Press "Enter" to skip to content

Цэвэлийн Ваанчигжамбаа нь 7- р ангид байхдаа үеийнхээ хүүхдийг х.у.т.г.а.л.ч.и.х.а.а.д. Найзууд минь баяртай гээд хүүхдийн к.о.л.о.н.и руу а.ч.и.г.д.ж.э.э…

Я.С Ц.О.О.Ж.И.Н.Д Г.А.Н.И.Х.А.Р.С.А.Н Т.О.М Я.Л.Т.А.Н Ц.Э.В.Э.Л.И.Й.Н ВААНЧИГЖАМБАА Е.р.т.ө.н.ц.ө.д х.ү.н б.о.л.ж т.ө.р.ө.ө.д а.м.ь.д.а.р.л.ы.н.х.а.а д.и.й.л.э.н.х хэсгийг ө.р.г.ө.с.т т.о.р.н.ы ц.а.а.н.а ө.н.г.ө.р.ө.ө.х а.з.г.ү.й т.а.в.и.л.а.н.т.а.й х.ү.м.ү.ү.с ц.ө.ө.н.г.ү.й байдаг. Тэдний н.э.г нь Дорноговь а.й.м.г.и.й.н ц.у.у.т а.т.а.м.а.н Цэвэлийн Ваанчигжамбаа м.ө.н.ө.ө.с м.ө.н.

1960- аад оны үед з.а.л.у.у.с.ы.г э.р.д.э.м б.о.л.о.в.с.р.о.л, а.ж.и.л х.ө.д.ө.л.м.ө.р.т у.р.и.а.л.а.н д.у.у.д.с.а.н, х.а.й.р д.у.р.л.а.л, баяр баясал, д.у.у х.у.у.р цалгисан А.л.т.а.н Ү.е байсан юм. Энэхүү а.л.т.а.н ү.е.и.й.г Ваанчигжамбаа з.ү.г.э.э.р нэг т.о.й.р.ч ө.н.г.ө.р.с.ө.н.г.ү.й. Х.э.т х.ө.м.г.ө.м.с.ө.г, о.м.о.г б.а.р.д.а.м с.э.т.г.э.л.г.э.э нь я.л.а.н д.и.й.л.ж 7- р ангид байхдаа ү.е.и.й.н.х.э.э х.ү.ү.х.д.и.й.г х.у.т.г.а.л.ч.и.х.а.а.д

Н.а.й.з.у.у.д м.и.н.ь баяртай гээд х.ү.ү.х.д.и.й.н к.о.л.о.н.и руу а.ч.и.г.д.ж.э.э. Х.ү.н т.а.н.и.х.г.ү.й м.э.д.э.х.г.ү.й х.ө.д.ө.ө.х н.у.т.г.и.й.н э.г.э.л б.о.р х.ү.ү хотын хөл х.ө.д.ө.л.г.ө.ө.н, н.ү.р.г.э.л.с.э.н и.х ч.и.м.э.э.н.д хэсэг с.а.т.а.а.р.а.н, ч.а.а.ш.л.а.а.д н.а.с.а.н т.у.р.ш.д.а.а Э.в.д.р.э.х.и.й.н х.у.т.а.г- ыг олох а.р.а.а.т.н.у.у.д.ы.н ц.у.г.л.а.р.а.л.т.а.н.д о.ч.о.о.д с.о.х.о.р.ы.н газар с.о.х.о.р, д.о.г.о.л.о.н.г.и.й.н газар д.о.г.о.л.о.н явахаар ш.и.й.д.э.ж х.у.т.г.а з.о.д.о.о.н, т.а.н.х.а.й д.э.э.р.м.и.й.н Х.а.а.н б.о.л.с.о.н байна.

Ийнхүү тэр *З.а.с.а.н.г.и.й.н д.о.в.ж.о.о.н.о.о.с ш.о.р.о.о а.т.г.а.а.д з.а.л.у.у н.а.с.н.ы.х.а.а б.о.с.г.ы.г а.л.х.а.в. Хэрвээ Ваанчигжамбаа *З.а.м.ы.н ц.э.ц.г.э.э.р б.о.г.ц.о.о д.ү.ү.р.г.э.э.д з.а.л.у.у н.а.с.н.ы.х.а.а б.о.с.г.ы.г а.л.х.с.а.н бол* түүнд у.р ч.а.д.в.а.р у.х.а.а.н, х.ү.ч чадал а.в.ъ.я.а.с б.и.л.э.г дүүрэн ц.о.г.ц.о.л.с.о.н байв. Гэвч х.у.в.ь т.а.в.и.л.а.н түүнийг б.у.р.у.у ч.и.г рүү нь э.р.г.ү.ү.л.ч.и.х.ж.э.э.

Замын ц.э.ц.г.и.й.г, з.а.с.а.н.г.и.й.н ш.о.р.о.о.г.о.о.р с.о.л.ь.с.о.н Ваанчигжамбаа х.ү.ү.х.д.и.й.н к.о.л.о.н.и.о.с т.о.м.ч.у.у.д.ы.н ш.о.р.о.н.д ш.и.л.ж.и.ж, ц.а.а.ш.л.а.а.д ч.а.н.г.а, о.н.ц.г.о.й, г.я.н.д.а.н гээд б.ү.х.н.и.й.г д.у.у.с.г.а.с.а.н байна. Э.г.э.э.т.э.э.л д.э.э.д хэмжээ а.в.с.а.н.г.ү.й. Ваанчигжамбаа нь Х.а.ж.у.у- У.л.а.а.н.ы ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.т.э.й к.о.л.о.н.и.д о.ч.о.о.д б.р.и.г.а.д.ы.н д.а.р.г.а, х.я.н.а.г.ч нараа д.а.р.а.м.т.л.а.а.д ажил х.и.й.ж ө.г.д.ө.г.г.ү.й н.и.л.э.э.д т.а.н.х.а.й байсан гэдэг. Х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.ы.н д.у.н.д

Ваанчигжамбаагийн тухай *Дорноговийн а.й.х.т.а.р х.у.л.и.г.а.а.н х.ү.ү.х.э.д гэсэн ц.у.у д.э.г.д.э.ж, түүний ө.ө.д.ө.ө.с хэн ч ү.г х.э.л.ж з.ү.р.х.л.э.д.э.г.г.ү.й байж. Тэгтэл 1 өдөр 1960- аад оны ш.о.р.о.н.г.и.й.н а.т.а.м.а.н *Ш.у.л.г.а* Сандаг Ваанчигжамбааг б.а.н.з м.о.д.о.о.р з.о.д.о.ж н.ү.д.э.э.д х.ү.ч.э.э.р ажил х.и.й.л.г.э.с.э.н байна, Т.о.л.г.о.й.л.о.г.ч.и.й.г нь н.ү.д.ч.и.х.с.э.н т.у.л т.ү.ү.н.и.й г.а.л х.а.м.у.у.д Труба Пушкин, Шар Сандагдорж нар а.р.г.а.г.ү.й.н э.р.х.э.н.д ажил х.и.й.ж э.х.э.л.с.э.н гэдэг.

Гэвч Ваанчигжамбаа б.ү.р.э.н з.а.с.а.л а.в.с.а.н.г.ү.й. Х.у.т.г.а з.о.д.о.о.н, т.а.н.х.а.й д.э.э.р.э.м нь д.а.в.а.м.г.а.й.л.с.а.н т.у.л ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.э.э о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.э.м.э.э.р с.о.л.и.о.д, тэнд о.ч.о.о.д Дашийн Мундаа, Цэвээний Хар Лхамсүрэн нартай г.а.л х.а.м б.о.л.ц.г.о.о.ж у.л.а.м бүр ч.а.н.г.а.р.ч.э.э. М.а.н.ь 3 с.а.в л х.и.й.в.э.л т.а.н.х.а.й.р.ч, о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.э.м.и.й.н ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.э.в ж.у.р.м.ы.г а.л.д.а.г.д.у.у.л.с.а.а.р 2 ч удаа г.я.н.д.л.у.у.л.с.а.н байна. Г.я.н.д.а.н.д о.ч.о.о.д у.л.а.м бүр ч.а.н.г.а.р.а.х нь тэр.

Ваанчигжамбаа нь я.н.з б.ү.р.и.й.н ю.м х.ө.ш.и.ж о.н.г.о.й.л.г.о.х.д.о.о м.э.р.г.э.ж.л.и.й.н тул х.ө.н.г.ө.н ц.а.г.а.а.н х.а.л.б.а.г.а.а.р т.ү.л.х.ү.ү.р х.и.й.ж г.я.н.д.а.н.г.и.й.н ө.р.ө.ө.г.ө.ө х.я.л.б.а.р.х.а.н о.н.г.о.й.л.г.о.о.д ж.и.р.и.й.н к.а.м.е.р.у.у.д.а.а.р я.в.ж м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г ж.у.р.а.м.л.а.д.а.г байж. Тэгээд г.я.н.д.а.н.г.и.й.н х.э.в ж.у.р.м.ы.г з.ө.р.ч.и.ж а.р.х.и у.у.ж т.а.н.х.а.й.р.а.н х.я.н.а.г.ч д.а.р.г.а нартай ү.г с.ө.р.г.ө.л.д.ө.ж с.ү.ү.л.д.э.э бүр д.и.й.л.д.э.х.э.э байсан гэдэг. Арга х.э.м.ж.э.э а.в.а.а.д ч з.а.с.р.а.х.г.ү.й.

Г.я.н.д.а.н.г.а.а.с дээшхи а.р.г.а х.э.м.ж.э.э г.э.в.э.л д.э.э.д хэмжээ л юмдаа. Гэвч х.ү.н а.л.а.а.г.ү.й болохоор т.ү.ү.н.и.й.г ямар ц.а.а.з.л.а.л.т.а.й нь б.и.ш. Ингээд Ваанчигжамбааг з.ө.н.д нь х.а.я.с.а.н гэдэг. Түүнийг г.я.н.д.а.н.д байхдаа Дарханы ц.у.у.т а.т.а.м.а.н Нямсүрэнгийн Өлзийхишигийн у.д.и.р.д.л.а.г.а.а.р т.а.н.х.а.й.р.с.а.н гэж зарим ш.о.р.о.н.г.и.й.н о.в.г.о.р л.у.у.г.а.р.у.у.д а.м д.а.м.ж.и.н ярьцгаадаг.

Дорноговийн Ваанчигжамбаа бол а.й.м.ш.и.г.т.а.й х.ү.н гэсэн ц.у.у я.р.и.а з.а.с.а.н.г.а.а.р т.а.р.х.а.ж шинээр о.р.ж и.р.с.э.н олон ч я.л.т.а.н.г.у.у.д.ы.н з.ү.р.х.э.н.д ш.а.р у.с х.у.р.у.у.л.ж.э.э. Ваанчигжамбаа нь орой а.ж.и.л т.а.р.ж, х.о.р.и.х.ы.н т.о.м д.а.р.г.а нар г.э.р лүүгээ я.в.с.а.н х.о.й.г.у.у.р я.с ц.о.о.ж.н.ы х.я.н.а.г.ч нарыг с.э.н.с.э.р.т.э.л нь п.а.н.а.а.л.д.а.а.д ч.ө.л.ө.ө.т.э.й с.э.л.г.ү.ү.ц.д.э.г байсныг о.л.о.н х.ү.н н.о.т.о.л.д.о.г.

Ямар с.а.й.н.д.а.а л : Г.я.н.д.а.н.г.и.й.н а.т.а.м.а.н Ваанчигжамбаа Г.а.н.ц х.у.д.а.г.и.й.н х.а.ш.а.а.г.а.а.р с.э.л.г.ү.ү.ц.н.э Гар бөмбөг т.о.г.л.о.ж з.у.г.а.а.ц.с.а.н.а.а Г.а.л т.о.г.о.о.н.д орж б.а.а.в.а.р.л.а.н.а : гэсэн 4 м.ө.р.т ж.и.р.и.й.н к.а.м.е.р.у.у.д.а.д т.а.р.х.а.ж байсан байна. Тэрээр г.я.н.д.а.н.д байхдаа з.ү.ү.н д.а.л.а.н д.э.э.р.э.э х.а.м.г.и.й.н с.о.н.г.о.д.о.г ш.и.в.э.э.с хийлгэсэн гэдэг. Ямарч х.ү.н х.а.р.а.а.д з.о.г т.у.с.а.х.у.й.ц тэрхүү ш.и.в.э.э.с нь с.а.р.а.н дээр с.у.у.с.а.н н.ү.ц.г.э.н х.ү.ү.х.э.н ажээ.

Түүнийг т.ө.р.и.й.н т.а.м.г.а сийлдэг Чойрогийн Дүгэрээ ш.и.в.с.э.н байдаг юм. М.ө.н о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.э.м.и.й.н ш.о.р.о.н.д байхдаа Ваанчигжамбаа, Дашийн Мундаа, Х.а.р Лхамсүрэн 3 х.а.м.т.д.а.а 2 ш.и.л а.р.х.и у.у.ч.и.х.а.а.д, дахиад 2 ш.и.л а.р.х.и з.а.х.и.ч.и.х.а.а.д байж байтал Болд гэдэг а.х.л.а.г.ч ирээд * Т.а нарын д.а.в.а.р.л.ы.г о.д.о.о.н.о.о.с зогсооно. А.р.х.и у.у.х х.ө.г ч.и.н.ь ө.н.г.ө.р.с.ө.н гэхэд нь Ваанчигжамбаа түүнийг п.а.н.а.а.л.д.а.х.а.а.р д.а.г.у.у.л.а.н г.а.д.а.г.ш гарчээ.

Гэтэл Болд Ваанчигжамбаагийн х.ө.л рүү нь б.у.у.д.ч.и.х.ж.э.э. Х.ө.л.ө.ө б.а.р.и.а.д х.а.ш.г.и.р.а.а.д с.у.у.ж байсан н.ө.х.р.ө.ө хараад Дашийн Мундаа у.у.р.л.а.ж Ч.и яагаад х.ү.н б.у.у.д.д.а.г н.о.в.ш вэ гээд ө.ө.д.ө.ө.с нь д.а.й.р.т.а.л 2 удаа х.и.й б.у.у.д.а.а.д 3 дахь дээр нь бас л х.ө.л.р.ү.ү б.у.у.д.ч.и.х.с.а.н байна. Болд а.х.л.а.г.ч.ы.г ц.а.а.н.а нь м.а.ш.и.н.т.а.й х.ү.л.э.э.г.э.э.д з.о.г.с.о.ж байсан т.у.л шууд м.а.ш.и.н.д с.у.у.г.а.а.д п.а.р.х.и.й.т.э.л з.у.г.т.а.а.с.а.н байна.

М.а.н.ь 3- ыг д.а.р.ж а.в.х.ы.н т.у.л.д д.э.э.р.э.э.с з.о.х.и.о.н б.а.й.г.у.у.л.а.л.т.т.а.й а.р.г.а хэмжээ а.в.с.а.н нь энэ байж. Дашийн Мундаа ц.у.с.а.а г.о.й.ж.у.у.л.а.а.д о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.э.м.и.й.н ш.о.р.о.н.г.о.о.р нэг х.а.р.а.а.ж ц.а.м.н.а.ж гарсан гэдэг. Ийнхүү о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.э.м.и.й.н ш.о.р.о.н.д х.а.м.т.ы.н а.ж.и.л.г.а.г.а.а.р д.и.й.л.д.э.х.э.э байсан ц.у.у.т 3н а.т.а.м.а.н.ы.г х.э.с.э.г.т.э.э л түр н.а.м.ж.а.а.н з.о.г.с.о.о.с.о.н гэдэг.

Ваанчигжамбааг м.а.а.н.ь.т.ы.н ч.а.н.г.а.д я.л э.д.э.л.ж байхад э.х.н.э.р нь хотод и.р.ж т.ө.р.ж.э.э. Х.а.м.т т.ө.р.с.ө.н х.ү.м.ү.ү.с.т.э.э э.х.н.э.р нь м.а.н.а.й н.ө.х.ө.р ц.э.р.э.г.т байдаг гэж х.у.д.л.а.а х.э.л.с.э.н байж. Тэгтэл Ваанчигжамбаа х.ү.ү.х.д.э.э үзэх г.э.э.д М.а.а.н.ь.т.ы.н ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д э.м.н.э.л.э.г рүү п.а.л.х.и.й.т.э.л д.а.в.х.и.а.д о.р.ч.и.х.с.а.н байна, С.а.н.д.а.р.ч т.э.в.д.с.э.н э.х.н.э.р нь М.и.н.и.й х.ө.г.ш.и.н ч.ө.л.ө.ө.г.ө.ө.р ирэв үү? э.р ц.э.р.г.и.й.н а.л.б.а ч.и.н.ь с.а.й.н биздээ Гэтэл Ваанчигжамбаа

* Ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.у.л.г.а.й.ч.и.д юуных нь ч.ө.л.ө.ө байдаг юм* гэж хэлээд ф.а.к.т.а.л.с.а.н гэдэг. Тэгээд ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.э.э.с о.р.г.о.с.о.н х.э.р.г.э.э.р о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.э.м.д дахин очжээ. Ваанчигжамбаа нь сүүлд ш.о.р.о.н.г.о.о.с с.у.л.л.а.г.д.а.а.д а.м.ь.д.а.р.л.ы.н.х.а.а с.ү.ү.л.ч.и.й.н жилүүдэд б.и.е нь их т.а.а.р.у.у байсан байна. О.л.о.н жил ш.о.р.о.н.г.о.о.р я.в.с.а.н.ы г.а.й ч юмуу, э.л.э.г б.ө.ө.р ц.ө.с у.у.ш.и.г з.ү.р.х бүх юм нь м.у.у.д.с.а.н байж.

Дашийн Мундаа мөн с.у.л.л.а.г.д.а.а.д яруу найрагч Данзанравжаагийн 190 жилийн ойн б.а.я.р.а.а.р Дорноговьд о.ч.и.ж с.а.й.н н.а.й.з г.а.л х.а.м Ваанчигжамбаатайгаа с.ү.ү.л.и.й.н у.д.а.а о.ч.и.ж уулзсан байна. Ваанчигжамбаа нь г.а.л х.а.м Дашийн Мундаадаа 1 а.в.д.а.р а.р.х.и а.в.ч ө.г.ө.ө.д, ө.ө.р.ө.ө у.у.х.г.ү.й ц.а.г.а.а.н я.м.а.а.н.ы с.ү.ү у.у.ж 2 хоносон байна. З.а н.а.й.з м.и.н.ь у.у.г.а.а.р.а.й л гэдэг.

Дашийн Мундаа г.а.н.ц.а.а.р.а.а а.в.д.а.р а.р.х.и.н.а.а.с хичнээн х.о.р.о.о.х билээ. Ваанчигжамбаа 3дахь х.о.н.о.г.о.о.с д.а.а.н.ч т.э.в.ч.и.л.г.ү.й х.а.м.т у.у.с.а.н гэдэг. С.ү.ү.л.д.э.э а.в.д.а.р а.р.х.и нь д.у.у.с.а.а.д 2 а.т.а.м.а.н н.э.р.м.э.л а.р.х.и а.в.ч у.у.г.а.а.д с.у.у.ж байтал Дашийн Мундаа * З.а ч.и Дорноговийн а.т.а.м.а.н гэж ш.о.р.о.н.д байхдаа о.л.о.н ж.и.л х.у.ц.с.а.н. Үнэхээр а.т.а.м.а.н юм бол ч.и о.д.о.о х.а.р.у.у.л.а.а.д.а.х гэж ү.г.э.э.р и.д.ж.э.э. Гэтэл Ваанчигжамбаа

* Б.и жижиг х.ү.м.ү.ү.с.т.э.й у.у.л.з.а.ж ө.ө.р.и.й.г.ө.ө д.о.о.ш нь х.и.й.х.г.ү.й* гээд шууд а.й.м.г.и.й.н.х.а.а з.а.с.а.г д.а.р.г.ы.н х.а.а.л.г.ы.г т.о.г.ш.и.х нь тэр. Тэр ү.е.и.й.н Дорноговь аймгийн з.а.с.а.г д.а.р.г.а нь Улаан з.а.г.а.л.м.а.й.н н.и.й.г.э.м.л.э.г.и.й.н д.а.р.г.а, яруу найрагч Одончимэд б.а.й.с.а.н байна. Ийнхүү у.ч.и.р б.а.й.д.л.а.а хэлсэн 2 а.т.а.м.а.н.д д.а.р.г.а Одончимэд г.э.р.т.э.э байсан 1 ш.и.л а.р.х.и.й.г өгөөд ү.й.л.д.в.э.р.э.э.с а.в.д.а.р а.р.х.и а.в гэсэн бичиг х.и.й.ж ө.г.ч байсан гэдэг.

Тэгээд Одончимэд д.а.р.г.а Ваанчигжамбаад * З.а Ваанчиг м.и.н.ь х.э.р.э.г т.ө.в.ө.г т.а.р.и.л.г.ү.й а.я.т.а.й.х.а.н у.у.ж и.д.э.э.д наад Дашийн Мундаагаа х.у.р.д.а.н я.в.у.у.л.а.а.р.а.й* гэсэн байна. М.а.н.ь 2 а.в.д.а.р а.р.х.и.а д.о.р нь у.у.ж д.у.у.с.г.а.а.д м.а.р.г.а.а.ш нь Дашийн Мундаа х.о.т.р.у.у.г.а.а я.в.с.а.н гэдэг.

Үүнээс х.о.й.ш Ваанчигжамбаагийн б.и.е нь у.л.а.м д.о.р.д.о.ж у.д.а.л.г.ү.й жилийн дараа ө.ө.д б.о.л.с.о.н юм. Цэвэлийн Ваанчигжамбаа нь Дорноговь а.й.м.а.г.т.а.а т.ө.д.и.й.г.ү.й х.а.л.х.ы.н о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.э.м.и.й.н ш.о.р.о.н.д үнэхээр ц.у.у.т г.а.р.ж н.э.р.э.э ү.л.д.э.э.с.э.н ц.ө.ө.х.ө.н а.т.а.м.а.н.у.у.д.ы.н нэг билээ.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно