Press "Enter" to skip to content

Орой үдшийн цагаар х.э.р.э.л.д.э.ж с.а.л.н.а, б.а.р.и.н.а гэж у.й.л.а.н х.ү.ү.х.э.д ш.у.у.х.а.д.а.а а.й.л.г.а.д.а.г байж гэнэ…

Эрт урьд цагт нэгэн залуу г.э.р бүл байдаг байжээ. Тэд б.и.е биедээ х.а.й.р.т.а.й боловч заримдаа т.а.а.р.а.м.ж м.у.у.т.а.й орой үдшийн цагаар х.э.р.э.л.д.э.ж с.а.л.н.а, б.а.р.и.н.а гэж у.й.л.а.н х.ү.ү.х.э.д ш.у.у.х.а.д.а.а а.й.л.г.а.д.а.г байж гэнэ.

Эрт дээр үеээс монголчууд орой үдэш н.о.х.о.й у.л.и.х, х.и.й х.у.ц.а.х, э.м.э.г.т.э.й х.ү.н у.й.л.а.н г.и.н.ш.и.х.и.й.г м.у.у ё.р гэж ц.э.э.р.э.л.д.э.г юм хойно тэгээд ч тэрүү тэднийд х.ү.ү.х.э.д т.о.г.т.д.о.г.г.ү.й х.а.г.а.ц.а.л з.о.в.л.о.н ү.з.с.э.н.э.э.с болж тэр хоёр нутгийн нэгэн сайн л.а.м.ы.г з.а.л.ж а.р.г.а ч.а.р.г.а хийлгэх болжээ.

Л.а.м ирж ном г.ү.р.э.м уншиж м.э.р.г.э т.ө.л.ө.г т.а.в.ь.ж үзээд та хоёр х.э.р.ү.ү.л их х.и.й.д.э.г бололтой. Орой үдэш х.ү.ү.х.э.д ш.у.у.х.д.а.а а.й.л.г.а.ж х.э.р.ү.ү.л з.о.д.о.о.н б.ү.ү х.и.й ү.й.л.с б.у.я.н.д т.о.т.г.о.р.т.о.й дөрвөн н.ү.д.т.э.й у.л.а.а.н х.а.л.т.а.р н.о.х.о.й олж аваад сайн х.о.о.л.л.о.ж т.э.ж.э.э.в.э.л уг нь сайн юм байна гэж хэлээд явжээ.

Л.а.м тэгж хэлсэнээс хойш дөрвөн н.ү.д.т.э.й у.л.а.а.н х.а.л.т.а.р н.о.х.о.й т.э.ж.э.э.х болж гэнэ. Нэгэн удаа тэднийд з.а.н.д.а.н зууд м.ө.р.г.ө.л ү.й.л.д.э.ж, олон жил ном үзэж таван у.х.а.а.н.д г.э.г.э.э.р.с.э.н л.а.м хоног т.ө.ө.р.ү.ү.л.э.х.э.э.р болж б.у.у.д.а.л.л.а.ж.э.э. Л.а.м.т.а.н.г цай у.у.ж суутал н.о.х.о.й нь гэрээ тойрч х.у.ц.а.х.а.д гэрийн э.з.э.н у.у.р.л.а.ж м.у.у ё.р.ы.н г.у.д.р.а.г.а орой

болохоор х.у.д.а.л х.у.ц.а.а.д эхэлдэг юм гэж з.а.л.т.а.с б.а.р.и.н г.а.р.ч н.о.х.о.й.г.о.о з.о.д.о.ж х.ө.ө.г.ө.ө.д орж ирж гэнэ. Гэтэл тэдний н.я.л.х х.ү.ү.х.э.д нь х.а.л.у.у.н.т.а.й байгаа бололтой ямар нэгэн юмнаас ц.о.ч.и.н у.й.л.ж эхэлтэл н.о.х.о.й нь бас л гэрээ тойрч боргон х.у.ц.а.ж үүдээ д.а.р.а.а.д х.э.в.т.ч.и.х.э.ж.

Энэ үед гэрийн гадаа хоёр ч.ө.т.г.ө.р ирээд ийнхүү ярилцахыг тэднийд ирсэн л.а.м ч.а.г.н.а.н сууж гэнэ. Хоёр ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н нэг нь ” Эдний х.ү.ү.х.э.д нь у.й.л.а.а.д байна чи ороод с.ү.н.с.и.й.г нь а.в.а.а.д и.р гэхэд нөгөөх нь о.р.о.о.д а.в.а.х.а.д ю.у.х.а.н байхав. Гэвч ороход х.э.ц.ү.ү.х.э.н болсон байна.

Эднийх хэдийдээ дөрвөн н.ү.д.т.э.й у.л.а.а.н х.а.л.т.а.р н.о.х.о.й.т.о.й болчихдог байна аа н.о.х.о.й нь я.д.а.ж байхад үүдээ г.о.л.л.о.о.д х.э.в.т.ч.и.х юм. Чи бид хоёрыг хараад байна би н.о.х.о.й.н.д у.р.у.у.л.ж ч.а.д.а.х.г.у.й чи о.р би лав ч.а.д.а.х.г.ү.й ” гэж чи би дээ х.ү.р.ч х.э.р.э.л.д.с.э.э.р холдохыг ч.а.г.н.а.н суусан л.а.м

” Танай энэ дөрвөн н.ү.д.э.т у.л.а.а.н х.а.л.т.а.р н.о.х.о.й чинь а.л.б.и.н ч.ө.т.г.ө.р.ө.ө.с х.ү.ү.х.д.и.й.н чинь а.м.и.й.г с.а.х.и.н х.а.м.г.а.а.л.д.а.г юм байна. Сайн х.о.о.л.л.о.ж, х.а.й.р.л.а.ж бай ” гэсэн гэнэ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно