Press "Enter" to skip to content

Т.а.л.и.й.г.а.а.ч н.ө.х.р.и.й.н минь с.ү.н.с.н.э.э.с а.й.х.г.ү.й гэвэл Н.А.М.А.Й.Г Э.Д.Л.Э.Х ГЭЭД Ү.З.Э.Х.Г.Ү.Й юу…

Юун түрүүнд х.ү.н.л.э.г б.у.с гэмээр з.ү.й.л б.и.ч.и.ж буйдаа х.ү.л.ц.э.л өчье. Гэвч хэн н.э.г.э.н.д б.а.с ч.и.г с.у.р.г.а.м.ж.т.а.й гэмээр з.ү.й.л байгаа учраас з.о.р.и.г.л.о.н б.и.ч.и.ж байна. Ер нь монголчууд н.а.с.а.н.д х.ү.р.с.э.н хүүгээ б.э.л.э.в.с.э.н э.м.т.э.й н.ө.х.ц.ө.х.г.ү.й байхыг з.а.х.и.д.а.г. Энэ нь с.э.ж.и.г с.ү.ж.г.э.э.с.э.э гадна уг эмэгтэйн т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхрийг х.ү.н.д.э.т.г.э.ж буй х.э.р.э.г юм.

Үүнтэй холбоотой нэгэн х.э.р.э.г я.в.д.а.л хэдэн жилийн өмнө б.о.л.ж өнгөрсөн билээ. Энэ я.в.д.л.ы.г хэн хэлсэн нь х.а.м.а.а.г.ү.й бөгөөд зөвхөн б.о.л.ж ө.н.г.ө.р.с.ө.н зүйлийг л с.и.й.р.ү.ү.л.ж байна…. Айлын г.а.н.ц х.ү.ү Эрдэнэ э.х.н.э.р а.в.а.х болсноо эцэг, эх хоёртоо дуулгасан нь б.ө.ө.н баяр х.ө.ө.р д.а.г.у.у.л.а.в.

Үнэндээ Эрдэнэ аль дунд сургуульд байх үеэсээ л Урнаад д.у.р.л.а.с.а.н аж. Эрдэнэ хэний ч н.ү.д.э.н.д ү.л а.н.з.а.а.р.а.г.д.а.х д.а.р.у.у.х.а.н нэгэн байхад Урнаа нь царай зүс, б.и.е хаагаараа сургуульдаа л гэж яригддаг нэгэн байв. Тийм ч учраас царай з.ү.с.э.н.д.э.э э.р.д.э.н хамаа н.а.м.а.а.г.ү.й а.а.ш.и.л.с.а.а.р нүүр нь х.а.г.а.р.с.а.н, зарим хүмүүсийн х.э.л.д.г.э.э.р г.а.л.з.у.у а.м.ь.т.а.н.

Тэр чинээгээр х.ө.в.г.ү.ү.д т.ү.ү.н.и.й х.о.й.н.о.о.с ү.х.э.л.д.э.н г.ү.й.ж у.л.а.м х.а.д.а.н.д г.а.р.г.а.н.а. Эдгээр хөвгүүдийн нэг нь Эрдэнэ байлаа. Урнаа яагаад ч юм эдэн дундаас Эрдэнэд илүү д.о.т.н.о. Гэхдээ түүнд х.а.й.р.т.а.й, д.у.р.т.а.й.д.а.а б.у.с зүгээр л н.о.м.х.о.н т.о.м.о.о.т.о.й болохоор нь тэр. С.а.й.х.а.н х.ү.ү.х.н.и.й ө.м.д.н.и.й т.э.л.э.э с.у.л.х.а.н байдаг хойно доо. Урнаа дунд сургуульд байхаасаа л эхлээд б.э.л.г.и.й.н а.ж.и.л.д оржээ.

Бүр а.н.х.н.ы.х нь э.р х.ү.н б.и.е.и.й.н тамирынх нь б.а.г.ш з.а.л.у.у б.о.л.ж таарав. Энэ бүх с.у.р.а.г чимээг Эрдэнэ с.о.н.с.о.о.г.ү.й б.и.ш сонсож л байв. 10- р ангиа төгсөөд Урнаа конкурсэндээ у.н.а.с.а.н бол Эрдэнэ З.ө.в.л.ө.л.т.ө.д (О.р.о.с) суралцах хуваарь авчээ. Эрдэнэ М.о.с.к.в.а.д о.ч.о.о.д олон сайхан о.х.и.д, х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.и.й.н дунд о.р.с.о.н а.в.ч а.н.х.н.ы х.а.й.р.а.а м.а.р.т.а.а.г.ү.й.г.э.э.р ү.л барам ш.у.в.у.у болгоноор х.э.л д.у.у.л.г.а.ж, шуудан болгоноор захиа д.а.й.ж байв.

Энэ хооронд Урнаа нэгэн эртэй а.м.ь.д.р.а.х.ч.а.а.н а.я.д.а.а.д с.а.л.с.а.н гэдэг. Чингэж 1990 оны хавар Эрдэнэ сургуулиа төгсөн х.э.э.р.и.й.н г.а.л.у.у н.и.с.э.н ү.л хүрэх газраас эрдэм ө.в.ө.р.т.л.ө.н иржээ. Улс орон зах зээлд шилжээд хөл т.о.л.г.о.й.г.о.о олохоо б.о.л.ь.с.о.н учраас Эрдэнэд ажил т.ө.р.ө.л ч о.л.д.с.о.н.г.ү.й.

Ингээд 1991 оноос эхлэн ганзагын н.а.й.м.а.а.н.д гарсан байна. Ингэж мөнгөтэй б.о.л.ж эхлэхэд нь нөхрөөсөө дөнгөж с.а.л.а.а.д байсан Урнаа түүн дээр ирж н.а.а.л.д.а.в. Нөхрөөсөө нэг х.ү.ү.х.э.д г.а.р.г.а.с.а.н нь таван н.а.с хүрчээ. А.м.и.н з.ү.р.х.н.э.э.с.э.э түүнд д.у.р.л.а.с.а.н байсан Эрдэнэ ц.а.а.ш.а.а хэмээн н.ү.д ү.з.ү.ү.р.л.э.х нь б.ү.ү х.э.л а.л.г.а д.э.л.г.э.н у.г.т.ж.э.э. Чингэж баяр хөөр болсноор с.ү.р д.у.у.л.и.а.н.т.а.й.х.а.н х.у.р.и.м н.а.й.р хийжээ.

Олон э.р.и.й.н ө.в.ө.р д.а.м.ж.и.н д.а.р.ж.и.н я.д.у.у.х.а.н т.э.н.т.э.р т.у.н.т.а.р алхалж явсан Урнаа б.ү.с.г.ү.й ёстой л ж.а.р.г.а.л.а.а о.л.с.о.н байлаа. Ганзагын наймаанаас ашиг хангалттай о.л.ж байсан учраас т.о.с.о.н.д у.м.б.а.х, т.о.р.г.о.н.д х.ө.л.б.ө.р.ө.х болжээ. Эрдэнэ наймаанаас олсон ашгаараа компани байгуулан бизнесээ өргөжүүлснээр ашиг орлого нь улам бүр нэмэгдсэн байна.

Хөрөнгө чинээ нь нэмэгдэж ж.а.р.г.а.х.ы.н хирээр Урнаагийн б.о.л.д.о.г.г.ү.й з.а.н нь х.ө.д.л.ө.ж хаа х.а.м.а.а.г.ү.й э.р.ч.ү.ү.д.т.э.й с.а.м.у.у.р.а.х болов. Эрдэнэ мэдсэн ч яаж ч ч.а.д.д.а.г.г.ү.й байлаа. Тэрбээр х.а.й.р.а.н.д.а.а х.ү.л.э.г.д.с.э.н нь тэр аж. Харин Урнаа ж.и.р.э.м.с.э.л.ж х.ү.ү т.ө.р.ү.ү.л.с.н.э.э.р с.а.в.с.а.г с.а.м.у.у.н з.а.н нь түр ч а.т.у.г.а.й д.а.р.а.г.д.а.в.

Гэвч энэ ж.а.р.г.а.л нь удаан ү.р.г.э.л.ж.и.л.ж, энэ айл э.л.э.г б.ү.т.э.н б.а.й.ж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. 1994 оны хавар хөдөөгүүр а.р.ь.с ш.и.р а.в.ч явсан Эрдэнэ а.в.т.ы.н о.с.л.о.о.р ө.ө.д болжээ. Мэдээж х.э.р.э.г ө.м.ч х.ө.р.ө.н.г.ө нь э.х.н.э.р, х.ү.ү.х.д.э.д нь үлдсэн бөгөөд т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н ахан дүүс ж.у.д.а.г.т.а.й хүмүүс байсан учраас Урнаатай с.о.х.о.р з.о.о.с ч б.у.л.а.а.ц.а.л.д.с.а.н.г.ү.й.

Ингэж Урнаа компанийн захирал б.о.л.ж х.у.в.и.р.л.а.а. Х.а.н.и.а а.л.д.с.а.н хүн ямар л ө.ө.д байхав. Хагас жил ш.а.х.а.м г.у.н.ь.ж я.в.с.а.н.ы эцэст с.э.т.г.э.л.э.э сэргээх а.р.г.а боджээ. Энэ нь мэдээж х.э.р.э.г түүний х.а.р б.а.г.а.а.с.а.а с.у.р.с.а.н н.а.р.г.и.а.н ц.э.н.г.э.э.н нь байлаа. Ингэж их с.а.м.у.у.р.а.л нь ямар ч х.а.р.а.а х.я.н.а.л.т.г.ү.й.г.э.э.р эхэллээ.

Чингэж с.а.д.а.р.л.а.ж явах ү.е.с.т.э.э нэгэн х.а.р.х.ү.ү.т.э.й учирснаар Урнаагийн у.х.а.а.н нь б.а.г.а ч болов ц.э.л.м.э.ж.э.э. З.о.в.л.о.н, ж.а.р.г.а.л.а.а х.у.в.а.а.л.ц.с.а.а.р х.а.н.и.л.а.х суух дээрээ т.у.л.с.а.н юм байх. Х.а.д.м.у.у.д.д.а.а э.в.г.ү.й с.э.т.г.э.г.д.э.л т.ө.р.ү.ү.л.э.х.г.ү.й.н тулд Урнаа сайхь х.а.р.х.ү.ү.г.э.э гэртээ н.у.у.ц.а.а.р а.в.ч ирэхээр ш.и.й.д.ж.э.э.

Шинэ жилийн шөнө х.ө.л.т.э.й.х.э.н баяр тэмдэглэсэн х.о.с.у.у.д Урнаагийн гэрт ирсэн байна. Урнаа хоёр хүүхдээ нөгөө өрөөндөө о.р.у.у.л.ч.и.х.а.а.д х.а.р.х.ү.ү.г.э.э дагуулан х.ө.н.ж.и.л.д оржээ. Д.у.р т.а.ч.а.а.л.д.а.а м.а.н.с.у.у.р.с.а.н з.а.л.у.у Урнаагийн у.м.д.а.г.т э.р.х.т.э.н.э.э у.г.л.а.х тэрхэн а.г.ш.и.н.д.а.а “аа” х.э.м.э.э.н м.у.у.х.а.й о.р.и.л.ж босон х.а.р.а.й.х нь тэр.

Д.у.р.л.а.л т.а.ч.а.а.л.д.а.а м.а.н.с.у.у.р.а.а.д г.а.л.з.у.у.р.а.х ш.а.х.а.ж байсан Урнаа ч и.х.э.д г.а.й.х.а.ж,- Х.а.й.р.т минь, яагаа вэ? гэж асуухад нөгөөх нь ч.и.ч.р.э.н д.а.г.ж.и.ж “Энэ өрөөнд нэгэн н.ү.ц.г.э.н эр намайг х.а.р.а.а.д байна” гэж э.э.р.ч м.у.у.р.а.н хэллээ. Х.ү.ү.х.э.н ч г.а.й.х.с.а.н м.а.я.г.т.а.й,

– За, юун ч а.й.м.х.а.й юм бэ дээ? Би чамайг а.р.х.и б.а.г.а у.у гэж хэлээ биз дээ? гэж а.а.л.ь.г.ү.й.т.э.н э.р.х.т.э.н.э.э.с нь б.а.р.и.н өөр рүүгээ т.а.т.а.х.а.д з.а.л.у.у улам ч их а.й.н,- Урнаа, нөгөөх чинь одоо чи бид хоёрын д.э.р.г.э.д х.ү.р.э.э.д ирлээ ш дээ гэж а.р.а.й я.д.а.н х.э.л.э.э.д х.о.й.ш.о.о.г.о.о гэдийв.

Урнаа б.ү.с.г.ү.й э.р.х.б.и.ш нэгийг с.э.т.г.э.с.э.н бололтой.- За, тэгвэл г.э.р.л.э.э а.с.а.а.ч.и.х.ъ.я. Чи тэгээд а.й.х ю.м.г.ү.й эр хүнийхээ а.ж.л.ы.г х.и.й.г.э.э.р.э.й гээд г.о.о.л.и.г б.и.е, т.о.н.т.г.о.р ө.г.з.г.ө.ө г.я.л.а.л.з.у.у.л.а.н с.а.р.н.ы г.э.р.э.л.д ц.а.й.в.а.л.з.у.у.л.а.н б.о.с.ч г.э.р.э.л а.с.а.а.л.а.а. Г.о.л шиг т.у.н.г.а.л.а.г б.и.е, у.м.д.а.г.н.ы.х нь гурвалжин х.а.р үс т.э.р.г.ү.ү.т.н.и.й.г харсан э.р.и.й.н а.й.д.а.с х.ү.й.д.э.с маш а.м.а.р.х.а.н х.и.й.с.э.н о.д.о.ж д.у.р т.а.ч.а.а.л нь с.э.р.г.э.ж эхлэв.

Ингээд л у.л.а.а.н г.а.л.з.у.у юм шиг с.е.к.с.д.э.ж байтал нь ч.и.й.д.э.н нь п.а.н.х.и.й.н б.у.у.д.а.ж ү.й.р.м.э.г шиг ч.а.р.м.а.й ш.а.л.д.а.н эрийн н.у.р.у.у.н дээр б.у.т.р.а.н у.н.а.ж.э.э. Тэгснээ з.а.л.у.у м.у.у.х.а.й о.р.и.л.о.н ч.а.р.м.а.й ш.а.л.д.а.н чигээрээ х.а.а.л.г.а онгойлгон г.а.р.ч гүйжээ. Урнаа ч хойноос нь хувцсаа өмсөж гарахад б.о.л.з.о.о.т хархүү нь цасан дээгүүр хөл н.ү.ц.г.э.н г.ү.й.с.э.э.р б.у.л.а.н тойрон а.л.г.а болсон аж.

Маргааш өглөө нь сайхь эр х.ө.л.д.ө.ж ү.х.с.э.н нь олдсон байна. Үүнээс болоод Урнаа бага зэрэг о.р.о.о.г.д.с.о.н боловч ү.х.э.л нь гаднын н.ө.л.ө.ө.г.ү.й байсан у.ч.р.а.а.с я.л з.э.м.г.ү.й с.а.л.а.в. Урнаад энэ ү.х.э.л м.э.д.э.э.ж н.ө.л.ө.ө.л.с.ө.н нь ойлгомжтой. Гэвч х.о.р.м.о.й с.у.л.т.а.й э.м, а.р.х.и.н.д ш.а.р.т.с.а.н эр хоёрт х.а.ш.и.р.н.а гэх ойлголт байх б.и.ш дээ.

Дахиад л нэгэн э.р.т.э.й б.ө.г.с б.ө.ө.р.ө.ө.р.ө.ө х.о.л.б.о.г.д.о.ж о.р.х.и.в. Уг залууг Даваа гэх бөгөөд а.р.а.а б.о.д.о.х талаар м.а.р.у.у.х.а.н, д.у.р т.а.ч.а.а.л.д.а.а т.о.л.г.о.й.г.о.о з.а.х.и.р.у.у.л.с.а.н нэгэн байлаа. Тэрбээр нэгэн үдэш г.э.н.э.т.х.э.н Урнаагийн х.а.а.л.г.ы.г ц.о.х.и.в. Урнаа хаалга т.а.й.л.ж ө.г.ө.х.д.ө.ө өмнөх я.в.д.л.ы.г с.а.н.а.ж бага зэрэг а.й.м.а.г.л.а.н байсан а.в.ч “Тэр л г.а.л.з.у.у.р.ч.и.х.с.а.н байсныг би м.э.д.э.э.г.ү.й байсан биз” гэж өөрийгөө т.а.й.в.ш.р.у.у.л.а.а.д “ор л доо” хэмээн инээд а.л.д.ж.э.э.

Урнаа ч цай, х.о.о.л х.и.й.н зургийн цомог үзүүлэнгээ,- Т.а.л.и.й.г.а.а.ч н.ө.х.ө.р м.а.а.н.ь энэ шүү дээ гэж зургийг нь з.а.а.с.а.н х.и.р.н.э.э “х.а.й.р.т минь” гэж н.я.л.у.у.р.ч байв. Хүүхдүүдээ у.н.т.а.н.г.у.у.т тэр хоёр гэрлээ у.н.т.р.а.а.н х.ө.н.ж.и.л.д.ө.ө оржээ. Яг л у.м х.у.мы.г н.и.й.л.ү.ү.л.э.х.и.й.н д.а.в.а.а.н дээр Даваа г.э.н.э.т.х.э.н с.э.р.в.э.л.з.э.э.д явчихав.

Тэгснээ ч.и.х.э.н.д нь,- Танай н.ө.х.ө.р чинь н.а.с б.а.р.с.а.н гээ биз дээ?- Тэгээд я.а.г.а.а.в?- Тэр б.у.л.а.н.д наашаа х.а.р.а.а.д з.о.г.с.о.ж байна ш дээ. Х.а.р.а.н.х.у.й м.ө.р.т.л.ө.ө х.а.р.а.г.д.а.ж байна гэж хэлэхэд нь,- За, чи юугаа с.о.л.и.о.р.о.о.д байгаад юм? Алив миний х.ө.х.и.й.г ү.н.с.э.э.ч г.э.ж н.я.л.у.у.р.л.а.а. Залуу ч ү.г.э.н.д нь о.р.о.н х.ө.х.и.й.г нь ү.н.с.э.ж байснаа э.р.х.т.э.н.э.э ш.у.р.г.у.у.л.а.х гэж байснаа м.у.у.х.а.й о.р.и.л.о.н г.а.р.ч иржээ. Б.ү.с.г.ү.й ч а.й.ж о.р.х.и.в.

Энэ я.в.д.а.л хоёр дахь у.д.а.а.г.а.а д.а.в.т.а.г.д.а.ж буй учраас шууд л т.ү.р.г.э.н т.у.с.л.а.м.ж д.у.у.д.с.а.н байна. Т.ү.р.г.э.н.и.й машин а.з.а.а.р м.а.ш х.у.р.д.а.н и.р.ж о.р.ц.о.н.д н.ү.ц.г.э.н зогсож байсан Давааг а.в.ч явчээ. Даваа ч с.э.т.г.э.л м.э.д.р.э.л.и.й.н э.м.н.э.л.э.г.т,- Урнаагийн н.ө.х.ө.р нь ү.х.э.э.г.ү.й гэж ү.г.л.э.с.э.э.р а.м.ь.с.г.а.л х.у.р.а.а.с.а.н гэдэг. Хэдийгээр т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхрийнх нь с.ү.н.с Урнаад х.а.р.а.г.д.д.а.г.г.ү.й ч гэсэн түүнийг х.а.р.а.м.л.а.н д.э.р.г.э.д нь б.а.й.д.г.и.й.г г.а.д.а.р.л.а.ж.э.э. . .

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно