.н 6.0 г.а.р.у.й с.а.я т.ө.г.р.ө.г.и.й.н б.а.р.и.м.т т.о.о.ц.о.о б.о.л.г.о.н д.э.э.р “Ш.Солонгоо” гэсэн г.а.р.ы.н ү.с.э.г б.а.й.г.а.а.г х.а.р.с.а.н б.о.л.о.х.о.о.р тэрбээр з.ө.в.х.ө.н “Батцэнгэлийг а.в.р.а.х” т.у.х.а.й б.о.д.с.о.н байна.

– З.а.л.ь.т.а.й, о.в.т.о.й х.ү.ү.х.э.н.д х.у.у.р.ч, м.э.х.л.э.г.д.с.э.н нь т.о.д.о.р.х.о.й байсан. Тийм х.ү.н.д у.р.х.и.д.у.у.л.ч.и.х.а.а.д и.й.м х.ү.н.д б.а.й.д.а.л.д о.р.с.н.о.о х.э.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й, б.у.х.и.м.д.а.а.д я.в.а.а ю.м байна” гэж б.о.д.о.о.д “У.ч.р.ы.г о.л.ъ.ё. Н.ө.х.ө.р.т.э.й.г.э.э э.в.т.э.й.х.э.н я.р.и.л.ц.а.а.д тэр Солонгоо и.х ө.ө.д.г.ү.й х.ү.н гэнэ” гэдгийг х.э.л.ж, о.й.л.г.у.у.л.а.х г.э.э.д б.и т.э.д.н.и.й а.р.а.а.с о.ч.с.о.н.

Э.ц.э.с.т нь и.н.г.э.ж ш.о.р.о.н.д о.р.н.о. Г.ү.т.г.ү.ү.л.н.э, д.о.р.о.м.ж.л.у.у.л.н.а г.э.д.г.э.э м.э.д.с.э.н бол н.ө.х.р.и.й.н.х.ө.ө т.а.р.х.и т.о.л.г.о.й.г т.э.г.ж б.у.р.у.у э.р.г.э.с.н.и.й.г т.о.о.ц.о.о.л.с.о.н б.о.4л б.и о.ч.и.х.г.ү.й, з.ү.г.э.э.р л ю.у ч м.э.д.э.э.г.ү.й, с.о.н.с.о.о.г.ү.й ю.м шиг б.а.й.ж ч.а.д.а.х б.а.й.с.а.н хэмээн Хоролсүрэн м.э.д.ү.ү.л.ж.э.э.

– Ю.у б.о.л.ж, х.э.д.э.н т.ө.г.р.ө.г.и.й.н а.с.у.у.д.а.л ү.ү.с.с.э.н.и.й.г т.а.й.л.б.а.р.л.а.х ш.а.а.р.д.л.а.г.а б.а.й.г.а.а.г.ү.й. Солонгоо б.и.д х.о.ё.р.ы.н м.ө.н.г.ө.н.и.й т.о.о.ц.о.о.н.д с.а.н.а.а т.а.в.ь.с.а.н мэт я.р.ь.ж б.а.й.г.а.а б.о.л.о.в.ч ү.н.э.н х.э.р.э.г.т.э.э х.а.р.д.а.ж, б.у.х.и.м.д.л.а.а т.а.й.л.а.х гэж т.э.н.д о.ч.с.о.н г.э.э.д о.л.о.н ж.и.л х.а.н.и.л.а.н с.у.у.с.а.н э.х.н.э.р.и.й.н.х.э.э э.с.р.э.г м.э.д.ү.ү.л.э.г ө.г.ч байсан.

Батцэнгэл э.н.э ү.г.э.н.д.э.э о.р.о.о.г.д.о.н а.м.р.а.г.л.а.н г.ү.й.ж, а.в.г.а.й, х.ү.ү.х.д.э.э х.у.у.р.ч, аль б.а.й.д.г.а.а ө.г.ч о.р.х.и.с.о.н Солонгоо гэдэг х.ү.ү.х.э.н.д.э.э ө.в.д.ө.г ш.о.р.о.о.д.о.ж, бас ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.а.а.л.г.а т.а.т.а.х ш.а.х.ж.э.э. А.м.р.а.л.т.ы.н г.а.з.а.р о.ч.и.х.о.д нь с.о.г.т.у.у г.а.р.ч и.р.ч.и.х.э.э.д х.э.л ү.г.э.э.р д.о.р.о.м.ж.и.л.ж, ө.ө.д.ө.ө.с нь н.у.л.и.м.ж б.ү.д.ү.ү.л.э.г а.в.и.р.л.а.с.а.н Солонгоо г.э.х 37-38 н.а.с.т.а.й б.ү.с.г.ү.й.г а.л.г.а.д.а.ж, х.а.н.а м.ө.р.г.ү.ү.л.с.н.и.й.х.э.э төлөө

“Т.а.н.х.а.й.р.ч, б.у.с.д.ы.н э.р.х ч.ө.л.ө.ө.н.д х.а.л.д.с.а.н. Х.ү.н.д г.э.м.т.э.л у.ч.р.у.у.л.с.а.н” гэх г.э.м.т х.э.р.э.г.т б.у.р.у.у.т.г.а.г.д.а.н х.о.р.и.х я.л.а.а.р ш.и.й.т.г.ү.ү.л.с.э.н Хоролсүрэн: – Ч.и.н.и.й т.ө.л.ө.ө я.в.с.а.н.д.а.а б.и и.й.м б.а.й.д.а.л.д о.р.л.о.о. Ч.и н.а.м.а.й.г б.и.ш тэр х.ү.ү.х.н.и.й.г ө.м.ө.ө.р.ч, г.э.р.ч.и.й.н б.а.с х.о.х.и.р.о.г.ч.и.й.н м.э.д.ү.ү.л.э.г ө.г.ө.ө.д з.о.г.с.о.х.д.о.о д.э.э.р ч.и.нь ү.н.э.н.и.й.г я.л.г.а.ж с.а.л.г.а.а.д ө.г.д.ө.г х.ө.х т.э.н.г.э.р,

б.у.р.х.а.н б.а.й.г.а.а.г м.э.д.с.э.н.г.ү.й. Ч.и н.а.д.а.д б.и.ш ү.р х.ү.ү.х.д.э.д.э.э с.а.н.а.а з.о.в.о.о.г.ү.й. Т.э.р х.ү.ү.х.н.и.й ө.р ш.и.р.и.й.г д.а.р.ж, ө.ө.р.ө.ө ш.а.н.а.л.ж я.в.а.а ч.и.нь ч.и.н.и.й а.м.ь.д.р.а.л, а.з ж.а.р.г.а.л ю.м б.и.з дээ хэмээн у.й.л.а.н б.а.й.ж х.э.л.с.н.э.э.с х.о.й.ш Батцэнгэл с.у.р.а.г.г.ү.й а.л.г.а болжээ.

Т.э.г.т.э.л Солонгоо нь “З.а.л.и.л.а.н”-гийн г.э.м.т х.э.р.г.э.э.р ц.а.г.д.а.н х.о.р.и.г.д.с.о.н байна. Э.н.э ү.е.д Батцэнгэл м.ө.н.г.ө.н.и.й а.с.у.у.д.а.л.д о.р.о.о.г.д.о.н х.о.р.и.г.д.о.ж байгаад г.а.р.с.н.ы.г м.э.д.ж.э.э. И.н.г.э.э.д Батцэнгэл гэх э.р н.у.у.ц а.м.р.а.г б.ү.с.г.ү.й.д.э.э м.э.х.л.ү.ү.л.э.н 4.0 г.а.р.у.й с.а.я т.ө.г.р.ө.г.и.й.н ө.р, з.э.э.л.и.й.г нь т.ө.л.ж, м.ө.н и.х х.э.м.ж.э.э.н.и.й з.э.э.л а.в.ч ө.г.с.н.и.й.х.ө.ө т.ө.л.ө.ө ө.ө.р.ө.ө ө.р.ө.н.д о.р.ж,

15 х.ү.н.э.э.с м.ө.н.г.ө а.в.ч а.р.а.й.х.и.й.н к.о.м.п.а.н.и.й.н б.а.р.и.л.г.а болон ү.л х.ө.д.л.ө.х х.ө.р.ө.н.г.ө.т.э.й.г.э.э ү.л.д.с.э.н байна. Т.ү.ү.н.д и.т.г.э.ж м.ө.н.г.ө.ө з.э.э.л.д.ү.ү.л.с.э.н х.ү.м.ү.ү.с ө.д.ө.р, ш.ө.н.ө.г.ү.й э.э.р.ч, э.ц.э.с.т нь ц.а.г.д.а.а.д х.а.н.д.с.а.н.а.а.р Солонгоогийн “з.а.л.и.л.а.н” и.л.э.р.ч.э.э.

Тэрбээр “Б.и ж.и.р.э.м.с.э.н б.о.л.с.о.н. Ч.и.н.и.й х.ү.ү.х.д.и.й.г т.э.э.ж байна. Т.э.г.э.х.э.э.р ч.и энэ ө.р.и.й.г т.ө.л г.э.э.д 6-8 х.ү.н.э.э.с з.э.э.л.с.э.н м.ө.н.г.ө.н.и.й.х.ө.ө б.а.р.и.м.т, г.э.р.э.э.г Батцэнгэлд ө.г.с.ө.н б.а.й.н.а. Т.ү.ү.н.и.й.г т.а.т.г.а.л.з.а.х э.с.в.э.л у.ч.р.ы.г л.а.в.л.а.х ю.м бол:

– Б.и э.н.э з.у.р.г.и.й.г, б.а.с ж.и.р.э.м.с.э.н г.э.д.г.э.э и.н.т.е.р.н.э.т.э.э.р ц.а.ц.а.ж ч.а.м.а.й.г г.и.ш.г.э.х г.а.з.а.р.г.ү.й б.о.л.г.о.н.о шүү гээд с.е.к.с.и.й.н ү.е.и.й.н б.а.й.д.л.ы.г г.а.р у.т.с.а.а.р.а.а б.о.л.о.н к.а.м.е.р.а.а.р х.и.й.с.э.н б.и.ч.л.э.г, з.у.р.а.г с.э.л.т.э.э ү.з.ү.ү.л.э.н с.ү.р.д.ү.ү.л.д.э.г байжээ.

Б.у.с.д.а.а.с и.х х.э.м.ж.э.э.н.и.й м.ө.н.г.ө а.в.ч, ө.ө.р.ө.ө т.а.н.с.а.г.л.а.а.д э.ц.э.с.т нь ө.ө.р.т т.а.а.л.а.г.д.с.а.н, б.и.й.л.э.г.ж.ү.ү э.р.ч.ү.ү.д.и.й.г у.р.х.и.д.а.ж ө.р.ө.ө т.ө.л.ү.ү.л.д.э.г ө.ө.р.и.й.н б.о.л.о.о.д б.у.с.д.ы.н д.у.р х.ү.с.л.и.й.н ү.е.д х.и.й.с.э.н з.у.р.а.г, б.и.ч.л.э.г, ү.г я.р.и.а.г.а.а.р нь х.ү.р.т.э.л ш.а.н.т.а.а.ж.и.л.д.а.г б.а.ш.и.р а.р.г.а.т.а.й б.ү.с.г.ү.й.н ү.н.э.н т.ө.р.х.и.й.г м.э.д.с.э.н э.р:

– М.и.н.и.й э.х.н.э.р Хоролсүрэн б.у.р.у.у.г.ү.й. Би б.у.р.у.у.т.а.й г.э.ж х.о.ж.и.м.д.с.о.н х.о.й.н.о ц.а.г.д.а.а, ш.ү.ү.х.э.д ө.р.г.ө.д.ө.л б.и.ч.и.ж т.ү.ү.н.и.й.г х.о.р.и.х я.л.а.а.с ч.ө.л.ө.ө.л.ү.ү.л.э.х.э.э.р х.ө.ө.ц.ө.л.д.ж.э.э. Г.э.в.ч Солонгоод г.а.р х.ү.р.с.э.н, х.ө.м.с.ө.г нь я.з.а.р.ч о.ё.д.о.л т.а.в.и.у.л.с.а.н нь ү.н.э.н у.ч.р.а.а.с Хоролсүрэнг я.л.а.а.с ч.ө.л.ө.ө.л.ө.х, с.у.л.л.а.х б.о.л.о.м.ж.г.ү.й нь т.о.д.о.р.х.о.й ажээ.

– Тэр х.ү.н б.ү.г.д.и.й.г о.й.л.г.о.ж, у.х.а.а.р.с.а.н.д б.а.я.р.т.а.й байна. Г.э.х.д.э.э б.и т.э.р х.ү.н.т.э.й а.м.ь.д.р.а.х.г.ү.й. Н.а.м.а.й.г б.и.ш өөр х.э.н.и.й.г ч н.э.г.д т.а.в.ь.ж ч.а.д.а.х ю.м байна г.э.д.г.и.й.г м.э.д.э.р.с.э.н гэж я.р.и.х Хоролсүрэн б.а.с н.э.г х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й ю.м я.р.ь.ж.э.э.

– Э.н.э Солонгоо и.х с.о.н.и.н х.ү.ү.х.э.н. Т.ү.ү.н.и.й д.э.р.г.э.д о.й.р.т.о.о.д о.ч.и.х.о.о.р б.ү.х б.и.е х.ү.й.т д.а.а.ж, а.й.д.а.с т.ө.р.ө.ө.д байдаг ю.м. Э.н.д.х.и.й.н х.ү.ү.х.н.ү.ү.д х.ү.р.т.э.л С.о.л.о.н.г.о.о.г.о.о.с ц.э.р.в.э.д.э.г. Т.ү.ү.н.т.э.й м.у.у.д.а.л.ц.а.ж, ү.г з.ө.р.с.ө.н н.э.г э.м.э.г.т.э.й ш.у.у.д х.а.л.у.у.р.ч б.ү.р э.л.и.й.р.ч д.э.м.и.й ч.а.л.ч.и.ж и.х а.й.л.г.а.с.а.н шүү.

М.а.н.а.й э.г.ч “Батцэнгэлийн т.о.л.г.о.й ч.ө.т.г.ө.р.т у.р.х.и.л.а.г.д.ж.э.э. А.м.ь н.а.с.а.н.д нь ч а.ю.у.л у.ч.и.р.ч м.э.д.н.э” гэж л.а.м х.э.л.с.э.н гээд я.р.и.х.а.д нь б.и т.о.о.г.о.о.г.ү.й. Т.э.г.т.э.л э.н.э Солонгоог х.э.л.ж б.а.й.с.а.н ю.м байна г.э.д.г.и.й.г о.д.о.о л о.й.л.г.о.ж байна. Б.и о.ч.и.ж, э.н.э х.о.ё.р.ы.н “б.у.л.х.а.й” и.л.р.э.э.г.ү.й бол Б.а.т.ц.э.н.г.э.л ү.х.э.х б.а.й.с.а.н б.а.й.х. Ё.с.т.о.й с.о.н.и.н б.о.л.о.о.д у.д.с.а.н шүү.

Ш.ө.н.ө у.н.т.а.ж б.а.й.х.д.а.а б.ү.х б.и.е нь х.ү.й.т.э.н, т.э.г.э.э.д н.ү.д.н.э.э.с нь с.о.н.и.н г.э.р.э.л ц.а.ц.р.а.а.д б.а.й.х б.о.л.с.о.н шүү. Т.э.г.э.э.д я.г т.э.н.э.г х.ү.н ш.и.г б.о.л.с.о.н байсан. Э.н.э Солонгоо ё.с.т.о.й х.а.р х.э.л.т.э.й, х.а.р м.ө.р.т.э.й х.ү.н г.э.д.э.г нь ү.н.э.н. “М.а.н.а.й э.э.ж х.а.р д.о.м х.и.й.д.э.г у.д.м.ы.н х.ү.н. Б.и ч ч.а.д.н.а.

Г.э.х.д.э.э а.й.г.а.а.д б.а.й.х болсон” г.э.ж тэрбээр я.р.ь.с.а.н г.э.с.э.н х.ү.н.э.э т.а.н.и.х.г.ү.й, х.э.н.т.э.й х.а.м.а.а.г.ү.й о.й.р.т.о.х ю.м б.о.л ю.у.н.д ч х.ү.р.ч, ю.у ч болж б.о.л.о.х нь г.э.д.г.и.й.г с.у.р.г.а.м.ж, д.о.х.и.о б.о.л.г.о.н я.р.ь.ж байгаа ю.м шүү” хэмээн Хоролсүрэн я.р.ь.ж байна. Солонгоо гэх э.м.э.г.т.э.й.н х.э.л нь у.л.а.а.н, я.г.а.а.н б.и.ш х.а.р ө.н.г.ө.т.э.й г.э.ж б.а.с н.э.г х.ү.н я.р.ь.с.а.н б.а.й.в. . .

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно