Press "Enter" to skip to content

87 настай эмэгтэй гэртээ г.а.н.ц.а.а.р.а.а и.х.э.д ө.л.с.с.ө.н.д.ө.ө ц.а.г.д.а.а дуудахад…

Италид 87 настай эмэгтэй ц.а.г.д.а.а дууджээ. Учир нь гэртээ ганцаараа бас маш их ө.л.с.с.ө.н байжээ. Харин манайд ц.а.г.д.а.а ингэх болов уу? Олон хүн санал н.э.г.т.э.й.г.э.э.р ү.г.ү.й гэж хэлэх биз ээ. Б.у.р.у.у т.о.г.т.о.л.ц.о.о хүнийг ч б.у.р.у.у болгодог. Ц.а.г.д.а.а болгон д.э.э.р.э.н.г.ү.й х.а.р.и.ц.а.а.т..ай, хүн ч.а.н.а.р.г.ү.й хүмүүс б.а.й.д.а.г.г.ү.й. Зөвхөн х.у.у.л.ь ж.у.р.м.а.а ү.л т.о.о.с.о.н хүмүүс, б.у.с.д.ы.г ү.л т.о.о.с.о.н м.у.у.х.а.й хүмүүс дунд м.у.у хүний д.ү.р э.с.г.э.х хэрэгтэй боллчихдог.Гэхдээ нийгмээрээ, нийтээрээ ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.ө.х гээд хичээвэл Европ шиг АНУ тэднээс илүү сайхан нийгмийг Монголдоо ц.о.г.ц.л.о.о.ж чадна шүү дээ. Т.о.г.т.л.ц.о.о.г.о.о, хандлагаа ө.ө.р.ч.л.ө.х.ө.д л болно. Хүмүүсээ а.м.ь.д.д.а.а б.и.е б.и.е.н.э.э х.а.й.р.л.а.я.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно