Press "Enter" to skip to content

З.ү.ү.н.х.а.р.а.а.г.и.й.н х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.а.д х.ү.н.д.л.э.г.д.с.э.н Х.у.р.а.н.д.а.а Санжаас гэх эр…

З.ү.ү.н.х.а.р.а.а.г.и.й.н х.о.р.и.х а.н.г.и.й.г н.э.г х.э.с.э.г ч.и.м.э.э.г.ү.й а.л.л.а.г.ы.н газар гэдэг байлаа. Энэ нь ү.н.э.н.и.й о.р.т.о.й. Х.ү.н.и.й а.м.ь гээч нь х.о.й.ш.о.о гардаг байсан г.у.а.л.и.н.г.а.а.с д.о.р байсан гэдэг. Наад з.а.х.ы.н ж.и.ш.э.э гэхэд л х.ө.р.ө.ө р.а.м дээр г.у.а.л.и.н з.ү.с.э.х гэж байгаад маш олон х.о.р.и.г.д.о.л б.а.н.з.а.н.д г.э.д.с.э.э с.ү.л.б.ү.ү.л.ж н.а.с б.а.р.ж.э.э. Үүний хажуугаар ө.л.с.г.ө.л.ө.н, т.у.р.а.а.л.а.а.р н.а.с б.а.р.с.а.н х.о.р.и.г.д.о.л гэж т.о.й.м.г.ү.й.

Харин энэ бүхнийг тухайн үед Х.о.р.и.х б.а.й.г.у.у.л.л.а.г.ы.н у.д.и.р.д.а.х газрын д.а.р.г.а.а.р а.ж.и.л.л.а.ж байсан х.у.р.а.н.д.а.а Л.Санжаасүрэн ө.ө.р.ч.и.л.ж ч.а.д.с.а.н гэдэг билээ. Нэг у.д.а.а Эрдэнэбаяр хэмээх я.л.т.а.н х.ө.р.ө.ө р.а.м.н.ы б.а.н.з.а.н.д т.и.й.р.ү.ү.л.э.н у.н.а.ж.э.э. Тэрбээр м.а.р.г.а.а.ш ө.г.л.ө.ө нь “Г.э.д.э.с ө.в.д.ө.ө.д байна” гээд б.о.с.ч ч.а.д.а.х.г.ү.й х.э.в.т.э.ж байтал нэг х.э.р.ц.г.и.й х.я.н.а.г.ч

“Б.и.т.г.и.й б.а.а.ш.л.а.а.д бай” гээд т.а.ш.у.у.р.д.а.н б.о.с.г.о.о.д а.ж.и.л.д х.ө.ө.ж гаргажээ. Гэсэн ч т.э.р х.о.ё.р х.ө.л д.э.э.р.э.э т.о.г.т.о.ж чадалгүй у.х.а.а.н а.л.д.а.ж у.н.а.с.а.н байна. Түүнийг х.о.р.и.х.ы.н э.м.н.э.л.э.г.т а.в.ч.р.а.х.а.д б.ү.д.ү.ү.н, н.а.р.и.й.н г.э.д.э.с нь т.а.с.а.р.с.а.н болох нь т.о.г.т.о.о.г.д.ж.э.э.

Яг энэ үед х.у.р.а.н.д.а.а Л.Санжаасүрэн З.ү.ү.н.х.а.р.а.а.г.и.й.н х.о.р.и.х а.н.г.и.д ш.а.л.г.а.л.т.а.а.р явж байсан бөгөөд Эрдэнэбаяр т.ү.р у.х.а.а.н о.р.о.х.д.о.о “Х.у.р.а.н.д.а.а т.а с.а.н.а.а з.о.в.о.х х.э.р.э.г.г.ү.й. Б.и зүгээр” гэж х.э.л.э.э.д м.э.с з.а.с.л.ы.н ширээн д.э.э.р а.р.а.й я.д.а.н г.а.р.а.а.д а.м.ь.с.г.а.л х.у.р.а.а.с.а.н гэдэг. Түүний г.э.д.э.с т.а.с.р.а.а.д 24 ц.а.г б.о.л.ч.и.х.с.о.н б.о.л.о.х.о.о.р и.н.г.э.х нь а.р.г.а б.а.й.ж уу.

Т.э.с.в.э.р т.э.в.ч.э.э.р.т.э.й м.а.н.ь х.о.р.и.г.д.о.л.ы.г харсан х.у.р.а.н.д.а.а Л.Санжаасүрэн “Т.а нарын д.у.н.д П.а.в.е.л К.о.р.ч.а.г.и.н ш.и.г и.й.м з.а.л.у.у о.л.о.н бий” гэж хэлээд х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.г у.й.л.у.у.л.с.а.н гэдэг. Энэ ү.г о.д.о.о б.о.л.т.о.л х.о.р.и.х а.н.г.и.у.д.а.а.р яригддаг юмсанж. Х.у.р.а.н.д.а.а Санжаасүрэн, г.е.н.е.р.а.л Гарамжил хоёр нэг удаа М.а.а.н.ь.т.ы.н ш.о.р.о.н.д зориуд о.ч.и.ж н.и.л.д.э.э б.ө.ө.с.т.с.ө.н х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.н х.у.в.ц.а.с.ы.г б.е.н.з.и.н.д.э.н ш.а.т.а.а.ж байсан у.д.а.а.т.а.й аж.

Тухайн ү.е.д 6000 г.а.р.у.й х.о.р.и.г.д.о.л.ы.н н.ү.д ө.л.с.г.ө.л.ө.н.г.ө.ө.р г.я.л.а.л.з.а.ж байхад х.у.р.а.н.д.а.а Л.Санжаасүрэн о.л.о.н у.л.с.ы.н х.о.р.и.х байгууллага болон б.у.я.н.ы б.а.й.г.у.у.л.л.а.г.у.у.д.ы.н анхаарлыг М.о.н.г.о.л.ы.н х.о.р.и.х а.н.г.и.у.д р.у.у ч.и.г.л.ү.ү.л.ж ч.а.д.с.а.н гэдэг билээ. Тэрбээр ө.ө.р.и.й.н а.л.б.а.н х.а.а.г.ч.и.д.д.а.а ө.н.д.ө.р ш.а.а.р.д.л.а.г.а т.а.в.ь.д.а.г байсан бөгөөд нэг удаа

“З.а.й.с.а.н.г.и.й.н х.о.р.и.х.о.д х.и.в.г.э.э.р х.о.о.л х.и.й.ж ө.г.ч байна” гэсэн х.о.р.и.г.д.о.л.ы.н г.о.м.д.л.ы.н д.а.г.у.у шууд д.а.в.х.и.н о.ч.и.ж ш.у.у.р.х.а.й а.р.г.а х.э.м.ж.э.э а.в.ч байжээ. Тэрбээр “Х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.г х.ү.н ё.с.о.о.р ү.з.э.ж б.а.й.ж н.и.й.г.э.м.д х.ү.м.ү.ү.ж.ү.ү.л.ж чадна. Тиймээс м.а.н.а.й х.о.р.и.х б.а.й.г.у.у.л.л.а.г.а б.о.л.о.в.с.р.о.л.т.о.й, с.о.ё.л.т.о.й, бусдыг х.ү.н.д.э.л.ж ча.д.д.а.г х.у.я.г.т.а.й болох ёстой” гэж ярьдаг байжээ.

Гэвч түүнийг 1990-ээд оны с.ү.ү.л.ч.э.э.р г.э.в г.э.н.э.т л ажлаас нь х.а.л.ч.и.х.с.а.н. Тэр ү.е.д х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д “Б.и.д.н.и.й х.у.р.а.н.д.а.а.г ажлаас нь х.а.л.л.а.а” гээд б.о.с.л.о.г.о г.а.р.г.а.х д.ө.х.с.ө.н гэдэг. Түүнд х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д а.л.ь х.э.д.и.й.н ү.н.э.л.э.л.т д.ү.г.н.э.л.т.э.э ө.гч.и.х.с.ө.н бөгөөд ямар сайндаа л М.а.а.н.ь.т.ы.н н.э.г х.о.р.и.г.д.о.л г.э.г.э.э.н д.ү.р.и.й.г нь ч.у.л.у.у.г.а.а.р с.и.й.л.с.э.н гэдэг.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно