Press "Enter" to skip to content

1999- 2001 оны хооронд М.о.с.к.в.а.д х.а.л.а.а.с.н.ы х.у.л.г.а.й хийж а.м.ь.д.а.р.д.а.г байлаа…

Яг ү.н.э.н.и.й.г хэлэхэд бид 1999- 2001 оны хооронд М.о.с.к.в.а.д х.а.л.а.а.с.н.ы х.у.л.г.а.й хийж а.м.ь.д.а.р.д.а.г байлаа. Э.х о.р.н.ы.х.о.о я.д.а.р.с.а.н а.р.д т.ү.м.н.и.й х.а.л.а.а.с х.о.т.ы.г т.э.м.т.э.р.ч байхаар б.а.я.н о.р.о.с.у.у.д.ы.г м.у.л.з.а.л.ж байсан нь д.э.э.р г.э.ж б.о.д.о.о.д л тэр шүү дээ. Б.и тэр ү.е.д Киевсхий в.о.к.з.а.л.ы.н х.а.ж.у.у.х.а.н.д гурван ө.р.ө.ө б.а.й.р т.ү.р.э.э.с.л.э.н н.а.й.з Насанжаргалынхаа х.а.м.т с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.а.р.ч байлаа.

Б.и.д о.р.о.с.у.у.д.а.а.с гадна М.о.с.к.в.а.д ж.у.у.л.ч.и.л.ж яваа гадаадын и.р.г.э.д.и.й.г д.ө.н.г.ө.ө.д байна. Арбат, Улаан талбай, ГУМ, ЦУМ х.а.в.и.а.р ажилладаг байсан. Долоо хоногтоо 1000 доллар я.д.р.а.х.г.ү.й о.л.ч.и.х.н.о. Ингэж яваад 2001 оны 3- р сарын 11- ний орой б.и.д хоёр ” Старый Арбат ” о.р.ч.м.о.о.р ” г.о.н.и.о ” хийгээд явж байтал бидний өмнө з.а.л.у.у.х.а.н э.р.э.г.т.э.й э.м.э.г.т.э.й о.р.о.с ү.н.с.э.л.ц.э.э.д у.х.а.а.н м.э.д.р.э.л.г.ү.й а.м.ь.т.а.д я.в.ж байсан юм. А.р.а.а.с нь д.а.г.а.с.а.а.р м.е.т.р.о.н.д орлоо.

Т.э.р ү.е.д шөнийн 22 цаг б.о.л.ж байсан болохоор м.е.т.р.о.н.д х.ү.н ц.ө.ө.т.э.й байсан. Нөгөө хоёр з.а.л.у.у х.о.с ц.а.х.и.л.г.а.а.н ш.а.т.а.а.р д.о.о.ш у.р.у.у.д.а.х.д.а.а ч ү.н.с.э.л.ц.с.э.н чигээрээ, хажууд нь б.ө.м.б.ө.г дэлбэлсэн ч м.э.д.э.х.э.э.р.г.ү.й байсан. Б.и т.э.д.н.и.й а.р.а.а.с о.р.ж, Насанжаргал н.а.м.а.й.г х.а.л.х.л.а.н ” к.и.т.и.л.д.э.х ” маягаар д.а.г.а.л.а.а. Хэдэн м.о.й.н.о.г х.у.р.у.у.н.ы.х.а.а а.в.ъ.я.а.с.ы.г у.з.ү.ү.л.ж х.ү.ү.х.н.и.й ц.ү.н.х.и.й.г нь з.ү.с.ч, 500 доллар с.а.л.г.а.в.

Тэгээд б.и.д х.о.ё.р.ы.г б.у.ц.а.ж ш.а.т.а.а.р ө.г.с.ө.н м.е.т.р.о.н.о.о.с г.а.р.а.х ү.е.д э.н.г.и.й.н х.у.в.ц.а.с.т.а.й х.о.ё.р б.у.л.и.а з.а.л.у.у үгийн з.ө.р.ө.ө.г.ү.и г.а.в.л.а.а.д а.в.ч я.в.д.а.г байгаа. Тэндээс б.и.д.н.и.й.г ” С.т.а.р.ы.й А.р.б.а.т “- ын х.а.ж.у.у.г.и.й.н ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н 5- р т.а.с.а.г д.э.э.р а.в.ч.и.р.ч, б.а.й.ц.а.а.л.т я.в.у.у.л.ж э.х.л.э.в. Б.и.д т.о.о.ц.о.о а.л.д.ч.и.х.ж.э.э.

О.р.о.с.у.у.д т.э.р ү.е.д Ч.е.ч.е.н.ь.т.э.й б.а.й.л.д.а.ж б.а.й.с.а.н, ү.ү.н.и.й у.л.м.а.а.с М.о.с.к.в.а б.о.л.о.н т.о.м х.о.т.у.у.л. о.л.о.н н.и.й.т.и.й.н хөл хөдөлгөөн ихтэй газар м.е.т.р.о.н.д х.а.а с.а.й.г.ү.й к.а.м.е.р с.у.у.р.и.л.у.у.л.ж тусгай а.л.б.а.н.ы.х.а.н н.ү.д с.а.л.г.а.л.г.ү.й хянаж байсан юм гэнэ. А.з.г.ү.й н.о.в.ш чинь к.а.м.е.р.т нь ө.р.т.ө.ж х.у.л.г.а.й х.и.й.ж б.а.й.с.а.н ү.й.л.д.э.л тэр ч.и.г.э.э.р.э.э б.и.ч.и.г.д.ж.э.э.

Хамгийн г.о.л нь б.и х.э.р.г.э.э ш.у.у.д х.ү.л.э.э.ж, н.а.й.з Насанжаргалыгаа энэ х.э.р.э.г.т х.а.м.а.а.г.ү.й б.о.л.о.х.ы.г з.о.р.ь.с.о.н. Ингээд б.и.д х.о.ё.р.ы.г 72 цаг с.а.а.т.у.у.л.а.х.а.а.р болов. Үүний дараа Насанжаргал б.а.т.л.а.н д.а.а.л.т.а.нд г.а.р.ч. б.и ц.а.а.ш ш.а.л.г.а.г.д.а.ж, т.э.р с.у.л.л.а.г.д.с.а.н. 72 цаг с.а.а.т.у.у.л.а.х б.а.й.р нь г.э.х.э.д ц.э.в.э.р.х.э.н т.о.х.и.л.о.г. Ц.а.г.а.а.н х.э.р.э.г.л.э.л өгч, х.о.о.л у.н.д с.а.й.т.а.й.

Т.э.н.д в.а.р.е.н.ь.т.а.й т.а.л.х, т.ү.р.с, т.о.м.а.т.т.а.й з.а.г.а.с и.д.э.э.д л с.у.у.ж байдаг юм байна. Б.и тэнд о.ч.о.о.д. и.х с.о.н.и.н з.ү.й.л х.а.р.с.а.н. М.и.н.и.й б.а.й.р.л.а.ж б.а.й.с.а.н ө.р.ө.ө.н.и.й ханан д.э.э.р ” М.и.н.и.й н.э.р.и.й.г Батхуяг гэдэг. Б.и х.ү.н а.м.ь, д.э.э.р.м.и.й.н х.э.р.г.э.э.р ш.а.л.г.а.г.д.а.ж байгаа. Б.о.д.в.о.л олон жил а.в.а.х байх.

Хэрвээ т.а э.н.д.э.э.с г.а.р.д.а.г ю.м б.о.л М.о.н.г.о.л.д байгаа энэ у.т.с.а.а.р м.а.н.а.й г.э.р.и.й.н.х.э.н.д м.э.д.э.г.д.э.э.р.э.й ” гээд утасны дугаар, г.э.р.и.й.н.х.э.э х.а.я.г.а.а б.и.ч.ч.и.х.с.э.н байсан. Гурав хоногийн дараа н.а.м.а.й.г а.л.д.а.р.т ” Б.у.т.ы.р.к “- ийн м.ө.р.д.ө.н рүү а.в.ч явлаа. Х.а.а.н.т з.а.с.г.и.й.н ү.е.и.й.н х.а.р.г.и.с х.э.р.ц.г.и.й.г.э.э.р.э.э а.л.д.а.р.т.а.й у.г м.ө.р.д.ө.н.д 25 м.я.н.г.а.н х.ү.н х.о.р.и.г.д.о.ж байлаа.

О.ч.с.о.н ө.д.р.ө.ө х.у.р.у.у.н.ы хээ, гурван талаас з.у.р.а.г а.в.ч, ж.и.г.н.э.ж үзээд хүлээлгийн өрөөнд о.р.у.у.л.с.а.н. Хүлээлгийн өрөөнд 50 х.ү.н б.а.р.и.г.д.а.ж ирсэний ихэнх нь О.р.о.с.ы.н б.а.г.а я.с.т.н.у.у.д байв. И.х.э.н.х нь в.и.з.и.й.н з.ө.р.ч.и.л.т.э.й, жижиг. с.а.ж.и.г х.э.р.э.г ү.й.л.д.с.э.н гэнэ. Тэнд ороод байж б.а.й.т.а.л ц.а.г.и.й.н дараа г.а.д.н.а.а.с б.о.р.о.о.х.о.й б.а.р.ь.с.а.н м.у.у.х.а.й ц.а.р.а.й.т.а.й гурван х.я.н.а.г.ч о.р.о.о.д и.р.л.э.э.

Т.э.д н.а.д.т.а.й н.э.г өрөөнд х.о.р.и.г.д.о.ж байсан а.з.и т.ө.р.х.т.э.й з.а.л.у.у.г шууд л аймшигтайгаар з.о.д.с.о.н. У.д.а.л.г.ү.й м.о.д.о.н ш.а.л.а.н д.э.э.р у.л.а.а.н д.р.о.ж.и дэвсчихэв уү гэмээр а.з.и з.а.л.у.у.г.и.и.н ц.у.с т.а.л.а.а.р н.э.г б.ү.р.х.э.э.д үнэхээр а.й.м.а.а.р боллоо. Лав тэр з.а.л.у.у.д х.у.г.а.р.а.а.г.ү.й ү.л.д.с.э.н х.а.в.и.р.г.а байгаагүй. Б.и хажуудах о.р.о.с з.а.л.у.у.т.г.а.а.с.а.а

” Я.а.г.а.а.д энэ з.а.л.у.у.г з.о.д.о.о.д байгаа юм бэ? ” гэж асуулаа. Гэтэл тэр ” Ч.и а.й.х х.э.р.э.г.г.ү.й, энэ ч.и.н.ь ч.е.ч.е.н.ь х.ү.н. Ч.е.ч.е.н.ү.ү.д.и.й.г и.н.г.э.ж б.а.й.в.а.л т.а.а.р.н.а ” гэж е.р т.о.о.с.о.н ш.и.н.ж.г.ү.й хэлэв. Маргааш өглөө нь ө.ч.и.г.д.ө.р.и.й.н б.а.р.и.г.д.а.ж ирсэн н.ө.х.д.и.й.г к.а.м.е.р.т х.у.в.а.а.ж, н.а.м.а.й.г г.а.д.а.а.д.у.у.д.ы.г х.о.р.ь.д.о.г тусгай к.о.р.п.у.с руу я.в.у.у.л.с.а.н.

М.а.н.а.й. ө.р.ө.ө.н.д г.а.д.а.а.д гээд байхаар с.ү.р.т.э.й х.ү.м.ү.ү.с б.а.й.г.а.а.г.ү.й. Х.у.у.ч.и.н О.р.о.с.ы.н б.ү.р.э.л.д.э.х.ү.ү.н.д б.а.г.т.а.ж байсан б.е.л.о.р.у.с.ь, м.о.л.д.а.в хэдэн б.а.г.у.у.д байв. К.а.м.е.р.т б.и.е б.и.е.н.э д.а.р.а.м.т.а.л.д.а.г, х.о.о.л у.н.д.ы.г нь д.э.э.р.э.м.д.э.х я.в.д.а.л б.а.й.х.г.ү.й. Х.о.о.р.о.н.д.о.о з.о.х.и.ц.о.о.д л б.о.л.о.о.д байна.

Өдрийн х.о.о.л у.н.д.н.ы н.о.р.м нь г.а.й.г.ү.й. Г.а.д.а.а.д.у.у.д г.э.с.э.н.д.э.э н.а.д.а.а.с б.у.с.а.д нь э.р.г.э.л.т с.а.й.т.а.й. Г.а.н.ц х.э.ц.ү.ү з.ү.й.л гэвэл н.а.д.т.а.й ц.у.г х.о.р.и.г.д.о.ж байсан а.з.е.р.б.е.й.д.ж.а.н., к.и.р.г.и.з., б.а.ш.к.и.р гээд багууд өглөө орой у.н.ш.л.а.г.а у.н.ш.а.а.д у.н.т.у.у.л.а.х.г.ү.й.

Нэг с.о.н.и.н з.ү.й.л нь л.а.л.ы.н.х.а.н ш.э.э.х б.о.л.г.о.н.д.о.о б.э.л.э.г э.р.х.т.н.э.э у.г.а.а.д.а.г, и.х ц.э.в.э.р.ч у.л.с. ю.м б.и.л.э.э. С.а.р.ы.н. д.а.р.а.а н.а.д.а.а.с Сергей Алтунин гэгч м.ө.р.д.ө.н б.а.й.ц.а.а.г.ч м.э.д.ү.ү.л.э.г авсан. Н.а.д.а.а.с м.е.т.р.о.н.д б.о.л.с.о.н х.э.р.г.и.й.н талаар т.о.д.р.у.у.л.а.х болов у.у гэж бодтол ш.а.л өөр х.э.р.э.г ч.и.х.э.ж г.а.р.а.в

” Т.а 2000 оны 12- р сарын 25- нд Смоленская станц дээр 50 н.а.с.т.а.й В г.э.г.ч.и.й.н х.о.о.л.о.й.г х.э.р.ч.и.ж, түүний б.и.е.д байсан а.л.т.а.н г.и.н.ж, 25000 рубль, 8000 еврог д.э.э.р.э.м.д.с.э.н ” г.э.д.э.г байгаа. Б.и ч а.й.х, г.а.й.х.а.х з.э.р.э.г.ц.э.н ” Б.и ийм х.э.р.э.г х.и.й.г.э.э.г.ү.й ” г.э.ж ү.н.э.н.э.э х.э.л.л.э.э. Гэвч Сергей Алтунин ” М.о.н.г.о.л оо, ч.и у.д.а.х.г.ү.й хэргээ хүлээх л болно доо ” гээд гараад явчихав.

Маргааш нь н.а.м.а.й.г г.а.д.а.а.д.ы.н иргэдийг х.о.р.ь.д.о.г к.а.м.е.р.а.а.с г.а.р.г.а.ж в.о.р з.а.к.о.н.у.у.д.ы.н. су..у.д.а.г .к.а.м.е.р х.э.с.ү.ү.л.ж д.а.ра.м.т.а.л.ж э.х.э.л.с.э.н. Б.и Б.у.т.ы.р.к.и.й.н ш.о.р.о.н.д. зургаан с.а.р с.у.у.х.д.а.а ч.а.м.г.ү.й з.о.в.л.о.н а.м.с.с.а.н юм шүү. Х.ү.н а.м.и.н.ы х.и.л.с х.э.р.э.г.т г.ү.т.г.э.г.д.э.ж, нийт 11 удаа к.а.м.е.р х.э.с.ч, т.а.в.а.н удаа 7- 14 хоног ө.л.с.г.ө.л.ө.н з.а.р.л.а.ж, м.ө.р.д.ө.н.г.и.й.н с.а.х.и.л.г.а.д е.с.ө.н удаа о.р.с.о.н байдаг.

М.ө.р.д.ө.н.д б.а.й.ц.а.а.г.ч н.а.д.т.а.й зургаан удаа у.у.л.з.а.ж б.а.й.ц.а.а.л.т авсан. Т.ү.р.ү.ү.ч.и.й.н а.с.у.у.с.а.н а.с.у.у.л.т.а.а л д.а.в.т.а.н.а. ” Ч.и х.ү.н а.л.с.н.а.а х.ү.л.э.э. Ч.а.м.д ү.с.р.э.э.д л т.а.в.а.н ж.и.л.и.й.н я.л о.н.о.о.н.о. Ингэж г.ү.р.и.й.г.э.э.д ч.и ө.ө.р.ө.ө л э.р.ү.ү.л м.э.н.д.э.э.р.э.э х.о.х.и.р.н.о шүү ” гэж х.ү.р.т.э.л п.а.н.а.а.л.д.а.ж ү.з.с.э.н. Б.и г.ү.р.и.й.д.э.г.э.э.р.э.э г.ү.р.и.й.ж, х.и.л.с х.э.р.э.г х.ү.л.э.э.г.э.э.г.ү.й.

Х.а.г.а.с жил Б.у.т.ы.р.к.и.й.н м.ө.р.д.ө.н.д с.у.у.с.н.ы д.а.р.а.а ш.ү.ү.х х.у.р.а.л.д о.р.у.у.л.с.а.н. Х.у.л.га.й х.и.й.с.э.н. х.э.р.э.г.т н.э.г ж.и.л з.у.р.г.а.а.н с.а.р.ы.н х.о.р.и.х я.л, х.ү.н а.м.и.н.ы х.э.р.э.г.т 15 ж.и.л.и.й.н х.о.р.и.х я.л о.н.о.о.ж, н.и.й.т 16 ж.и.л з.у.р.г.а.а.н с.а.р.ы.н х.о.р.и.х ялыг ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.т.э.й х.о.р.и.х а.н.г.и.д э.д.л.э.х.э.э.р ш.и.й.д.в.э.р.л.э.в.

Т.а.с.л.а.г.д.с.а.н д.а.р.у.й.д м.а.н.а.й.х.а.а.р бол д.а.м.ж.и.н х.о.р.и.х юм даа, М.о.с.к.в.а.г.и.й.н зүүн зах Красный прянскийн д.а.м.ж.и.н өнгөрүүлэхэд хүргэж өглөө. Өрөөндөө 70- 80 хүнтэй. Өдөр болгон өөр ш.о.р.о.н руу а.ч.л.а.г.а явна. Б.а.с өөр ш.о.р.о.н, а.н.х т.а.с.л.а.г.д.с.а.н х.о.р.и.г.д.л.у.у.д н.э.м.э.г.д.э.ж ирээд мөнхийн хөдөлгөөнтэй.

Тэнд а.н.х о.ч.о.о.д Галт гэдэг м.о.н.г.о.л з.а.л.у.у.т.а.й т.а.а.р.л.а.а. Түүнийг хараад з.о.л.т.о.й л н.у.л.и.м.с д.у.с.л.у.у.л.ч.и.х.с.а.н.г.ү.й. Галт н.а.м.а.й.г бодвол хоёр дахь удаагаа ш.о.р.о.н.д о.р.с.о.н, о.р.о.с х.э.л.т.э.й, О.р.о.с.ы.н э.р.ү.ү.г.и.й.н х.у.у.л.и.й.г с.а.й.н м.э.д.д.э.г. М.и.н.и.й х.э.р.г.и.й.г Галт сонсоод ” Ч.и О.р.о.с.ы.н ч.а.н.г.ы.н ш.о.р.о.н.д 15 жил с.у.у.г.а.а.д а.м.ь.д г.а.р.ч ч.а.д.а.х.г.ү.й. Ч.а.м.д энэ я.л ц.а.а.з.ы.н я.л гэсэн үг.

Тиймээс д.а.в.ж з.а.а.л.д.а.х х.э.р.э.г.т.э.й ” гээд м.и.н.и.й өмнөөс д.э.э.д ш.ү.ү.х.э.д д.а.в.ж з.а.а.л.д.а.х ө.р.г.ө.д.ө.л бичсэн. Өргөдлийн хариу хоёр сарын дараа г.а.р.ч а.н.х.а.н ш.а.т.н.ы ш.ү.ү.х.и.й.н ш.и.й.д.в.э.р.и.й.г х.э.в.э.э.р б.а.т.а.л.ж о.р.х.и.в. Гэтэл Галт м.а.а.н.ь О.р.о.с.ы.н Е.р.ө.н.х.и.й.л.ө.г.ч Путинд х.а.н.д.а.ж ө.р.г.ө.д.ө.л я.в.у.у.л.с.а.н. Б.у.т.ы.р.к.и.й.н ш.о.р.о.н.г б.о.д.в.о.л энд д.э.г, д.и.г.а.р.а.м.м нь илүү.

Хоол у.н.д ч гэсэн тийм сайн б.и.ш. 70- 80 х.о.р.и.г.д.о.л.ы.г гурван д.а.в.х.а.р н.а.а.р.а.н.д б.а.й.р.л.у.у.л.ж, гурав хуваана. Өдрийн 24 цагийн э.х.н.и.й н.а.й.м.а.н ц.а.г.т н.э.г д.а.в.х.р.ы.н н.а.а.р.н.ы.х.а.н у.н.т.а.ж, хоёр д.а.в.х.р.ы.н.х.а.н н.а.а.р.а.н.д.а.а х.ө.д.ө.л.г.ө.ө.н.г.ү.й, ч.и.м.э.э.г.ү.й с.у.у.ц.г.а.а.ж, гурван д.а.в.х.р.ы.н н.а.а.р.н.ы.х.а.н ө.р.ө.ө.н.д.ө.ө ч.ө.л.ө.ө.т.э.й х.о.л.х.и.ж б.о.л.н.о.

Найман цагийн дараа хоёр давхрынхан у.н.т.а.ж, гурван давхрынхан н.а.а.р.а.н дээр ч.и.м.э.э.г.ү.й сууж, нэг давхрынхан өрөөнд х.о.л.х.и.х г.э.х м.э.т.э.э.р э.э.л.ж.и.л.н.э. Өрөөний с.м.о.т.р.е.ш.ы.и, өрөө х.а.р.г.а.л.з.а.г.ч.а.а.р К.о.л.я гээд 12 жилийн х.о.р.и.х я.л.а.а.р ш.и.й.т.г.ү.ү.л.с.э.н у.р.ь.д ө.м.н.ө 15 жил ш.о.р.о.н.д с.у.у.с.а.н э.р байлаа.

Т.ү.ү.н.и.й х.а.р.ц.а.а.р 70 х.о.р.и.г.д.о.л б.ө.м.б.ө.р.н.ө. Галт бол ө.р.ө.ө.н.д.ө.ө х.ө.л.ө.ө о.л.ч.и.х.с.о.н, Коля болон т.э.д.н.и.й г.а.л х.а.м.у.у.д.т.а.й г.а.й.г.ү.й х.а.р.ь.ц.а.а.т.а.й б.а.й.в. К.о.л.я.г.и.й.н. г.а.л х.а.м.у.у.д ө.р.ө.ө.н.и.й х.о.й.м.о.р.т т.у.с.г.а.й нааран дээр өнгөт зурагт үзээд, тансаг х.о.о.л. хүнс х.э.р.э.г.л.э.н.э. О.р.о.с.ы.н ш.о.р.о.н.д м.а.н.а.й.х.а.а.с н.э.г я.л.г.а.а.т.а.й з.ү.й.л нь ш.о.р.о.н.д х.у.л.г.а.й хийнэ гэсэн ойлголт б.а.й.х.г.ү.й.

Тэр б.ү.ү х.э.л х.а.р.а.а.л.ы.н ү.г х.э.л.в.эл. а.л.у.у.л.н.а. Галт н.а.м.а.й.г о.р.ж ирсэн өдөр энэ бүхнийг з.а.х.и.ж ” М.о.н.г.о.л..ч.у.у.д.ы.н а.м.н.ы у.н.ш.л.а.г.а б.о.л.с.о.н П… х.а.р.а.а.л.ы.г х.э.р.х.э.в.ч х.э.л.ж б.о.л.о.х.г.ү.й шүү. Тэгвэл чи шууд д.о.о.ш.о.о о.р.н.о ” г.э.ж з.а.х.и.ж билээ. У.д.а.л.г.ү.й Галт М.о.р.д.о.в.ы.н ш.о.р.о.н р.у.у а.ч.и.г.д.а.ж, б.и г.а.н.ц.а.а.р.а.а ү.л.д.л.э.э Хэд хоногийн дараа О.р.о.с.т амьдардаг Мухаммед гэдэг иран з.а.л.у.у м.и.н.и.й өрөөнд о.р.ж. ирсэн. Би т.ү.ү.н.т.э.й д.ө.р.в.ө.н сар г.а.л х.а.м байлаа.

Мухаммед Москвад б.и.з.н.е.с х.и.й.ж б.а.й.г.а.а.д, т.а.т.в.а.р.а.а.с з.а.й.л.с.х.и.й.с.э.н х.э.р.г.э.э.р нэг жилий.н х.о.р.и.х я.л.а.а.р ш.и.й.т..г.ү.у.л.с.э.н гэ.с.э.н. Т.э.р х.э.р.г.э.э яр.и.х.д.а.а ө.ө.р.и.й.г.ө.ө я.м.ар ч х.э.р.э.г х.и.й.г.э.э.г.ү.й, ө.р.с.ө.л.д.ө.г.ч б.и.з.н.е.с.м.е.н.ү.ү.д нь энэхүү х.э.р.э.г.т т.ү.л.х.э.ж о.р.у.у.л.с.а.н гэдэг. Гэтэл нэг өглөө х.я.н.а.г.ч миний н.э.р.и.й.г д.у.у.д.а.а.д ш.о.р.о.н.г.и.й.н т.ө.л.ө.ө.л.ө.г.ч.и.йн. ө.р.ө.ө.н.д х.ү.р.г.э.ж ө.г.с.ө.н.

Ш.о.р.о.н.г.и.й.н т.ө.л.ө.ө.л.ө.г.ч н.а.д.ад ” Ч.и.н.и.й Е.р.ө.н.х.и.й.лө.г.ч.и.д ө.г.с.ө.н ө.р.г.ө.д.л.и.й.н хариу ирсэн. Ч.и.н.и.й х.э.р.г.и.й.г а.х.и.н ш.а.л.г.уу.л.а.х.а.а.р боллоо. Ю.м.а.а. б.э.л.д, м.а.р.г.а.а.ш б.у.ц.а.а.д Б.у.т.ы.р.к я.в.н.а ” г.э.л.э.э. И.н.г.э.эд м.и.н.и.й х.э.р.э.г з.а.д.а.р.ч, б.и г.а.н.ц.х.а.н х.а.л.а.а.с с.у.й.л.с.а.н х.э.э.г

д.э.э.р.э.э.н.э.г ж.и.л, зургаан сарын х.о.р.и.х я.л авсан. Гэтэл ашгүй м.ө.р.д.ө.н.д с.у.у.с.а.н х.у.г.а.ц.а.а.г м.и.н.ь харгалзан үзэж, ш.ү.ү.х.э.э.с шууд с.у.л.л.а.с.а.н. Тиймээс б.и ОХУ- ын ерөнхийлөгч В. П.у.т.й.н.д их б.а.я.р.л.а.ж явдаг юм. Түүнийг энэ яваа насандаа шүтэж амьдарна аа.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно