Press "Enter" to skip to content

Х.а.р д.о.м.ч Чжан овогт М.о.н.г.о.л.о.о.с х.ө.ө.г.д.ө.х.д.ө.ө с.ү.ү.ж.н.и.й я.с.ы.г хөөгөөр будаж үлдээжээ. УЧИР НЬ…

Х.а.р д.о.м.ч Чжан овогт М.о.н.г.о.л.о.о.с х.ө.ө.г.д.ө.х.д.ө.ө с.ү.ү.ж.н.и.й я.с.ы.г х.ө.ө.г.ө.ө.р б.у.д.а.ж үлдээжээ… 1981 онд олон арван х.я.т.а.д айлыг М.о.н.г.о.л.о.о.с а.л.б.а.д.а.н г.а.р.г.а.ж байсныг 40-өөс дээш насныхан санаж буй байх. Мэдээж хэрэг М.о.н.г.о.л.о.о.с гарах д.у.р.г.ү.й байсан хужаа нар зүгээр ч нэг яваад ө.г.ө.ө.г.ү.й нь ойлгомжтой. Эдгээр айлуудын дунд Чжан Дүфэ гэдэг л.у.у.х.а.а.н.ы нэр орсон нь с.а.н.а.м.с.а.р.г.ү.й х.э.р.э.г б.и.ш байжээ.

Гаднаас нь харахад г.о.й.д я.л.г.а.р.а.х юмгүй п.а.а.ц.г.а.н.а.с.а.н ө.в.г.ө.н луухан тэр үеийн хужаа нарын ш.ү.т.э.э.н болсон нэгэн байлаа. 1940-өөд оны сүүлчээр орж ирсэн энэ ө.в.г.ө.н луухаан яагаад бусаддаа тэгтлээ ш.ү.т.э.г.д.д.э.г болсон нь танд с.о.н.и.н байгаа нь тодорхой. Чжан Дүфэ нь Х.я.т.а.д.ы.н өмнөд муж болох Шандунь нутагт т.ө.р.ж ө.с.ч.э.э.

Эцэг нь хүүгээ т.а.й.г.а.н болгож хааны ордонд оруулах х.ү.с.э.л.т.э.й байсан боловч б.ү.т.э.э.г.ү.й аж. Чжан овгийнхон удмаараа х.а.р д.о.м, х.а.р.а.а.л х.и.й.д.э.г, х.о.р н.а.й.р.у.у.л.а.х тал дээрээ алдартай учраас нэгэн х.а.р д.о.м.ч луухаанд ш.а.в.ь о.р.у.у.л.с.а.н гэдэг. Чжан хүү ч сайн сурч байлаа. Багш түүнийг,- Үүний сэтгэл тэр аяараа х.а.р.а.а.р б.у.д.а.г.д.с.а.н байна. Тийм ч учраас сайн д.о.м.ч болох нь гэж магтдаг байсан аж.

Нэгэн удаа хөршийнхөө Бао овогтой м.а.н.т.у.у б.у.л.а.а.л.д.с.а.н Чжан з.о.д.у.у.л.ж орхив. Тэр у.й.л.а.н х.а.й.л.а.н гэрээдээ орж ирчихээд, – Би Бао овогтынхныг г.о.л.о.м.т.о.о.р нь у.с.т.г.а.н.а хэмээн у.й.л.ж байжээ. Үүнийг сонссон хөршийн а.в.г.а.й Бао о.в.о.г.т.о.н.д орж хэлэхэд нь тэр х.а.в.ь.д.а.а л б.а.я.н гэгддэг данжаад Бао,- Тэр м.у.у г.у.й.л.г.а.ч.и.н н.у.с.г.а.й ү.х.с.э.н.э.э х.у.ц.а.ж байгаа юм. Би Чжан овогтынхныг ажлаас нь х.а.л.л.а.а гэж хэлжээ.

Үнэхээр ч маргааш өглөө нь тэр Чжан овогтыг а.ж.л.а.а.с х.а.л.ж о.р.х.и.в. Хүүгээ з.о.д.о.ж,- Чамаас болж х.а.л.а.г.д.л.а.а гэж у.н.д.у.у.ц.а.х.а.д хүү нь,- Зүгээр ээ. Бао овогтынхон маргааш ү.х.н.э гэж хэлсэн ажээ. Маргааш нь Бао овогт эхнэр, хүүхэдтэйгээ өдрийнхөө х.о.о.л.ы.г и.д.э.ж байтал гэнэтхэн х.а.й.р.т.а.й н.о.х.о.й нь а.р.с.л.а.н б.а.р шиг д.ү.ү.л.ж ирээд бүгдийнх нь х.о.о.л.о.й.г т.а.с т.а.т.а.ж о.р.х.и.ж.э.э. Х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й нь дэргэд нь хараад зогсож байсан з.а.р.ц э.м.э.г.т.э.й.г о.г.т.х.о.н ч т.о.о.л.г.ү.й эргээд т.а.й.в.а.н гэгч нь хэвтэж о.р.х.и.ж.э.э.

Энэ явдлаас болон тосгон даяар Чжан х.ү.ү.г ш.ү.т.э.х болсон аж. Бүр зэргэлдээ тосгоны нэгэн б.а.я.н э.р а.м.ь.д и.л.ж.и.г ш.а.н х.ө.л.с.ө.н.д нь өгч байгаад хөршийнхөө эрд х.а.р.а.а.л хийлгэж залуу сайхан э.х.н.э.р.и.й.г нь а.в.ч с.у.у.с.а.н удаатай. Ингэж нэрд гарсан Чжан овогт Бээжинд очиж суурьшжээ. Ер нь х.я.т.а.д.у.у.д.ы.н дунд “Жинхэнэ д.и.в.а.а.ж.и.н гэдэг Ар М.о.н.г.о.л.д байдаг” гэсэн яриа байдаг учраас х.и.л д.а.в.а.х.ы.н м.ө.р.ө.ө.с.ө.л болж байжээ.

Ингээд явганаар алхсаар х.и.л д.а.в.с.а.н гэдэг. Тэрбээр М.о.н.г.о.л.ы.н х.и.л.ч.д.э.д,- Б.и Я.п.о.н.ы т.ү.р.э.м.г.и.й.л.э.г.ч.д.э.э.с з.у.г.т.а.ж я.в.а.а э.х о.р.о.н.ч хэмээн өөрийгөө танилцуулснаар М.о.н.г.о.л руу орсон гэдэг. Улаанбаатар хотод түүнийг ирж буй с.у.р.г.а.а.р хужаа нар орон байр, мөнгө төгрөг бэлдчихсэн хүлээж байжээ. Ингээд л М.о.н.г.о.л.д ирсэн х.а.р д.о.м.ч Чжан хүндтэй хүний нэг болж хувирчээ.

Тэр х.я.т.а.д э.х.н.э.р авсан боловч залуухан м.о.н.г.о.л х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.э.э.р з.у.г.а.а.г.а.а г.а.р.г.а.х.д.а.а г.а.р.г.у.у.н нэгэн байлаа. М.о.н.г.о.л.ч.у.у.д.ы.г х.а.р.а.а.ж, х.а.р д.о.м хийж т.ө.р, з.а.с.г.и.й.г нь у.н.а.а.с.а.й гэж м.ө.р.ө.ө.д.н.ө. Ийм л нэгэн луухааныг М.о.н.г.о.л.о.о.с а.л.б.а.д.а.н г.а.р.г.а.х хүмүүсийн тоонд о.р.у.у.л.ч.и.х.с.а.н байжээ. Түүнийг а.в.ч ү.л.д.э.х.и.й.н тулд х.я.т.а.д ц.у.с.т.а.й э.р.л.и.й.з, х.у.р.л.и.й.з.у.у.д өчнөөн о.р.о.л.д.о.о.д ч д.и.й.л.с.э.н.г.ү.й.

Тэрбээр явахдаа хашаандаа баахан юм б.у.л.а.н ш.и.в.ш.л.э.г х.и.й.г.э.э.д явж о.д.с.о.н гэдэг. Энэ магадгүй хэмээн б.о.л.г.о.о.м.ж.и.л.ж ш.ө.н.ө.ө.р н.э.г.ж.л.э.г хийх болсон аж. Гэвч НАХЯ-ыхан нэгэн ө.в.г.ө.н л.а.м дээр очсоноор у.ч.и.р.ч б.о.л.з.о.ш.г.ү.й а.ю.у.л.а.а.с м.у.л.т.а.р.с.а.н гэдэг. Ө.в.г.ө.н л.а.м өмнөө с.ү.ү ц.а.ц.с.а.а.р очиж уг н.ү.х.э.н дээр ч.ө.м.г.ө.н г.а.н.л.и.н ү.л.э.э.ж байснаа х.а.р х.а.д.г.а.а.р гараа о.р.о.о.г.о.о.д

у.х.т.а.л л дотроос нь хүний с.ү.ү.ж.н.и.й я.с.ы.г х.ө.ө.г.ө.ө.р б.у.д.ч.и.х.с.а.н гарч ирсэн гэдэг. Уг с.ү.ү.ж.н.и.й я.с.ы.г тэр д.о.р нь ш.а.т.а.а.с.а.н бөгөөд г.а.л дээр х.а.я.х.а.д хэн нэгэн хужаа,- Хай яа, ү.х.в.э.э хэмээн о.р.и.л.ж байжээ. Үнэхээр ч Чжан овогт яг тэр үеэр Замын-Үүдээр гараад л ү.х.с.э.н гэдэг бөгөөд б.и.е нь х.а.р н.ү.ү.р.с болчихсон байсан гэнэ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно