Press "Enter" to skip to content

Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар х.о.р.о.о.н.ы задгайд т.ө.м.ө.р замын дэр м.о.д.о.о.р б.а.р.ь.с.а.н сууцаа б.е.н.з.и.н ц.а.ц.а.н ш.а.т.а.а.х.д.а.а өөрөө ө.р.т.ө.н…

2007 оны дөрвөн сарын дундуур Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар х.о.р.о.о.н.ы задгайд т.ө.м.ө.р замын дэр м.о.д.о.о.р б.а.р.ь.с.а.н сууцаа б.е.н.з.и.н ц.а.ц.а.н ш.а.т.а.а.х.д.а.а өөрөө ө.р.т.ө.н х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.с.о.н Баясгалан гэх б.ү.с.г.ү.й.н с.ү.н.с х.а.м.а.а.т.а.н с.а.д.н.у.у.д, хөршүүдээ а.й.л.г.а.ж и.ч.э.э.ж яваа гэнэ.

Дөч гаруй насны тэр б.ү.с.г.ү.й нөхөртэйгөө о.р.о.н с.у.у.ц.н.ы даатгалын мөнгө болох 1 сая 500 мянган төгрөгнөөс болж м.у.у.д.а.л.ц.ж.э.э. Саяас дээш төгрөг б.а.р.ь.ж ү.з.э.э.г.ү.й Баясгалан даатгалын компаниас таван жилийн ш.и.м.т.г.э.л б.о.л.г.о.н о.л.г.о.х болон тэр мөнгийг ганцаараа авах г.э.с.э.н.д.э.э тийнхүү у.у.р ц.у.х.а.л.д.а.а д.и.й.л.д.э.н а.д.а.г с.ү.ү.л.д нь шөнө дөлөөр

” хамаг б.у.р.у.у ” мэт санагдсан байраа г.а.л.д.а.н ш.а.т.а.а.х.а.д хүрчээ. Ер нь тэгээд мөнгө цагаан нүд у.л.а.а.н гэгчийн ү.л.г.э.р болсон гэхэд х.и.л.с.д.э.х.г.ү.й. Б.ү.с.г.ү.й х.ү.н б.о.г.и.н.о ухаантай гэдэг шиг л г.а.л г.о.л.о.м.т.о.о у.с.т.г.а.с.а.н байгаа юм. Баясгалан шиг мөнгөний д.э.в ш.у.н.а.л.т.а.й, о.х.о.р б.о.д.о.л.т.о.й нь олон б.и.ш болохоор х.а.я.а д.э.р.л.э.с.э.н х.а.м.а.а.т.а.н с.а.д.а.н.г.у.у.д нь

ОБЕГ- ыг д.у.у.д.с.а.н ч а.м.ж.и.ж и.р.э.х.э.э.с нь өмнө г.э.р.э.э г.а.л.д.а.н ш.а.т.а.а.с.а.н х.ү.ү.х.н.и.й.г а.в.а.р.ч ч.а.д.а.а.г.ү.й юмсанж. Тэрбээр байр луугаа б.е.н.з.и.н ц.а.ц.а.х.д.а.а өөрийнхөө хувцас л.у.у а.с.г.а.с.а.н нь тийнхүү а.м.и.а а.л.д.а.х.ы.н ц.о.н.д.о.н болжээ. Харин н.ө.х.ө.р нь хүүгээ Гачууртад байх дүүгийндээ хүргэж өгөх хойгуур уг ш.у.н.а.х.а.й.н с.э.д.э.л.т х.э.р.э.г ү.ү.с.с.э.н болохоор т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н ар г.э.р.и.й.н.х.э.н азаар а.м.ь.д х.о.ц.о.р.ч.э.э.

Тэр г.у.н.и.г.т явдлаас хойш хагас жилийн дараа ш.у.н.а.л.д.а.а д.и.й.л.д.э.н ш.а.т.а.ж ү.х.с.э.н б.ү.с.г.ү.й.н с.ү.н.с хашаандаа х.о.р.г.о.д.о.ж а.л.б.и.н ч.ө.т.г.ө.р болсон тухай х.ү.ү.х.э.д х.ө.г.ш.д.и.й.н яриа ц.у.х.а.л.з.а.ж эхэлжээ. Баясгалангийн а.м.и.а а.л.д.с.а.н яг тэр цагт буюу шөнө дундын үе болоход мөнөөх ш.а.т.а.ж байхдаа т.а.р.ч.л.а.н х.а.ш.г.и.ч.и.ж, г.а.л.ы.н д.ө.л

с.а.м.а.р.д.а.н б.а.х.и.р.ч байсан а.й.м.ш.и.г.т д.у.у х.о.о.л.о.й.г.о.о.р.о.о а.м.ь а.в.р.а.х.ы.г г.у.й.ж байсан х.а.ш.г.и.р.а.а.н, о.р.и.л.о.о.н байнга сонсогдох болжээ. Т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н х.о.й.д хашаанд тэдний ойрын т.ө.р.ө.л Сономпил гэгч залуу амьдардаг юмсанж. Баясгалан а.м.ь.д с.э.р.ү.ү.н.д.э.э Сономпилийнхээс мөнгө зээлэх гэж хэд хэдэн удаа г.у.й.г.а.а.д б.ү.т.с.э.н.г.ү.й.

Нэг орой Сономпил м.о.р.ь х.а.р.а.х.а.а.р гэрээсээ г.а.р.ч ирвэл түүний өмнө ц.а.в ц.а.г.а.а.н унтлагын хувцас ө.м.с.с.ө.н б.ү.с.г.ү.й зогсож байх юм гэнэ. М.а.н.ь эр эхлээд нэг их г.а.й.х.с.а.н.г.ү.й. С.о.г.т.у.у с.о.л.и.о.т.о.й х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.и.й.н нэг гэрээ андуурсан юм болов у.у хэмээн бодоод түүн рүү дөхөж очоод нүдэндээ и.т.г.э.с.э.н.г.ү.й.

Х.ү.ү.х.э.н нүүрнийхээ урдуур у.н.ж.с.а.н урт үсээ хойш с.а.в.б.а.л х.о.х.и.м.о.й т.о.л.г.о.й.т.о.й а.р.а.г я.с байх бөгөөд түүний нүдний х.о.н.х.о.р.х.о.й.н.о.о.с г.а.л асч байлаа. Тэрбээр шууд Сономпилийг б.а.г.а.л.з.у.у.р.д.а.н д.а.р.ж газар с.а.в.а.а.д э.х.э.л.ж.э.э. Яаж ч н.о.ц.о.л.д.о.о.д түүний с.а.в.р.а.а.с м.у.л.т.а.р.с.а.н.г.ү.й.

А.з.а.а.р хашааны хаалга ч.и.х.р.а.н д.у.у.г.а.р.а.х.а.д босоо о.р.о.о.л.о.н болсон х.ү.ү.х.э.н газар у.у.с.а.х Энэ маягаар ш.а.т.а.ж х.ү.ү.х.н.и.й с.ү.н.с х.а.в.ь рүү х.а.л.д.а.ж эхэлсэн аж. О.р.о.о.л.о.н.т.о.й таарсан хүмүүс бүгд ш.а.т.а.ж ү.х.с.э.н Баясгалангийн д.ү.р т.ө.р.х.и.й.г хэлж байсан гэдэг.

Хамар хашааны х.а.я.а д.э.р.л.э.с.э.н хүмүүс ч с.а.н.д.а.р.ч л.а.м х.а.р болцгоов. Тэр айлуудын нэгэнд н.о.м у.н.ш.и.х.а.а.р ирсэн нэгэн залуухан л.а.м ” Хүний с.ү.н.с д.ө.ч.и.н е.с хоногийн дотор х.о.й.д төрлөө олох н.и.г.у.у.р.т.а.й. Чингэж ч.а.д.а.а.г.ү.й нь алив нэгэнд х.о.р.о.г.д.о.ж, тухайлбал эд хөрөнгө, хашаа хороондоо эргэн ирж, н.ү.д.э.н.д х.а.р.а.г.д.а.н б.и.е.ж.с.э.н а.л.б.и.н ч.а.н.а.р.ы.г олдог

” гэж б.у.р.х.а.н багшийн номонд өгүүлсэн байдаг тухай а.й.л.д.ж.э.э. Залуу л.а.м.ы.н томъёолол үнэн болж б.ү.с.г.ү.й.н с.ү.н.с а.л.б.и.н ч.ө.т.г.ө.р болж г.э.р бүлийн гишүүд, хөрш айлуудаа ч а.й.л.г.а.х болсон нь тийм у.ч.и.р.т.а.й. Тэр хавийн айлууд нийлж, л.а.м залуугийн г.а.р.ы.г ц.а.й.л.с.н.ы х.ү.ч.и.н.д хонуут ө.н.ж.ү.ү.т ном у.н.ш.у.у.л.ж, л.ү.д з.э.т.г.э.р.и.й.г з.а.й.л.у.у.л.ж, чадсан гэдэг.

Л.а.м.ы.г л.ү.ү.ж.и.н тавьсны дараа үүр шөнө х.а.г.а.ц.а.х цагаар т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н хашааг тойрон у.л.а.а.н гэрэл у.л.а.л.з.а.н а.с.ч, а.д ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н о.р.и.л.о.х д.у.у а.л.с.л.а.н х.о.л.д.о.ж, ямар нэгэн юм руу орчих шиг т.а.с.а.л.д.а.н т.а.с.а.л.д.с.а.а.р ч.и.м.э.э.г.ү.й болжээ. Г.а.й.х.а.л.т.а.й нь л.а.м залуу номоо уншиж дууссаны дараа түүний хамаг хувцас ш.а.т.с.а.н байлаа. . .

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно