Press "Enter" to skip to content

Зулаа б.ү.с.г.ү.й.г Я.А.С.А.Н ИХ Т.О.С.Т.О.Й Х.О.О.Л Х.И.Й.Д.Э.Г Ю.М П.И.С.Д.А чинь гээд хийсэн х.о.о.л.ы.г нь н.ү.ү.р.л.ү.ү ц.а.ц.а.ж…

Би нэг х.ү.н.т.э.й а.м.ь.д.р.а.а.д 5 ж.и.л б.о.л.л.о.о эхний нэг жилд би ө.ө.р.и.й.г.ө.ө и.х л с.а.й.н х.ү.н.т.э.й у.ч.и.р.с.а.н мэтээр т.ө.с.ө.ө.л.д.ө.г байлаа. Харин 2 дахь 3 д.а.х.ь жилээс эхлээд энэ х.ү.н.э.э.с болж их с.э.т.г.э.л.и.й.н з.о.в.л.о.н.т.о.й а.м.ь.д.а.р.ч байна э.л.д.в.и.й.н о.х.и.д х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.т.э.й х.а.р.и.л.ц.с.а.н т.а.н.и.л.ц.с.а.н уулзсан байдал их г.а.р.ч ирнэ.

Би өөрөө х.ү.н.д и.х ү.н.э.н.ч б.о.л.о.х.о.о.р ийм х.у.у.р.а.л.т.ы.г бол би т.э.в.ч.д.э.г.г.ү.й яаж ч.а.д.д.а.г байнаа л гэж б.о.д.д.о.г б.о.л.с.о.н. Сүүлдээ ч б.ү.р ю.м.а.а н.у.у.г.а.а.д б.а.й.х.а.а.р нь н.у.у.ц.а.а.р ү.з.э.э.д м.э.д.ч.и.х.н.э тэгэхээр о.г.т м.и.н.и.й б.у.р.у.у намайг у.у.ч.л.а.а.р.а.й гэж б.ү.р нэг ч у.д.а.а х.э.л.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й х.а.р.и.н ч з.о.д.о.ж н.ү.д.э.э.д э.л.д.в.э.э.р х.а.р.а.а.ж,

надад л б.у.р.у.у ө.г.н.ө, ч.и х.ү.н шиг б.а.й.г.а.а.г.ү.й бол би х.э.з.э.э ч и.н.г.э.х.г.ү.й гэж би ч с.ү.ү.л.д.э.э ө.ө.р.т.ө.ө л б.у.р.у.у өгөөд з.а з.а.р.и.м нэг ю.м.ы.г нь м.э.д.э.э.г.ү.й юм шиг ө.н.г.ө.р.ө.ө.х ч, х.э.р.э.г.т.э.й болов уу а.р.а.й их х.а.р.д.а.ж с.э.р.д.э.э.д байна уу ч гэж б.о.д.н.о. Ө.ө.р.ө.ө.с.ө.ө илүү л энэ х.ү.н.д с.а.н.а.а з.о.в.н.о би а.н.х.а.н.д.а.а о.ю.у.т.а.н б.а.й.с.а.н б.о.л.о.х.о.о.р м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г ч м.у.у.х.а.н байлаа, гэхдээ т.э.г.ж их м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г энэ х.ү.н.э.э.с а.с.у.у.ж аваад б.а.й.с.а.н удаа б.а.й.х.г.ү.й ээ.

А.л.ь болох л ө.ө.р.ө.ө з.о.х.и.ц.у.у.л.ж я.в.а.х.ы.г боддог. Намайг ч бас ц.а.г.и.й.н а.ж.и.л х.и.й. хичээл ч.и.н.ь б.а.г.а о.р.д.о.г юм байна, м.ө.н.г.ө ол л гээд байдаг байсан. Би тэгээд я.в.а.л.д.с.а.н о.х.и.д.у.у.д руу нь з.а.л.г.а.а.д н.а.й.з о.х.и.н.т.о.й.г нь м.э.д.с.э.э.р б.а.й.ж ингэж я.в.а.х.а.а.с.а.а и.ч.и.х.г.ү.й байна уу гээд х.э.р.ү.ү.л х.и.й.ч.и.х.э.э.р нөгөө о.х.и.д.у.у.д.а.а ө.м.ө.ө.р.ө.ө.д н.а.м.а.й.г з.о.д.о.ж бас у.т.а.с.ы.г м.и.н.ь х.а.н.а.н.д с.а.в.ч.и.х.д.а.г байлаа.

Хэдэн ч у.д.а.а у.т.с.а.а с.а.в.у.у.л.с.а.н, тоогоо а.л.д.с.а.н байх. Б.и.е х.а.а ч б.а.й.н.г.а л х.ө.х н.я.ц л явдаг боллоо. Гэхдээ я.а.г.а.а.д с.а.л.ч.и.х.а.а.г.ү.й юм бэ гэж үү! Эхний нэг жилд ү.н.э.х.э.э.р с.а.й.н х.ү.н надад с.а.н.а.г.д.с.а.н бас их д.а.с.ч.и.х.с.а.н байсан, даа ч з.о.в.с.о.н ү.е.д минь х.а.н.ь болох х.ү.н б.и.ш гэдгийг одоо д.э.н.д.ү.ү сайн ойлгосон.

За тэгээд би х.о.о.л х.и.й.х, г.э.р о.р.н.ы а.ж.и.л.д ж.о.о.х.о.н м.а.р.у.у.х.а.н л даа. Гэхдээ их х.и.ч.э.э.ж с.э.т.г.э.л гаргаж а.л.ь б.о.л.о.х л х.а.м.а.г с.а.й.н.а.а.р.а.а х.и.ч.э.э.н.э.э. Тэр х.ү.н.и.й т.р.у.с.и.к о.й.м.с х.у.в.ц.а.с х.у.н.а.р.ы.г нь гараа з.ү.л.г.э.р.т.э.л ц.э.в.р.ү.ү ү.с.э.р.т.э.л л ү.р.ж у.г.а.а.н.а г.э.р о.р.о.н.г нь ч байнга ц.э.в.э.р б.а.й.л.г.а.н.а.

Би о.ю.у.т.а.н б.а.й.с.а.н б.о.л.о.х.о.о.р х.а.р.и.н б.а.й.р нтрын т.ү.р.э.э.с гээд м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г дээр т.у.с.л.а.а.д байж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й байсан юм. Тэгээд х.э.д х.э.д.э.н удаа х.о.о.л хийж байхдаа г.у.р.и.л т.ү.ү.х.и.й.р.с.э.н байна э.с.в.э.л ямар и.х т.о.с х.и.й.д.э.г юм п.и.з.д.а чинь гээд х.и.й.с.э.н х.о.о.л.ы.г минь надруу ц.а.ц.н.а, их д.о.р.о.м.ж.и.л.н.о.о.

Г.о.м.д.о.о.д у.й.л.ч.и.х.а.а.р яасан гэж у.й.л.а.а.д байгаа п.и.з.д.а вэ, юундаа у.й.л.а.а.д байгаа юм гэнэ. Ш.ү.д.и.й.г м.и.н.ь у.н.а.т.а.л ц.о.х.и.с.о.н у.д.а.а ч байна. 3 д.а.х.ь жилдээ би с.у.р.г.у.у.л.и.а т.ө.г.с.ө.ө.д а.ж.и.л.д о.р.в.о.о т.о.о.ц.о.о о.р.л.о.г.о х.у.р.а.а.с.а.н а.ж.и.л.д о.р.о.о.д явж байгаад м.э.л.э.э.н м.ө.н.г.ө.н.и.й ө.р ш.и.р.э.н.д ч о.р.о.в ө.ө.р.и.й.н ч б.у.р.у.у.г.а.а.с бас ө.р.ө.ө.л.и.й.н ч б.у.р.у.у.г.а.а.с болоод б.у.с.д.ы.н д.у.т.а.а.с.а.н б.а.р.а.а ч н.а.д дээр б.и.ч.и.г.д.э.э.д ш.ү.ү.х ц.а.г.д.а.а дээрээ т.у.л.а.а.д а.с.у.у.д.а.л х.ү.н.д.э.р.в.э.э.

Өнөө м.а.р.г.а.а.ш.г.ү.й л т.ө.л гээд б.о.л.д.о.г.ү.й энэ х.ү.н.э.э.с ч би г.у.й.г.а.а.г.ү.й ө.г.ө.х б.о.л.о.м.ж нь б.а.й.х.г.ү.й б.а.й.т.а.л нөгөө х.ү.м.ү.ү.с ц.а.г.д.а.а.г.а.а д.а.г.у.у.л.а.а.д энэ хамт а.м.ь.д.а.р.ч байсан х.ү.н.и.й.д о.ч.с.о.н болж т.а.а.р.а.в. Тэр ү.е.д с.а.л.ч.и.х.с.а.н т.у.с т.у.с.д.а.а байсан юм. Над руу з.а.л.г.а.а.д л тэр м.ө.н.г.и.й.г нь х.у.р.д.а.н т.ө.л.ө.ө.ч манайх ямар ө.р ш.и.р н.э.х.э.ж и.р.д.э.г г.а.з.а.р уу гэж э.л.д.в.э.э.р х.а.р.а.а.ж х.а.р.а.а.ж байгаад т.а.с.л.а.в.

Энэ а.с.у.у.д.л.а.а.с ч б.о.л.о.о.д н.о.й.р.г.ү.й ш.а.х.а.м л х.о.н.о.д.о.г байлаа. Их а.й.г.а.а.д м.а.н.а.й.х ч тийм б.о.л.о.м.ж.и.й.н а.й.л б.и.ш.э.э хотын з.а.х.а.д х.а.ш.а.а б.а.й.ш.и.н.д л өнөө м.а.р.г.а.а.ш.и.й.н х.о.о.л.о.о а.р.г.а.ц.а.а.ж а.м.ь.д.а.р.д.а.г у.л.с, т.ө.р.с.ө.н гэх а.х д.ү.ү ч б.а.й.х.г.ү.й н.а.с ө.н.д.ө.р э.э.ж.т.э.й.г.э.э л а.м.ь.д.р.а.н.а.

Би л г.э.р о.р.н.о.о гэж я.в.а.х.г.ү.й бол ө.ө.р о.р.л.о.г.о о.л.о.х б.о.л.о.м.ж байхгүй. Э.э.ж м.а.а.н.ь т.э.т.г.э.в.р.и.й.н хэдэн ц.а.а.с.а.а т.у.л.т.а.л нь з.э.э.л аваад н.а.м.а.й.г нэг их с.у.р.г.у.у.л.ь т.ө.г.с.г.ө.с.ө.н.

За т.э.г.э.э.д ө.р ш.и.р.э.э ч я.а.х.а.в а.ж.и.л хийж я.в.с.а.а.р я.в.с.а.а.р нэг т.ө.л.ж д.у.у.с.г.а.в. Энэ х.ү.н.и.й а.р г.э.р нь м.а.н.а.й.х.ы.г б.о.д.в.о.л х.а.р.ь.ц.а.н.г.у.й б.о.л.о.м.ж.и.й.н у.л.с бас а.ж.и.л т.ө.р.ө.л нь ч гэсэн. Тэгээд н.а.м.а.й.г ө.р.ө.ө т.ө.л.ж д.у.у.с.с.а.н.ы.г мэдээд э.р.г.э.э.д х.о.л.б.о.о.т.о.й б.о.л.ж эхлэвээ.

Ө.ө.р.ө.ө ч х.э.л.ж байна лээ, т.э.р х.ү.м.ү.ү.с ч.и.н.ь н.а.м.а.й.г т.ө.л гэвэл я.а.х юм гээд т.э.г.э.э.д м.а.н.а.й а.х э.г.ч н.а.р.ы.н б.ү.х д.у.г.а.а.р.ы.г ө.г.с.ө.н байсан. Надад х.а.м.а.а.г.ү.й энэ х.ү.м.ү.ү.с.э.э.с нь н.э.х гэж и.ш.ш.ш би т.э.р.н.э.э.с г.у.й.ж г.у.й.в.ш.а.а.д м.и.н.и.й ө.р.и.й.г т.ө.л.ө.ө.д ө.г.ө.ө.ч гээд я.в.а.в гэж дээ.

Би б.о.л г.э.т.э.л ц.а.л.и.н м.ө.н.г.ө.ө б.у.у.в.а.л б.э.л.э.г с.э.л.т ө.г.ө.х.д.ө.ө ч ү.н.э.т.э.й г.о.ё л г.э.с.э.н з.ү.й.л.с.и.й.г а.в.ч ө.г.д.ө.г н.э.г ю.м ө.р.н.и.й а.с.у.у.д.л.а.а.с.а.а г.а.р.а.в аа. О.д.о.о бол н.а.м.а.й.г х.а.м.т а.м.ь.д.р.а.а.д эхэлсэн 3 д.а.х.ь ж.и.л.э.э.с.э.э э.х.л.э.э.д л г.э.р.т.э.э б.а.й.л.г.а.х.а.а байсан г.э.р.т нь н.у.у.ц к.а.м.е.р с.у.у.л.г.а.а.д ю.м х.у.м.ы.г нь у.х.а.а.д м.э.д.ч.и.х.н.э гээд тэгээд т.ү.р о.й.р.х.о.н г.а.р.а.х.а.а.р бол н.а.м.а.й.г о.р.ц.о.н.д.о.о гаргаж х.ү.л.э.э.л.г.э.н.э.

Нэг у.д.а.а т.ө.р.с.ө.н өдөр нь б.о.л.о.о.д н.а.м.а.й.г ү.ү.р.и.й.н 5 ц.а.г хүртэл о.р.ц.о.н.д х.ү.л.э.э.л.г.э.ж з.о.г.с.о.о.с.о.н, 6 ц.а.г х.ү.л.э.э.л.г.э.с.э.н миний у.т.а.с ц.ү.н.х гээд ю.м.н.у.у.д.ы.г г.э.р.т.э.э ү.л.д.э.э.ч.и.х.э.э.д г.а.р.а.х.д.а.а би ч.а.м.а.а.с б.о.л.ж н.а.й.з н.ө.х.ө.д.т.э.й.г.ө.ө г.а.р.ч орох,

у.у.л.з.а.л.д.а.х нь х.о.в.о.р.д.л.о.о г.э.х.э.э.р нь их ю.м.а.а.р.а.а г.и.й.г.ү.ү.л.ж дээ гээд х.э.л.ч.и.х.с.э.н чинь з.о.д.у.у.л.ч.и.х.а.а.д о.р.ц.о.н.д нь х.ө.ө.г.д.ө.ж гарч байгаа юм. О.д.о.о бол г.а.д.у.у.р х.а.м.т я.в.а.х.г.ү.й т.у.с т.у.с.д.а.а з.а.й.г.а.а б.а.р.ь.ж явна бас н.а.м.а.й.г т.и.й.м ч а.ж.и.л х.и.й и.й.м ч а.ж.и.л х.и.й эсвэл г.а.д.а.а.д я.в гэнэ.

Тэгээд х.а.р.ь.ц.д.а.г о.х.и.д.у.у.д нь яг х.э.л.с.э.н а.ж.л.ы.г нь х.и.й.д.э.г би бол одоо м.э.д.с.э.н хирнээ л м.э.д.э.э.г.ү.й юм шиг байгаа. Өөр х.ү.н.т.э.й болоод х.у.р.д.а.н з.а.й.л.а.а.д ө.г.ө.ө.с.э.й л гэж х.ү.с.ч байна. Г.э.р х.о.р.о.о.л.о.л.д а.м.ь.д.а.р.д.а.г н.а.й.з н.ө.х.ө.д нь ч гэсэн о.л.и.г.г.ү.й ю.м.н.у.у.д бүр нэг с.э.т.г.э.х.ү.й нь ийм тийм гээд их г.о.о.ч.и.л.н.о.о намайг,

сүүлд энэ х.ү.н н.а.м.а.й.г х.у.у.р.ч байгаа юм чинь би ч гэсэн нэг ямар байдгийг нь м.э.д.р.ү.ү.л.э.е гэж бодоод өмнө нь н.а.й.з.а.л.ж байсан нэг з.а.л.у.у.т.а.й у.у.л.з.с.а.н тухай хэлсэн чинь х.э.в.т.э.р.т о.р.т.о.л з.о.д.с.о.н х.а.м.р.а.а.с ц.у.с гараад з.о.г.с.о.х.г.ү.й ө.м.с.с.ө.н хувцас тэр ч.и.г.т.э.э ц.у.с б.о.л.ч.и.х.о.о.д байхад б.и.т.г.и.й гэр орон ц.у.с.а.а.р.а.а б.у.з.а.р.л.а.а.д бай г.и.ч.и.й минь бүгдийг нь а.р.ч у.г.а.а гээд у.г.а.а.л.г.а.а.д с.у.у.л.г.а.ж байсан. Өөрөө хажууд хараад з.о.г.с.о.о.д байгаа юм тэгээд би,

ч.и ө.ө.р.ө.ө т.э.г.ж яваад б.о.л.о.о.д б.а.й.д.а.г х.ү.н.д ямар с.а.н.а.г.д.а.х.ы.г б.о.д.д.о.г.г.ү.й б.и бол н.э.г у.д.а.а и.й.м юм х.э.л.э.х.э.д я.а.г.а.а.д и.н.г.э.ж и.х з.о.д.у.у.л.а.х ё.с.т.о.й юм гэсэн чинь б.у.з.а.р я.м.а.р я.м.а.р юм гээд н.а.м.а.й.г у.р.т.а.с.г.а.г.ч.а.а.р б.ү.х б.и.е рүү о.р.о.о.л.г.о.с.о.н.

Б.а.р.ц.а.д чинь г.а.р.ч байгаа юм, б.у.з.р.ы.г чинь х.ө.ө.ж байна гээд ингээд б.а.р.а.г 10н х.о.н.о.г х.э.в.т.э.р.т байлаа, б.и.е.э.р д.ү.ү.р.э.н с.о.р.в.и, т.о.л.г.о.й т.а.р.х.и б.а.й.н.г.а ө.в.д.ө.н.ө, би чамайг ц.а.г.д.а.а.д ө.г.н.ө гэсэн чинь ч.а.м.а.й.г ч гэсэн ө.г.н.ө м.и.н.и.й ю.м.ы.г н.у.у.ц.а.а.р ү.з.д.э.г.и.й.г чинь л гэнэ.

Би о.д.о.о я.а.ж бүр м.ө.с.ө.н с.а.л.а.х вэ, г.а.н.ц э.э.ж минь у.н.а.а.д өгвөл ийм х.ү.н.т.э.й н.а.с.ы.г б.а.р.н.а гэж байхгүй. З.о.в.л.о.н ү.з.э.э.г.ү.й э.ц.э.г э.х.и.й.н.х.э.э б.у.я.н.д с.а.й.н я.в.а.а.г.а.а ө.ө.р.и.й.г.ө.ө л хийж б.ү.т.э.э.с.э.н м.э.т.э.э.р бодоод с.э.х.э.э.д байх юм би ө.р.ө.в.д.ө.л.т.э.й кино үзээд у.й.л.а.а.д с.у.у.ч.и.х.а.а.р я.м.а.р х.а.ч.и.н ш.и.ж.г.и.й.н ю.м үздэг юм гэнэ. Одоо бол намайг ф.э.й.с.б.ү.ү.к.и.й.н н.а.й.з.а.а.р.а.а ч а.в.д.а.г.г.ү.й х.а.р.и.л.ц.д.а.г

х.ү.ү.х.н.ү.ү.д нь з.ө.н.д.ө.ө х.у.р.д.х.а.н л өөр ю.м.т.а.й болоод з.а.й.л.а.а.д ө.г.ө.ө.с.э.й х.ү.м.ү.ү.с н.а.м.а.й.г с.а.л.а.а.д я.в.ч.и.х.г.ү.й яасан т.э.н.э.г х.ү.ү.х.э.н бэ гэж бодох байх. Гэхдээ я.г цагаа т.у.л.а.х.а.а.р д.а.с.с.а.н э.м.э.г.т.э.й ө.ө.р.т.ө.ө б.у.р.у.у өгөөд л я.в.а.а.д б.а.й.д.а.г юм. Харин бүр с.ү.ү.л.д.э.э олон х.у.у.р.т.а.г.д.а.а.д э.х.л.э.х.э.э.р их и.т.г.э.л а.л.д.а.р.ч э.х.л.э.х.э.э.р.э.э л нэг у.х.а.а.н о.р.н.о бас зарим о.х.и.д х.ү.ү.х.н.ү.ү.д и.х д.у.р.т.а.й юм би ч энэ х.ү.н.и.й с.э.т.г.э.х.ү.й нь э.р.ү.ү.л э.с.э.х.т их э.р.г.э.л.з.э.ж байна…

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно