Press "Enter" to skip to content

1980- аад оны үед Цэндийн Тайван гэгч э.р ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д Б.о.г.д ууланд хоёр жил гаруй б.ү.г.ж.э.э…

Энд өгүүлэх Цэндийн Тайван гэгч э.р 1980- аад оны үед ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д Б.о.г.д ууланд хоёр жил гаруй б.ү.г.ж.э.э. Ингээд түүний ярианд а.н.х.а.а.р.л.а.а хандуулна у.у? Ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.с.о.н х.ү.м.ү.ү.с и.х.э.в.ч.л.э.н х.ү.н а.м.ь.т.а.н ц.ө.ө.н явдаг ширэнгэн ойг сонгож авдаг. Гэтэл т.а байнга х.ү.н а.м.ь.т.а.н х.ө.л.х.д.ө.г с.а.м.а.р жимсний өлгий нутаг Б.о.г.д уулыг яагаад сонгосон юм бэ? Чоно ү.ү.р.э.н.д.э.э өлзийтэй гэх үү дээ.

Х.э.н нэгэнтэй т.а.а.р.а.л.д.в.а.л самар түүж яваа х.ү.н гээд и.т.г.ү.ү.л.ч.и.х.н.э. Харин өвлийн цагт Б.о.г.д уул н.а.м ж.и.м байдаг. Д.а.р.х.а.н ц.а.а.з.т.а.й болохоор х.ү.м.ү.ү.с а.н хийх, х.у.л.г.а.й.г.а.а.р мод о.г.т.л.о.х гэх мэтийн юм байдаггүй нь с.а.й.х.а.н. Б.и з.у.н.ы цагт их хэмжээний самар түүж г.о.л.о.о з.о.г.о.о.д.о.г байлаа. Сүүлдээ Б.о.г.д уулын о.й.н ц.а.г.д.а.а болох Гочоосүрэн гэдэг ө.в.г.ө.н.д ү.н.э.н учраа хэлээд д.о.т.н.о т.а.н.и.л.ц.а.ж билээ.

Энэ ө.в.г.ө.н н.а.м.а.й.г о.р.г.о.с.о.н я.л.т.а.н гэдгийг мэдсэн х.э.р.н.э.э дээш нь м.э.д.э.г.д.э.л.г.ү.й бүтэн хоёр жил н.у.у.н д.а.р.а.г.д.у.у.л.с.а.н. Б.и х.о.о.л хүнс дуусахаараа өвгөнийхөөс ирээд л х.о.о.л х.ү.н.с а.в.ч.и.х.д.а.г байлаа. Гэтэл 1986 онд ө.в.г.ө.н м.а.а.н.ь ө.ө.д б.о.л.ж б.и нэг хэсэгтээ л х.э.ц.ү.ү.д.с.э.н. Тэгээд н.э.г ө.д.ө.р түүний х.ү.ү.д бүх ү.н.э.н у.ч.р.а.а хэлсэн. “Б.и а.а.в.т.а.й ч.и.н.ь д.о.т.н.о х.а.р.и.л.ц.а.а.т.а.й байсан. А.а.в ч.и.н.ь т.а н.а.р.ы.г тэжээхийн тулд н.а.д.а.а.с а.н.г.и.й.н а.р.ь.с, с.а.м.а.р жимс авдаг байсаныг ч.и мэднэ.

Гэхдээ ч.и н.а.м.а.й.г о.р.г.о.д.о.л б.о.с.у.у.л гэдгийг м.э.д.э.х.г.ү.й. О.д.о.о м.э.д.э.ж а.в. Цаашид ч.и а.а.в.ы.н.х.а.а ажлыг үргэлжлүүлэх ё.с.т.о.й” гээд л х.ү.ү.г.э.э.с нь б.и г.у.й.ж г.а.р.л.а.а. Х.ү.ү нь зөвшөөрсөн. Тэгтэл тэр хотод байдаг т.о.м э.г.ч.д.э.э м.и.н.и.й тухай д.у.у.л.г.а.ч.и.х.а.ж л дээ. Э.г.ч нь х.о.т.ы.н н.а.м.ы.н х.о.р.о.о.н.д ажилладаг и.х.э.э.х.э.н с.э.н.т.э.г нэгэн байж. Тэгээд н.а.м.а.й.г н.э.г л өдөр ц.а.г.д.а.а нараар б.а.р.и.в.ч.л.у.у.л.с.а.н. Хэрэв ө.в.г.ө.н дахиад х.э.д.э.н ж.и.л а.м.ь.д байсан бол б.и нэг хэсэгтээ л б.а.р.и.г.д.а.х.г.ү.й байх байлаа.

Тэгээд я.а.х.а.в б.и М.а.а.н.ь.т.ы.н ш.о.р.о.н.д о.ч.о.о.д ууланд с.у.р.с.а.н э.р.д.м.э.э.р.э.э г.а.й.х.у.у.л.ж нэг хэсэг м.а.н.а.р.г.а.с.а.н. Тухайлбал яаж г.а.й.х.у.у.л.с.а.н гэж?- Г.а.й.х.у.у.л.а.х юм х.а.а.н.а.а.с м.у.н.д.а.х.а.в. Хамгийн наад з.а.х.ы.н жишээ гэхэд л у.т.а.с.н.ы м.о.д.о.н.д дөрөө хэрэглэлгүй а.в.и.р.ч г.а.р.а.а.д тасарсан у.т.с.ы.г з.а.л.г.а.ч.и.х.д.а.г байлаа. Я.г л м.у.у.р шиг. Е.р нь х.ү.н н.э.г л юмаар д.а.г.н.а.н х.и.ч.э.э.л.л.э.э.д байвал тэр нь г.а.р.т о.р.ч.и.х.д.о.г юм билээ.

Ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д у.у.л.а.н.д б.ү.т.э.н т.а.в.а.н ж.и.л б.ү.г.с.э.н “Бозлог” Даш г.э.д.э.г х.ү.н у.у.л.а.н.д б.а.й.х.д.а.а я.г л б.о.з.л.о.г шиг ө.н.х.ө.р.ч с.у.р.с.а.н байгаа юм. Тэр ч байтугай ар н.у.р.у.у.г.а.а.р.а.а х.э.в.т.ч.и.х.э.э.д агаарт х.и.й үсэрдэг байсан. Одоо т.а у.т.а.с.н.ы м.о.д.о.н.д дөрөө хэрэглэлгүй а.в.и.р.ч ч.а.д.а.х у.у? Одоо яаж ч.а.д.а.х вэ дээ. Хэдэн жилийн өмнө а.в.и.р.а.х гэж н.э.г ү.з.с.э.н.

Тэг дунд нь х.ү.р.ч.и.х.э.э.д дээшээ г.а.р.ч ч.а.д.а.а.г.ү.й. А.р.г.а.г.ү.й л х.ө.г.ш.и.р.ч дээ. З.а.л.у.у б.а.й.х.а.д х.о.о.л у.н.д с.а.й.т.а.й б.о.л я.л.н.ы а.ж.и.л.д а.д.у.у ш.и.г л т.а.ч.и.г.н.а.д.а.г байлаа. Ууланд мод ц.а.г.а.а.л.ж ү.з.л.э.э, г.а.л.т т.э.р.г.э.н.д ж.о.н.ш а.ч.и.ж ч ү.з.л.э.э. Харин Туул голоор с.а.л у.р.с.г.а.ж ү.з.э.э.г.ү.й. Дээхэн үеийн х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д с.а.л у.р.с.г.а.х х.ү.н.д а.ж.и.л.д а.м.ь б.и.е х.а.й.р.л.а.л.г.ү.й з.ү.т.г.э.д.э.г байж. Н.а.д.а.д б.о.л ууланд м.о.д ц.а.г.а.а.л.а.х.а.а.с ж.о.н.ш а.ч.и.х л и.х х.ү.н.д байсан.

Гар ц.э.в.р.ү.ү.т.э.э.д у.л.а.а.н н.я.л.г.а б.о.л.ч.и.х.н.о. Сүүлдээ бүр э.в.э.р.ш.и.ж х.а.т.у.у.р.а.а.д я.г л м.о.д шиг б.о.л.ч.и.х.д.о.г. Нэг ёсондоо м.о.д.о.н г.а.р.т.а.й х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д ж.о.н.ш а.ч.д.а.г б.а.й.л.а.а. Ийм гараар х.ү.н ц.о.х.и.ж у.н.а.г.а.в.а.л ёстой н.а.м а.в.н.а биз дээ. Х.ү.н ц.о.х.и.ж у.н.а.г.а.н.а г.э.с.н.э.э.с с.о.ц н.и.й.г.м.и.й.н үед ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д у.у.л.а.н.д б.ү.г.э.ж байсан х.э.д.э.н х.о.р.и.г.д.о.л х.о.н.ь х.а.р.и.у.л.ж явсан нэг э.м.э.г.т.э.й.г н.а.м ц.о.х.и.ж у.н.а.г.а.а.д ууланд а.в.ч.р.а.н арав гаруй жил э.д.э.л.ж х.э.р.э.г.л.э.с.э.н г.э.д.э.г я.р.и.а байдаг.

Энэ тухай т.а д.у.у.л.ж с.о.н.с.с.о.н у.у? С.о.н.с.с.о.н юм байна. Э.н.э ч.и.н.ь Т.ө.в а.й.м.г.и.й.н н.у.т.а.г.т б.о.л.с.о.н гэдэг юм. “Х.а.р” Банди т.э.р.г.ү.ү.т.э.й гурван х.о.р.иг.д.о.л ш.о.р.о.н.г.о.о.с о.р.г.о.о.д Т.ө.в а.й.м.г.и.й.н н.э.г м.о.д.т.о.й у.у.л.а.н.д б.ү.г.э.ж л дээ. Тэгээд Энхнамжил ч билүү нэг б.ү.с.г.ү.й.г хонь хариулж явтал тэдний нэг нь ц.о.х.и.ж у.н.а.г.а.а.д м.о.р.и.н дээр д.ү.ү.р.ч я.в.с.а.а.р б.ү.г.э.ж б.а.й.с.а.н ууландаа а.в.ч.и.р.с.а.н гэдэг.

Эхнэр х.ү.ү.х.д.и.й.н б.а.р.а.а х.а.р.а.а.г.ү.й тэдэнд э.м.э.г.т.э.й х.ү.н х.э.р.э.г.т.э.й л байсан б.а.й.л.г.ү.й. Э.д.э.л.ж х.э.р.э.г.л.э.х.э.э.с гадна х.о.о.л ц.а.й.г.а.а х.и.й.л.г.э.ж, х.и.р.т.э.й х.у.в.ц.а.с.а.а б.а.а.х.а.н у.г.а.а.л.г.а.а б.и.з. Ямар ч байсан арваад жил э.д.э.л.с.э.н гэдэг юм. Сүүлдээ юу б.о.л.с.о.н юм б.ү.ү м.э.д. “Х.а.р” Банди гэгчийн н.э.р.и.й.г б.и д.у.у.л.с.а.н.а.а.с ц.а.а.ш.г.ү.й.

О.р.г.о.ж б.о.с.о.о.д о.г.т с.у.р.а.г.г.ү.й б.о.л.с.о.н а.л.ь олон я.л.т.а.н.ы.г х.э.л.ж б.а.р.а.х.а.в дээ. “Х.а.р” Бандийг б.а.р.и.г.д.с.а.н гэж б.и д.у.у.л.а.а.г.ү.й л юм байна. Гэвч б.а.р.и.г.д.а.а.д б.и мэдээгүй ө.н.г.ө.р.с.ө.н байж болно шүү дээ. Харин Х.ө.в.с.г.ө.л.и.й.н т.а.й.г.а.д а.р.в.а.н ж.и.л б.ү.г.с.э.н “Уулын” Төмөртэй ш.о.р.о.н.д н.э.л.э.э.д д.о.т.н.о байлаа. Яагаад гэвэл б.и.д х.о.ё.р а.д.и.л.х.а.н ууланд б.ү.г.э.ж байсан болохоор а.м.ь н.э.г.т.э.й, а.д.а.г.л.а.а.д л ярианы с.э.д.э.в т.а.а.р.д.а.г байсан юм.

М.ө.н д.э.э.р өгүүлсэн “Б.о.з.л.о.г” Даш гэдэг ө.в.г.ө.н.т.э.й нэлээд д.о.т.н.о байсан. Түүнийг з.о.х.и.о.л.ч Сономын Удвал гуай б.а.т.л.а.н дааж ш.о.р.о.н.г.о.о.с с.у.л.л.а.ж байлаа. Яагаад гэвэл Даш гуай у.у.л.а.н.д байхдаа з.о.х.и.о.л о.р.о.л.д.д.о.г байж л дээ. Тэгээд б.а.р.и.г.д.с.а.н.ы.х.а.а д.а.р.а.а ш.о.р.о.н.д ирээд Удвал гуайд з.а.х.и.д.а.л б.и.ч.и.ж зохиол мохиолоо т.а.н.и.л.ц.у.у.л.с.а.н юм билээ.

Гэхдээ түүний зохиол х.э.в.л.э.г.д.э.э.г.ү.й. Зохиол о.р.о.л.д.д.о.г байсан болохоор нь Удвал гуай ү.н.э.л.э.э.д х.а.р.ж үзсэн юм байлгүй. Миний хувьд гэвэл тэр зохиол мохиолоос хол х.ө.н.д.и.й байсан. Тэгээд ч наймдугаар ангийн б.о.л.о.в.с.р.о.л.т.о.й м.а.н.ь мэтийн х.ү.н юу б.и.ч.и.ж г.и.й.г.ү.ү.л.э.х билээ дээ. Гэхдээ б.и Б.о.г.д ууланд хоёр жил б.ү.г.э.х.д.э.э ямар ч а.а.в.ы.н хүүгээс илүү с.э.р.г.э.л.э.н байж ч.а.д.с.а.н гэж боддог.

Одоо Б.о.г.д у.у.л.ы.г х.а.р.а.х б.о.л.г.о.н.д т.ө.р.с.ө.н нутаг м.а.а.н.ь юм шиг с.а.н.а.г.д.а.а.д байдаг юм. Ямар сайндаа л хэдэн жилийн өмнө М.о.н.г.о.л д.а.я.а.р х.ү.м.ү.ү.с о.в.о.г а.в.ч эхлэхэд б.и “Б.о.г.д” гэсэн овог а.в.ч байлаа. Х.ү.м.ү.ү.с м.и.н.и.й “Богд” о.в.о.г.т Цэндийн Т.а.й.в.а.н гэдэг п.а.с.п.о.р.т.ы.г харчихаад “Т.а ч.и.н.ь Б.о.г.д х.а.а.н.ы у.д.м.ы.н х.ү.н үү” гэж асуудаг юм. Хариуд нь б.и “Т.и.й.м.э.э” л гэдэг. С.о.ц н.и.й.г.м.и.й.н ү.е.д Б.о.г.д у.у.л.а.н.д гурван х.ү.ү.х.э.д т.ө.ө.р.ө.ө.д о.г.т о.л.д.о.о.г.ү.й гэдэг.

Арай т.а.н.ы.г б.ү.г.э.ж байхад энэ я.в.д.а.л б.о.л.с.о.н юм б.и.ш биз? Энэ ч.и.н.ь н.а.д.а.а.с өмнө б.о.л.с.о.н я.в.д.а.л б.а.й.х.г.ү.й юу. Хэрэв н.а.м.а.й.г б.ү.г.э.ж байх үед энэ я.в.д.а.л б.о.л.с.о.н бол б.и а.я.г.ү.й бол олоод ө.г.ч.и.х байсан байх. Ингэхэд т.а 1986 онд Богд у.у.л.н.а.а.с б.а.р.и.г.д.а.а.д хэдэн жилийн я.л а.в.с.а.н бэ? Б.и д.о.л.о.о.н ж.и.л.и.й.н я.л а.в.с.а.н.

У.г нь и.х олон ж.и.л.и.й.н я.л а.в.а.х байлаа. Яахав н.а.м.а.й.г х.э.н.д ч г.э.м х.а.л.г.ү.й хоёр ж.и.л б.ү.г.с.э.н болохоор г.а.й.г.ү.й я.л ө.г.с.ө.н. О.р.г.о.д.о.л б.о.с.у.у.л гэхээр л х.а.в.ь.т.с.а.н о.й.р.т.с.о.н.о.о д.э.э.р.э.м.д.э.ж, а.л.ж х.я.д.а.а.д байдаг юм б.и.ш шүү дээ. Өмнө нь б.и х.ү.н а.м.и.н.ы х.э.р.г.э.э.р 10 ж.и.л.и.й.н я.л а.в.ч ороод хоёр жилийг нь э.д.л.э.э.д о.р.г.о.ч.и.х.с.о.н юм. Х.ү.н а.м.и.н.ы х.э.р.э.г ч гэж дээ. Бараг л х.и.л.с х.э.р.э.г ү.ү.р.ч.и.х.с.э.н юм даа.

Б.и ч.и.н.ь Т.ө.в а.й.м.г.и.й.н Эрдэнэсант с.у.м.ы.н у.у.г.у.у.л. Тэгээд н.э.г о.р.о.й кино т.а.р.с.а.н.ы дараа б.а.а.х.а.н з.а.л.у.у.с з.о.д.о.л.д.д.о.г ю.м байна. Б.и ч тэр з.о.д.о.о.н.д д.а.в.х.и.а.д о.р.ч.и.х.с.о.н. Г.э.т.э.л н.э.г з.а.л.у.у т.о.л.г.о.й руугаа т.о.м ч.у.л.у.у.г.а.а.р ц.о.х.и.у.л.а.а.д н.а.с б.а.р.ч.и.х.г.ү.й юу. Маргааш нь б.ө.ө.н м.ө.р.д.ө.н б.а.й.ц.а.а.л.т б.о.л.ж хэсэг з.а.л.у.у ш.у.у.д н.а.д р.у.у б.у.х.ч.и.х.д.а.г байгаа.

Х.и.л.с х.э.р.э.г.т г.ү.т.г.э.г.д.э.х ямар а.ю.у.л.т.а.й, ямар х.ү.н.д б.а.й.д.а.г.и.й.г б.и т.э.р ү.е.д л м.э.д.э.р.с.э.н. Яагаад б.и г.ү.т.г.э.г.д.э.х б.о.л.с.о.н бэ гэвэл т.э.н.д з.о.д.о.л.д.о.ж байсан з.а.л.у.у.с.ы.н и.х.э.н.х нь д.а.н.д.а.а дарга нарын х.ү.ү.х.э.д байсан б.а.й.х.г.ү.й юу. Ингээд л я.д.у.у ардын х.ү.ү б.и г.э.м.т х.э.р.э.г.т.э.н б.о.л.ч.и.х.о.ж билээ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно