Press "Enter" to skip to content

Анд нөхөд байгаад а.т.а.а.т.а.н д.а.й.с.н.у.у.д болсон ө.р.с.ө.л.д.ө.г.ч.ө.ө.с.ө.ө х.о.н.з.о.н а.в.а.х гээд өөрийгөө т.о.о.с.г.о.д.ж.э.э…

Ө.р.с.ө.л.д.ө.г.ч.ө.ө.с.ө.ө х.о.н.з.о.н авах гээд өөрийгөө т.о.о.с.г.о.д.ж.э.э….Анд нөхөд байгаад а.т.а.а.т.а.н д.а.й.с.н.у.у.д болсон т.ү.ү.х хүний е.р.т.ө.н.ц.и.й.н б.у.у.р.а.л замд өчнөөн бий. Бидний хамгийн сайн мэдэх Тэмүжин, Жамух хоёр байна. Гэхдээ Тэмүжин х.а.р б.а.г.ы.н андынхаа м.у.у.г ү.з.э.ж, б.а.х.а.а х.а.н.г.а.х гэж у.л.а.й.р.д.а.г.г.ү.й.

Тэр бүү хэл ө.ө.р.т.э.й.г.ө.ө х.а.м.т.а.р.ч дэлхийн д.а.й.д.а.д э.н.х.ж.и.н.г тогтоох санал тавьдаг. Энэ мөн чанараараа, энэ м.ө.с чанараараа Тэмүжин а.у.г.а.а их х.ү.н гэдэг төрөлд з.у.у.н х.у.в.ь т.э.н.ц.э.ж чадсан ажаам. Харин нөхөрлөлдөө ц.э.г т.а.в.ь.с.а.н даруйдаа түүнийг ө.р.ш.ө.ө.н х.э.л.т.р.ү.ү.л.э.х.и.й.н оронд ө.с.ө.р.х.ө.н з.а.н.а.ж, м.у.н.х.а.г б.у.з.р.ы.н и.л.д.и.й.г д.а.л.а.й.ж

явах нь хүнийг х.ү.н б.и.ш а.д.г.и.й.н м.у.у а.а.л.з.н.а.а.с ч д.о.л.о.о.н д.о.о.р болгодог байж мэдэх юм. Энэ б.я.ц.х.а.н х.э.р.э.г явдал дээрх санаанд х.а.н.г.а.л.т.т.а.й х.а.р.и.у.л.т болохгүй ч байж мэднэ. Гэхдээ м.э.р.г.э.н у.н.ш.и.г.ч.и.й.н ш.и.й.д.э.х асуудал энэ болох тул болсон я.в.д.л.ы.н талаар л өгүүлэх нь зөв байх. Дорлигжав,

Банди хоёр нэг жил жолоо т.ө.г.с.ч тэр үеийнхний хэллэгээр “Жолооны гурав”-тай с.а.л.ж.э.э. Шинэ ж.о.л.о.о.ч.и.й.г х.у.у.ч.и.н м.у.у я.м.б.и.й машин л х.ү.л.э.э.ж байх ёстой тийм ж.и.ш.и.г т.о.г.т.с.о.н үе байлаа. Дорлигжав талын нэг т.а.р.ж, т.о.н.о.г.д.с.о.н м.у.у машинтай гурван сар н.о.ц.о.л.д.о.ж байж нэг юм х.ө.д.ө.л.д.ө.г болгоод б.а.а.з.ы.н хашаанаас “с.а.л.ж” анхныхаа замд гарчээ.

Түүний замд хамт жолоо төгссөн Банди нь б.о.л.з.с.о.н юм шиг цоо шинэ машин уначихсан явж таарчээ. Банди их л д.э.э.р.э.л.х.ү.ү болчихсон байв. “Чамайг б.а.а.з.ы.н м.а.н.а.а.ч ө.в.г.ө.н.и.й о.р.л.о.г.ч болсон гэж сонссон юм” гээд машин руу нь ш.о.г.л.о.н.г.у.й харж “Та хоёр минь тэгээд хаа хүрэх гэж яваа юм дээ?”

гэж х.о.р.ы.г м.а.л.т.ж.э.э. Я.м.б.и.й болсон машинтай нь түүнийг и.х.э.р.л.ү.ү.л.ж “Та хоёр минь” гэсэнд Дорлигжав д.у.р.г.ү.й.л.х.э.ж “Чам шиг а.р.ы.н х.а.а.л.г.а.а.р гүйдэг а.л.б.и.н ч.ө.т.г.ө.р би б.и.ш. Анхны замд минь яасан гоё үг хэлж тааралдах юм” гэжээ. Банди ч “Зам бол хол явна аа. Та хоёр тэр г.ү.в.э.э.г д.а.в.ч.и.х.в.а.л ч Москва орсонтой адилхан гэж бод”

гэж х.ө.х.ө.р.с.н.ө.ө машинаа хэдэнтээ х.ү.н.г.э.н.э.т.э.л х.а.а.з.л.а.а.д д.а.в.х.и.ж о.д.ж.э.э. Дорлигжав түүний хойноос нулимж “О.н.х.о.л.д.о.ж ү.х.м.э.р!” гэж жолооч хүний амнаас г.а.р.а.м.г.ү.й х.а.р м.у.у ү.г хэлжээ. Ёстой юм шиг Бандийн хэлсэн г.ү.в.э.э.г д.а.в.ж ч.а.д.а.л.г.ү.й машин нь э.в.д.э.р.ч б.а.а.з.а.а.с машин д.у.у.д.а.ж, ч.и.р.ү.ү.л.э.н м.ө.н.х.и.й.н з.о.г.с.о.о.л.д нь нөгөө э.в.д.э.р.х.и.й т.э.р.г.э.э т.а.в.ь.с.а.н

Дорлигжав нэг курсын Бандитай т.а.н.г.а.р.а.г т.а.с.а.р.с.а.н байна. Шинэ м.а.ш.и.н байтугай х.у.у.ч.и.н ч о.л.д.о.х.г.ү.й хоёр жил с.л.е.с.а.р.ь хийж, а.р.х.а.г ж.о.л.о.о.ч нарын н.э.р.г.ү.й з.а.р.ц болж яваагаа тэр Бандиас болсон гэж бодон бүүр түүндээ ү.н.э.м.ш.ч.и.х.с.э.н байлаа. Бандийн м.а.ш.и.н.ы.г а.р.ч.л.а.х т.о.с.л.о.х.д.о.о зарим эд анги, э.р.э.г ш.у.р.г.и.й.г нь с.у.л.л.а.ж о.р.х.и.н.о.

Түүндээ сэтгэл нь х.а.н.а.х.г.ү.й. “М.у.у н.о.в.ш.и.й.г сайн ч.а.д.а.х юмсан” гэж а.м.а.н.д.а.а “м.а.а.н.ь” уншиж явдаг болов. Бүүр Бандийг а.л.ч.и.х.в.а.л түүнд шинэ машин ө.г.ч.и.х юм шиг санагдах болсныг яана. Баазынхан шинэ жилээ тэмдэглэж о.р.о.й.т.о.ж тарахад Дорлигжав Бандиас олон сар, хоногоор хадгалж ирсэн ө.с х.о.н.з.о.н.г.о.о авахаар шийджээ.

Банди жилийн ажлаараа т.э.р.г.ү.ү.л.с.э.н нь бүүр ч д.у.р.г.ү.й.г нь х.ү.р.г.э.ж байв. Дорлигжав Бандийн х.о.й.н.о.о.с с.э.м.х.э.н д.а.г.а.ж.э.э. Замдаа тоосго авч х.а.н.ц.у.й.л.а.а.д б.у.л.а.н т.о.й.р.о.х.о.д нь ц.о.х.и.х.о.о.р шийджээ. Урд талд нь а.м.а.н.д.а.а д.у.у а.я.л.а.н а.л.х.а.ж яваа Банди у.у.р.а.н.д.а.а ш.а.т.а.ж ү.х.э.х ш.а.х.с.а.н Дорлигжавт өөр шиг нь харагджээ.

“Аа, тэгнэ вий” гэж байдаг чадлаар Бандийн толгой руу т.о.о.с.г.о.о.р.о.о б.у.у.л.г.а.а.д авсан Дорлигжав э.м.н.э.л.г.и.й.н орон дээр у.х.а.а.н о.р.ж.э.э. Б.а.н.д.и.й.н м.э.д.ү.ү.л.с.н.э.э.р түүнийг х.а.р.ь.ж явахад нэг хүн г.ү.й.ж и.р.э.э.д э.р.г.э.ж х.а.р.а.х з.у.у.р толгой руугаа т.о.о.с.г.о.о.р ц.о.х.и.о.д м.у.у.х.а.й о.р.и.л.о.н у.х.а.а.н а.л.д.а.н у.н.а.ж.э.э.

Г.а.й.х.с.а.н Банди түүнийг т.а.т.а.ж ү.з.э.х.э.д Дорлигжав байсан гэнэ. Энэ х.э.р.э.г чамгүй хугацаанд ц.а.г.д.а.н с.э.р.г.и.й.л.э.х.э.э.р м.ө.р.д.ө.г.д.ө.ж, хүн хэзээ ч ө.ө.р.и.й.г.ө.ө т.о.о.с.г.о.д.о.х.г.ү.й. Б.ү.ү.р а.р д.а.г.з руугаа ц.о.х.и.н.о гэж б.а.й.х.г.ү.й гэж үзсэнээр т.а.н.х.а.й.н хэргээр Бандийн машиныг х.у.р.а.а.ж, ажлаас нь х.ө.ө.х а.р.г.а хэмжээ авчээ.

Дорлигжав атаа х.о.р.с.о.л.д.о.о д.э.н.д.ү.ү а.в.т.а.ж, б.у.з.а.р м.у.у.х.а.й х.э.р.э.г хийх гэснийг нь хэн нэгэн ч юм уу, б.у.р.х.а.н ч юм уу з.о.х.и.ц.у.у.л.с.а.н байж болох юм. Сүүлд Дорлигжавыг жолооч нар “Наадах чинь б.у.с.д.ы.г байтугай өөрийгөө т.о.о.с.г.о.д.д.о.г хүн шүү. Б.о.л.г.о.о.м.ж.т.о.й бай” гэж б.а.а.з.а.д шинээр ажилд о.р.о.г.с.д.о.д хэлж т.о.г.л.о.о.м н.а.р.г.и.а.н үүсгэдэг байж. М.у.у санаа б.и.е.э о.т.н.о гэдэг үг ч байдаг. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно