Press "Enter" to skip to content

Ундармааг с.э.р.э.э.д харвал өнөөх э.р у.м.д.а.г.и.й.г нь с.о.р.о.н т.а.а.л.ж б.а.й.х.а.а.р нь…

Г.э.н.э.т.и.й.н а.ж.и.л г.а.р.с.а.н Ундраа Дархан руу г.а.н.ц.а.а.р.а.а гараад д.а.в.х.и.ч.и.х.а.в. Уг нь тэрээр з.а.м.ы.н х.а.н.ь х.и.й.ж, Драгон дээрээс г.а.н.ц нэг х.ү.н ү.н.э.г.ү.й ч гэсэн а.в.а.а.д я.в.ъ.я гэж бодсон боловч х.ү.с.э.х.э.д х.я.с.н.а гэгчээр Драгон руу ордог з.а.м дээр хоёр машин ш.ү.р.г.э.л.ц.э.э.д о.р.о.х.ы.н а.р.г.а.г.ү.й болгосон учир тэрээр шууд л ч.и.г.э.э.р.э.э д.а.в.х.и.ч.и.х.с.а.н байна.

Г.э.г.э.э.н ц.а.г.а.а.н өдрөөр явж байгаа болохоор олон ч юм б.о.д.с.о.н.г.ү.й. Ажлаа а.м.ж.у.у.л.а.х гээд хөгжмөө ч.а.н.г.а.л.а.н х.а.а.з.а.а т.у.л.т.а.л г.и.ш.г.э.н саяхан авсан ш.и.н.э.х.э.н “Рruis-20” машиныхаа х.у.р.д х.ү.ч.и.й.г ү.з.э.н х.у.р.д.а.л.ж.э.э. Хаврын үдийн наран дээрээс х.а.л.у.у т.ө.ө.н.ө.н.ө. Цонхоо бүтэн х.а.а.н, э.й.р к.о.н.д.е.ш.н.э.э асаан хөгжмөө ч..а.н.г.а дээр нь т.а.в.и.н, д.а.г.а.н д.у.у.л.а.н явж байлаа.

Ийнхүү ердөө цаг ч х.ү.р.э.х.г.ү.й хугацаанд тэрээр Баянчандмань д.а.в.х.и.а.д о.р.ч.и.х.о.в. Тэндээс жаахан х.о.л.д.о.н, нэгэн х.у.ш.у.у.г о.р.о.о.г.о.о.д з.о.г.с.ч б.и.е.э х.ө.н.г.ө.л.ө.в. Тэрээр б.а.р.и.л.г.ы.н компанид ерөнхий технологич хийдэг бөгөөд өглөөнөөс хойш ажил дээрээ с.у.у.х ч з.а.в.г.ү.й ажилласан аж.

Б.и.е ч з.а.с.а.х з.а.в.г.ү.й өнгөрөөсөн тэрээр нэгэн уулын х.у.ш.у.у о.р.о.о.н машинаа замын хажууд о.с.л.ы.н г.э.р.л.и.й.г нь а.с.а.а.г.а.а.д о.р.х.и.ж.э.э. Ж.а.л.г.а.н дунд б.и.е з.а.с.а.а.д байж байтал машиных нь х.а.а.л.г.ы.г яах а.р.г.а.г.ү.й нэг хүн о.н.г.о.й.л.г.о.о.д суух шиг с.а.н.а.г.д.а.в. Г.а.й.х.с.а.н тэрээр ө.н.д.и.й.н х.а.р.в.а.л бүх юм х.э.в.и.й.н байх бөгөөд гартаа а.т.г.а.с.а.н машиныхаа түлхүүрийг хараад т.а.й.в.ш.р.а.в.

Ингээд б.и.е.э з.а.с.ч.и.х.а.а.д машиндаа суун хэсэг газар хөгжмөө ч.а.н.г.а.л.а.н явж байтал ү.с.и.й.г нь хэн нэгэн и.л.б.э.х ш.и.г б.о.л.ж.э.э. Сандлынх нь б.ү.р.э.э.с ү.с.э.н.д нь т.а.т.а.г.д.с.а.н юм байх даа гэж бодсон тэрээр х.а.р б.у.р.у.у ю.м с.а.н.а.с.а.н.г.ү.й..Дуу дуулан х.э.р.э.н.д.э.э хөгжилтэй явж байтал хажууд нь хэн нэгэн с.у.у.ж б.у.й м.э.т м.э.д.р.эм.ж өөрийн э.р.х.г.ү.й т.ө.р.ж.э.э.

Бүр ү.л ү.з.э.г.д.э.г.ч тэр э.т.г.э.э.д Ундраагийн д.у.у.л.ж буй д.у.у.г д.а.г.а.ж б.ү.д.э.г.х.э.н д.у.у.л.ж буй нь а.я.а.р.х.а.н ч гэсэн с.о.н.с.о.г.д.о.ж байв. Хөгжмөө с.у.л.л.а.ж, чимээ ч.а.г.н.а.в.а.л үнэхээр хэн нэгэн б.ү.д.э.г.х.э.н д.у.у.г.а.а.р б.у.в.т.н.а.а.д байлаа. Х.ө.г.ж.м.ө.ө ч ч.а.н.г.а.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й хамаг б.и.е нь с.а.л.г.а.л.ж байтал хэн нэгэн х.ө.г.ж.м.и.й.г нь бүр э.ц.э.с д.э.э.р нь т.у.л.т.а.л ч.а.н.г.а.л.ж,

Ундраагийн з.ү.р.х.и.й.г а.м.а.а.р нь г.а.р.г.а.х ш.а.х.а.в. А.й.с.а.н.д.а.а х.а.а.з.а.а н.э.м.с.э.н б.ү.с.г.ү.й.н ч.и.х.э.н.д “Ингэж с.а.н.д.а.р.ч яваад над шиг а.в.а.а.р о.с.о.л.д о.р.о.в доо, наад х.а.а.з.а.а х.а.с.а.а.ч” гэж х.э.н н.э.г.э.н нь х.э.л.э.х шиг сонсогдов. “Нээрээ би чинь бүр 100 г.а.р.ч.и.х.с.а.н д.а.в.х.и.ж явна шүү дээ” гэж х.я.н.а.х самбараа харсан Ундраа х.ө.л.ө.ө а.в.а.н, х.а.а.з.а.а а.л.г.у.у.р.х.н.а.а.р х.а.с.а.в.

Гэтэл яг энэ үед машинд нь г.а.н.г.а.н д.эг.ж.и.н б.ү.с.г.ү.й о.р.о.о.д и.р.ч.и.х.с.э.н мэт т.а.н.с.а.г ү.н.э.р.т.э.й у.с.н.ы ү.н.э.р с.э.н.х.и.й.г.э.э.д явчихав. “Ямар х.а.ч.и.н юм бэ, би а.ж.л.ы.н.х.а.а х.у.в.ц.а.с.т.а.й с.а.н.д.р.а.а.д гараад ирсэн, тэгээд ч надад ийм ү.н.э.р.т.э.й у.с б.а.й.х.г.ү.й дээ” гэж б.о.д.о.х з.у.у.р хажуугийн суудалд нь б.ү.с.г.ү.й х.ү.н с.у.у.с.а.н м.э.т м.э.д.р.э.м.ж төржээ.

С.о.н.и.у.ч.и.р.х.а.н суудал руу харвал ү.з.э.г.д.э.ж х.а.р.а.г.д.а.х юм ү.г.ү.й б.о.л.о.в.ч яг л х.ү.н с.у.у.ж буй нь м.э.д.э.г.д.э.х ажээ. Х.а.а.н.а.а.с нь ч х.а.р.с.а.н х.и.й х.о.о.с.о.н байх а.т.л.а.а яагаад ч юм э.м.э.г.т.э.й х.ү.н с.у.у.ж байгаа нь м.э.д.р.э.г.д.э.х нь г.а.й.х.а.л.т.а.й. А.й.с.а.н.д.а.а тэрээр а.в.а.а.р о.с.о.л х.и.й.х.г.ү.й.н тулд бараг л арав, хорин милийн х.у.р.д.т.а.й я.в.а.х аж.

Харин ээлж дараалан х.и.й ү.з.э.г.д.э.л байгаа нь м.э.д.э.г.д.с.э.н ч түүнд ямар нэгэн г.э.м х.о.р.г.ү.й х.и.й.х.г.ү.й байгаад б.ү.с.г.ү.й дотроо баярлаж я.в.а.в. Хэсэг зуур ямар нэгэн з.ү.й.л м.э.д..э.г.д.с.э.н.г.ү.й. Гэтэл Зүүнхараа орохын наахна хажуугийн сандал дээр нь х.ү.ү.х.д.и.й.н с.ү.н.с б.о.л.о.л.т.о.й х.ө.х.ө.ө г.ү.д г.ү.д хийтэл з.а.л.г.и.х ч.и.м.э.э гарав.

Энэ үед л Ундраа үнэхээр хажууд нь нэг ч б.и.ш н.э.л.э.э.д х.э.д.э.н с.ү.н.с.н.ү.ү.д с.о.л.и.г.д.о.о.д байгааг м.э.д.э.р.ч.э.э. У.х.а.а.н нь г.а.р.а.х ш.а.х.с.а.н б.ү.с.г.ү.й хэн байгааг я.г т.а.г м.э.д.э.х.г.ү.й ч тэдэнтэй ярилцаж эхэлжээ. “Би Дархан руу я.а.р.а.л.т.а.й ажил гараад г.а.н.ц.а.а.р.а.а я.в.ж байгаа юм. Та нар б.и.т.г.и.й м.у.у ю.м х.и.й.г.э.э.р.э.й.

Бодвол та нарыг энэ замаар з.о.р.ч.и.ж яваад а.в.а.а.р о.с.о.л.д о.р.о.о.д г.э.н.э.т.и.й.н ү.х.л.э.э.р н.а.с б.а.р.с.а.н хүмүүс байх. Тийм үү? Би с.ү.н.с.и.й.г дандаа м.у.у ю.м х.и.й.д.э.г гэж б.о.д.д.о.г.г.ү.й. Гэхдээ намайг б.и.т.г.и.й а.й.л.г.а.а.р.а.й. Э.л.д.э.в я.н.з.ы.н ч.и.м.э.э гараад, я.н.з б.ү.р.и.й.н ү.й.л х.ө.д.л.ө.л хийгээд байхаар чинь би маш их а.й.ж байна.

Тэгэхээр н.а.д.а.д м.у.у юм б.и.т.г.и.й х.и.й.г.э.э.р.э.й гэж би д.а.х.и.н дахин г.у.й.я. Би г.а.н.ц х.ү.ү.х.э.д.т.э.й.г.э.э амьдардаг” гэж х.ө.н.д.л.ө.н.г.ө.ө.с нь хүн харах юм бол Ш.а.р.х.а.д.н.ы э.м.н.э.л.г.э.э.с о.р.г.о.с.о.н х.у.р.ц.ы.н т.а.с.г.и.й.н г.а.л.з.у.у өв.ч.т.ө.н шиг л г.а.н.ц.а.а.р.а.а я.р.ь.ж я.в.а.в.

Г.а.й.х.а.л.т.а.й нь түүний энэ г.у.й.л.т.ы.г с.ү.н.с.н.ү.ү.д сонссон бололтой дахиж э.л.д.э.в я.н.з.ы.н ү.н.э.р т.а.н.а.р, д.у.у ч.и.м.э.э о.г.т г.а.р.г.а.с.а.н.г.ү.й. Гэвч Ундраа тэдэнтэй үргэлжлүүлэн я.р.ь.с.а.а.р я.в.л.а.а. “З.о.л.г.ү.й т.о.х.и.о.л.д.л.ы.н улмаас та нар х.о.р.в.о.о.г.о.о.с б.у.ц.с.а.н байх.

Г.э.н.э.т.и.й.н ү.х.л.э.э.р н.а.с б.а.р.с.а.н хүмүүсийн с.ү.н.с дараа т.ө.р.л.ө.ө о.л.д.о.г.г.ү.й у.д.д.а.г гэж ү.н.э.н юм байна. Та нар одоо хэдүүлээ миний машинд байгаа вэ. Миний м.э.д.э.р.с.н.э.э.р г.а.н.ц л.а.в б.и.ш” гэтэл цонхны шилэн дээр нь гурвын тоо гараад өнгөрөв. Ямар ч байсан гурван с.ү.н.с.т.э.й явж байгаагаа мэдэж авсан б.ү.с.г.ү.й.н з.ү.р.х нь б.ө.м.б.ө.р.д.ө.н.ө.

“С.ү.н.с.т.э.й кинон дээр машины х.о.й.н.о и.х.э.в.ч.л.э.н с.ү.н.с сууж байгаа нь т.о.л.и.н.д нь х.а.р.а.г.д.д.а.г” гэж бодоод б.у.ш.у.у.х.а.н машин доторх т.о.л.и.о дээш нь ө.л.и.й.л.г.ө.ж о.р.х.и.в. Тэгээд л дахин ярьж эхэлжээ. “Та нар гурвуулаа нэг машинд явж байсан юм уу, эсвэл өөр машинд байсан уу.

Аль нь ч байсан гэсэн н.а.д.а.д х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й байна. Ер нь энэ зам дээр ж.о.л.о.о.ч нар м.а.ш х.у.р.д.а.л.д.а.г” гэх мэтээр яг л хажууд нь х.э.н н.э.г.э.н б.а.й.г.а.а ю.м шиг л я.р.и.л.ц.а.ж я.в.а.в. Тэгснээ тэрээр “Хэдүүлээ д.у.у.г.ү.й явахаар хөгжим сонсох уу, би г.а.н.ц.а.а.р.а.а я.р.и.а.д я.в.а.а.д б.а.й.л.т.а.й б.и.ш.

Гэхдээ та нар б.и.т.г.и.й н.а.д.а.д д.ү.р.с.э.э х.а.р.у.у.л.а.а.р.а.й. Бас э.л.д.э.в я.н.з.ы.н ч.и.м.э.э б.ү.ү г.а.р.г.а.а.р.а.й” гээд х.ө.г.ж.м.ө.ө ч.а.н.г.а.л.а.н “Д.у.р.т.а.й д.у.у.г.а.а с.о.н.с.ч болно шүү” гэтэл МР дээрх дуунуудынх нь д.а.р.а.а.л.л.ы.г т.у.н с.а.й.н мэддэг бололтой дуучин С.Жавхлангийн дуутай х.э.с.э.г дээр т.а.в.ь.ж о.р.х.и.в.

А.й.с.а.н.д.а.а з.ү.р.х нь х.а.г.а.р.а.х ш.а.х.с.а.н Ундраа “Би ч гэсэн Жавхлангийн д.у.у.н.д д.у.р.т.а.й” гэж т.а.л з.а.с.а.в. Ийнхүү с.ү.н.с.т.э.й я.р.и.л.ц.с.а.а.р цаг гаруйн дараа Баруунхараа ороод ирэв. Тэрээр хүн а.м.ь.т.н.ы б.а.р.а.а х.а.р.а.г.д.с.а.н.д ж.а.а.х.а.н с.э.т.г.э.л нь у.у.ж.и.р.ч, “Ямар ч байсан эндээс нэг х.ү.н а.в.а.а.д я.в.ъ.я.

Т.э.г.э.х.г.ү.й б.о.л Дархан о.р.о.х.о.о.с.о.о өмнө з.ү.р.х х.а.г.а.р.а.х нь” гэж бодоод з.а.м дагуу г.а.р.а.а ө.р.г.ө.с.ө.н хүн х.а.р.ц.а.а.р.а.а х.а.й.с.а.н боловч о.л.д.с.о.н.г.ү.й. Б.е.н.з.и.н авахаар ш.а.т.а.х.у.у.н т.ү.г.э.э.х с.т.а.н.ц дээр з.о.г.с.о.н м.ө.н.г.ө.ө өгөхдөө “Дархан о.р.о.х хүн байна уу” гэж с.э.м.э.э.р.х.э.н асуувал “Уг нь з.а.м дээр г.а.р ө.р.г.ө.ө.д з.о.г.с.ч байдаг юм.

Чи ж.а.а.х.а.н х.ү.л.э.э.в.э.л хэн нэгэн г.а.р.а.а.д и.р.э.х байх аа гэжээ. Ингээд ц.а.г н.ө.х.ц.ө.ө.н Баруунхараагийн дэлгүүрээр орж, байн байн зам руу х.а.р.т.а.л а.ш.г.ү.й ш.у.у.д.а.й.т.а.й юм барьсан нэг залуу замын хажууд ирээд зогсоход нь х.а.р х.у.р.д.а.а.р.а.а г.ү.й.ж очоод “Дархан о.р.о.х.г.ү.й биз” гэвэл шууд у.н.а.а.т.а.й т.а.а.р.ч.и.х.л.а.а хэмээн о.л.з.у.у.р.х.а.н б.а.г.а.ж.и.н.д нь а.ч.а.а.г.а.а х.и.й.г.э.э.д хажууд нь с.у.у.в.

Э.р.х.б.и.ш а.м.ь.д хүн суулгасандаа баярласан тэрээр х.у.р.д.а.а н.э.м.э.н д.а.в.х.и.л.а.а. Х.э.с.э.г я.в.ж байгаад өнөөх залууг ажиглавал а.р.х.и с.э.н.г.э.н.ү.ү.л.ч.и.х.с.э.н,ц.а.р.а.й нь б.ү.р.з.и.й.с.э.н х.а.ч.и.н а.м.ь.т.а.н байлаа. С.ү.н.с.н.ү.ү.д.э.э.с а.й.с.а.н Ундраа тухайн ү.е.д.э.э замын х.а.н.ь хийж л байвал гэж бодсоноос ц.а.р.а.й з.ү.с, байр байдлыг нь о.г.т.х.о.н ч а.н.з.а.а.р.а.а.г.ү.й аж.

Өнөөх залуу у.у.с.а.н а.р.х.и.н.д.а.а х.а.л.а.м.ц.а.ж буй б.о.л.о.л.т.о.й б.ү.с.г.ү.й.г.э.э.с э.р.э.э ц.э.э.р.г.ү.й асуултууд а.с.у.у.ж эхлэв. Эхлээд Ундраа “Т.и.й.м, ү.г.ү.й” гэж т.о.в.ч.х.о.н х.а.р.и.у.л.ж байснаа с.ү.ү.л.д.э.э у.у.р нь х.ү.р.ч зарим асуултад х.а.р ц.а.г.а.а.н х.а.р.и.у.л.т х.э.л.с.э.н.г.ү.й. Өнөөх залуу түүнийг н.э.в.т ш.у.в.т х.а.р.а.н явах бөгөөд Баруунхараагаас н.э.л.э.э.д х.о.л.д.о.ж, э.з.г.ү.й газар и.р.с.н.и.й дараа

“Энд з.о.г.с.ч б.а.й.х.г.ү.й юу, би нэг м.о.р.ь х.а.р.а.а.д.х.а.я” гээд п.а.р.ж.и.г.н.а.т.а.л и.н.э.э.ж.э.э. М.у.у ю.м с.а.н.а.а.г.ү.й Ундраа машинаа з.о.г.с.о.о.н з.а.л.у.у.г х.ү.л.э.э.в. Тэрээр б.и.е з.а.с.ч.и.х.а.а.д суудалдаа б.у.с х.ү.ү.х.н.и.й талаар т.о.й.р.о.о.д ирэв. Яах ийхийн з.у.у.р.г.ү.й ж.о.л.о.о.ч.и.й.н х.а.а.л.г.ы.г о.н.г.о.й.л.г.о.н Ундрааг х.ү.ч.и.н.д.э.х.э.э.р у.л.а.н.г.а.с.а.н д.а.й.р.ч.э.э.

Гэтэл г.а.й.х.а.л.т.а.й з.ү.й.л болж, з.а.л.у.у.г.и.й.н а.р.а.а.с х.э.н н.э.г.э.н т.а.т.а.ж, з.а.м.ы.н хажуу руу аваад ш.и.д.ч.и.х.э.в. Түүнийг г.а.з.а.р.т у.н.а.с.а.н д.а.р.у.й.д нэгэн ү.л ү.з.э.г.д.э.г.ч г.а.р х.а.ц.р.ы.г нь т.а.с.х.и.й.т.э.л а.л.г.а.д.а.ж о.р.х.и.в. Г.э.н.э.т.и.й.н ийм я.в.д.а.л.д г.а.й.х.с.а.н з.а.л.у.у у.ч.р.ы.г о.л.о.л.г.ү.й сууж байтал машины б.а.г.а.ж өөрөө о.н.г.о.й.н ш.у.у.д.а.й.т.а.й а.ч.а.а.г нь х.а.ж.у.у.д нь ш.и.д.э.ж о.рх.и.в.

Ингээд б.ү.с.г.ү.й.н ч.и.х.э.н.д “Наадахаа о.р.х.и.о.д я.в, бид нараас и.л.ү.ү а.ю.у.л.т.а.й нь а.м.ь.д хүн байдаг юм шүү” гэж х.э.л.э.х нь с.о.н.с.д.о.в. Ундраа мөнөөх с.ү.н.с.н.ү.ү.д.и.й.н ү.г.э.н.д о.р.ж, машинаа а.с.а.а.н х.ө.д.ө.л.с.ө.н бөгөөд зам з.у.у.р с.ү.н.с.н.ү.ү.д түүнд ямар ч м.у.у ю.м х.и.й.л.г.ү.й хамтдаа Дархан хотод ирсэн байна. Харин тэрээр буцахдаа хот орох хоёр х.ө.г.ш.н.и.й.г суулган я.м.а.р ч т.ө.л.б.ө.р а.в.а.л.г.ү.й х.а.н.ь.с.ж.э.э. . .

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно