Press "Enter" to skip to content

Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н үндсэн таван давхаргаас бүрддэг гэж хэлж болно. Үүнд хамгийн дээд давхарга бол ш.о.р.о.н.г.и.й.н зөвлөл, журмын г.а.л х.а.м.у.у.д. Тэдний хувьд ш.о.р.о.н дотроо эрх чөлөөг хамгийн ихээр эдэлдэг…

Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н үндсэн таван давхаргаас бүрддэг гэж хэлж болно. Үүнд хамгийн доод талын давхарга нь н.и.н.ж.а.н.у.у.д.ы.н.х. Дараа нь м.у.ж.ы.к.у.у.д орно. М.у.ж.ы.к гэдэг нь ш.о.р.о.нд т.у.л.с.а.н я.л.а.а х.и.й.ч.и.х.д.э.г, засаг хоолоо зооглоод ш.а.л.а.н.д.а.а с.у.у.г.а.а.д б.а.н.д.и б.о.л.о.х.г.ү.й, н.и.н.ж.а б.о.л.ж х.у.л.г.а.й.ч нарын х.э.л а.м.а.н.д ө.р.т.ө.х.г.ү.й а.м.и.а а.в.а.а.д явчихдаг д.у.н.д.а.ж г.а.р.у.у.д.ы.г хэлж байгаа юм.

М.у.ж.ы.к.у.у.д.ы.н х.у.в.ь.д зөвхөн өөрийнхөө у.т.с.а.н чинээ у.л.а.а.н а.м.и.й.г а.в.ч явна у.у гэхээс б.и.ш бусдыг х.о.о.л.л.о.ж у.н.д.л.а.а.д х.а.л.а.м.ж.л.а.х ч.а.д.а.л т.э.н.х.э.э х.ү.р.э.х.г.ү.й. М.у.ж.ы.к.у.у.д.ы.н дээр ш.о.р.о.н.г.и.й.н б.а.н.д.и н.а.р о.р.н.о. Б.а.н.д.и.й.г зарим ш.о.р.о.н.д “о.х.и.д”, “о.ю.у.т.а.н”, “г.е.й.р.л” гэж дуудах нь ч бий.

Б.а.н.д.и нар б.а.с ж.о.н.о.н б.а.н.д.и, н.и.й.г.м.и.й.н х.о.н.г.о.р, б.э.р.с гарсан б.а.н.д.и, х.а.т.а.н б.а.н.д.и гэх мэт з.а.а.г.л.а.л бий. Н.и.й.г.м.и.й.н х.о.н.г.о.р бол ө.г.л.ө.ө.н.и.й х.а.р т.а.л.х, ш.и.р.х.э.г м.а.н.т.у.у.г.а.а.р б.и.е.э ү.н.э.л.э.х.э.э.с с.и.й.х.г.ү.й д.о.о.д з.э.р.э.г.л.э.л.и.й.н.х. Ж.о.н.о.н б.а.н.д.и болохоор гайгүй а.т.а.м.а.н, о.в.г.о.р.у.у.д.а.д с.э.м с.э.м.х.э.н б.и.е.э э.д.л.ү.ү.л.э.э.д г.э.д.э.с ц.а.т.г.а.л.а.н, х.у.в.ц.а.с б.ү.т.э.н я.в.ч.и.х.д.а.г с.э.р.г.э.л.э.н х.ө.в.г.ү.ү.д юм.

Х.а.р.и.н б.э.р.с гарсан б.а.н.д.и гэхээр эхлээд а.т.а.м.а.н.ы “э.х.н.э.р” байж байгаад дараа нь ш.о.р.о.н.д х.ү.ч.э.э а.в.ч өөрөө о.в.г.о.р т.о.в.г.о.р б.о.л.с.о.н э.р.и.й.г хэлнэ. “Х.а.т.а.н б.а.н.д.и” нь г.а.н.ц х.ү.н.и.й өмч бөгөөд т.ү.ү.н р.ү.ү х.э.н ч о.й.р.т.о.х э.р.х.г.ү.й. Зарим ш.о.р.о.н.д б.а.н.д.и.й.н д.а.й.с.а.н, б.а.н.д.и.д н.у.г.а.с.г.ү.й о.в.г.о.р.у.у.д “х.а.т.а.н б.а.н.д.и”- тайгаа с.ү.р д.у.у.л.и.а.н.т.а.й х.у.р.и.м х.и.й.с.э.н т.о.х.и.о.л.д.о.л ч б.а.й.д.а.г.

Одоо дөрөв дэх давхарга буюу т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.ы.н талаар өгүүлье. Т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.л.у.у.д ш.о.р.о.н.д хоёр гурван удаа о.р.с.о.н э.с.в.э.л г.я.н.д.а.н, о.н.ц.г.о.й.г.о.о.с д.э.г.л.э.м б.у.у.р.ч и.р.с.э.н, олон жилийн я.л ш.и.й.т.г.э.л.т.э.й е.г.з.ө.р к.а.д.р.у.у.д.ы.г хэлдэг. Т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.ы.н т.о.о.н.д сүүлийн үед б.а.я.н а.й.л.ы.н э.р.х х.ү.ү, к.о.м.п.а.н.и.й эздийн г.а.р х.ө.л, ц.а.г.а.а.н з.а.х.т.н.у.у.д ч н.э.м.э.г.д.с.э.н.

Т.э.д.н.и.й х.у.в.ь.д м.у.ж.ы.к.у.у.д.а.а.с я.л.г.а.а.т.а.й нь ш.а.л з.ү.л.г.э.ж, б.а.р.л.а.г х.и.й.х.г.ү.й бас ш.о.р.о.н.г.и.й.н з.а.с.а.г х.о.о.л идэхгүй. М.у.ж.ы.к н.и.н.ж.а.н.у.у.д.т.а.й т.у.л.ж а.ж.и.л.л.а.д.а.г н.э.г ё.с.н.ы х.у.р.г.а.н т.а.х.л.у.у.д юм. Бас т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.ы.н т.о.о.н.д а.т.а.м.а.н.ы а.х д.ү.ү.с, х.а.м.а.а.т.а.н с.а.д.а.н, з.а.с.а.н.г.и.й.н а.л.б.а.н х.а.а.г.ч.и.й.н а.р г.э.р.и.й.н.х.э.н ч б.а.г.т.д.а.г.

Т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.о.л с.у.м.о.г.и.й.н з.и.н.д.а.а.г.а.а.р ярих юм бол ж.ү.р.ю з.и.н.д.а.а гэж о.й.л.г.о.ж болно. Ө.л.с.ө.ж ц.а.н.г.а.а.д засаг х.о.о.л и.д.э.ж, а.р.и.у.н ц.э.в.р.э.э сайн с.а.х.и.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й эсвэл н.о.р.м.ы.н я.л.а.а д.и.й.л.э.х.г.ү.й б.о.л д.о.о.ш.о.о м.у.ж.ы.к, н.и.н.ж.а.г.и.й.н д.а.в.х.а.р.г.а руу бууна. Харин а.м.н.ы а.р.а.к, с.э.р.г.э.л.э.н з.а.н.т.а.й нь д.э.э.ш.э.э г.а.р.ч хамгийн д.э.э.д давхаргад элсэж улмаар а.т.а.м.а.н болох г.а.р.а.а.г.а.а эхэлж болох юм.

Хамгийн дээд давхарга бол ш.о.р.о.н.г.и.й.н зөвлөл, ж.у.р.м.ы.н г.а.л х.а.м.у.у.д. Тэдний хувьд ш.о.р.о.н д.о.т.р.о.о э.р.х ч.ө.л.ө.ө.г х.а.м.г.и.й.н и.х.э.э.р э.д.э.л.д.э.г. Э.х.э.л.ж г.а.л т.о.г.о.о.н.д х.о.о.л хийж и.д.н.э, х.а.м.г.и.й.н т.ү.р.ү.ү.н.д усанд о.р.ц.г.о.о.н.о. Эргэлтээр гарсан х.о.р.и.г.д.о.л х.а.м.г.и.й.н с.а.й.х.а.н бүхнээ а.т.а.м.а.н.у.у.д.а.д ө.г.ч дараа нь т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.ы.н “г.а.а.л.и.а.р о.р.н.о”.

А.т.а.м.а.н.у.у.д ш.о.р.о.н д.о.т.о.р.х.и б.ү.х асуудалд ш.и.й.д.в.э.р г.а.р.г.а.ж, г.ү.й.ц.э.т.г.э.г.ч нь т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.л.у.у.д байдаг. Төр у.л.с.а.а.р т.а.й.л.б.а.р.л.а.х юм бол с.а.й.д.у.у.д ш.и.й.д.в.э.р г.а.р.г.а.ж тэдний ш.и.й.д.в.э.р.и.й.г а.г.е.н.т.л.а.г х.э.л.т.с.и.й.н д.а.р.г.а н.а.р г.ү.й.ц.э.т.г.э.д.э.г дээ.

Т.а.х.а.л х.о.р.и.г.д.л.у.у.д х.ү.н.с.э.э а.в.а.а.д х.о.о.л.о.о э.э.л.ж.л.э.н ө.ө.р.с.д.ө.ө хийдэг бол а.т.а.м.а.н х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.ы.н г.а.л х.а.м.ы.н а.р.ы.н а.л.б.ы.г м.э.р.г.э.ж.л.и.й.н т.о.г.о.о.ч, ү.с.ч.и.н, г.у.т.а.л.ч.и.н, ц.а.х.и.л.г.а.а.н.ч.и.н, у.г.а.а.г.ч, б.а.р.и.а.ч тэр б.ү.ү х.э.л б.ө.ө ү.з.м.э.р.ч гэх мэт х.ү.м.ү.ү.с ч багтсан байдаг. Ийм б.и.ч.и.г.д.э.э.г.ү.й х.у.у.л.ь ө.д.г.ө.ө х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н.д байсаар байна.

З.о.н.н.ы х.а.ш.а.а.н.д о.р.о.о.д ш.у.в.у.у.н с.у.у.л.т.а.а.р т.а.в т.а.в.а.а.р.а.а с.у.у.ж б.а.й.г.а.а х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.а.а.с а.т.а.м.а.н х.о.р.и.г.д.л.у.у.д.ы.г я.л.г.а.х.а.д т.у.н а.м.а.р.х.а.н. Т.э.д т.о.о.г.о.о ө.г.ө.х.д.ө.ө б.у.с.а.д ш.и.г.э.э с.у.у.х.г.ү.й з.о.г.с.о.ж өгнө. Н.э.р д.у.у.д.а.ж б.а.й.г.а.а з.а.с.а.н.г.и.й.н а.л.б.а.н х.а.а.г.ч тухайн х.о.р.и.г.д.л.ы.н н.э.р.и.й.г х.э.л.э.х.э.д м.у.ж.ы.к, т.а.х.а.л, н.и.н.ж.а х.о.р.и.г.д.л.у.у.д о.в.г.о.о ч.а.н.г.а хэлээд ө.н.д.и.й.ж байхад а.т.а.м.а.н х.о.р.и.г.д.л.у.у.д з.ү.г.э.э.р л

“Б.и” гэж х.э.л.н.э. Энэ нь н.э.г.э.н.т ш.о.р.о.н.д э.р.х мэдлээ о.л.ж а.в.ч ц.у.с нөж, цаг хугацаагаа элээсэн о.в.г.о.р.у.у.д э.ц.г.и.й.н.х.э.э н.э.р.и.й.г ш.о.р.о.н.д д.у.у.д.а.х д.у.р.г.ү.й б.а.й.д.а.г.т.а.й х.о.л.б.о.о.т.о.й. Т.а.в.а.н х.а.н.а.т.а.й г.э.р.т т.ө.р.с.ө.н м.о.н.г.о.л х.ү.н таван тивтэй бөмбөрцөг дээр а.м.ь.д.а.р.д.а.г бол ш.о.р.о.н.д ч гэсэн таван давхарга байдаг нь с.о.н.и.р.х.о.л.т.о.й.

Сүүлийн үед ш.о.р.о.н.д м.ө.н.г.ө.ө.р д.э.э.ш.э.э о.г.ц.о.м гардаг б.о.л.с.о.н нь э.р.х м.э.д.э.л.т.э.н, ц.а.г.а.а.н з.а.х.т.н.у.у.д о.л.н.о.о.р.о.о а.в.и.л.г.а албан тушаалын х.э.р.г.э.э.р я.л а.в.ч байгаатай холбоотой. Б.а.н.к с.а.н.х.ү.ү, з.а.л.и.л.а.н.г.и.й.н г.э.м.т х.э.р.э.г.т.н.ү.ү.д яаж ийгээд л а.т.а.м.а.н о.в.г.о.р я.л.т.н.ы.г б.а.р.а.а.д.а.а.д с.у.у.ч.и.х.с.а.н а.р т.а.л.ы.н

асуудлыг нь хариуцаад явдаг нь тэдний з.а.л.ь мэх, г.ү.й.л.г.э.э у.х.а.а.н, з.у.р.г.а.а дахь мэдэрхүйтэй холбоотой биз. Харин т.ө.р.и.й.н томчуудын г.а.р хөл ш.о.р.о.н.д хөл т.а.в.ь.с.а.н өдрөөсөө а.т.а.м.а.н.у.у.д.ы.н г.а.л х.а.м.ы.н т.о.о.н.д б.а.г.т.а.х.ы.н тулд чамлахааргүй мөнгө т.ө.л.д.ө.г ажээ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно