Press "Enter" to skip to content

Х.у.л.г.а.й.н х.э.р.г.э.э.р ш.и.й.т.г.э.г.д.с.э.н Жадамбын Батнасан хэмээх х.ү.ү нэг өдөр гэв г.э.н.э.т л х.о.р.и.х.ы.н х.а.ш.а.а.г даваад о.р.г.о.ч.и.х.ж.э.э…

Хүүхдийн х.о.р.и.х анги Дарьтад байх үед х.о.р.и.г.д.о.л “х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н ар гээийнхэн э.р.г.э.л.т у.у.л.з.а.л.т.а.а.р о.ч.и.х нь их байлаа. Тэд галт тэрэгний з.а.р.д.а.л.д б.а.г.а.г.ү.й мөнгө з.а.р.ц.у.у.л.а.х.ы.н з.э.р.э.г.ц.э.э т.ө.м.ө.р замын өртөөнөөс нэлээд зайтай о.р.ш.и.х х.о.р.и.х анги руу очих гэж чамгүй мөнгө з.а.р.ц.у.у.л.д.а.г байж.

Харин х.о.ж.и.м Дарьтын х.о.р.и.х анги Х.о.н.х.о.р.т ш.и.л.ж.и.ж ирсэнээс хойш энэхүү б.э.р.х.ш.э.э.л а.р.и.л.ж.э.э. Х.о.р.и.г.д.о.л х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.и.й.н а.р гэрийнхэн г.а.н.ц г.а.л.т тэрэг гэхгүйгээр Налайхын ч.и.г.л.э.л.и.й.н автобусаар о.ч.и.х боломжтой б.о.л.ж, тэд хүүхдүүд дээрээ дуртай цагтаа о.ч.и.ж уулзан с.э.т.г.э.л санааны д.э.м.ж.л.э.г үзүүлэх т.а.а.т.а.й нөхцөл бүрджээ.

Гэтэл 1990- ээд оны дунд үеэс эхлээд энэ а.р.г.а х.э.м.ж.э.э.г б.у.р.у.у.г.а.а.р а.ш.и.г.л.а.ж х.о.р.и.х ангиас о.р.г.о.х я.в.д.а.л д.а.а.м.ж.р.а.х х.а.н.д.л.а.г.а.т.а.й б.о.л.с.о.н байна. Ингээд зөвхөн г.а.н.ц.х.а.н т.о.х.и.о.л.д.л.ы.г х.ү.ү.р.н.э.е. Х.у.л.г.а.й.н х.э.р.г.э.э.р ш.и.й.т.г.э.г.д.с.э.н Жадамбын Батнасан хэмээх х.ү.ү нэг өдөр гэв г.э.н.э.т л х.о.р.и.х.ы.н х.а.ш.а.а.г даваад о.р.г.о.ч.и.х.ж.э.э.

Т.ө.д.ө.л.г.ү.й х.я.н.а.г.ч нар түүний о.р.г.о.с.о.н.ы.г мэдээд араас нь э.р.э.л.д г.а.р.с.а.н байна. Тэр өдөр х.а.р.у.у.л х.а.м.г.а.а.л.а.л.т.а.д ердөө гуравхан хянагч гарсан тул э.э.л.ж.и.й.н д.а.р.г.ы.н үүрэг “г.ү.й.ц.э.т.г.э.ж байсан о.ф.и.ц.е.р нэг харуулаа Хонхор х.а.в.и.а.р э.р.э.л.д т.о.м.и.л.ж, өөрөө найдвартай хоёр х.о.р.и.г.д.о.л х.ү.ү.х.э.д а.в.а.а.д Улаанбаатарын чиглэлд гарчээ.

Тэгэхдээ хоёр х.ү.ү.х.д.э.э т.ө.м.ө.р зам д.а.г.у.у я.в.у.у.л.ж, ө.ө.р.ө.ө з.а.с.м.а.л з.а.м.а.а.р явжээ. Цаг гаруй хугацаа өнгөрч байтал нэг м.о.р.ь.т.о.й х.ү.н э.э.л.ж.и.й.н д.а.р.г.а дээр д.а.в.х.и.ж ирээд “Т.а.н.а.й.х.н.ы б.о.л.о.л.т.о.й г.у.р.в.а.н х.ү.ү.х.э.д тэнд м.а.р.г.а.л.д.а.а.д байна” гэсэн х.э.л хүргэсэн байна. Заасан газар нь яваад о.ч.т.о.л о.р.г.о.с.о.н Батнасан өндөр х.ү.ч.д.э.л.и.й.н а.в.а.р.г.а т.о.м т.ө.м.ө.р ш.о.н.г.и.й.н б.а.р.а.г орой дээр г.а.р.ч.и.х.с.а.н, э.р.ж явсан хоёр нь б.у.у.ж ирэхийг я.т.г.а.а.д з.о.г.с.ч байжээ.

Батнасан ээлжийн д.а.р.г.ы.г харсанаа “Т.а нарыг дээшээ г.а.р.ч ирдэг л юм бол б.и ү.с.э.р.ч а.м.и.а х.о.р.л.о.н.о. Эсвэл өөрийгөө б.о.о.ж т.о.г.о.н.д н.а.м ц.о.х.и.у.л.н.а” гэж х.а.ш.г.и.р.с.а.н байна. Ээлжийн д.а.р.г.а а.ц.а.н ш.а.л.а.а.н.д оржээ. Харин хоёр х.ү.ү.х.д.и.й.н нэг болох Цогтбаатар хэмээх ёстой л ц.о.г.л.о.г х.ү.ү г.э.н.э.т с.э.т.г.э.ж “Ээлжийн д.а.р.г.а аа, т.а ерөөсөө анги руугаа б.у.ц.

Б.и.д хоёр Батнасанг д.а.г.у.у.л.ж х.о.т яваад э.э.ж.т.э.й нь у.у.л.з.у.у.л.ч.и.х.а.а.д и.р.ь.е. М.а.р.г.а.а.ш өглөө гэхэд бид гурав х.о.р.и.х ангийн ү.ү.д.э.н.д б.а.т.а.л.г.а.а.т.а.й байж байна. Т.а н.а.д.а.д и.т.г.э.э.ч дээ” гэхэд э.э.л.ж.и.й.н д.а.р.г.а нь Цогтбаатарын а.р.г.а з.а.л.ь.т.а.й.г Х.Э.З.Э.Э.Н.Э.Э.С Мэдэх хойно шууд л з.ө.в.ш.ө.ө.р.с.ө.н байна. Тэгээд тэр Батнасанг х.а.р.с.а.а.р б.а.й.т.а.л анги руугаа яваад өгч.

Түүнийг д.а.л.д орсоны дараа Цогтбаатар “За хө, Батнасан ч.и о.д.о.о б.у.у.г.а.а.д ир. Гурвуулаа д.а.л.и.м.д нь х.о.т о.р.о.о.д и.р.ь.е. Нэгэнт э.э.л.ж.и.й.н д.а.р.г.а з.ө.в.ш.ө.ө.р.с.ө.н болохоор б.и ч гэсэн э.э.ж.т.э.й.г.э.э у.у.л.з.м.а.а.р байна. Харин м.а.р.г.а.а.ш ч.и г.э.р.т.э.э ү.л.д.э.э.р.э.й. Б.и.д хоёр ч.а.м.а.й.г а.л.д.ч.и.х.л.а.а гэж х.у.д.л.а.а х.э.л.ч.и.х.ь.е” гэхэд Батнасан түүний ү.г.э.н.д и.т.г.э.э.д д.о.о.ш б.у.у.ж.э.э.

Ингээд м.а.н.ь гурав явсаар Баянзүрхийн товчоон дээр и.р.с.э.н байна. Харин энэ үед ээлжийн д.а.р.г.а нь тэднийг нууцаар м.ө.р.д.с.ө.ө.р явсан бөгөөд үүнийг Цогтбаатар ч б.и.т.ү.ү.х.э.н г.а.д.а.р.л.а.ж.э.э. Тиймээс тэр Баянзүрхийн товчооны ц.а.г.д.а.а дээр г.ү.й.ж о.ч.о.о.д “Т.а бидэнтэй х.а.м.т яваа тэр х.ү.ү.х.д.и.й.г одоохон б.а.р.и.а.д. ав. Тэр х.ү.ү.х.э.д х.о.р.и.х а.н.г.и.а.с о.р.г.о.ж яваа юм. М.а.н.а.й э.э.л.ж.и.й.н д.а.р.г.а хойноос ирж яваа” гэж а.л.т.а.н хошуу х.ү.р.г.э.с.н.э.э.р о.р.г.о.д.о.л Батнасан б.а.р.и.в.ч.л.а.г.д.с.а.н байна.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно