Press "Enter" to skip to content

1990- ээд оны эхэн үед Зүүнхараагийн ш.о.р.о.н.д я.л э.д.э.л.ж байхдаа Далхаагийн Дэмбэрэл гэгч хянагчтай т.э.р.с.э.л.д.э.ж нэг үе Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н.д нэр адараа дуурсгаж байсан х.ү.н…

М.о.н.г.о.л.ы.н ш.о.р.о.н.д хорь гаруй жил я.л э.д.э.л.с.э.н Цэвээний Бунданхүү э.д.ү.г.э.э Тавантолгойн у.у.р.х.а.й.д х.ү.н.д даацын тэрэг ж.о.л.о.о.д.о.о.д и.д м.а.н.д.а.ж байгаа ю.м.с.а.н.ж. М.а.н.ь э.р 1990- ээд оны э.х.э.н ү.е.д Зүүнхараагийн ш.о.р.о.н.д я.л э.д.э.л.ж байхдаа Далхаагийн Дэмбэрэл гэгч х.я.н.а.г.ч.т.а.й т.э.р.с.э.л.д.э.ж нэг үе Х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н.д н.э.р а.л.д.а.р.а.а д.у.у.р.с.г.а.ж байсан х.ү.н. Эхэндээ тэр х.я.н.а.г.ч Дэмбэрэлийн х.а.м.с.а.а.т.а.н б.о.л.ж м.у.у м.у.у.х.а.й юм н.э.л.э.э.д.и.й.г хийж байсан гэдэг.

Х.а.р.и.н сүүлдээ г.э.н.э.т.х.э.н л гэгээрээд Дэмбэрэлийн э.с.р.э.г т.э.р.с.э.л.ж эхэлсэн байгаа юм. Гэхдээ тэр м.у.у м.у.у.х.а.й юм хийж байсанаа хэнээс ч нууж б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Наяад оны сүүл үед Зүүнхараагийн ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.т.э.й ш.о.р.о.н.г.и.й.н г.а.л з.у.у.х.а.н.д х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.н ходоодоор б.о.х.и.р б.и.з.н.е.с хийх нь тоймоо а.л.д.с.а.н бөгөөд ү.ү.н.и.й.г х.я.н.а.г.ч Дэмбэрэл зохион байгуулдаг байж.

Тэр ш.о.р.о.н.г.и.й.н а.х.л.а.х т.о.г.о.о.ч.о.о.р ө.ө.р.и.й.н дотны анд болох “Хуумгай” Тайван гэгчийг т.о.м.и.л.ж, Цэвээний Бунданхүүг түүний т.у.с.л.а.х б.о.л.г.о.ж л дээ. Тухайн үед Зүүнхараагийн ш.о.р.о.н.д мянга гаруй я.л.т.а.н байж. Т.а.й.в.а.н, Бунданхүү хоёр Дэмбэрэлээс з.а.а.в.а.р.ч.и.л.г.а.а а.в.ч мянга гаруй х.о.р.и.г.д.о.л.ы.н н.о.р.м.ы.н хүнсний ихэнхийг г.а.д.а.г.ш нь г.а.р.г.а.д.а.г байсан гэдэг.

Гэвч Дэмбэрэл сүүлдээ Т.а.й.в.а.н, Бунданхүү хоёрт и.т.г.э.х.э.э байж х.о.р.и.х ангийн журам болох Дандар гэгч а.т.а.м.а.н х.о.р.и.г.д.о.л.ы.г татан оролцуулаад зогсохгүй, х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.н зөвлөлийн д.а.р.г.а Намсрай гэгчийг бас о.р.о.л.ц.у.у.л.ж.э.э. Тиймээс Дэмбэрэлийн х.а.м.а.г б.у.л.х.а.й.г мэддэг Т.а.й.в.а.н, Бунданхүү хоёр б.а.р.а.г л ж.и.й.г.д.э.х.э.д х.ү.р.с.э.н байна.

Гэхдээ Дэмбэрэл м.а.н.ь хоёрыг арай ч х.ө.р.ө.ө раман дээр ө.г.ч.и.х.с.ө.н.г.ү.й. Хамаг нууцыг нь мэддэг байсан болохоор м.а.н.ь хоёрыг өөр х.о.р.и.х руу шилжүүлэх талаар х.ө.ө.ц.ө.л.д.ө.ж э.х.э.л.с.э.н байгаа юм. Тухайн үед х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.а.а.с э.р.г.э.л.т ирэхэд т.а.в.а.н кг- аас дээш юм оруулдаггүй байж. Харин Дэмбэрэл энэ ж.у.р.м.ы.г ө.ө.р.ч.и.л.ж эргэлтээр оруулж байгаа и.д.э.ж у.у.х юм, т.а.м.х.и т.а.р.и.а.н.д тодорхой хэмжээ заалтгүй чөлөөтэй оруулдаг болжээ.

Тиймээс Зүүнхараагийн шоронд г.а.д.н.а.а.с их хэмжээний х.о.о.л хүнс, т.а.м.х.и т.а.р.и.а, м.ө.н.г.ө төгрөг х.у.р.и.м.т.л.а.г.д.а.х э.х үүсвэр нээгдсэн гэдэг. Үүгээрээ Дэмбэрэл х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.н өмнө г.а.в.ъ.я.а байгуулсан хүн. Өөрөө нормт хоолноос нь х.у.м.с.а.л.ж байсан болохоор а.р.г.а байж у.у. Тухайн үед г.а.д.н.а.а.с эргэлт чөлөөтэй о.р.у.у.л.д.а.г болсоноор у.л.а.а.н т.а.м.х.и, с.а.х.а.р, б.о.о.в б.о.о.р.ц.о.г ө.ө.р.и.й.н гэсэн ү.н.э х.а.н.ш.т.а.й болжээ.

Гэвч Дэмбэрэл сүүлдээ арай д.э.н.д.с.э.н гэдэг. М.а.л х.у.й.т.а.й х.о.р.и.г.д.о.л.ы.н а.р гэрээс хонь, ү.х.р.и.й.н м.а.х х.ү.р.т.э.л ш.а.а.р.д.д.а.г б.о.л.с.о.н бөгөөд тэр м.а.х.а.а.р нь цуйван хийж х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.а.д з.а.р.ж ө.ө.р.т.ө.ө а.ш.и.г у.н.а.г.а.д.а.г байж. М.а.н.ь э.р х.о.р..и.г.д.о.л.у.у.д.ы.н н.о.р.м.т хүнснээс шомбодохын з.э.р.э.г.ц.э.э зарим нэг б.и.й.л.э.г.ж.ү.ү х.о.р.и.г.д.о.л.д а.м.т ч.а.н.а.р.т.а.й тусгай х.о.о.л з.а.р.д.а.г байсан гэдэг.

Үүнийг нь Т.а.й.в.а.н, Бунданхүү хоёр г.а.р.д.а.н г.ү.й.ц.э.т.г.э.д.э.г байж. Гэвч х.я.н.а.г.ч Дэмбэрэл с.ү.ү.л.д.э.э м.а.н.ь хоёрыг өөрөөсөө з.а.й.л.у.у.л.а.х маягаар ш.о.р.о.н.г.и.й.н г.а.л т.о.г.о.о.н.о.о.с х.о.л.д.у.у.л.с.а.н б.и.ш өөртөө Бунданхүү хэмээх с.ү.р.х.и.й з.а.р.г.а.ч д.а.й.с.а.н.т.а.й б.о.л.ж, улмаар х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.н х.о.д.о.о.д.о.о.р б.и.з.н.е.с хийдэг байсан бүх х.э.р.э.г нь и.л.э.р.ч ш.о.р.о.н.г.и.й.н тав б.о.л.с.о.н гэдэг.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно