Press "Enter" to skip to content

З.а.н.д.а.н дуртай үедээ ш.о.р.о.н.г.и.й.н хашаанаас зоргоороо гарч х.ү.ү.х.э.н эргүүлэх болж…

М.а.н.ж.и.й.н т.ө.р.и.й.н х.а.р.г.и.с х.у.у.л.и.й.н 9 э.р.ү.ү ш.ү.ү.л.т.и.й.г Монгол э.р.ч.ү.ү.д т.о.л.г.о.й а.ж.р.а.х.г.ү.й д.а.в.д.а.г б.а.й.с.а.н т.у.х.а.й н.о.м с.у.д.а.р.т о.л.о.н.т.о.й б.и.ч.с.э.н байдаг. Т.э.г.в.э.л ө.н.ө.ө ц.а.г.т М.о.н.г.о.л.ы.н ш.о.р.о.н.д э.р х.ү.н.и.й ш.а.н.с.и.й.г ш.а.л.г.а.д.а.г б.о.р.о.о.х.о.й с.а.й.н д.а.а.д.а.г ш.ө.р.м.ө.с.т.ө.и х.у.л.г.а.р.у.у.д з.ө.н.д.ө.ө бий.

С.о.ц н.и.й.г.м.и.й.и.н ү.е.д х.о.р.и.х.и.й.н х.у.я.г.у.у.д с.ү.р.т.э.й г.э.г.ч н б.у.у с.э.л.э.м ж.а.д.а.а.р з.э.в.с.э.г.л.э.д.э.г б.а.й.л.а.а. Х.о.р.и.х.и.й.н д.о.т.о.о.д ж.у.р.а.м б.и.е.л.ү.ү.л.э.х.г.ү.й т.а.х.а.л я.л.т.а.н.г ж.а.д.л.а.х б.у.у.д.а.х гээд х.а.ш.р.а.а.х арга олонтой ч ц.э.э.р.л.э.л а.м.с.а.х т.у.с.м.а.а ч.а.н.г.а.р.д.а.г я.л.т.а.н.г д.э.г.л.э.м д.э.э.ш.л.ү.ү.л.э.х а.р.г.а х.э.м.ж.э.э а.в.ч ч.а.н.г.а о.н.ц.г.о.й г.я.н.д.а.н.д я.л.ы.г н э.д.л.ү.ү.л.э.х.э.э.р илгээнэ.

Улаанбаатар х.о.т.ы.н ц.у.у.т.а.й о.в.г.о.р Алдаржав , Итгэл , Гүйс х.о.ч.и.т Болдбаатар нарыг Мөнгөнморьтын ш.о.р.о.н.д т.а.н.х.а.й.р.л.а.а гэх ч.а.н.г.а о.н.ц.г.о.й д.э.г.л.м.и.й.г а.л.г.а.с.у.у.л.ж г.я.н.д.а.н.д я.л.ы.г н э.д.л.ү.ү.л.э.х.э.э.р Төв аймагийн ш.ү.ү.х т.о.г.т.о.о.л ү.й.л.д.э.ж б.а.й.с.а.н х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й т.о.х.и.о.л.д.о.л байдаг юм билээ.

60-аад о.н.ы ү.е.д Монголын ш.о.р.о.н.д т.о.д.о.р.ч явсан Балжирын Аюушжав , Дэрэн бор хэмээх х.у.р.ц а.р.с.л.а.н Сандамжигмэдийг х.у.т.г.а.л.ж т.а.н.х.а.й.р.а.а.д а.а.в.ы.н х.а.а.л.г.ы.г а.н.х т.а.т.с.а.н х.а.л.х.ы.н ш.о.р.о.н.д н.а.с.а.а.р.а.а н.ө.л.ө.ө.т.ө.и я.в.с.а.н Данигайн Дэмбэрэл н.а.р.ы.г г.я.н.д.а.н.д м.у.л.з х.и.й.г.э.э.д б.а.й.н.а г.э.с.э.н ү.й.л.д.э.л.э.э.р ц.а.а.з.л.а.х я.л о.н.о.о.ж.э.э. Х.о.р.и.х.ы.н а.л.б.а.н х.а.а.г.ч.и.д :

Та м.у.у 2 б.о.л х.э.н ч б.и.ш ш.ү.ү. Т.а н.а.р ш.и.г я.л.т.а.н.д т.ө.р з.а.с.г.а.а.с г.а.н.ц ш.и.р.х.э.г с.у.м л з.а.р.л.а.г.а.д.а.г юм. Ш.о.р.о.н.г.и.й.н о.в.г.о.р.у.у.д н.а.а.р.а.н д.э.э.р.э.э а.л.у.у.л.д.а.г г.э.с.э.н ү.г.и.й.г д.а.в.т.а.х г.э.э.д б.г.а.а б.о.л с.а.н.у.у.л.а.а.д ө.г.ч б.о.л.н.о ш.ү.ү Домогт баатар Дандарыг а.л.д.а.ж э.н.д.э.э.д а.а.в.ы.н х.а.а.л.г.а т.а.т.а.х.а.д н т.а.н.и.л.г.ү.й а.н.д.у.у.р.ч м.у.л.з.л.а.а.д н.ө.г.ө.ө е.р.т.ө.н.ц р.ү.ү ш.и.д.э.г.д.с.э.н Хэнтийн Бахнай т.э.р.г.ү.ү.т.э.й 18н э.т.г.э.э.д.и.й.н а.р.а.а.с и.л.г.э.э.х ш.и.г а.м.а.р.х.а.н ш.и.й.т.г.э.л б.а.й.х.г.ү.й гэж ч.а.н.г.а.р.ч.э.э.

Балжирын Аюушжав , Данигайн Дэмбэрэл 2 у.х.а.а.л.а.г б.у.у.л.т х.и.й.ж б.и.д 2 э.н.э ц.а.г м.ө.ч.ө.ө.с х.о.й.ш д.а.х.и.н х.о.р.и.х.и.й.н д.о.т.о.о.д д.ү.р.м.и.й.г х.э.з.э.э.ч з.ө.р.ч.и.х.г.ү.й х.э.м.э.э.н а.н.д.г.а.й.л.а.а.д х.у.р.у.у.г.а.а т.а.с.л.а.н ц.у.с.а.а.р.а.а ц.а.г.а.а.н ц.а.а.с.а.н д.э.э.р ө.р.г.ө.д.ө.л б.и.ч.и.ж ө.г.ө.ө.д а.м.ь.д ү.л.д.с.э.н т.о.х.и.о.л.д.о.л б.а.й.д.а.г билээ.

Тэр ү.е.и.й.н д.а.р.г.а н.а.р х.ү.н.и.й.г ү.н.э.н с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э о.й.л.г.о.ж м.э.д.э.р.д.э.г г.а.й.х.а.л.т.а.й у.х.а.а.л.а.г х.ү.м.ү.ү.с б.а.й.ж д.э.э. Хэнтий а.й.м.г.и.й.н Өмнөдэлгэр с.у.м.ы.н н.у.т.а.г.т ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.т.э.й х.о.р.и.х а.н.г.и байлаа. Т.у.с х.о.р.и.х а.н.г.и.й.н х.о.р.и.г.д.л.у.у.д ш.и.н.э.э.р с.у.м.ы.н т.ө.в б.а.р.и.х.а.а.р а.ж.и.л.л.а.ж б.с.а.н юм.

Х.о.р.и.х.и.й.н д.а.р.г.а н.а.р х.э.л а.м т.а.т.а.л.д.а.г ү.л.э.г т.а.х.а.л я.л.т.а.н.г.у.у.д.а.а а.л.ь б.о.л.о.х Улаанбаатар х.о.т.о.о.с х.о.л б.а.й.л.г.а.х.ы.г х.и.ч.э.э.д.э.г байсан болохоор Өмнөдэлгэрийн ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.т.э.й х.о.р.и.х.о.д жинхэнэ х.ү.н.д г.а.р.у.у.д.ы.г я.л.г.а.ж х.о.р.и.с.о.н байж. Гандангийн л.а.м Цогтын х.ү.ү З.а.н.д.а.н б.а.г.а.а.с.а.а л б.у.р.у.у г.а.р.ы.н х.ү.ү.х.д.ү.ү.д.т.э.й н.и.й.л.ж т.э.в.э.г л.а.а.з ө.ш.г.ө.л.ж я.в.с.а.а.р нэг л м.э.д.э.х.э.д х.э.з.э.э ч з.а.с.р.а.х.г.ү.й ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.у.л.г.а.й.ч г.э.с.э.н н.э.р х.а.я.г.т.а.й болоод авчээ.

Ц.З.а.н.д.а.н т.а.н.х.а.й.н х.э.р.э.г ө.д.ү.ү.л.с.э.н т.у.л ш.ү.ү.х.э.э.с 2 ж.и.л.и.й.н х.о.р.и.х я.л э.д.л.э.х.э.э.р т.о.г.т.о.о.г.д.о.ж тухайн цаг үедээ л б.у.р.у.у г.а.р.ы.н э.р.ч.ү.ү.д.и.й.н з.ү.р.х.э.н ш.а.р у.с х.у.р.у.у.л.ж байсан , *Х.э.р.э.э.н д.у.у х.ө.р.ө.ө.н дуу 2-с ө.ө.р ю.у ч с.о.н.с.о.г.д.о.х.г.ү.й * Б.э.р.л.э.г.и.й.н ш.о.р.о.н.д н.я.л.х.а.а.р.а.а ш.а.х.у.у а.м.ь.т.а.н а.ч.и.г.д.а.а.д о.ч.и.х нь тэр.

Х.ү.н.д х.ү.ч.и.р а.ж.и.л х.и.й.ж ү.з.э.э.г.ү.й 20н н.а.с.ы.г ш.ү.р.г.э.ж я.в.а.а з.а.л.у.у х.э.ц.ү.ү б.э.р.х.ш.э.э.л.ү.ү.д и.х.э.д ш.а.н.т.а.р.ч х.о.ж.м.о.о г.а.л.з.у.у.р.а.х у.в.и.д.а.с м.ө.р.и.й.т.ө.и т.о.г.л.о.о.м.о.о г.а.й.х.а.г.д.а.ж явсан У.х.н.а х.о.ч.и.т Болдбаатар нартай хамт Бэрлэгийн х.о.р.и.х.о.о.с о.р.г.о.с.о.н учир о.л.о.н ж.и.л.и.й.н я.л ө.ө.р.т.ө.ө ө.г.с.ө.н юм.

Өмнөдэлгэрийн х.о.р.и.х.о.д и.р.с.э.н.э.э.р З.а.н.д.а.н.г.и.й.н б.и.е з.а.д.а.р.ч б.ө.х х.ү.н и.й.м л б.а.й.д.а.г б.о.л.у.у гэтэл ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.с.ө.н аж. З.а.н.д.а.н о.в.г.о.р я.л.т.а.н.г.у.у.д.ы.г х.э.р.г.э.э.р ө.д.ө.ж б.а.й.г.а.а.д г.а.н.ц ц.о.х.и.о.д л х.а.н.д.ы.г н х.а.г д.а.р.н.а. З.а.н.д.а.н э.н.э б.а.й.д.а.л.д.а.а и.х.э.д о.о.д.о.р.ч х.о.р.и.х.и.й.н а.л.б.а.н х.а.а.г.ч.д.ы.г хүртэл а.т.г.а.н.д.а.а о.р.у.у.л.ж а.в.с.а.н юм.

Х.о.р.и.г.д.о.л.у.у.д.ы.г ө.м.н.ө.ө с.ө.х.р.ү.ү.л.э.н о.в.г.о.р.д.о.х З.а.н.д.а.н.г х.о.р.и.х.и.й.н д.а.р.г.а нар ө.ө.р.с.ө.н.д.ө.ө а.ш.и.г.т.а.й.г.а.а.р х.э.р.э.г.л.э.х гэж б.г.а.д б.ү.р.ч о.о.д.о.р.у.у.л.ж о.р.х.и.с.о.н билээ. З.а.н.д.а.н х.э.н.и.й.г ч ө.ө.д.ө.ө.с.ө.ө ү.г д.у.у.г.а.р.а.х э.р.х.г.ү.й б.о.л.г.о.ж өдөр б.ү.х.э.н а.р.х.и х.ү.р.т.э.ж д.у.р.т.а.й ү.е.д.э.э ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.а.ш.а.а.н.а.а.с з.о.р.г.о.о.р.о.о г.а.р.ч х.ү.ү.х.э.н э.р.г.ү.ү.л.э.х аж.и.л.т.а.й б.о.л.ж х.у.в.и.р.с.а.н юм.

Өмнөдэлгэрийн х.о.р.и.х.и.й.н а.л.д.а.р.т.а.й я.р.а.г.ч.и.н х.у.я.г Улаан х.о.ч.и.т Галааг З.а.н.д.а.н а.з.р.а.г.а.л.ж б.а.й.г.а.а.д ш.о.р.о.н.г.и.й.н х.а.ш.а.а.н.а.а.с гарчээ. Т.э.г.э.э.д д.э.л.г.ү.ү.р.э.э.с а.р.х.и х.у.д.а.л.д.а.н а.в.ч у.у.г.а.а.д у.л.а.а.н г.а.л.з.у.у а.м.ь.т.а.н х.у.т.г.а г.а.р.т.а.а б.а.р.ь.ч.и.х.с.а.н х.я.н.а.г.ч Галаа руу д.а.й.р.ч д.а.в.ш.л.а.н Улаан Галаа л.а.л.а.р.а.а б.и ч.а.м.а.й.г н.а.м ц.о.х.и.ж а.л.а.х.а.а.р ирлээ. Г.а.р.а.а.д ир.

Одоохон ү.х.э.л р.ү.ү ч.и.н.ь т.о.н.и.л.г.о.о.д өгье гэж х.а.ш.г.и.р.а.н д.а.й.р.ч б.а.й.г.а.а.д х.я.н.а.г.ч.и.й.н б.у.у.д.с.а.н с.у.м.а.н.д о.н.о.г.д.о.ж н.а.с б.а.р.с.а.н юм. Ш.ө.р.м.ө.с.т.э.й э.р.ч.ү.ү.д.и.й.н х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й ц.у.с.т.а.й т.ү.ү.х З.а.н.д.а.н.г.и.й.н э.м.э.г.н.э.л.т.э.й а.м.ь.д.р.а.л ш.и.г а.р а.р.а.а.с.а.а х.ө.в.ө.р.н.ө…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно