Press "Enter" to skip to content

Тууварчдын а.н.г.у.у.ч э.р.и.й.н н.ү.г.э.л н.ү.д.э.э.р.э.э гарч төрсөн хүүгээ х.ө.н.ө.ө.с.ө.н…

Энэхүү г.у.н.и.г.т я.в.д.а.л о.д.о.о.г.о.о.с а.р.в.а.а.д жилийн өмнө Завхан аймгаас Улаанбаатар хот руу м.а.л т.у.у.ж. явсан тууварчин г.э.р бүлд т.о.х.и.о.л.д.ж.э.э. Н.и.й.т замынхаа х.а.г.а.с.ы.г т.у.у.л.а.а.д өвөрхангайн Баян- өндөр с.у.м х.а.в.ь.ц.а.а б.у.у.д.а.л.д аж. ө.в.с у.р.г.а.м.а.л т.э.г.ш с.а.й.х.а.н газарт хэд х.о.н.о.г т.у.у.в.р.ы.н ү.х.р.э.э б.э.л.ч.э.э.р.л.ү.ү.л.э.х.э.э.р ш.и.й.д.с.э.н

Цэрэнтогтох нэг о.р.о.й ү.х.р.и.й.н.х нь х.а.г.а.с х.а.а.н.а ч юм т.а.с.а.р.ч ү.л.д.с.э.н.и.й.г а.н.з.а.а.р.ч.э.э. И.н.г.э.э.д х.ү.ү.т.э.й.г.э.э ү.х.р.э.э хайн о.л.о.х.о.о.р морджээ. Үдшийн харуй бүрий “нөмрөх үед мөнөөх т.а.с.а.р.ч үлдсэн хэдэн ү.х.р.э.э ч о.л.ж, х.ү.ү нь о.й.р.о.л.ц.о.о.х у.с.н.а.а.с м.о.р.ь.д.о.о у.с.л.а.х.а.а.р явж. Цэрэнтогтох ү.х.р.э.э хараад х.о.ц.о.р.ч.э.э.

Төдөлгүй х.ү.ү хоёр м.о.р.и.о у.с.а.л.ч.и.х.а.а.д э.р.г.э.н и.р.ж я.в.т.а.л а.а.в нь н.э.г.э.н ү.л т.а.н.и.х х.ү.н.т.э.й н.о.ц.о.л.д.о.о.д байгаа х.а.р.а.г.д.ж.э.э. Гайхсан х.ү.ү сайн а.н.з.а.а.р.а.н х.а.р.т.а.л б.ө.х баймаар нэг б.у.л.и.а з.а.л.у.у а.а.в.ы.г нь у.н.а.г.а.ч.и.х.с.а.н б.а.г.а.л.з.у.у.р.ы.г нь ш.а.х.а.а.д байжээ.

Самданхорол х.ү.ү дөнгөж 13 н.а.с.т.а.й ж.а.а.х.а.н байсан тул энэ б.а.й.д.л.ы.г х.а.р.а.а.д а.й.с.а.н.д.а.а х.ө.т.ө.л.ж явсан м.о.р.и.о х.а.я.ч.и.х.а.а.д у.м х.у.м.г.ү.й з.у.г.т.а.н д.а.в.х.и.ж.э.э. Нэг мэдсэн чинь х.о.н.х.о.р.д.у.у газар б.а.р.а.а.д.а.н буусан г.а.н.ц г.э.р айл ” т.а.а.р.а.л.д.а.ж. О.р.в.о.л хоёр ж.а.а.х.а.н э.р.э.г.т.э.й х.ү.ү.х.э.д.т.э.й нэг э.м.э.г.т.э.й байжээ.

Самданхорол б.о.л.с.о.н я.в.д.л.ы.г нэгд н.э.г.г.ү.й я.р.ь.т.а.л м.ө.н.ө.ө.х э.м.э.г.т.э.й «д.ү.ү м.и.н.ь ш.ө.н.ө б.о.л.с.о.н” х.о.й.н.о о.д.о.о яагаад ч нэмэргүй. У.г нь манай нутагт ийм м.у.у.х.а.й я.в.д.а.л г.а.р.д.а.г.г.ү.й л юмсан. Яадаг ч байсан ч.и м.а.н.а.й.д х.о.н.о. М.а.р.г.а.а.ш у.ч.р.ы.г. нь х.о.ё.у.л.а.а я.в.ж о.л.ь.ё» гэж я.т.г.а.с.а.а.р х.о.о.л у.н.д өгч у.н.т.у.у.л.ж.э.э.

У.н.т.у.у.л.а.х.д.а.а түүнийг шөнө б.о.с.о.о.д я.в.ч.и.х.а.ж м.а.г.а.д.г.ү.й гэж бодоод хоёр х.ү.ү.х.д.и.й.н.х.э.э д.у.н.д.у.у.р х.э.в.т.ү.ү.л.ж л дээ. Мөн м.о.р.и.й.г нь өөрөө а.р.г.а.м.ж.и.ж, э.м.э.э.л х.а.з.а.а.р.ы.г нь г.э.р.и.й.н.х.э.э г.а.д.а.а т.а.в.ь.ж.э.э. А.а.в.ы.г.а.а яасан бол гэхээс с.а.н.а.а нь з.о.в.ж т.ү.г.ш.с.э.н х.ү.ү у.н.т.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й х.э.в.т.э.ж б.а.й.т.а.л м.о.р.и.н. х.ө.р.ө.р.г.ө.ө.н сонсогдож г.а.д.а.а ш.о.н д.э.э.р х.ү.н б.у.у.х шиг болжээ.

Удалгүй гэрт хнг орж ирж баларсаан, хэдэн тарган үхэртэй тууварчинг ц.а.а.ш нь харуулаад, харин хамт явсан ч.а.ц.г.ы.г иь а.л.д.ч.и.х.л.а.а. Тэр г.а.й т.а.р.и.х нь дээ» гэсэн э.р х.ү.н.и.й д.у.у гарчээ. Хүү ч у.н.т.ч.и.х.с.а.н үзүүлж хэвтээд л байж. Гэтэл ЭМЭГТЭЙ «тэр хүү энд у.н.т.а.ж байгаа. Хоёр х.ү.үдийн чинь дунд бөх нойрссон үед аваад гараарай хэмээн СОНСОГДЖЭЭ.

Х.э.р.э.г б.и.ш болж байгаа ойлгосонСамданхорол х.ү.ү э.р э.м хоёрыг унтсан бололтой хурхирч эхлүүт сэмээрхэн босч xoёрыг хүүхдийнх нь захаар ороод хэвтжээ. Гэгтэл шөнө дундаас хойхно э.р э.м хоёр босч дундуур нь у.н.т.а.ж байсан өөрийнхөө хүүг а.в.а.а.д гэрээс гарчээ. Гэгээд тэд гэрийнхээ урдхан байх ЖИЖИГ ТОЛГОЙГ Даваад явчихаж.

Тэгмэгц Самданхорол гэрээс г.а.р.ч аргамжаатай м.о.р.и.о з.а.й.д.а.н чигээр нь унаад харсан зүгтээ д.а.в.х.и.ж.э.э. Ингээд үүр ц.а.й.х.ы.н а.л.д.а.д нэг а.й.л.д ирж л дээ. Мэдээж б.о.л.с.о.н я.в.д.л.ы.г цөмийг нь ярьснаар гэрийн э.з.э.н Баян- өндөр с.у.м руу м.э.д.э.г.д.э.ж т.у.у.в.а.р.ч.д.ы.н а.н.г.у.у.ч.н.ы.г б.а.р.и.в.ч.и.л.ж.э.э.

Тууварчдыг а.н.г.у.у.ч.и.л.ж м.а.л.а.а.с нь сум а.й.м.а.г.д.а.м.ж.у.у.л.а.н х.у.д.а.л.д.а.ж а.ш.и.г о.л.ж гаршсан эрийн х.а.р түүх ү.ү.г.э.э.р ц.э.г болжээ. Нүтэл нь нүдээрээ гарна гэдэг шиг э.р э.м хоёр гэрийнхээ урд т.о.л.г.о.й.н цаана т.ө.р.с.ө.н хүүгээ “боомилж а.л.с.а.н байжээ. Цовоо х.ү.ү Самданхорол ингэж өөрийгөө ч, цаашид түүгээр я.в.а.х т.у.у.в.а.р.ч.д.ы.г ч а.в.а.р.ч чадсан байна.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно