Press "Enter" to skip to content

1966 ОНЫ Х.Я.Т.А.Д, МОНГОЛЧУУДЫН З.О.Д.О.О.Н…

1966 О.Н.Ы Х.Я.Т.А.Д, М.О.Н.Г.О.Л.Ч.У.У.Д.Ы.Н З.О.Д.О.О.Н Зарим х.о.в.о.р чухал гэрэл з.у.р.а.г тухайн үеийнхээ т.ү.ү.х.и.й.г ө.г.ү.ү.л.д.э.г бөгөөд урьд өмнө нь с.о.н.и.н х.э.в.л.э.л.д тэр бүр н.и.й.т.л.э.г.д.э.ж б.а.й.г.а.а.г.ү.й т.у.н х.о.в.о.р зурагнууд саяхан б.и.д.н.и.й г.а.р.т орж ирсэн юм. Тэдгээр з.у.р.а.г.н.у.у.д бол 1966 онд М.о.н.г.о.л.ы.н н.у.т.г.а.а.с х.ө.ө.г.д.ө.ж байгаа Х.я.т.а.д и.р.г.э.д.и.й.н з.у.р.а.г бөгөөд тухайн үед

Т.а.г.н.у.у.л.ы.н т.ө.в г.а.з.р.ы.н.х.а.н у.г з.у.р.г.у.у.д.ы.г а.в.ч а.р.х.и.в.т.а.а о.р.у.у.л.с.а.н байх аж. Ингээд т.о.о.с, ш.о.р.о.о ү.з.ү.ү.л.э.л.г.ү.й, х.ү.н.и.й н.ү.д.н.и.й х.о.р гаргалгүй д.ө.ч гаруй жил х.а.д.г.а.л.ж.э.э. 1966 онд н.а.м т.ө.р.и.й.н т.э.р.г.ү.ү.н Юмжаагийн Цэдэнбал М.о.н.г.о.л.ы.н н.у.т.г.а.а.с х.я.т.а.д.у.у.д.ы.г албадан гаргах үед мөн л б.я.ц.х.а.н хэмжээний з.о.д.о.о.н б.о.л.с.о.н байдаг. Гэхдээ 1961 оны н.ү.с.э.р з.о.д.о.о.н.ы х.а.ж.у.у.д бол юу ч б.и.ш.

Тэд мөн л ц.а.г.д.а.а н.а.р.ы.г з.о.д.о.ж н.ү.д.с.э.н байх бөгөөд тэнд байсан м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д ч г.а.р.а.а э.в.х.э.э.д зогссонгүй. Харин энэхүү з.о.д.о.о.н.ы.г нэг их д.а.а.м.ж.р.у.у.л.а.л.г.ү.й.г.э.э.р д.а.р.ж авсан байдаг. З.о.д.о.о.н д.у.у.с.а.а.д, х.я.т.а.д, м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д хэрхэн з.ө.р.ч.и.л.д.ө.х б.о.л.с.о.н талаар у.ч.и.р зүйгээ о.л.о.л.ц.о.ж байх а.г.ш.и.н.д Т.а.г.н.у.у.л.ы.н төв г.а.з.р.ы.н.х.а.н Вокзал дээр я.в.ж х.ү.р.э.э.д хэдэн з.у.р.а.г д.а.р.с.а.н байх ж.и.ш.э.э.т.э.й.

Тэр үед вокзал дээр з.о.д.о.о.н б.о.л.ж байгаа с.у.р.г.а.а.р “Н.у.д.а.р.г.а” Сэнгээ гэгч т.э.р.г.ү.ү.т.э.й Улаанбаатарын нөлөө бүхий хэдэн х.у.л.и.г.а.а.н тийшээ т.а.в.ь.ж хүрсэн ч з.о.д.о.о.н аль х.э.д.и.й.н.э д.у.у.с.ч.и.х.с.а.н, ц.а.г.д.а.а, т.а.г.н.у.у.л.ы.н.х.а.н з.о.х.и.ц.у.у.л.а.л.т хийгээд байж байжээ. Энэхүү “Н.у.д.а.р.г.а” Сэнгээ гэгч нь өмнө нь т.о.м ж.и.ж.и.г хэд хэдэн з.о.д.о.о.н ц.о.х.и.о.н.д о.р.о.л.ц.о.ж я.в.с.а.н жаатай э.р юмсанж.

1966 оны энэхүү з.о.д.о.о.н маш богино хугацаанд болоод ө.н.г.ө.р.с.ө.н т.у.л 1961 оны з.о.д.о.о.н шиг олон х.ү.н.и.й.г х.а.м.а.р.с.а.н.г.ү.й. Тиймээс яг у.л.а.а.н г.а.р.а.а.р.а.а з.о.д.о.л.д.о.ж байгаа д.ү.р.с нь гэрэл зургийн х.а.л.ь.с.а.н.д буусангүй. Тэгсэн и.н.г.э.с.э.н, тэгж з.о.д.о.л.д.с.о.н, ингэж з.о.д.о.л.д.с.о.н гэх т.о.й.м.т.о.й д.у.р.с.а.м.ж яриа ч х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н с.э.т.г.э.л.д үлдсэнгүй. Үлдсэн байлаа ч үүнийг 1966 оны бас нэг т.о.м.о.о.х.о.н д.у.у.л.и.а.н н.а.м д.а.р.ж о.р.х.и.ж.э.э.

1966 он бол М.о.н.г.о.л у.л.с.ы.н т.ү.ү.х.э.н.д хоёр т.о.м ү.й.л я.в.д.л.ы.г ү.л.д.э.э.с.э.н г.а.й.х.а.л.т.а.й, бас а.й.м.ш.и.г.т.а.й он байлаа. Г.а.й.х.а.л.т.а.й нь г.э.в.э.л 1966 оны х.а.в.а.р их у.д.и.р.д.а.г.ч Ю. Цэдэнбал М.о.н.г.о.л у.л.с.а.д о.л.н.о.о.р о.р.о.г.н.о.ж байсан х.я.т.а.д.у.у.д.ы.г г.а.л.т т.э.р.г.э.н.д с.у.у.л.г.а.а.д Бээжин рүү а.л.б.а.д.а.н г.а.р.г.а.с.а.н я.в.д.а.л юм. Гэвч тэрхүү а.л.б.а.д.л.а.г.а ердөө г.а.н.ц.х.а.н сарын дараа Улаанбаатар хотод “х.а.р энерги” и.л.г.э.э.ж байна у.у гэлтэй

М.о.н.г.о.л.ы.н т.ү.ү.х.э.н.д ” 1966 оны үер” хэмээх а.й.м.ш.и.г.т д.ү.р з.у.р.г.и.й.г ү.л.д.э.э.с.э.н билээ. Олон зуун х.я.т.а.д.ы.г х.ө.ө.ж я.в.у.у.л.а.а.д у.д.а.а.г.ү.й байтал н.и.й.с.л.э.л х.о.т.о.д у.л.а.а.н х.о.о.р.м.о.г.о.о.р э.р.г.э.л.д.с.э.н а.й.м.ш.и.г.т.а.й ү.е.р б.у.у.ж олон зуун х.ү.н а.м.ь н.а.с.а.а а.л.д.а.х.а.а.с г.а.д.н.а ө.ч т.ө.ч.н.ө.ө.н байшин б.а.р.и.л.г.а, айл өрх ү.е.р.и.й.н у.с.а.н.д с.ү.й.д.э.ж байсан түүхтэй. 1966 оны 7- р сарын 11- нд тэнгэрээс н.э.л.х.и.й.т.э.л б.у.у.с.а.н и.х у.с.н.ы х.а.р.г.а.й.г.а.а.р

Туул гол савандаа б.а.г.т.а.х.г.ү.й.г.э.э.р ү.е.р.л.э.ж, х.о.т.ы.н т.ө.в болон г.о.л.ы.н х.о.о.р.о.н.д.о.х бүх х.ө.н.д.и.й.г.ө.ө.р у.с б.я.л.х.а.ж, Үйлдвэр комбинат, 120 мянгат н.э.л.э.н.х.ү.й.д.э.э у.с.а.н.д а.в.т.ж.э.э. Комбинат х.а.в.и.й.н а.л.б.а, а.м.и.н.ы х.а.ш.а.а, г.э.р о.р.о.н, хөрөнгө х.о.г.ш.и.л н.ү.д.н.и.й өмнө у.р.с.а.н ө.н.г.ө.р.ч, х.ү.ү.х.д.э.э т.э.в.э.р.с.э.н х.ү.м.ү.ү.с г.а.з.р.ы.н ө.н.д.ө.р б.а.р.а.а.д.а.н, ж.и.в.ж буй х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н

“А.в.р.а.а.р.а.й, т.у.с.л.а.а.р.а.й!” гэх г.а.с.л.а.н.т д.у.у т.а.с.р.а.л.т.г.ү.й цуурайтах нь үнэхээр з.ү.р.х з.ү.с.э.м, а.й.м.ш.и.г.т.а.й байсан гэдэг. Энэхүү а.й.м.ш.и.г.т үер 1966 оны х.я.т.а.д, м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д.ы.н з.о.д.о.о.н.ы э.л.д.э.в с.о.н.и.н х.а.ч.н.ы.г н.а.м д.а.р.ч.и.х.с.а.н х.э.р.э.г шүү дээ. Х.э.р.в.э.э т.э.р ү.е.д а.й.м.ш.и.г.т үер т.э.н.г.э.р.э.э.с б.у.у.г.а.а.г.ү.й.с.э.н бол н.и.й.с.л.э.л.ч.ү.ү.д б.а.й.р.н.ы.х.а.а гадаа н.а.л.а.й.ж с.у.у.г.а.а.д л вокзалын з.о.д.о.о.н.ы талаар х.ү.ү.р.н.э.л.д.э.х байв. Цэдэнбал д.а.р.г.а х.я.т.а.д.у.у.д.ы.г х.ө.ө.ж гаргасныхаа дараа

“Б.и.д маш т.о.м ц.э.в.э.р.л.э.г.э.э х.и.й.л.э.э. Хэрвээ энэ ц.э.в.э.р.л.э.г.э.э ж.а.а.х.а.н л оройтвол м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д м.о.н.г.о.л х.ү.н б.и.ш болох т.а.л р.у.у.г.а.а х.а.н.д.а.х байсан юм” гэж я.р.ь.ж байсан гэдэг. Ү.н.э.н.д.э.э ч тэр үед т.у.х.а.й.н ц.а.г.и.й.н у.л.с т.ө.р.и.й.н н.ө.х.ц.ө.л байдлаас болоод Х.я.т.а.д, М.о.н.г.о.л хоёр у.л.с т.а.а.р.а.м.ж.г.ү.й х.а.р.ь.ц.а.а.т.а.й болохын с.а.ц.у.у Улаанбаатарт с.у.у.г.а.а х.я.т.а.д, м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д с.а.в л х.и.й.в.э.л х.о.о.р.о.н.д.о.о н.ү.д.э.л.д.э.ж з.о.д.о.л.д.о.х х.э.м.ж.э.э.н.д х.ү.р.с.э.н байв.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно