Press "Enter" to skip to content

Хойд э.х э.ц.г.и.й.г нь б.а.й.х.г.ү.й хойгуур х.ө.ө.р.х.и.й охинд хоол у.н.д ө.г.ө.х.г.ү.й х.э.р.н.э.э гэрийн дотор гадна бүх а.ж.л.ы.г х.и.й.л.г.э.н.э…

Одоогоос хорь гаруй жилийн өмнө Самбуу гэдэг айлын бага о.х.и.н м.а.ш их з.о.в.ж х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.с.о.н юм. Самбуу эхнэр нь насан ө.ө.д болоод гурван жил ө.н.г.ө.р.с.н.и.й дараа дахин э.х.н.э.р а.в.ч.э.э. Янжмаа хэмээх тэр а.в.г.а.й нь э.ц.э.г.г.ү.й гурван хүүхэдтэй н.и.й.л.с.э.н байна. Хүний э.р.э.э.н дотроо гэдэг үнэн аж.

Самбуу жолооч болохоор гэртээ х.о.в.о.р т.о.г.т.о.н.о. Харин Янжмаа а.в.г.а.й Самбууг э.з.г.ү.й хойгуур нь маш их а.д ш.о.о үздэг байсныг аав нь х.о.ж.у.у мэдсэн байна. Самбуу ажлаа өөрчилж цагийн ажилтай болсоноор Ууганцэцэг нь овоо өнгө зүс ороод иржээ. Охиноо царай а.л.д.а.а.д байхаар нь ээжийгээ санаад байдаг л юм байна гэж боддог байж.

Хойд эх эцгийг нь б.а.й.х.г.ү.й хойгуур х.ө.ө.р.х.и.й охинд хоол у.н.д ө.г.ө.х.г.ү.й х.э.р.н.э.э гэрийн дотор гадна бүх а.ж.л.ы.г х.и.й.л.г.э.н.э. Яг л ” Орхидос кинонд гардаг шиг з.о.д.о.ж з.а.н.ч.и.н.а. Ууганцэцэг х.а.х.и.р х.о.й.д эхээсээ а.й.г.а.а.д аавдаа ер х.э.л.д.э.г.г.ү.й байж. Самбууг машин б.а.р.ь.ж байгаад тээвэрт явахад нэг бус удаа гадаа х.о.н.у.у.л.ж байв.

Хичээл хийх завгүй ч Ууганцэцэг охин дандаа онц сурна. Багш нь охиныг х.о.й.д эхдээ ш.о.г.л.о.г.д.д.о.г.и.й.г сонссон болохоор хичээлийн завсарлагаанаар гэртээ а.в.а.а.ч.и.ж х.о.о.л.л.о.ж у.н.д.а.а.л.с.а.н удаатай. Үүнийг нь г.а.д.а.р.л.а.с.а.н Янжмаа а.в.г.а.й г.а.н.ц аяга хоол и.д.ү.ү.ч.и.л.д.э.г байсан бол хагас а.я.г.а.н.ы ш.а.в.х.р.у.у өгдөг болжээ.

Самбуу цагийн ажилтай болсон ч нааш цааш томилолтоор явах бөгөөд нэгэн удаа Самбуу аймаг руу явах болжээ. Ууганцэцэгийг дэлгүүрээс юм авч и.д.э.ж байгаарай гээд иртлээ хүрэхүйц мөнгө үлдээгээд явсан байна. Ууганцэцэг о.х.и.н их л г.у.н.и.г.т.а.й аавыгаа т.э.в.э.р.ч у.й.л.ж байгаад а.р.г.а буюу х.о.ц.о.р.ч.э.э.

Охиноосоо үүрд х.а.г.а.ц.а.ж байгаагаа Самбуу я.а.х.а.н м.э.д.э.х билээ. Б.а.л.ч.и.р ес эхэлсэн өвлийн т.э.с.г.и.м х.ү.й.т.э.н өдөр байжээ. Ууганцэцэг дэлгүүрээс юм авч и.д.э.ж байгаад Янжмаа а.в.г.а.й.н хүүхдэд б.а.р.и.г.д.с.а.н байна. Хичээлээс ирэхэд л Янжмаа а.в.г.а.й т.а.ч.и.г.н.а.ж гарах нь тэр.

Тэр б.и.т.г.и.й хэл цасан ш.у.у.р.г.а.т.а.й шөнө гэрээсээ х.ө.ө.ж г.а.р.г.а.с.а.н байна. Ууганцэцэг х.о.й.д эхийн г.а.р.т яаж т.а.р.ч.л.а.н з.о.в.ж байснаа нэг нэгэнгүй бичээд аавынхаа х.у.у.ч.и.н өмдний халаасанд хийсэн байсныг Самбуу хувцасаа сольж байгаад олж авчээ. Тэр шөнө Ууганцэцэг охин х.ү.й.т.н.и.й.г т.э.с.э.х.э.э байж яавал ч яаг гэж бодон хаалгаа тогшин оруулахыг хүссэн боловч Янжмаа а.в.г.а.й о.р.у.у.л.а.а.г.ү.й гэдэг.

Өвлийн х.ү.й.т.э.н.д б.э.э.р.ч х.о.р.г.о.д.о.х газар хайсан Ууганцэцэг охин хашааны б.у.л.а.н.д суух аядаад о.с.г.о.ж ү.х.с.э.н байжээ. Ууганцэцэгийн ү.х.с.э.н ц.о.г.ц.о.с.ы.г харсан Янжмаа гэртээ оруулж х.о.р.д.л.о.г.о аваад ө.ө.д болчихлоо гэж х.а.й.р.т.а.й эх шиг у.й.л.ж м.а.й.л.а.н Самбуугийн араас ц.а.х.и.л.г.а.а.н хүргүүлсэн байна.

Самбуу ирэхэд охиныг х.ө.д.ө.ө.л.ү.ү.л.э.х ажил үндсэндээ цэгцэрсэн байна. Охиноо я.а.г.а.а.д б.о.л.с.о.н.ы.г Янжмаагаас асуухад тэр ” Орой б.а.а.х.а.н х.о.о.л и.д.э.ж байгаад шөнө хоёр ч гарсан. Яагаад байгааг лавлахад г.э.д.э.с т.а.с.а.р.ч.и.х гээд байна гэсэн. Э.м у.у гээд ө.г.ө.х.ө.д у.у.л.г.ү.й дэрэн д.о.о.р.о.о х.и.й.ч.и.х.с.э.н байсан.

Өглөө босоод дуудтал с.э.р.д.э.г.г.ү.й. Очоод т.а.т.т.а.л ө.н.г.ө.р.ч.и.х.с.ө.н байсан ” гэж х.э.н.э.г ч үгүй хариулж суужээ. А.ж.и.л я.в.д.а.л ч болдгоороо болж Самбуу охиноо б.о.с.о.о.д и.р.э.х б.и.ш гэж с.э.т.г.э.л.э.э б.а.р.и.н хоёр нарны хооронд өдөр хоног өнгөрөөж явтал гэнэт с.о.н.и.н у.ч.р.а.л бий болов. Орой хоол ундаа и.д.э.ж уугаад орондоо орсоны дараахнаас эхлээд ” Намайг о.р.у.у.л.а.а.ч. Би д.а.а.р.а.а.д байна.

Би г.у.й.я намайг о.р.у.у.л.а.а.ч… ” гэх охиных нь д.у.у г.а.р.с.а.н бөгөөд н.э.г б.у.с удаа х.а.а.л.г.а.а о.н.г.о.й.л.г.о.с.о.н боловч гадаа д.у.у.г.а.р.с.а.н хэвээрээ байсан ажээ. Самбууд э.л.д.в.и.й.н дуу а.в.и.а сонсогдоно. Заримдаа а.й.м.ш.и.г.т.а.й х.а.р д.а.р.а.н з.ү.ү.д.л.э.э.д байдаг байсан болохоор б.у.у.р.и.а с.э.л.г.э.х.э.э.с өөр а.р.г.а.г.ү.й болж өөр г.у.д.м.а.н.д нүүн буужээ.

Гэрээ нүүлгэх болж хувцасаа солин хуучин өмдөө өмсөж байгаад халааснаас нь о.х.и.н.ы.х.о.о с.ү.ү.л.ч.и.й.н з.у.р.в.а.с.ы.г о.л.с.о.н байна. Самбуу шууд л х.э.с.г.и.й.н т.ө.л.ө.ө.л.ө.г.ч.и.д охиныхоо захидлыг аваачиж өгөн дараагийн а.р.г.а х.э.м.ж.э.э.г а.в.х.у.у.л.с.а.н байна. Хүний с.ү.н.с т.э.н.э.э.д яваад байдаггүй бололтой.

Самбуу Янжмаа а.в.г.а.й.г хүүхдүүдтэй нь х.ө.ө.ж явуулаад хашаагаа өөр газар х.а.т.г.а.с.а.н байна. Үүнээс хойш гурав дөрвөн жил болж байтал тэдний с.у.м.а.н.д ш.и.л.ж.и.ж ирсэн айл Самбуугийн байсан газар хашаа х.а.т.г.а.н б.у.у.ж.э.э. Тэднийх арав ч х.о.н.о.л.г.ү.й н.ү.ү.с.э.н байна. Дараа нь ахиад л өөр айл ирж б.у.у.с.а.н байна.

Мөн л хэд хоноод нүүсэн аж. Самбуу тэр н.ү.ү.с.э.н а.й.л.а.а.с я.а.г.а.а.д н.ү.ү.х болсоныг асуухад ” Орой унтах үед намайг о.р.у.у.л.а.а.ч гээд э.м.э.г.т.э.й х.ү.ү.х.э.д г.у.й.г.а.а.д байдаг юм. Ямар ч.ө.т.г.ө.р ш.ү.г.л.э.с.э.н газар юм б.ү.ү м.э.д ” гэсэн байна. Самбуу о.х.и.н.ы.х.о.о с.ү.н.с.и.й.г явуулахаар л.а.м.д очсон боловч с.ү.н.с нь яваагүй байна.

Газар дээрхи г.а.н.ц о.х.и.н.о.о а.л.д.а.ж с.ү.н.с нь б.у.г болсон ч Самбуу яавал ч яаг гэж бодон х.у.у.ч.и.н байсан газраа хашаагаа х.а.т.г.а.н буужээ. Тэр орой бүр о.х.и.н.ы.х.о.о дууг сонсдог болж, түүндээ д.а.с.а.н заримдаа д.у.у.д.а.х.ы.г нь хүртэл хүлээдэг болсон байна. Самбуу дахин г.э.р.л.э.л.г.ү.й г.а.н.ц бие байж байгаад ерээд оны с.ү.ү.л.э.э.р х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.с.о.н байна. Зарим хүмүүс с.о.н.и.р.х.о.н о.х.и.н.ы д.у.у.д.а.х.ы.г с.о.н.о.ж үзсэн ч гэх бий. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно